تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

دانلود مقاله ارشد  حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

 

 

فهرست مطالب

  عنوان مطالب                                                                                          صفحه

  1. تلقیح مصنوعی. 2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی. 2

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی. 3

1-3.  دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی. 6

1-3-1.  علل ناباروری مردان. 7

1-3-2. علل ناباروری زنان. 8

1-4 .  تكنیكهای جدید در درمان ناباروری. 9

1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها 9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی. 9

1-4-1-2. علائم اختصاری. 12           

1-4-2.  تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T) 13

1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13

1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13

1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T) 13

1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14

1-4-2-5.  روش (I.C.S.I) 14

1-4-2-6-1. اهدای گامت.. 14

1-4-2-6-2.  اهدای جنین. 15

1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین) 15

  1. حقوق كودكان. 16

2-1. نسب.. 16

2-1-1. تعریف نسب.. 17

2-1-2. پیدایش نسب.. 18

2-1-3. اقسام نسب.. 20

2-1-3-1. نسب قانونی. 20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون. 21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی. 22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23

2-1-4. طرق اثبات نسب.. 27

2-1-4-1. اماره­ی فراش.. 27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش.. 28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش.. 30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش.. 34

2-1-4-2. دلایل دیگر. 35

2-2. حقوق مالی كودك.. 36

2-2-1. ارث كودك.. 37

2-2-2. نفقه كودك.. 38

2-3. حقوق غیر مالی كودك.. 40

2-3-1. حضانت: 40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40

2-3-1-2. شرایط حضانت.. 41

2-3-2. تربیت كودك.. 42

2-3-3. ولایت بر كودك.. 44

2-3-4. محرمیت.. 46

2-3-4-1. قرابت نسبی. 46

2-3-4-2. قرابت سببی. 47

2-3-4-3. قرابت رضاعی. 48

2-4. حقوق معنوی كودك.. 50

2-4-1. حق هویت.. 51

2-4-1-1. حق نامگذاری. 51

2-4-1-2. حق تابعیت.. 52

2-4-2. حق آزادی. 53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان. 53

فصل دوم 56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

  1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 57

1-2. نظرات فقهای امامیه 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر. 61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت.. 63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 69

1-4-1. باروری بعد از طلاق. 73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 75

1-4-2. باروری بعد از فوت.. 77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن. 83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات.. 84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات.. 84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85

  1. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر 87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر 89

2-1-3. از نظر برگزیده 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر. 92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق. 94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر. 99

2-4-1. حق هویت.. 100

2-4-1-1. حق نامگذاری. 100

2-4-1-2. حق تابعیت.. 100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك.. 101

فصل سوم 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم 104

  1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت.. 115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم. 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران. 125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات.. 129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق. 134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136

1-2-2. استدلالات موافقین. 138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147

1-3-1. شورای اروپا 148

1-3-2- فرانسه 148

1-3-3. انگلستان. 149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150

2-1-1. پدر بیولوژیک.. 150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی. 150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156

2-1-2- پدر قانونی. 158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی. 158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری. 159

2-1-3. مادر 161

2-1-3-1. تفصيل ميان دانستن و ندانستن. 162

2-1-3-2. پيوستگي نسبي. 164

2-2. حقوق مالی کودک.. 164

2-2-1. توارث.. 164

2-2-2. نفقه کودک.. 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک.. 172

2-3-1. حضانت کودک.. 173

2-3-2. تربيت كودك.. 175

2-3-3. ولايت كودك.. 178

2-3-4. حرمت نكاح. 180

2-3-4-1. حرمت يا جواز نكاح با صاحب تخمك.. 180

2-3-4-2. حرمت يا جواز نكاح با صاحب اسپرم 182

2-3-4-3. جواز يا حرمت نكاح با شوهر مادر 183

2-4. حقوق معنوی کودک.. 185

2-4-1. حق هویت.. 185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن) 186

2-4-1-2- تابعیت کودک.. 192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان. 194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی. 195

. تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می­کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی­شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن كردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می­باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می­توان گفت از آنجا كه علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می­نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور كردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد كردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینكه عمل مقاربت صورت گیرد.

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی

بشر از آغاز خلقت با مسئله فرزند دار شدن رو به رو بوده است و قرآن در موارد مختلف به دارا شدن فرزند از راه­های غیر طبیعی اشاره كرده است. نمونه آن نازا بودن همسر حضرت ابراهیم (سارا) و فرزند دار شدن زكریا در سن پیری می­باشد مانند آیات 2 تا 11 سوره مریم و همچنین آیات 17 تا 23 سوره مریم كه در مورد تولد حضرت عیسی (ع) می­باشد.

قابل ذكر است كه مسئله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد و یا تكثیر نسل به كار می­رفت در آغاز این كار را یكی از دانشمندان آلمانی به نام Ludwing Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یك دانشمند و كشیش ایتالیایی به نام پروفسور Spalanzoni تلقیح را روی سگها آزمایش كرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم، یكی از دانشمندان روسی بنام  john Hunterتلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت كه این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایش­ها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش­ها در مورد انسان، در كشورهای مختلف از قبیل فرانسه و انگلستان به اجراء درآمد. یك دانشمند انگلیسی به نام Elielva در سال 1799 میلادی گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه نیز ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته كه قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 میلادی دانسته اند. ده سال بعد یكی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد كه از 72 زنی كه تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریق باردار گردیده­اند و تقریباً از سال 1914 میلادی موضوع تلقیح مصنوعی كاملاً توجه پزشكان و علما را به خود معطوف داشت. در سال 1914 میلادی یكی از پزشكان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دكتر جامیسون (Jamison) شنیده بود كه در میان بدویان طریقه­ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می­گردد. این موضوع، نظر پزشك مزبور را به خود جلب كرد و در اثر بررسی دریافت كه زنان بدوی به قطعه­ای از پشم افسون می­خوانند و بعد آن را به زنان نازا می­دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله می­شود یا می­میرد. این پزشك پس از تحقیقات بیشتر دریافت كه زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می­دهند تا استعمال نماید. كه علاوه بر نطفه مقدار زیادی میكروب­های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می­گردد و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میكروبهای مقاومت می­كرد والا از پای در می­آمد و تلف می­شد.

دكتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت كرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی كه قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می­كردند از راه صحیح علمی هزاران زن را كه آرزوی مادر شدن داشتند را بارور كند و به وسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده­های زیادی را كه از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می­گردیدند نجات دهد. و از این رهگذر گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر از نطفه مردان بیگانه استفاده می­نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستان های ارزان موجب شد كه موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد، كه چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می­رسانند.

 

تعداد صفحات:384

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file25_1824169_2713.zip340k

دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر       دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر   فهرست مطالب عنوان                                             ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,600 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس  فهرست مطالب عنوان................................................................................................ صفحه   علايم اختصاري.................................................................................................................... 1 مقدمه....... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان