تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله پروژه مالي در صنعت برق

دانلود مقاله پروژه مالي در صنعت برق

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي) 

 

 

بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي به عنوان يك ابزار متداول جهت شناخت نقاط قوت و ضعف يك شركت مورد استفاده قرار مي گيرد . لازم به ذكر است كه با اين نسبت ها فقط مي توان به عوارض و علائم موجود پي برد . اگر يكي از نسبت ها بيش از اندازه زياد يا كم باشد مي توان به وجود حادثه مهمي در آن شركت پي برد . ولي نمي توان اطلاعات كافي بدست آورد .

در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي به وسيله نسبت هاي مالي دو روش عمده وجود دارد:    

       1 ـ تجزيه و تحليل مقايسه اي : در اين روش وضعيت مالي شركت در يك زمان مشخص ارزيابي و عملكرد آن با عملكرد شركت رقيب و يا با نسبت‌هاي متعلق به صنعتي كه شركت در يك زمان مشخص ارزيابي در آن فعاليت مي كند مقايسه مي شود.

     2 ـ تجزيه و تحليل روند : هدف از اين بررسي ، قضاوت در مورد عملكرد شركت در يك دوره زماني  و چند سالي  است . در اين تجزيه و تحليل  به سه عامل توجه مي شود :

ـ روند اصلي داده ها

ـ تغيير جهت روند

ـ انحراف مهمي كه برخي از داده ها نسبت به بقيه پيدا مي كنند .

 

نقاط ضعف و قوت نسبت هاي مالي :

كاربرد مناسب نسبت ها و تجزيه و تحليل  درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف اين روش بستگي دارد . در اين قسمت نقاط قوت و ضعف شناخته شده اين گونه تجزيه و تحليل به اختصار مطرح مي شود :

 

نقاط قوت :

1 ـ محاسبه نسبتهاي مالي نسبتا ساده است .

2 ـ با استفاده از نسبت هاي معياري براي مقايسه بين فعاليتها در يك مقطع زماني بدست مي آيد و نيز مي توان نسبت هاي محاسبه شده را با « متوسط صنعت » مقايسه كرد .

3 ـ برا ي تعيين روند سنواتي شركت و تغييراتي كه احيانا در اين روند رخ داده است ونيز تعيين اعداد غير عادي مي توان از اين روش استفاده كرد .

4 ـ در امر شناخت زمينه هاي مسئله ساز يك شركت محاسبه اين نسبت ها سودمند است .

5 ـ اگر روش مبتني بر تجزيه و تحليل نسبت ها با روش ديگر ادغام شود اين نسبت ها مي توانند در فرايند ارزيابي و قضاوت ، نسبت به عملكرد مالي شركت نقش مهمي ايفا نمايند .

 

نقاط ضعف :

       1 ـ اگر فقط به يكي از اين نسبت ها توجه شود ، فايده چنداني نخواهد داشت .

       2 ـ نسبت ها به ندرت راه حل مسائل هستند زيرا از اين نسبتها نمي توان به علل اصلي مشكلات شركت پي برد .

       3 ـ شخص تحليل گر در تفسير داده ها به سادگي دچار اشتباه مي شود احتمال دارد به راحتي آنها را غلط تفسير كند ، براي مثال كاهش مقدار يك نسبت ، الزاما به معناي وقوع رخدادي نامطلوب يا مطلوب نيست .

       4 ـ تقريبا هيچ استاندارد قابل قبولي وجود ندارد كه بتوان آن را مبنا ي مقايسه با نسبت يا مجموعه اي از نسبت ها قرار داد . به هر حال نبايد مبناي قضاوت را منحصرا نسبتهايي بدانيم كه به اصطلاح « نسبت هاي صنعت » ناميده مي شوند .

 

روند نسبت هاي نقدينگي :

نسبت جاري د رصنعت برق رو به تعادل است ولي با توجه به روند نزولي آن بايد مراقب بود كه كاهش آن فزاينده نباشد .

متوسط نسبت سريع در صنعت برق رو به كاهش است . اين نسبت نشان مي دهد كه به طور متوسط دارايي هاي آني مي تواند بدهي هاي جاري را پوشش دهد . چنانچه اين نسبت كمتر ا زيك باشد بستانكاران تامين خود را از دست خواهند داد . لذا در خصوص اين نسبت نيز مديران مي بايست دقت بيشتري داشته باشند .

فرايند نسبت هاي اهرمي :

رشد متوسط نسبت بدهي نشانگر آن است كه بطور متوسط نسبت بدهي ها به دارايي ها در صنعت برق رو به افزايش است .

بالا رفتن اين نسبت نشان مي دهد كه شركتها براي تامين منابع مورد نياز نا گزير از استفاده از تسهيلات بيشتري شده اند.

به هر حال افزايش اين نسبت در آخرين سالها ملايم تر شده است .

با توجه به اينكه نسبت هاي سود آوري نشان دهنده زيان شركتهاي برق منطقه اي هستند تامين نيازهاي مالي از طريق استقراض موجب افزايش جمع هزينه ها و در نتيجه زيان دهي بيشتر مي شود  اصولا هنر مديران براي تامين منابع مالي با كمترين هزينه و بالاترين سودآوري مي باشد.


نسبت هاي مالي در صنعت برق :

مقدمه يكي از ابزارهايي كه براي تعيين موقعيت مالي شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي است در واقع نسبت‌هاي مالي واقعيت هاي مهمي را در ارتباط با عمليات و وضعيت مالي يك شركت آشكار مي سازد . فايده محاسبه نسبتها آن است كه رابطه بين اقلام عمده صورت هاي مالي دقت پيدا مي كند . همچنين با استفاده از آن ، مشكلات و نقاط ضعف و قدرت مالي شركت ها تعيين مي گردد . البته نسبت‌ها وقتي بيشتر مفهوم پيدا مي كنند كه با ساير نسبتها در گذشته همان شركت و يا با موسسات مشابه و يا با استانداردهاي مطلوب صنعت مربوط مقايسه شوند . هدف از اين بررسي ، با توجه به اينكه تاكنون نسبت هاي مالي صنعت برق محاسبه نشده است ، محاسبه نسبت هاي مالي متوسط صنعت مي باشد . در واقع اين بررسي مشروعي براي يك كار تحقيقاتي جهت بدست آوردن استانداردهاي صنعت و شاخص هاي عملكرد مي باشد . محاسبات انجام يافته بر اساس صورت هاي مالي سال 75 شركت هاي برق منطقه اي و شركت توانيز و با استفاده از موسسه «دان اند براد استريت» انجام شده است .

 

نسبت هاي مالي :

تحليل گران مالي به منظور تجزيه و تحليل وضعيت مالي يك شركت از نسبت هاي مالي استفاده مي كنند . نسبت هاي مالي مي تواند برخي از واقعيت هاي مهم را درباره نتايج عمليات و وضعيت مالي يك شركت به آساني آشكار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه كند ، لذا با توجه به هدف و مراحل استفاده مي توان نسبت هاي خاصي را مورد تجزيه و تحليل قرارداد. نسبت هاي مالي معمولآً در چهار گروه زير طبقه بندي مي شوند :

1-نسبت هاي نقدينگي : توانايي قدرت پرداخت شركت را در مورد واريز بدهي هاي كوتاه مدت اندازه گيري مي كنند . خود نسبت هاي نقدينگي به دو گروه زير طبقه بندي مي شوند :

1-1-نسبت جاري                       

 2-1-نسبت آني 

2-نسبت هاي اهرمي : تامين نيازهاي مالي از طريق ايجاد بدهي را نشان مي دهد . در واقع اين نسبت ها تعيين مي كنند كه شركت تا چه حد نيازهاي مالي خود را از منابع ديگر تامين نموده است . نسبت هاي اهرمي به دوقسمت تقسيم مي شوند :

1-2-نسبت بدهي           

 2-2-نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 

3-نسبت هاي فعاليت : درجه كارآيي شركت را در كاربرد منابعش اندازه‌گيري مي كند . اين نسبت ها مربوط به مقايسه ميان حجم فروش و سرمايه گذاري در دارايي مي باشد . اين نسبت به چهار گروه زير طبقه بندي شده است :

1-3-نسبت گردش دارايي ها :                       

2-3-نسبت گردش سرمايه جاري :

3-3-نسبت گردش دارايي ثابت :

4-3-نسبت دوره وصول مطالبات :

4-نسبت سود آوري : مزان موفقيت شركت را در كسب سود و طريق تامين آن از محل درآمد ، فروش و سرمايه گذاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد . مهمترين اين نسبت ها عبارتند از :

1-4-بازده دارايي ها :                   × 100

2-4-بازده حقوق صاحبان سهام : 100 ×

سود خالص           

فروش خالص

3-4-بازده فروش : 100 ×

محاسبه نسبتها در صنعت برق :

در جدول شماره 1 نسبت مالي شركت هاي برق منطقه اي و شركت توانيز بر اساس صورت هاي مالي سال 75 آنها محاسبه شد .

