تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری

 

 

تعريف و اصطلاحات: 1-تعريف مال

چيزي كه قابل  تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته مي شود. به

موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه

يا مؤسسه دولتي بوده  يا به  نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ،  به

عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.)

2-اموال غير منقول

اموالي كه غير قابل  حمل و انتقال  باشد، به نحوي  كه حمل  و جابجايي آن

موجب خرابي آن مال گردد اموال غير منقول ناميده مي شود.

3-اموال منقول

اموالي كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اينكه لطمه اي به آن وارد شود

امكان پذير باشد در رديف اموال منقول قرار مي گيرد.

به موجب همين آيين نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسيم مي شود:

الف-اموال مصرفي:شامل اموالي است كه بر اثر استفاده  جزيي يا كلي از بين

مي روند مانند مواد مصرفي،خوردني و...

ب-اموال غير مصرفي: شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دست

دادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد.

اموالي كه به علت كمي قيمت ارزش نگهداري حساب اموالي نداشته باشد،مانند

مصالح و لوازم يدكي اتومبيل در رديف اموال (در حكم مصرفي) محسوب

ميشود. اموال در حكم مصرفي اغلب با اموال ديگرغير از خود مورد استفاده

قرار مي گيرند.مانند لوازم يدكي.

طبق قانون محاسبات عمومي كشور محل نگاهداري اسناد اموال دولتي اداره

كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و كليه عمليات

مربوط به ثبت اموال دولت طبق آيين نامه اموال دولتي به اجرا گذارده ميشود.

طبق اين آيين نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسيم مي شود.

4-ذيحساب و وظايف آن

ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به

منظور اعمال  نظارت و  تأمين  هماهنگي لازم  در اجراي مقررات مالي  و

محاسباتي در وزارتخانه يا مؤسسه و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي

محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت محسوب ميشود.

اهم وظايف ذيحساب در ارتباط با اموال به شرح زير است:

- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري  و تنظيم حسابها طبق  قانون

و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

5-جمعدار اموال و وظايف آن

به  موجب  ماده  34  قانون  محاسبات عمومي  مصوب  شهريور  ماه  1366

اصطلاح «جمعدار» به امين اموال تغيير نام پيدا كرده است طبق اين قانون امين

اموال مأموري است  كه از بين  مستخدمين واجد صلاحيت و امانت دار با حك

وزارتخانه يا مؤسسه مربوط به اين سمت منصوب مي گردد و مسئوليت حراست

و تحويل و تنظيم حسابهاي اموالي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است وكالاهاي

تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.

اهم وظايف امين اموال به شرح زير است:

- اختصاص شماره برچسب به اموال غير مصرفي

- تنظيم و نگاهداري حساب اموال صورتحساب اموال رسيده و فرستاده

- ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط

- صورت برداري از اموال هر اطاق و تحويل آن مسئول واحد مربوط

6-بودجه و اعتبار

بودجه  كل  كشور  برنامه مالي  دولت  براي  يك سال  مالي است  كه  در آن

درآمدها و ساير منابع اعتبارو برآورد هزينه ها پيش بيني مي شود  وبه هدفهاي

دولت در اجراي برنامه هاي مالي تحقق مي بخشد .بودجه هر سازمان نيز شامل

پيش بيني درآمدها و هزينه هاي مربوط به يك سال مالي آن سازمان است و از

سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود :

-بودجه عمومي دولت

-بودجه شركتها دولتي و بانكها

-بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غيرازعناوين فوق دربودجه كل كشورمنظور

مي شود

اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل

به اهداف و اجراي برنامه ها به تصويب مي رسد

7-پيش پرداخت و علي الحساب

پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبار مربوط  طبق احكام و

مقررات و قراردادها پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد

علي الحساب عبارت است ازپرداختي كه به منظوراداي قسمتي ازتعهد با رعايت

مقررات صورت مي گيرد .

8-تنخواه گردان پرداخت

به موجب ماده 27 محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 تنخواه گردان عبارت

است از وجهي كه از محل  تنخواه گردان  حسابداري از طرف  ذيحساب پس از

تأييد وزير يا رئيس مؤسس و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام پاره اي

هزينه ها دراختيار واحدها ويا مأموريني كه به موجب اين قانون وآيين نامه هاي

اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد .

9-كارپرداز و وظايف آن

كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين واجد صلاحيت دستگاه زيربط به

اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالا و خدمات مورد نياز

طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي كند.

10-انواع خريدها 1/10-خريدهاي برنامه ريزي شده

اين نوع خريدها معمولاًدرآغاز هرسال براساس برنامه هاي پيش بيني شده انجام

مي شود .در واحدهاي توليدي و صنعتي برنامه خريد بر اساس ميزان توليد و با

همكاري واحد كارپردازي يا تداركات ،امور مالي ،دفتر طرح وبرنامه و توليد و

ساير واحد هاي مرتبط تدوين مي گردد.

در مؤسسات غيرانتفاعي مانند  وزارتخانه  و مؤسسات خدماتي  برنامه ي خريد

شامل كالاهاي اساسي مي باشد كه با وظايف مستمر ودائمي مؤسسه ارتباط دارد

در خريدهاي برنامه ريزي شده مراحل زير طي ميشود:

-درخواست كننده كالا با تكميل فرم اعلام  نيازمنديها  احتياجات خود را به واحد

سفارشات يا واحد تداركات اعلام مي دارد.

فرم  مذبور پس از تأييد  موجودي انبار با   مراجعه  به  كاردكس  انبار و  تأييد

انباردار درپرونده مربوط به اعلام نيازمنديها درواحد سفارشات يا واحد تداركات

بايگاني مي گردد وبا توجه به الويتها نسبت به تنظيم برنامه خريداقدام به سفارش

آن مي شود. فرم اعلام  نيازمنديها در سه  نسخه  تهيه  و به شرح زير توزيع  و

نگهداري مي شود :

نسخه اول ودوم درپرونده اعلام نيازمنديهاجهت اقدام درواحدسفارشات نگهداري

مي شود

نسخه سوم به بايگاني واحد در خواست كننده ارسال مي گردد.

پس از انجام  سفارش  نسخه  دوم نيز جهت اطلاع  از جريان  سفارش  به واح

مخصوص سفارشات

 ه اول:واحد سفارشات

نسخه دوم:پرونده اعلام نيازمنديها

نسخه سوم:درخواست كننده

 

 

 

2/10 خريدهاي موردي يا اضطراري

اين خريدها براساس درخواست واحدها وطي تشريفات خاصي صورت مي گيرد

 

معمولاً اين نوع خريدها برحسب درخواست واحدهاي مصرف كننده ي كالاهايي

 

كه لزوم تهيه آنها نيازي به برنامه ي سالانه نداردانجام مي گيرداين نوع خريدها

 

از محل تنخواه گردان صورت مي گيرد .

 

معمولاً كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردان تحويل انبار نمي شود و بر

 

اساس تأييد دريافت كننده ي جنس انباردار مبادرت به صدور قبض و حواله انبار

 

نموده و مراتب در كارتها و يا دفاتر انبار ثبت مي شود .

  3/  10-خريد به صورت متمركز

در صورتي كه يك واحد سازماني به نام كارپردازي يا تداركات كل،مسئول تهيه

و تدارك وارائه خدمات دركل سازمان باشد به اين نظام تمركزخريد گفته ميشود

اگرسازماني آمادگي كامل از نظرامكانات مادي ونيروي انساني لازم داشته باشد

،اعمال سياست تمركز اداري مزاياي زير خواهد بود:

-خدهاي مكررتوسط مأمورين خريد،شرايط خريد را سهل تروآنها را به بازار

خريد آماده تر و آشناتر مي سازد.

-خريد به صورت متمركز ،موجب صرفه جويي در نيروي انساني مي گردد.

-كنترل موجودي در سيستم متمركز بهتر و سريعتر انجام مي شود.

-سفارش كالا در مواقع مناسب انجام مي گردد.

-برنامه ريزي و تأمين اعتبار خريد با سهولت صورت مي گردد.

4/10-خريد به صورت غير متمركز

در نظام غير متمركز خريد ،هر واحد سازماني ،با داشتن اختيارات لازم نسبت

به خريد و لوازم مورد نياز خود اقدام مي كند.اين نظام داراي مزاياي زير است:

-تهيه ي كالاهاي اختصاصي و فني با همكاري واحد ذينفع بهتر و صحيحترانجام

مي شود.

-خريد با نيازمنديهاي واقعي هر واحد منطبق مي گردد.

لازم به يادآوري است كه انتخاب يكي از دو نظام مذكور با خط مشي و سياست

مديريت هر سازمان و به وظايف آن سازمان ارتباط دارد.

11-انواع خريدها از نظر قيمت

به موجب قانون محاسبات عمومي  مصوب6  /11/1362 نصب  و نحوه  انجام

معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير مي باشد:

1/11-خريدهاي جزئي

مبلغ اين نوع خريدها نبايد از 300000 ريال تجاوز نمايد.اين نوع معاملات بايد

به كمترين بهاي ممكن وتشخيص ومسئوليت كارپرداز و مأمور خريدانجام گيرد.

2/11-خريدهاي متوسط

مبلغ خريدهاي متوسط از 300000ريال تا 5000000ريال تعيين شده است.اين

نوع معاملات بايد به كمترين بهاي ممكن و به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و

مسئول واحد تداركات و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركزويا

استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انجتم گيرد.

3/11-خريدهاي عمده

خريدهاي عمده خريدهايي هستند كه مبلغ مورد معامله از5000000ريال به بالا

باشد . معاملات عمده با  انتشار آگهي  مناقصه ي عمومي و يا ارسال  دعوتنامه

(مناقصه ي محدود) و به تشخيص وزير يا  بالاترين مقام  دستگاه  اجرايي و يا

مقامات مجاز از طرف آنها انجام مي شود.

لازم به يادآوري است كه در بخشهاي توليدي و صنعتي مبالغ فوق الذكر مورد

توجه قرار داده نمي شود و هر سازماني  سقف مشخصي براي خريد هاي خود

منظور كرده است.

12-اصول تداركات

هدف مديريت تداركات كاهش هزينه و بهينه سازي سيستم  و استفاده از روش

سيستماتيك در امور تدارك كالا مي باشد.

در راستاي نيل به اهداف به نكاتي چند در مورد سيستم روش سيستماتيك و

موارد استفاده از آن اشاره مي شود.

13-تعريف سيستم و روش سيستماتيك

شناخت اجزاء به هم پيوسته كه با يكديگر ارتباط داشته و به يك هدف همكاري

و تلاش مي كنند سيستم يا روش سيستماتيك گفته مي شود.

سيستم داراي مشخصات زير است:

1-مرتبط بودن اجزاءيك سيستم با يكديگر

2-هدف دار بودن سيستم

3-وجود سلسله مراتب درسيستم

به  طور كلي در روش  سيستماتيك هر جزء از اجزاء با توجه به كليت  سيستم

مورد  بررسي  قرار داده  مي شود . روش  سيستماتيك  كمك مي كند  تا مدير

وظايف خود را با توجه به هدف كلي سازمان بررسي و مورد نظر قرار دهد.

بنابراين به منظورتسريع دررسيدن به اهداف يك شركت بايد سعي شودهماهنگي

ميان  اجزاء آن را بيشتر كرده  و اجزاء  يك  سازمان  و ارتباط هر جزء مورد

بررسي قرار داده و سپس به بررسي نقش هر يك بپردازيم.

          مدير عامل

امور مالي       امورمالي    امور توليد   امور تداركات  امور بازرگاني

1/13-نقش واحد تداركات به عنوان جزئي از يك سسيتم

سيستم تداركات در شركتهاي توليدي را مي توان از نظر اينكه تأمين كننده مواد

 

اوليه براي آنهاست قلب سيستم لقب داد. چون سيستم تداركات تغذيه كننده و تهيه

 

كننده مواد به قسمتهاي مختلف شركت مي باشد.

 

لازم به يادآوري است كه سيستم تداركات مانندهرسيستم ديگرمحتاج به اطلاعات

 

دقيق  صحيح و به  موقع  دارد كه  بايد از كليه قسمتهاي يك كارخانه و يا منابع

داخلي و يا خارجي به واحد تداركات مي رسد.

بطوري  كه  يادآوري  گرديد هدف مديريت  تداركات اين است  كه به هر نحوي

سعي نمايد هزينه هاي مختلف را كاهش و بهينه سازد .

هزينه تداركات با فرمول زير مشخص مي گردد:

(هزينه هاي حمل+هزينه هاي نگهداري+هزينه هاي تأمين مواد)  تابع=مجموع هزينه ها

جهت تحقق چنين هدفي بايد سياست هاي  زير را اعمال نمود كه در اصطلاح

مديريت تداركات به five rights  يا «صحت پنجگانه»معروف است:

1-كيفيت صحيح

2-كميت دقيق

3-صحت درانتخاب زمان و مكان

4-قيمت مناسب

5-منابع درست

2/13-اصول مديريت تداركات(صحت پنجگانه)

1-عوامل مؤثرصحت ودقت دركيفيت

عوامل زير بايد درمورد كيفيت  ودقت كالا مورد توجه وبررسي قرار گيرد:

 • خصوصيات فني

 • استاندارد كالا

 • درجه بندي عرضه كنندگان شامل :

 • عملكرد گذشته

 • شهرت

 • ارزيابي نمونه ها

2-عوامل مؤثر درانتخاب كميت دقيق

توجه به نكات زير براي انتخاب كميت ضرورت دارد :

ا هداف خريد :

ا لف: خريد به منظورنگهداري

ب:خريد به منظور مصرف

برنامه ريزي مقدا روزمان :

 • توجه به محاسبه حداقل و حداكثر مو جودي ونقطه سفارش

-استفاده تكنولوژي اطلاعات IT

3-صحت درانتخاب زمان و مكان

استفاده از تكنيكهاي زير در اين انتخا ب توصيه شده است :

ا لف : عرضه كالا بدون تأ خير(ZERO DELAY)

ب: به حداقل رسانيدن زمان توقف توليد

ج: توليد بدون ضايعات

4-خريد از منابع واجد شرايط

براي نيل به هدف فوق توجه به نكات زير توصيه شده است:

ا لف: بررسي وتحقيق در بازار عرضه كنندگان كالا

ب-تعيين سازنده اصلي لوازم يدكي و خدمات پس از فروش

ج:تعيين واحدهاي تصميم گيرنده

-خريدار مصرف كننده ،تصميم گيرنده

د:ايمني در عرضه كالا

و:عوامل عمومي در ارزيابي عرضه كنندگان كالا

5-قيمت مناسب

عوامل مؤثر در اتخاذ تصميم درباره قيمت

الف:هزينه توليد

ب:توان خريد مصرف كننده

ج:رقبا و قيمت عرضه كالا در بازار

بررسي قيمت رقبا

  هزينه                                   قيمت                        بررسي و توان خري

  

 


14-مراحل اجرايي خريد

به طوري كه قبلاَ‎ً گفته شد واحد تداركات يا كارپردازي مسئول تهيه وتأمين كالا

و لوازم وهمچنين ارائه خدمات در هر سازمان مي باشد.نحوه تهيه و تدارك كالا

از نظر تشريفات اداري و مبالغ مورد مطالعه در سازمانهاي دولتي  تابعه قوانين

و مقررات دولتي است و رعايت آن در سازمانهاي مذبور الزامي مي باشد.بدون

ترديد اين امر در بخشهاي خصوصي كه از شمول قانون خارج است مورد توجه

قرار داده نمي شود.

به منظور سهولت در امربررسي خريد،خريدها را به دو قسمت خريدهاي داخلي

و خارجي تقسيم مي كنيم:

قسمت اول:خريدهاي داخلي 1/14- درخواست خريد

درخواست خريدكالا درسيستم تداركاتي وانبارداري مستلزم تكميل فرم درخواست

خريد از طرف انبار و ارسال آن به واحد تداركات مي باشد.

فرم درخواست خريد در موارد زير تهيه مي گردد

الف:در صورت موجود نبودن كالاي مورد تقاضا در انبار

ب:در مواقع رسيدن ميزان موجودي به حد سفارش

فرم درخواست خريد درخواست رسمي  براي  خريد مي باشد اين  فرم معمولاً در سه نسخه

تهيه وپس از امضاي مجاز نسخه سوم آن درانبار بايگاني وسپس ساير نسخ آن جهت تصميم

درمورد خريد كالاي مورد  درخواست  و تامين اعتباراز طرف امور مالي به واحد تداركات

ارسال مي گردد .

 • در صورت موا فقت با درخواست خريد واحد تداركات پس از اخذ امضاهاي مجاز اقدام

به صدورفرم سفارش كالامي كند.

واحد تداركات نسخ فرم درخواست خريد را به شرح زير تفكيك وتوزيع مي نمايد:

نسخه اول فرم : امور مالي

نسخه دوم فرم: تداركات يا كارپردازي

نسخه سوم: دربايگاني انبارنگهداري مي شود.

 • در صورت عدم موافقت با خريد نسخه دوم صادره فرم درخواست خريد به انبارعودت

داده مي شود تا  انباردار در جريان امر قرار گيرد  و مراتب را به اطلاع در خواست كننده

كالا برساند

2/14-سفارش كالا به فروشنده

پس از وصول فرم(درخواست خريد) واحد تداركات فرم مذبور را مورد بررسي

قرار ميدهد و در صورت  موافقت  با  خريد  كالاي  مورد  نظر اقدام به تهيه و

تكميل(فرم سفارش)به فروشنده مي نمايد.

فرم سفارش خريد درخواست رسمي مي باشداين فرم يكي از مهمترين فرمها در

نظامهاي كنترل تداركاتي محسوب مي شود و نقش بسيار مهمي در امور نظا

بر كالاها و اجناس رسيده يا برنامه سفارش ها در آينده دارد.

ازفرم سفارش خريد مي توان براي كنترل خريد و جلوگيري از  سفارشهاي زايد

و تكراري استفاده نمود.

فرم سفارش معمولاً در چهار نسخه و به شرح زير توزيع مي گردد:

نسخه اول- فروشنده كالا

نسخه دوم- حسابداري

نسخه سوم- ماحد تداركات

نسخه چهارم- انبار

نسخه سوم  سفارش به ضميمه فمر درخواست خريد بايد در پرونده سفارشها در

واحد تداركات بايگاني مي شود.

بايد توجه  داشت كه كليه ي فرم ها و اسناد مربوط  به معامله در امور مالي بايد

يك جا بايگاني گردد.براي اين منظور توصيه ميشود شماره سفارش خريد روي

كليه اين اسناد قيد شود.

درخواست خريد

نام انبار درخواست كننده:                                                        شماره:

تاريخ:

به:اداره تداركات

اجناس مشروحه ذيل كه مورد درخواست واحد       مي باشد در انبار موجود نيست در

صورت موافقت خواشمند است خريداري و تحويل انبار مي گردد.

شماره

رديف

نام كالا:

شماره فني

تعداد يا

مقدار مورد

تقاضا

برآورد قيمت

واحد:

برآورد قيمت

كل:

ملاحظات

نام وامضاء مسئول انبار:                                           نام وامضاء مسئول تداركات:

از محل اعتبار   ماده      رديف       تأمين گرديد.

شماره رسيد انبار:             نام و امضاء مسئول امور مالي:

اجازه داده ميشود كه طبق مقررات خريداري شود.                       مدير يا مؤسسه:

كارپردازي اقدام گردد                                               نام وامضاء مسئول تداركات:

فرم شماره 2(فرم درخواست خريد)

سفارش كالا

شماره سفارش:

تاريخ:

آدرس فروشنده:

نام انبار درخواست كننده:

تاريخ درخواست كالا:

شركت          خواهشمند است كالا / اشياء مشروحه ذيل را با توجه به شرايط

 

به اين سازمان تحويل نمايند.

شماره ترتيب

شرح كالا

كد كالا

مقدار

واحد

ملاحظات

نام وامضاء مسئول سفارشات:                                نام وامضاء مسئول كارپردازي:

نامو امضاء مدير مالي:

تصويب كننده:                     محل تحويل:                تاريخ مورد نياز:

فرم شماره3(فرم سفارش كالا)

لازم به تذكر است با توجه به اينكه كنترل موجودي هاي انبار به منظور فراهم

ساختن مقدمات سفارش ها به همكاري واحد تداركات از اجناس و كالاهاي مورد

مصرف از وظايف انبار محسوب ميگردد لذا درصورت استفاده ازدفاترراهنماي

سفارشها كه در بعضي ازسازمانها رايج است استفاده از كاردكس انباربه منظور

كسب اطلاعات لازم در مورد سفارشها نيز توصيه مي گردد.

3/14-بازرسي و كنترل اجناس خريداري شده

كالاها ومواد فني و تخصصي خريداري شده هنگام دريافت وتحويل نهايي بايد از

نظرتخصصي كنترل و مورد تأييد آزمايشگاه مربوطه قرار گيرد.

نحوه عمل بدين ترتيب است  كه نمونه اي از مواد خريداري  شده  به آزمايشگاه

مربوطه ارسال ويا ازكارشناس فني واحد سفارش دهنده دعوت مي شود تاصحت

جنس مورد نظررا مورد تأييد قراردهد وطي فرم خاصي(با توجه به نوع آزمايش)

مراتب رسماً به واحد دريافت ويا انبارارائه نمايند.فرم مذبورملاك دريافت نهايي

و صدور قبض رسيد از طرف انبار خواهد بود.

 

تعداد صفحات:105

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file56_1790299_5687.zip59.4k

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی       دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت مخابرات خراسان رضوی    فهرست مطالب عنوان                                                ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران        دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران   فهرست مطالب عنوان                                             &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد       دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد     فهرست مطالب عنوان                                                 &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين        دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين   فهرست مطالب عنوان                                               &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد        دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد  چیکده  این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها        دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها  فهرست مطالب فصل اول                                                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی        دانلود مقاله حسابداری دولتی  فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.   تعريف حسابداري سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم        دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم  فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان