تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

مقدمه  .................................................................................           بخش اول  :

بررسي كلي نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بين‌الملل

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرايط تحقق ، انواع و ماهيت آن .....................

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال......................................................

                        تفاوت اشغال با تهاجم  ................................................          

                        رابطه تجاوز با اشغال .................................................          

         مبحث  دوم  : شرايط تحقق اشغال..............................................

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از ديدگاه حقوق  بين‌الملل .......................  

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه).............................

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامي ( خصمانه)...............................

         مبحث چهارم   : بيان اجمالي ماهيت اشغال....................................                   

فصل دوم  :  منابع بين‌المللي  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن...................

         مبحث اول : ديدگاه تاريخي....................................................

         مبحث دوم :  منابع موجود......................................................

                       گفتاراول  :  منابع فرعي...............................................

                        گفتار دوم :  منابع اصلي..............................................

                                  اولين منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمايت از  مجروحان ، بيماران جنگي و كاركنان بهداري در زمان جنگ.......................................................          

                                  دومين منبع  _  كنوانسيون مورخ  18   اكتبر  1907 لاهه .....

                                  سومين منبع  _  پيمان 15  آوريل 1935  واشنگتن در  زمينه حفاظت از  بناهاي تاريخيي ، مراكزعلمي ، هنري  و فرهنگي

                                                            در  زمان جنگ.................................         

                                  چهارمين منبع  _  كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي هنگام جنگ ( مصوب  آوريل 1954 )       

                                  پنجمين  منبع  _   كنفرانس 1919  صلح  ورساي ...............  

             ششمين منبع  _  عهد نامه بين‌المللي مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگيري از كشتار دسته جمعي يا  ژنوسيد......................................................................

                                  هفتمين منبع  _  كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترين منابع)                    

                                                        كنوانسيون  چهارم ژنو راجع به حمايت افراد كشوري ( غير نظامي ) در زمان جنگ   

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومي كنوانسيون »      

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ ».................................................................................          

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمايت و  معامله  با  آنان » .................................................................................  

                             اراضي اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  ).......

                                            ضمانت اجراي كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو  .....  

                                  هشتمين منبع  _  پروتكلهاي الحاقي مصوب ژوئن 1977  به كنوانسيونهاي چهارگانه  ژنو                                        

فصل سوم  : آثار حقوقي ناشي از اشغال نظامي .....................................  

         مبحث اول : حاكميت دولت و اشغال نظامي ....................................  

                        گفتار  اول : نظريه علماي حقوق در مورد حاكميت دولتها در زمان اشغال   66

                        گفتار  دوم  : تصميمات قضائي.........................................

                        گفتار  سوم : رويه بين المللي كشورها در  زمينه اشغال...............

                        گفتار چهارم  : وضعيت اشغال و حاكميت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بين‌المللي                                                                                                                                               صفحه

        

مبحث دوم : صلاحيتهاي حاكم قانوني و دولت اشغال كننده در  اراضي اشغالي....

                        گفتار   اول  : صلاحيت قانونگذاري....................................

                        گفتار   دوم  : صلاحيت قضائي.........................................

                                  الف ) صلاحيت رسيدگي به جزائم عادي و دعاوي مدني ......  

                                  ب  ) صلاحيت رسيدگي به جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت           

                                  ج  ) اصول محاكمات لازم الرعايه ( آئين دادرسي )  .........  

                        گفتار  سوم  : صلاحيت اداري..........................................

                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی...

         مبحث سوم : آثار حقوقي اشغال بر اموال و سكنه سرزمينهاي اشغالي ........

                        گفتار  اول  : اثر حقوقي اشغال بر اموال ..............................

                                   1- 1-  اموال دولتي ( عمومي ) .............................

                                   2- 1-  اموال غيردولتي ( خصوصي ) .......................  

                        گفتار  دوم  : تأثير اشغال بر سكنه اراضي اشغالي از نظر حقوق بين‌الملل     

عنوان                                                                                                                                      صفحه

                                 

                                  1-2-  حق حيات ، آزادي و حيثيت فردي اتباع كشور اشغال شده    

                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بيگانگان حاضر در سرزمينهاي اشغالي              

 

فصل چهارم  :  نگاهي آماري به موارد عمده اشغال نظامي .........................  

  ************** بخش دوم

تحليلي حقوقي بر مصاديقي از  اشغال نظامي  در سطح بين‌الملل

 

فصل اول  : بررسي  وضعيت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهاني از ديدگاه  حقوق بين‌الملل  

         مبحث اول : جنگ جهاني اول...................................................

         مبحث دوم : جنگ جهاني دوم..................................................