بر اساس روش موسسه دان اندبراداستريت پس از محاسبه هر كدام از نسبت هاي مورد نظر براي شركت هاي مورد بررسي مقادير نسبت ها بر حسب مقدار مرتب گرديد . بدين ترتيب سريال نسبت ها بدست آمد . به نسبتي كه در وسط سريال قرار مي گيرد اصطلاحاً نسبت ميانه گفته مي شود . نسبت ميانه رقمي است كه بطور متوسط از وضع كلي آن نسبت در صنعت حكايت مي كند . فاصله بين نسبت ميانه و بزرگترين نسبت به دو نيم تقسيم شده نسبتي كه در وسط قرار مي گيرد تربيح فوقاني مي باشد و به همين ترتيب نسبتي كه در وسط بين نسبت ميانه و پايين ترين نسبت قرار مي گيرد تربيح تحتاني مي باشد .

تربيح فوقاني و تربيح تحتاني بطور تقريبي چگونگي آن نسبت را در مورد شركت هايي كه به ترتيب در نيمه بالا و پايين سلسله مراتب آماري نسبت ها قرار مي گيرد نشان مي دهند به عبارت ديگر با بدست آوردن آن ، حد بالا و حد پاييني كه يك نسبت مي تواند در دامنه آن قرار گيرد مشخص مي شود . در مورد نسبت هاي سود آوري با توجه به اينكه منفي مي باشند صرفاً ميانه نسبتها در جدول درج گرديد .

در روش مذكور چنانچه در هر كدام از نسبت ها ، مقادير نامتعارفي وجود داشته باشد پس از خارج كردن ارقام نامتعارف نيز از روش فوق استفاده شده است . چنانچه ميانگين ، ميانه و نماي هر كدام از دو حالت نزديك به هم باشد در آن صورت بدون خارج كردن ارقام نامتعارف نيز مي تواند محاسبات را انجام داد . جدول شماره 2 حد متوسط نسبت هاي مالي ، حد پايين و حد بالا براي صنعت برق نشان مي دهد 

جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پايين نسبت هاي مالي در صنعت برق

‌نسبت جاري

14/2

57/1

52/1

نسبت آني (سريع)

 

45/1

07/1

01/1

نسبت بدهي (درصد)

84/15

75/21

65/23

نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام (درصد)

31

28

19

نسبت گردش دارايي ها

07/0

12/0

15/0

نسبت گردش دارايي ثابت

20/0

15/0

09/0

دوره وصول مطالبات (روز)

226

141

109

نسبت گردش سرمايه جاري

55/0

1

72/1

بازده دارايي ها (درصد)

05/1-

بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)

24/1-

بازده فروش (درصد)

92/8-

ترازنامه :

ترازنامه در صورتي است كه اطلاعات مزبور را از طريق گزارش دارائيها ، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاري در پايان هر دوره مالي فراهم مي كند از آنجايي كه ترازنامه معرف وضعيت مالي واحد تجاري در يك مقطع زماني معين است ، آن را صورت وضعيت مالي نيز مي نامند . اطلاق اصطلاح ترازنامه به اين صورت مالي به اين واقعيت اشاره دارد كه صورت مزبور مبين معادل اساسي حسابداري (معين دارايي ها = بدهي ها + حقوق صاحبان سهام) به شكل تفصيلي با ترازنامه همانند ساير صورت هاي مالي اساسي ، همراه با يك سري يادداشت ارائه مي شود كه اين يادداشتها جزء با اهميت و لاينفك ترازنامه محسوب مي شوند . ترازنامه درباره دارائيها ، بدهيها ، حقوق صاحبان سهام و ارتباط بين اين عناصر ارائه مي دهد كه براي سرمايه‌گذاران، ‌ارتباط دهندگان و ساير اشخاص ذيعلاقه به واحد تجاري با اهميت و مفيد محسوب مي شود . مثلاً ، بانك اعطاء كننده اعتبار قبل از اعطاي وام به واحدهاي تجاري عوامل زير را مورد بررسي قرار مي دهد :

1-تركيب و ارزش دارائي هاي متعلق به واحدهاي تجاري

2-قابليت تبديل دارائيهاي مزبور به نقد

3-شرايط و مبلغ بدهيها و تعهدات موجود واحد تجاري

4-حقوق بستانكاران نسبت به واحد تجاري

شركت ............

يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي

براي سال / دوره مالي ........ ماهه و .... روزه منتهي به تاريخ ×× ...... ماه X ×13

رويداد هاي بعد از تاريخ ترازنامه :

كليه تعديلات لازم در رابطه با آن بخش از رويدادهاي بوقوع پيوسته بعد از تاريخ ترازنامه ، تا تاريخ تحرير اين يادداشتها كه مستلزم تعديل صورتهاي مالي ، دوره مالي منتهي به تاريخ .../... X ×13 بوده ، در صورتهاي مالي منعكس گرديده و همچنين رخدادهاي با اهميتي از اين نوع رويدادها كه مستلزم تعديل اقلام صورتهاي مالي نبوده ، لبكن افشاء آن در صورتهاي مالي ضروري است ، بشرح زير مي باشد (يا : بعد از ذكر قسمت اول جمله - و همچنين هيچگونه رخداد با اهميتي از اين نوع كه مستلزم تعديل اقلام صورتهاي مالي نبوده ، ليكن افشاء آن در صورتهاي مالي ضروري باشد . به وقوع نپيوسته است ) :

1-مجمع عمومي فوق العاده شركت در تاريخ .../.../(1+X)×13 تشكيل شد و تصميم گرفته شد كه به منظور تامين وجوه لازم جهت ....... ، سرمايه شركت

به ميزان .... ريال از محل ....... افزايش يابد .

2-در تاريخ .../.../(1+X)×13 ، انبار شركت در نتيجه جريان سيل ،‌خسارت ديده كه ميزان دقيق خسارت وارده هنوز مشخص نشده است . لازم به توضيح است كه ساختمانهاي انبار و موجودي ههاي مستقر در آن در تاريخ حادثه به مبلغ .............. ريال تحت پوشش بيمه بوده است .

3-آقاي ......... كه يكي از نمايندگان فروش است و مبلغ ........... ريال به شركت بدهي دارد . در اوايل خردادماه سال .../.../(1+x)*13بعلت .................. فعاليت خود را متوقف نموده است .  

 

صورت سود (زيان) انباشته :

صورت سود (زيان) انباشته اغلب به عنوان مكمل صورت حساب سود و زيان انباشته ارائه مي شود . زيرا ارائه آن از لحاظ تحقق ضرورتهاي افشاي كامل الزامي است . هدف از ارائه صورت سود (زيان) انباشته گزارش كليه تغييرات در سود (زيان)  انباشته طي دوره حسابداري تطبيق مانده ابتدا و انتهاي دوره سود (زيان) انباشته انعكاس طبقه ارتباطي بين صورت حساب سود (زيان) ترازنامه است .

اقلام عمده اي كه در صورت سود (زيان) انباشته منعكس مي شود به شرح

زير است :

مانده سود (زيان) انباشته ابتداي دوره مالي

اصلاح اشتباهات با اهميت مربوط به دوره هاي قبل

اثرات انباشته برخي از تغييرات خاص در اصول و روشهاي حسابداري

سود و زيان خالص دوره جاري

محدوديت هاي ايجاد شده در توزيع سود نظير اندوخته قانوني و ساير اندوخته ها

سود سهام پيشنهادي اعم از نقدي و  غيرنقدي و يا سود سهمي در صورت پيشنهاد و توزيع آن از محل سود انباشته

مانده سود (زيان) انباشته پايان دوره مال

شركت .......................

صورت حساب سود و زيان

براي سال / دوره مالي .......... ماهه و .............. روز منتهي به تاريخ ×× ‌............. ماه ×X 13

سال / دوره مالي منتهي به تاريخ     سال /  دوره مالي منتهي به تاريخ

خالص فروش / درآمد حاصل از ارائه خدمات

كسر مي شود : بهاي تمام شده كالا / خدمات فروش رفته

(.............)

(.............)

سود /(زيان) ناخالص

.............

.............

كسر مي شود - هزينه عملياتي :

            هزينه هاي توزيع و فروش

(.............)

(.............)

هزينه هاي عمومي و  اداري

(.............)

(.............)

سود /(زيان) عملياتي

(.............)

اضافه (كسر) مي شود :

هزينه هاي مالي

(.............)

(.............)

هزينه هاي جذب نشده در توليد

(.............)

(.............)

خالص ساير درآمدها و هزينه ها

سود / (زيان) قبل از اقلام غيرمترقبه ، اثرات انباشته تغيير در اصول

و روشهاي متداول حسابداري و مالياتي

اقلام غيرمترقبه

(.............)

(.............)

 اثرات انباشته تغيير در اصول و روشهاي متداول حسابداري

(.............)

(.............)

سود /(زيان) سال / دوره مالي ، قبل از ماليات

ماليات عملكرد شركت

(.............)

(.............)
سود /(زيان) خالص سال /دوره مالي بعد از كسر ماليات شركت

ناخالص سود هر سهم قبل از ماليات (E.P.S)

امضاي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل :

شركت .......................

صورت سود (زيان) انباشته و تخصيص سود

براي سال / دوره مالي .......... ماهه و .............. روز منتهي به تاريخ ×× ‌............. ماه ×X 13

سال / دوره مالي منتهي به تاريخ     سال /  دوره مالي منتهي به تاريخ

خالص اندوخته قانوني احتسابي براي هر سهم

خالص اندوخته طرح و توسعه احتسابي براي هر سهم

خالص ساير اندوخته هاي احتسابي براي هر سهم

خالص سود انباشته انتقالي به سال بعد هر سهم

ناخالص سود سهام پيشنهادي هر سهم

پاداش پيشنهادي براي هيئت مديره قابل كسر از سود هر س

امضاء اعضاء هيئت مديره و مدير عامل :

توضيح :

1-چنانچه طبق اساسنامه شركت ، احتساب اندوخته ديگري بجز اندوخته قانوني الزامي باشد ، بايستي اين اندوخته در حسابها منظور و توضيحات كافي با اشاره به مفاد ماده اساسنامه اي مربوطه در يادداشت هاي مربوطه كه مطابق يادداشت مربوط به اندوخته قانوني تهيه مي گردد ، ارائه شود .

2-چنانچه هيئت مديره در نظر داشته باشد پيشنهادي دائر بر تقسيم اندوخته هاي اختياري سنوات قبل ارائه نمايد ، بايستي مبلغ پيشنهادي خود را (ضمن مشخص نمودن اينكه كداميك از اندوخته‌هاي شركت مي باشد ) به سود قابل تخصيص اضافه نمايد و همچنين ناخالص سود سهام پيشنهادي را نيز ضمن ارائه تفكيك لازم ، بصورت ارائه يكستون فرعي ديگر در ههمين صورت (صورت سود انباشته و تخصيص سود) ، معادل مبلغ مزبور افزايش دهد . لازم به توضيح است كه چنانچه به تقسيم اندوخته مزبور ، مالياتي تعلق بگيرد ، ماليات مزبور نيز بايستي به ذخيره ماليات شركت (با ارائه توضيحات لازم) اضافه شود و سود سهام پيشنهادي (شامل سود سهام پيشنهادي از محل سود سال جاري و سودسهام پيشنهادي از محل مذكور در اين توضيح ) ، بصورت خالص و با توضيحات كافي در مورد محل تامين آن .‌در ترازنامه منعكس شود .

3-چنانچه هيئت مديره در نظر داشته باشد پيشنهادي دائر بر انتقال يك اندوخته اختياري احتسابي در سنوات قبل به يك اندوخته ديگر ارائه نمايد ، بايستي اندوخته اي را كه براي انتقال در نظر گرفته مانند توضيح 2 به سود قابل تخصيص اضافه نمايد و همچنين اندوخته اي كه اين مبلغ بايد به آن اضافه گردد ، ضمن ارائه تفكيك لازم ، بصورت ارائه يك ستون فرعي ديگر در همين صورت (صورت سود انباشته وتخصيص سود) ، اضافه نمايد . لازم به توضيح است كه چنانچه اين اندوخته براي استهلاك زيان انباشته در نظر گرفته شده باشد ، بايستي ضمن اضافه نمودن مبلغ اندوخته به سود قابل تخصيص ، توضيح لازم در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه گردد .

صورت گردش وجوه نقد :

مقدمه : وجه نقد از منابع مهم و حياتي در هر واحد انتفاعي است . زيرا معرف قدرت خريد عمومي است كه غالباً در مبادلات اقتصادي وسيله قرار مي‌گيرد و براي تامين منابع ديگر بكار گرفته مي شود واحدهاي انتفاعي منابع مورد نياز خود را در ازاي پرداخت وجه نقد تحصيل مي كند و توليدات خود را نيز در قبال دريافت وجه نقد به فروش مي رساند . سود سهام غالباً به شكل وجه نقد پرداخت مي شود . اكثر اندازه گيري ها در حسابداري نيز مبتني بر جريان گذشته ، در حال يا آينده وجه نقد است .

جريان ورود و خروج وجه نقد :

جريان هاي ورود وجه نقد به يك واحد انتفاعي و جريانهاي خروج وجه نقد از آن واحد جزء اساسي ترين رويدادهايي است كه شالوده بسياري از تصميم‌گيري ها و قضاوتهاي سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و برخي ديگر از گروه هاي عمده استفاده كننده و قضاوتهاي مالي درباره آن واحد انتفاعي را تشكيل مي دهد. جريانهاي ورود وجه نقد به يك واحد انتفاعي اساساً از كاهش دارائيها غير از وجوه نقد و افزايش در بدهيها و يا حقوق صاحبان سهام طي يك دوره مالي ناشي مي شود . بالعكس جريانهاي خروج وجه نقد از يك واحد انتفاعي از افزايش در دارئيها غير از موجودي نقد و كاهش در بدهيها و يا حقوق صاحبان سهام طي يك دوره مالي ناشي مي شود . تفاوت بين جريانهاي ورود و خروج وجه نقد عبارتند از تغيير در موجودي نقد طي همان دوره مالي .


 

تعداد صفحات:119

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file60_1790597_7885.zip69.7k

دانلود مقاله پروژه مالي توليد ترانس در ايران

دانلود مقاله پروژه مالي توليد ترانس در ايران           دانلود مقاله پروژه مالي توليد ترانس در ايران   تاریخچه شرکت توليد ترانس در ايران شرکت ایران ترانسفو جهت تولید ترانسفورماتورهای مورد نیاز شبکه های توزیع برق کشور در سال 1345 تحت شماره 10822 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در اسفند ماه سال 1347 به بهره برداری رسید . شماره پروانه بهره برداری شرکت 5994 مورخ 11/2/1348 می باشد - کارخانه های زنجان واق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو

دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو           دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو     فهرست  صفحه تاريخچه تأسيس ايران خودرو........................................ شركت خودروسازان................................... سيستم مالي شركت ايران خودرو............................. اداره رسيدگي اسناد........................................ اداره حقوق و مزايا................................. اداره حسابدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری        دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری     تعريف و اصطلاحات: 1-تعريف مال چيزي كه قابل  تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته مي شود. به موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوده  يا به  نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ،  به عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالي ریسندگی

دانلود مقاله پروژه مالي ریسندگی       دانلود مقاله پروژه مالي ریسندگی(تولید نخ)  کلیاتی در راستای شناسایی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید 1-2- تعریف ویژگی ها و مشخصات فنی محصول پوشاک و منسوجات یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه انسان ها را تشکیل می دهد و میزان مصرف آن حداقل تا سطح معینی از درآمد یکی از شاخص های دهنده میزان توسعه یافتگی و اجتماعی کشورهای جهان می باشد .از آن جایی که مصرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت مخابرات خراسان رضوی       دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت مخابرات خراسان رضوی    فهرست مطالب عنوان                                                ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران

دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران         دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران   فهرست مطالب عنوان                                             &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد

دانلود مقاله پروژه مالي  حقوق و دستمزد       دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد     فهرست مطالب عنوان                                                 &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين        دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين   فهرست مطالب عنوان                                               &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد        دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد  چیکده  این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها        دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها  فهرست مطالب فصل اول                                                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی        دانلود مقاله حسابداری دولتی  فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.   تعريف حسابداري سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم        دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم  فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان