تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسي مسائل و مشكلات رواني اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست

دانلود مقاله کارشناسی بررسي مسائل و مشكلات رواني اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست 

 

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه.................................. الف

چكيده تحقيق.............................. د

-شروع موضوع تحقيق..................... 2

-اهميت و ضرورت تحقيق................. 15

-اهداف تحقيق......................... 41..

-طرح سوال پژوهشي..................... 44

-فرضيه هاي تحقيق..................... 46

-تعريف اصطلاحات عملي و نظري........... 47

شرح موضوع تحقيق....................... 49

اهميت و ضرورت تحقيق................... 52

خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني. 53

رشد اجتماعي در دورة نوجواني........... 54

رشد رواني در دورة نوجواني............. 55

عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني  56

چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان...... 57

اهداف طرح تحقيق....................... 58

طرح سؤال پژوهشي....................... 59

فرضيه هاي تحقيق....................... 60

تعريف اصطلاحات و مفاهيم................ 64

نوجواني............................... 66

بهزيستي............................... 67

خانواده............................... 68

رواني – اجتماعي....................... 69

خودپنداري............................. 70

-ادبيات پژوهش........................ 71

-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران 72

-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي 73

ادبيات پژوهش............................ 73

تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران.... 74

مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي.................................... 75

-توصيف نوع و روش تحقيق............... 76

-توصيف جامعه آماري................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري.. 78

-روش آماري........................... 79

توصيف نوع و روش تحقيق................... 80

توصيف جامعه آماري....................... 81..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري...... 82

روش جمع آوري اطلاعات..................... 83

روش آماري............................... 84

-مقدمه............................... 85

-تحليل مجذور نمرات T/student........... 86

-تجزيه و تحليل آماري داده ها......... 87

مقدمه................................... 87

-اثبات فرضيه ها...................... 87

-نتيجه گيري كلي...................... 88

-محدوديت هاي تحقيق................... 89

-پيشنهادات........................... 89

-اثبات فرضيه ها...................... 89

-فرضيه............................... 89

-اثبات فرضيه......................... 89

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

-فرضيه............................... 90

-اثبات فرضيه......................... 90

نتيجه گيري كلي.......................... 91

توصيف نوع روش تحقيق..................... 91

جامعه آماري............................. 91

روش آماري............................... 91..

متغيرهاي حاضر در اين پروژه.............. 91

محدوديتهاي تحقيق........................ 93

پيشنهادات............................... 95

ضمائم................................... 97

مقياس خودپنداري راجرز................... 99

مقياس عزت نفس رونبرگ................... 101

منابع و مأخذ........................... 103

رشد اجتماعي در دوره نوجواني

در دوران نوجواني رفته رفته شتاب زدگي كودكانة قبل، از بين مي رود، جاي خود را به نوعي آرامي و تفكر منطقي مي دهد. متعاقب آن قبول آنها از طرف جامعه ممكن مي شود و به همين لحاظ است كه معاشرت، مراورده و همكاري، جانشين تكرويهاي دوران نوجواني مي شود، بي ثباتي عاطفي جاي خود را به رفتار متعادل همراه با تفكر مي دهد و بالاخره فرد مي تواند از جهان واقع و اشياء و اشخاص به تصويري نزديك به واقعيت برسد. از اين مرحه به بعد سازش فرد با محيط مطمئن تر انجام مي گيرد و چون قواي ذهني او تكامل بيشتري يافته اند، قدرت درك مفاهيم اجتماعي در وي افزايش مي يابد . در چنين شرايطي ، وظيفه محيط اجتماعي وظيفه اي سنگين و ظريف است ، چه از يك سو بايد با ارائه مدلها و الگوهاي رفتاري ارزشهاي معنوي و عالي را مورد حمايت قرار دهد و از سوي ديگر وسيله تشويق جوانان را به گرايش به اين اررزشها فراهم كند. بديهي است اگر جامعه اي نتواند از مرحله زندگي دسته جمعي عادل پافراتر نهد و به نظام ارزشهاي معنوي و اجتماعي برسد، موجب ركورد نيروي ذهني افراد و به خصوص جوانان خواهد شد و اين همان مسئله اي است كه در جوامع بدوي و به اصطلاح غير متمدن به چشم مي خورد. در بعضي از جوامع ارزشهاي معنوي، ارزشهاي مادي را تحت الشعاع خود قرار مي دهند و به همين دليل افراد مي توانند به سادگي متوجه گسترش قواي ذهني خود شوند.