         مبحث سوم : بررسي ابعاد حقوقي اشغال ويتنام توسط ايالات متحده آمريكا  ..       

فصل  دوم  : تحليلي حقوقي بر مصاديقي از اشغال نظامي در دو دهه اخير ........ .        

         مبحث اول : بررسي ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي .  

                        گفتار اول : اهميت استراتژيك افغانستان و علل حمله شوروي و اشغال اين كشور .

                                   1- 1-  اهميت استراتژيك افغانستان .........................  

                                  2-1-‌  علل حمله نظامي شوروي به افغانستان و اشغال اين كشور  

                        گفتار دوم : موضع گيري جامعه بين‌المللي در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهير شوروي ...  

                                   وضعيت حاكميت افغانستان در زمان اشغال ...................

         مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته از  ديدگاه حقوق بين‌الملل .  

                        گفتاراول : زمينه‌ها و علل ايجاد بحران در جمهوري‌ دموكراتيك فدرال يوگسلاوي .         

                        گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بين‌المللي و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمينة اشغال بوسني‌ هرزگوين .

         مبحث  سوم : بررسي حقوقي تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایي از خاك ايران .        

    گفتار اول : ريشه‌ها و علل تجاوز نظامي عراق به ايران .............

   گفتار دوم : عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد ...............

   گفتار سوم : تحليلي بر اقدامات جنايت‌آميز عراق در مناطق اشغالي در طول جنگ با ايران .

         مبحث چهارم  : اشغال كويت و اثرات حقوقي آن در سطح بين‌الملل .........

                        گفتار اول :  علل تاريخي و زمينه‌هاي اشغال كويت توسط عراق ....

                        گفتار دوم : اصل حاكميت دولت و اشغال كويت .....................

                        گفتار سوم : ارزيابي عملكرد سازمان ملل و جامعه بين‌المللي كشورها در قبال بحران خليج فارس .....

 

                        گفتار چهارم : مصاديقي از نقض معاهدات بين‌المللي در اراضي اشغالي كويت توسط عراق .............

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقي اشغال افغانستان توسط آمريكا و متحدانش در ناتو از ديدگاه حقوق بين‌الملل ..

                        گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثير آن در حمله آمريكا و متحدانش در ناتو به افغانستان .............

                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گيري شوراي امنيت در مورد حمله آمريكا به افغانستان .............

                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بين‌المللي در زمينه اشغال افغانستان توسط ايالات متحده آمريكا و متحدانش در ناتو ...........................................................

         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ايالات متحده آمريكا و هم‌پيمانانش ........

                        گفتار اول : دلايل تأثير گذار در حمله آمريكا و متحدانش به عراق .  

                        گفتار دوم  : موضع‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خليج فارس            

                        گفتار سوم : مواردي از نقض معاهدات بين‌المللي حاكم بر اشغال نظامي در عراق .          ...............................

                                  1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكميت قانوني ...................

                                  2_‌3 _‌ ايجاد نظم تأمين امنيت در مناطق اشغالي ............

                                  3_‌3_‌ ايجاد بازداشتگاههاي غيرقانوني در عراق و شكنجه زندانيان در اينگونه بازداشتگاهها ..........................................

                                  4_‌3_‌ استفاده از روشهاي غير مجاز در سركوب قيام‌هاي مردمي عليه اشغالگران .

                                  5_‌ 3_‌ تحديد حقوق و آزادي‌هاي مذهب و ديني ............

                                  6_‌3_‌ عدم رعايت اصل حمايت يا اسير جنگي بودن .........

                                  7-3- حمله به افراد غيرنظامي به  بهانه نظامي بودن ......

فصل سوم   :   نتيجه‌گيري كلي .......................................................  

                     منابع و مأخذ ............................................................  

بخش­اول :

 

بررسي كلّي نظام حقوقی اشغال از نظر

حقوق بين‌الملل


 

 

فصل اول :

مفهوم اشغال ، شرايط تحقق ، انواع و ماهيت آن

 

مبحث اول  :  مفهوم   اشغال

 

        در ادبيات حقوق بين‌الملل ،  « اشغال» معاني مختلف و متفاوتي دارد . به‌طوركلّي اشغال يا به عنوان يك روش كسب سرزمين بلاصاحب است و يا استيلاي نظامي بر سرزمين متعلق به ديگر دولت‌ها . از طرفي كلمه اشغال ، در معني لغوي آن در كتب لغت و معني معتبر جهاني به معاني « تصرّف نظامي كشوري به وسيله كشور فاتح بيگانه » يا  «  تصرف فضا و زمان » يا        « در اختيار گرفتن كشوري »[1] به كار رفته است . اما از نظر اصطلاحي« پروفسور شارل روسو» اشغال را  اين‌گونه تعريف مي‌كند  :

         « اشغال استقرار نيروي نظامي بر سرزمين دشمن است كه در زماني كم و بيش طولاني صورت مي‌گيرد ، اما اساساًًموقّتي است.[2] »

         به نظر مي‌‌رسد قيد موقّتي بودن به منظور  احتراز   از دائمي بودن اشغال آمده  اما خود

 اين قيددر تعريف فوق ممكن است ايجاد اشكال نمايد ،  زيرا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر اشغال تداوم يافت و دائمي شد ديگر اشغال نبوده وممكن است عناوين ديگري مانند انضمام و غيره برآن صدق كند و اين به معني مشروعيـّت يافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولاني است اين در حاليست كه گذشت زمان در وضعيـّت اشغال غير قانوني ، تغييري ايجاد نمي‌كند ، بلكه تغيير وضعيـّت اشغال از طريق قانوني به عناويني مانند انضمام ، در قالب معاهدات منعقده قانوني امكان مي‌يابد نه اينكه گذشت زمان خود به خود باعث چنين تحولي شود .

     دكتر واحدي اشغال را  از نظر مفهوم حقوقي اين‌گونه تعريف مي‌كند :

         « اشغال يعني ورود نيروهاي نظامي يك كشور به خاك كشور ديگر و به دست گرفتن زمام امور  آن كشور  و جانشين نمودن  تسلط خود  برحاكميـّت دولت اشغال شده. »

         در خصوص تعريف فوق لازم به ذكر است كه لازمه اشغالي تلقي‌شدن يك سرزمين ، تسلط و حاكميـّت دولت اشغال‌كننده بر اراضي اشغالي نمي باشد ، اما قدر مسلم اينكه تا زمانيكه تسلط اشغال‌كننده بر سرزمين اشغالي كامل نشده باشد ، قواعد بين‌المللي اشغال ( كه در مباحث بعدي ذكر مي‌شود ) قابليـّت‌ اعمال و اجرا نداشته و الزامي نمي‌شود.

         سومين تعريف اشغال از نظر مفهوم اصطلاحي توسط هك ورس1حقوقدان آمريكايي ارائه شده است :

         «  اشغال يعني به تصرف در آوردن و تحت اختيار گرفتن عمدي يك سرزمين توسط دولت ديگرمشروط بر اينكه دولت اشغال‌كننده مستقل بوده و تحت الحمايه نباشد .»2

         در تعريف اخير مشخص نيست كه منظور  از  قيد «  عمدي  » چيست ؟ ممكن است مقصود اين حقوقدان از اضافه نمودن اين قيد در تعريف اشغال ، دوري جستن از مواردي باشد كه اشغال يك سرزمين به صورت غيرعمدي صورت مي‌پذيرد و چنين اشغالي از نظر ايشان اصولاً اشغال نبوده و خارج از اين مقوله مي‌باشد . در اين صورت ذكر اين نكته ضروري است كه تصور واقعه اشغال به صورت غيرعمدي بسيار دور از ذهن مي‌نمايد چرا كه وقوع چنين عملي در يك لحظه اتفاق نمي‌افتد ، بلكه مقدمات فراواني بايستي انجام پذيرد تا يك سرزمين به اشغال درآيد . از جمله اين مقدمات آماده نمودن ارتش ، تهيه اسلحه و مهمات كافي و بسياري از موارد جزئي ديگر . لذا  طبيعي است كه چنين عملي با  اين مقدمات فراوان كه تهيه آن نياز به زمان نسبتاً طولاني دارد ، نمي‌تواند به صورت غيرعمدي اتفاق افتد . بنابراين قيد عمدي بودن مي‌توانديك قيد اضافي باشد ، مگر اينكه اين‌گونه تصور شود كه منظور هك ورس از گنجاندن اين قيد در تعريف اشغال ، تكيه بر خصمانه بودن  آن (يعني همراه با سوء نيت ) داشته باشد كه در اين صورت تعريف مذكور جامع نبوده و نوعي از اشغال كه به اشغال با مصلحت معروف است  از تعريف مذكور خارج مي‌شود .

        بنابراين از مجموع‌ مطالب‌ فوق مي‌توان چنين نتيجه‌گرفت كه از نظر اصطلاحي اشغال يعني:

         « تصرف و در اختيار گرفتن يك سرزمين توسط قواي نظامي يك دولت و جانشين نمودن قدرت و حاكميـّت دولت اشغال‌كننده بر سرزمين اشغالي و يا سعي و تلاش در به دست گرفتن  حاكميـّت بر آن اراضي . »

         آنچه كه مسلم است منظو از اشغال در مبحث مخاصمات مسلحانه ، اشغال نظامي است. به‌‌اين‌معني‌كه نظاميان‌يك‌كشور وارد خاك‌كشور ديگر شده و زمام امور  آن را بدست مي‌گيرند .

 

 تفاوت اشغال با تهاجم

         تهاجم نظامي عملي است خصمانه كه با هجوم و يورش شديد نيروهاي مسلح يك كشور متخاصم به خاك كشور ديگر اتفاق مي‌افتد .

         تهاجم ، اشغال نمي‌باشد بلكه مي‌تواند مقدمه‌اي بر واقعه اشغال بوده و اشغال در اصل متفاوت از تهاجم و از نظر زماني مؤخر بر آن است . چرا كه تهاجم نظامي و به عبارت ديگر تجاوز مسلحانه يا تاخت و تاز شديد ، براي تحقق اشغال يك سرزمين لازم است . البته موارد اندكي از اشغال نيز وجود دارد كه قبل از آن تجاوز يا تهاجمي صورت نگرفته و در واقع عمل اشغال با رضايت كشور اشغال شده و اغلب بر اساس توافق بين‌المللي انجام مي‌پذيرد . به عنوان مثال در سال 1968 كشور چكسلواكي به وسيله نيروهاي نظامي اعضاي پيمان ورشو به اشغال درآمد كه اين عمل مواردي است از اشغال با مصلحت كه بر اساس توافقي بين‌المللي به وقوع پيوسته است.1

          از طرفي تهاجم يك پديده نظامي است كه صرفاً به مسائلي چون هدايت عمليات جنگي مربوط مي‌شود . به عبارت ديگر تهاجم مشمول يك دسته عمليات نظامي است . در حاليكه اشغال ، مستلزم اعمال اقتدار مؤثر از سوي كشور دشمن در قلمرو كشور اشغال شده است كه منجر به از بين رفتن زوال حكومت موجود در  اراضي اشغالي مي‌گردد.

 

رابطه تجاوز با اشغال

         قطعنامه تعريف  تجاوز  به  شماره 3314 در تاريخ 14 دسامبر 1974 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه بر اساس اين قطعنامه ،مفهوم تجاوز عبارتست از :

         « كاربرد نيروهاي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميـّت ، تماميـّت ارضي ، يا استقلال سياسي دولتي ديگر ، يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد ، آنچنانكه در اين تعريف آمده است . [3]

         ماده 3 قطعنامة مذكور اقداماتي را كه داراي كيفيت تجاوز هستند را در هفت بند اعلام مي‌كند كه بند اول آن مستقيماً به موضوع اشغال نظامي اشاره مي‌نمايد :

         « تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر يا هرگونه اشغال نظامي، هر چند موقّت ، ناشي از چنان تهاجم يا حمله‌اي ، يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور . . . »

         با دقّت در مفهوم ماده 3 مي‌توان در يافت كه هرگونه اشغال نظامي خاك بيگانه  يا ضميمه سازي سرزمين يك دولت به دولت ديگر از مصاديق تجاوز محسوب مي‌گردد . پس هرگونه اشغال نظامي بدون مجوز بين‌المللي ، تجاوز نيز محسوب مي‌گردد ، ولي هر تجاوزي لزوماً همراه با اشغال نبوده و قواعد ومقررات اشغال در مورد آن كاربرد ندارد ، بلكه ممكن است مشمول شش بند ديگر ماده 3 قطعنامه تعريف تجاوز گردد .   

 

         


 

مبحث دوم  :  شرايط  تحقق  اشغال

        

          با توجه به تعريف و توضيحاتي كه در مبحث اول از اشغال گرديد ، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه براي تحقق اشغال در مفهوم بين‌المللي ، وجود شرايط ذيل ضروري است :

   1  ) اولين شرط اساسي و لازم جهت وقوع اشغال ، وجود حد اقل دو دولت است كه يكي قدرت اشغال‌كننده و ديگري كشور اشغال شده ( حاكم قانوني ) محسوب مي‌شود . بنابر اين شورشهاي داخلي ، كودتا و انقلاب‌هايي كه باعث سرنگوني يك حكومت يا يك دولت مي‌شود ، اشغال محسوب نمي‌گردند ، هرچند حاكميـّت از يك دولت سلب و گروهي ديگر آن را به دست مي‌گيرد، حتي گاهي اين اعمال در مواقعي مانند كودتاي نظامي ، با دخالت يا مستقيماً توسط قواي نظامي صورت مي‌گيرد اما واضح است كه هيچ كدام از اين‌گونه وقايع اشغال تلقي نمي‌شود.