نكته جالب اين كه جوانان در گذشتن از ارزشها صد در صد مادي و در راه نيل به ارزشهاي معنوي ، از ارزشهاي سياسي نيز كه بين ارزشهاي مادي و معنوي قرار دارد مي گذرند، و به همين سبب است كه جوانان بيشتر از ساير گروههاي سني به ارزشهاي سياسي توجه خاصي از خود نشان مي دهند . اين آشنايي با ارزشها هم ضروري و مهم مفيد است، زيرا جوانان از اين راه فرصت پيدا مي كنند تا خود را با فرهنگ، تمدن و قوانين جاري در اجتماع خويش سازگار كنند. اين سازگاري و دست يافتن به ارزشهاي فرهنگي مؤثر است. علم موجب مي شود تا انسان از جهالتها و نادانيها رهايي يابد، به كمك اخلاق و رعايت اصول آن فرد مي واند آنچه را كه به عنوان فشار عميق ديگران مي پذيرفت با ميل و رغبت پذيرا شود و بالاخره از راه زيبايي دوستي مي تواند بسياري از انگيزه ها و تمايلات حيواني خود را كه جامعه اجازه بروز تجلي آنها را نمي دهد به نوعي تلطيف كند.

جوانان از چنين مسيري مي گذرند . اگر شرايط جامعه با خصوصيات مذكور و احتياطات اين گروه مناسب باشد و مدلهاي اجتماعي مناسب نيز در اختيار آنان قرار گيرد، عبور از اين مسير ساده و عادي خواهد بود. عده اي از روان شناسان ميزان سازگاري فرد با جامعه را متناسب با رشد اجتماعي او مي دانند، يعني هر اندازه كه به راحتي بتواند با ديگران زندگي كند و سازگاري داشته باشد به همان اندازه از نظر اجتماعي رشد يافته است. اين مهم حاصل نمي شود مگر از طريق پيوند با اجتماع و احترام گذاشتن به آن و احترام قائل شدن به عقايد ديگران، و اين ديگران از گروه كوچك خانواده تا گروه دوستان، هم كلاسان، معلمان هم شهريها و هم ميهنان را شامل مي شود . هيچ فردي به تنهايي و دور از اجتماع نمي تواند زندگي كند، بنابراين بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه آموزش لازم براي برقراري روابط احترام آميز با ديگران را ديده باشد، و خلاصه تا چه اندازه رشد اجتماعي پيدا كرده باشد، يعني تا چه اندازه سازگاري اجتماعي پيدا كرده باشد، سازگاري اجتماعي تا حد بسيار زيادي بستگي به اين دارد كه ديگران دربارة فرد «چگونگي فكر مي كنند». و او «چگونه آدمي مي دانند». به خصوص كه طرز فكر ديگران درباره نوجوان مي خواهند هميشه مورد تأييد دوستان و بستگان قرار گيرند و مقبول و محبوب و مورد احترام آنها باشند. بنابراين هر اندازه كه رشد اجتماعي فرد بالا باشد محبوبيت و مقبوليت او نيز بالا خواهد بود، البته كسب محبوبيت و برقراي روابط سازگارانه با ديگران از طريق صحيح و روابط متقابل احترام آميز مورد توجه است، نه از راههاي كه منجر به ايجاد احساس حفارت در فرد شود، رشد اجتماعي به تدريج ايجاد مي شود و در دورة نوجواني مي تواند به كمال نسبي برسد.

جواني كه از نظر اجتماعي رشد يافته است، داراي خصوصيات و ويژگيهايي است كه در ذيل به اختصار بيان مي شود:

 1. خودكفا و مستقل است و توانايي هدايت اعمالش را دارد، در انتخاب عملش آزاد است و ضمن مشورت با افراد مجرب و بزرگتران خود تصميم مي‌گيرند و مسئوليت اعمال و تصميمات خويش را نيز مي پذيرد.

 2. مسئوليت است و از زير بار مسئوليت شانه خالي نمي كند، با قبول مسئوليت در شرايط بحراني (مطابق توان و ظرفيتش) با مشكلات درگير مي شود. استعدادهاي نهفته جوان نيز در همين مبارزه با مشكلات شكوفا مي شود و اعتماد به نفس بيشتري كسب مي كند.

 3. ميانه رو و معتدل است چپ روي و راست روي ندارد و در برخوردهاي اجتماعي از اعتدال خارج نمي شود.

 4. با گذشت و عفو كننده است و عذر، عذرخواهان را مي پذيرد.به خصوص اينكه عفو و گذشت به هنگام قدرت ، روحيه فرد را متعالي مي كند.

 5. آينده نگر ، اميدوار، خوش بين است و اگر وضعيت نااميدكننده اي پيش بيايد روحيه خود را نمي بازد و در صورت تكرار شكست، دوباره و دوباره فعاليت را از سر ميگيرد، زيرا كه پذيرش شكست و ايجاد يأس فرد را بيشتر در ورطه خمودگي و نااميدي فرو مي برد.

 6. جوان رشد يافته در زندگي خود معنايي حقيقي يافته است و به خاطر چيزي با ارزش زندگي مي كند كه اورا به كمال مي رساند، و داراي هدفهاي درازمدت و جهت دار است كه او را به جلو حركت دهد.

 7. نسبت به انسانها احساس تكليف و وظيفه مي كند، و احساس تكليف در روابط انساني چيزي بالاتر از معادلات سياسي و اقتصادي است كه جهت جوان رشد يافته بي قيد و شرط است.

 8. جوان رشد يافته همه جنبه هاي وجودي خود را قبول دارد، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت و خودش را نيز مي شناسد . همچنين واقعيتهاي وجود ديگران را هم قبول دارد، همان طوري كه هستند نه آن طوري كه خودش مي خواهند باشند و قضاوت او دربارة انان صرفاً بر اساس خصوصيات شخصي خود آنهاست.[1]


رشد رواني در دورة نوجواني

هر رفتاري كه از انسان سر مي زند براي برآورده شدن يكي از نيازها و خواستهاي بدني و رواني او است. اگر بتوان نيازهاي مهم نوجوان و جوان را شناخت، مي توان او را ياري كرد تا آنها را به خوبي و از طريق صحيح ارضاء كند نيازهاي اساسي بشر را به دو دسته تقسيم كرده اند:

 1. نيازهاي بدني يا زيستي كه نيازهاي اوليه نيز ناميده مي شوند و بدون ارضاي آن نيازها، زندگي ميسر نيست، مانند نياز به غذا، آب، هوا، خواب، استراحت ، دفع و غيره كه از گفتگو درباره آنها صرف نظر مي‌شود.

 2. نيازهاي رواني يا ثانويه كه عدم ارضاي اين نيازها موجب پيدايش اختلالات، ناراحتيها و بيماريهاي رواني مي شود و گاهي آن چنان تعادل عاطفي فرد را به هم مي زند كه او مستأصل و از زندگي بيزار مي شود.

بسياري از نااميدها، افسردگيها، مرد آزاريها، پرخاشگريها، سوءظن و بدبيني‌ها، بزهكاريها، و حتي قتلها و خودكشيها، غالباً ناشي از عدم ارضاي صحيح نيازهاي رواني است.

نيازهاي رواني دوره نوجواني كه در درجه اهميت آنها معمولاً با توجه به محيط زندگي و موقعيت و آداب و رسوم اجتماعي در محيط هاي مختلف متفاوت است، عبارتند از:

 1. نياز به مهرباني و محبت:

رابطه نزديك محبت آميز با چند شخص مؤثر در زندگي اغلب باعث رضايت مي‌شود. خانواده عموماً يكي از كانونهاي گرم و محبت زاست و نياز به مهرباني و محبت شامل دوست داشتن و دوست داشته شدن مي شود كه در همه سنين عمر ادامه دارد و كمبود آن تأثيرات سوء و ضايعات دردناكي در روح افراد به وجود مي آورد و روابط آنها را با ديگران تحت تأثير قرار مي‌دهد.

كمبود محبت چون اكثراً موجب تحقير و كوچك شدن فرد نيز مي شود باعث ايجاد عقده حقارت مي شود و وي را حسودو كينه توز مي كند و يا سبب ايجاد احساس تنهايي و انزوا مي شود، و اگر نوجوان و يا جواني از محبت در كانون خانواده سيراب نشود، آن را در خارج از خاواده جستجو مي كند كه زمينة بسياري از فريبها و انحرافات از همين جا فراهم مي شود.

 1. نياز به امنيت و آسايش خاطر:

انسان مي خواهد مطمئن باشد كه كسي به حريم آزادي او تجاوز نخواهد كرد و مال و جان و آبرو و شخصيت و موقعيت اجتماعي او هميشه در امان است، زيرا كه ترس و اضطراب و مورد تهديد واقع شدن در فرد ايجاد نگراني مي كند. هر فردي مي خواهد اطمينان خاطر پيدا كند كه در مواقع سختي و ناراحتي و بيچارگي تنها نخواهد ماند و ديگران به او كمك خواهند كرد و حامي او خواهند بود و اگر اين اطمينان خاطر نباشد اثرات ناگواري در رفتار فرد پديد مي آيد. نوجوان در جامعه ما نيازمند دنيايي است سازمان يافته، امن، منظم، قابل پيش بيني  و قانوني كه بتواند روي آن حساب كند و در آن وقايع غيره منتظره، غير قابل كنترل، گيج كننده يا وقايع خطرناك ديگر رخ ندهد، بدين ترتيب بايد والدين يا حاميان نيرومندي داشته باشد كه او را در مقابل آسيبها محافظت كنند. واكنشهايي را كه مي توان به آساني در نوجوانان مشاهده كرد، خود دليل بر اين است كه درجامعه ما، نوجوانان بيش از حد احساس ناامني مي كنند. ما نيازمند جامعه اي سالم، با ثبات، آرام و دور از جنجالهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و يا مديريت صحيح هستيم تا بتوانيم امنيت خاطر نوجوانان و جوانان خود را در مقابل هر گونه خطرات احتمالي، تهاجمات، قتل، آشوب ، زندان، ظلم ، بي عدالتي و نظاير آن فراهم آوريم ، براي اينكه جوانان و نوجوان خود را در معرض خطر احساس نكنند، ما بايد شرايطي را ايجاد كنيم تا هيچ گونه تهديدي نسبت به قانون، نظم، و حاكميت جامعه بوجود نيايد، تا بتوانيم آسايش و امنيت خاطر را براي اعضاي جامعه مان فراهم كنيم.

 1. نياز به احساس تعلق داشتن و مورد قبول گروه همسالان در واقع شدن:

محبوبت نوجوان و جوانان در گروه همسالان تابع توانايي انجام دادن اموري است كه در گروه اجتماعي آنها موجب كسب وجهه مي شود. گاهي اوقات معيارهاي گروهي بيشتر از معيارهاي خانواده و مدرسه در رفتار نوجوانان تأثير دارد و نوجوان تلاش مي كند به خاطر معاشرت و رابطه صميمانه با گروه خود را مطابق معيارهاي آنها بسازد. به همين جهت براي جلب و تأييد گروه ، بسياري از مهارتهاي اجتماعي و رفتارهاي گروهي را مي آموزند وقتي مقبول گروه شد احساس تعلق مي كند، و اگر نتواند مورد قبول قرار گيرد، منزوي و مطرود مي شود و نداشتن دوست و نداشتن ريشه در جامعه را به شدت احساس مي كند و به همين جهت تقليد وهمانند سازي در اين دوره اهميت خاص پيدا مي كند. گروه جايي است كه فرد مي تواند تواناييها و استعدادهاي خود را در حد اعلا نشان دهد و رضايت خاطر كسب كند. حتي اگر در گروههاي مخرب و ضد اجتماع باشد. زيرا گروه نياز مبرم نوجوان را به برقراي تماس، روابط صميمانه و تعلق به خوبي ارضا مي كند.

 1. نياز به قابليت احترام:

نياز به قابليت متضمن اين حقيقت است كه كنترل محيط هميشه براي انسان لذت بخش است و نفساً موجب سربلندي و رضايت خاطر مي شود . نوجوانان به ارزشيابي ثابت و استوار و معمولاً عالي از خودشان به احترام به خود، يا عزت نفس و احترام به ديگران تمايل يا نياز دارند وقتي آنان تصور مي كنند انتظارات و توقعات محيط و اطرافيان را به خوبي مي توانند برآورده سازند و در اين جهت نيز حركت مي كنند، به خويشتن احترام مي گذارند و از ديگران نيز توقع احترام دارند. رضاي نياز به احترام و عزت نفس به احساساتي نظير: اعتماد به نفس ، ارزش، قدرت ، موفقيت ، كفايت شايستگي ،كسب اعتبار و حيثيت و مفيد و مثمرثمر بودن در جامعه منتهي خواهد شد كه البته بديهي است همه اينها مبتني بر رفتار مسئولانه نوجوان است كه استحقاق احترام را داشته باشد و نه بر اساس تعريف و تمجيدهاي ظاهري و بي مورد.

 1. نياز به استقلال :

بسياري از نوجوانان و جوانان مي انديشند كه پدر و مادر بر آنها كنترل و تسلط دارند آنها پيش خود فكر مي كنند كه ديگر كودك نيستند كه احتياج به كنترل داشته باشند و مي خواهند هر چه زودتر روي پاي خود باستند و در امور مربوط به خود تصميم بگيرند و از آزاديهاي فردي و اجتماعي برخوردار باشند. آنها نياز دارند بدانند زندگي شان زير فرمان خودشان است و ديگران بدان شكل نمي بخشند.

 1. نياز به تشخيص و قدرداني:

نوجوان نياز دارد كه اطرافيان ارزش زحمات و كارهاي مفيدش را درك و از او تشكر و قدرداني كنند. اگر از وي قدرداني نشود و مورد تشويق قرار نگيرد، حالت يأس و نااميدي به او دست خواهد داد. نوجوان احتياج دارند كه اطرافيان بيشتر رفتارهاي مناسب آنها را ببينند و بيشتر اعمال خوب آنها را تشخيص دهند و به موقع آنها را مورد تشويق و قدرداني قرار دهند و ميل ندارند كه به معايب آنها توجه شود.

 1. نياز به مذهب و فلسفه و حيات:

مذهب عامل آرامش دل و رضايت روح است و فرد را از بسياري تشويشها، اضطرابها و ترسه نجات مي دهد و به عنوان يك تكيه گاهي روحي مورد نياز است . استانلي هال معتقد است كه نوجوانان در حدود 15 سالگي داراي حداكثر احساسات ديني هستند.

زيرا با گرايش به طرف دين و اعتقادات مذهبي مي خواهند تلاطم ناراحتيهاي خود را تخفيف دهند. نوجوان يا جوان كه سر تسليم در برابر هيچ كس فرود نمي آورد و عليه همه قدرتها عصيان مي كند، ومتوجه ضعفها و حقارتهاي درون خود است، عظمت ، قدرت و بقا و دوام خود را در مذهب مي بيند، فلسفه زندگي و حيات خود را در مذهب جستجو مي كند و در آن معنايي براي زندگي خويش مي يابد.

 1. نياز به داشتن هدفي مشخص در زندگي:

اصولاٌ زندگي بدون هدف فاقد معنا خواهدبود و هر كس نياز دارد كه فعاليت هاي خود را متوجه هدف و يا هدفهاي مشخص كند. داشتن هدف در زندگي به فرد احساس رضايت و تحرك بيشتري مي دهد. هدف هر چه بزرگتر باشد، انگيزه حركت و تكامل فرد بيشتر مي شود. نوجواناني كه در زندگي هدفهاي مشخصي ندارند و يا هدفهاي بسيار كوچكي را دنبال مي كنند، غالباً در تزلزل و ناامني به سر مي برند، زندگي آنها فاقد ارزش است، دائما در حال افسردگي، يأس و نااميدي هستند و احساس تنهايي و پوچي و بيچارگي به آنها دست مي‌دهد.

 1. نياز به احساس هويت و شناخت خود:

نياز به احساس هويت و شناخت خود و حفظ تعادل رواني و عاطفي در مقابل عوامل فشارهاي دروني و بيروني نيز از نيازهاي اساسي است. نوجوان مي‌خواهد بداند چيست و كيست، مي خواهد احساس كند شخصي منحصر به فرد و خاص است و مايل است اطمينان پيدا كند كه خودش را پذيرفته است.

 1. نياز به احساس رشد، كمال و خودشكوفايي: جوانان تمايل دروني دارند كه هر چه را كه بالقوه مي توانند باشند، بشوند و استعدادهاي دروني خود را شكوفا كنند، كه پيامد آن احساس رشد ، بلوغ و سلامت روان خواهد بود. هر چند كه ممكن است در اين مرحله موفقيت چنداني در خود شكوفايي نداشته باشند، اما نياز آن را در خود احساس مي كنند كه از ظرفيتها و تواناييهاي خود بهره برداري كاملي بكنند و به كمال برسند و هر كاري را كه به بهترين نحو ممكن انجام دهند . شايد تحقق بخشيدن به ارزشها و آرمانهاي والاي مذهبي، سياسي و اجتماعي و نظاير آن مربوط به ارضاي اين نياز باشد و شايد با چنين ارزشهايي است كه افراد شهيد مي شوند و همه چيز را فداي آرمان و ارزش كنند تا به كمال برسند. آنها افرادي هستند قوي كه به آساني توان مقابله و رو دررويي با نيروهاي مخالف را دارند، مي توانند خلاف جريان عقيده عموم شنا كنند، و مي توانند به قيمت جانشان هم ا زحقيقت دفاع كنند . در طول تاريخ ديده ايم كه هميشه جوانان در اين راه پيش قدم بوده اند.[2]

 

تعداد صفحات:105

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1790653_1110.zip112.6k