         به عنوان مثال انقلاب اسلامي ايران يكي از مواردي است كه با وقوع آن يك دولت به طور كامل اضمحلال يافته و به جاي آن  دولتي ديگر با مشخصه‌هايي كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با دولت قبلي روي كار آمد كه اين عمل در مرحله اول با راهپيمايي‌ها و تظاهرات خياباني و سپس در مرحله پاياني با درگيريهاي مسلحانه همراه بود . بدهي است كه چنين تغيير يا تبديل حكومتي ( هر چند بنيادين ) نمي‌تواند مواردي از اشغال يك دولت يا سرزمين تلقي شود ، چراكه همه اين اتفاقات در درون يك دولت _ كشور صورت پذيرفته و اثري از دخالت يا تسلط نظامي دول خارجي در آن مشهود نمي‌باشد .

   2 )  شرط دوم براي‌تحقق اشغال زوال‌حكومت موجود قبلي درسرزمين اشغالي است. به ‌عبارت ديگر كشور اشغال شده قدرت حاكميـّت خود را از دست داده ، اقتدار و تسلط بر سرزمين اشغالي نداشته باشد .

         لازم به ذكر است تا زمانيكه دولت حاكم قانوني ، تسلط خويش را به طور كامل بر اراضي مورد اشغال از دست نداده باشد ، مفهوم اشغال از نظر حقوق بين‌الملل و در جهت شمول قواعد خاص در آن موضوعيت نمي يابد . به عبارت ديگر قواعد حاكم بر اشغال زماني قابليـّت اجرا و اعمال در اراضي اشغالي مي‌يابد كه دولت حاكم قانوني اقتدار خويش را در اراضي اشغالي كاملاً از دست بدهد.

     3 ) شرط سوم از شرايط تحقق اشغال از ديدگاه حقوق  بين‌الملل اين است كه علاوه بر دو شرط قبلي ( يعني بين الدولي بودن موضوع اشغال و زوال تسلط حكومت حاكم قانوني بر سرزمين اشغالي ) دولت اشغال‌كننده نيز بر كشور اشغال شده مسلط گرديده و به طور عملي حكومت نمايد . چرا كه صرفاً عدم توانايي هيأت حاكمه كشور اشغالي براي تحقق اشغال به معني حقوقي ، كافي نمي‌باشد بلكه دولت اشغال‌كننده بايستي بر اراضي اشغالي مسلط گرديده و به عنوان قدرت مافوق ، حاكميـّت نمايد. بنابراين صرف قصد تصرف و تسلط مكفي از تحقق شرايط اشغال نمي‌باشد بلكه لازم است كه دولت اشغال‌كننده عملاً و به طور مستقيم بر اراضي مور نظر مسلط باشد .

         يكي از موارد اشغال سرزميني كه فاقد شرايط كافي و كامل جهت تحقق اشغال از نظر حقوق  بين‌الملل مي‌باشد ، اشغال كشور مكزيك در سال 1897 توسط دولت فرانسه است . در اين وضعيـّت قسمتهايي از كشور مكزيك به اشغال ارتش فرانسه درآمده و حكومتي توسط فرمانده سپاه فاتح به نام « مكزي ميلين » در قسمت اشغالي ، شكل گرفت . نكته مهم اينكه دولت فرانسه تمام سرزمين مكزيك را تحت الحمايه خود قرارداده بود ، در حاليكه تسلط و اقتدار كافي بر تمام سرزمين نداشت . اين عمل به طور مداوم مورد اعتراض مكزيكيها بوده و مدعي بودند كه اشغال مكزيك فاقد شرايط لازم براي تحقق اشغال بوده  و  از نظر حقوق  بين‌الملل فاقد اعتبار مي‌باشد .

         البته دولت فرانسه به اين اعتراضها و ايرادات توجهي نكرده ، تا اينكه به تدريج  و پس از گذشت 30 سال ، حاكم دولت اشغال‌كننده توسط انقلابيون مكزيكي به قتل رسيده و مكزيك به طور كامل آزاد گرديد. در مثال فوق واضح است كه حكومت مكزيك تسلط خويش را به طور كامل  و بر  همه‌ كشور از دست نداده و به همين دليل شرايط تحقق اشغال در مورد فوق  ناقص بود.


 

تعداد صفحات:244

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file10_1824159_9866.zip217k

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس  فهرست مطالب عنوان................................................................................................ صفحه   علايم اختصاري.................................................................................................................... 1 مقدمه....... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان