مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلود مقاله پروژه مالی بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود مقاله پروژه مالی  بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پروژه مالی  بررسي ليست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول - كليات

مقدمه ............................................................................................

هدف و انگيزه انتخاب موضوع .............................................................................

فرضيه تحقيق ...................................................................................

روش تحقيق ......................................................................................

نمونه آماري.......................................................................................

استفاده كنندگان از تحقيق......................................................................................

تعريف واژه ها ...............................................................................

فصل دوم - مطالعات نظري

مقدمه ..............................................................................................

سيستم حقوق و دستمزد ................................................................

حسابداري حقوق و دستمزد .................................................................................

ليست حقوق و دستمزد .........................................................................................

عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد ....................................................................

كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد .........................................................

سهم كارمند از سود در شركت ...........................................................................

كنترلهاي داخلي بر  حقوق و دستمزد .................................................................

كنترل پرداختهاي حقوق و دستمزد .....................................................................

مبلغ قابل پرداخت به كاركنان ..............................................................................

سياستهاي كلي حقوق و دستمزد ........................................................................

كاركنان شركت ......................................................................................................

مزايا طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل ..................................................................

مراحل ايجاد نظام طبقه بندي و ارزيابي .............................................................

ضرورت و نقش ارزيابي مشاغل.........................................................................

فصل سوم - فرضيات تحقيق

روش تحقيق..................................................................................

موضوع فعاليت ..........................................................................................

روشهاي جمع آوري اطلاعات...............................................................................

نمونه آماري..........................................................................................

اهداف شركت ........................................................................................

كسور ...............................................................................................

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)........................................................................

پرداخت خالص (خالص پرداختن)........................................................................

كسور حقوق و مزايا...............................................................................................

كسور اجباري حقوق و مزايا .............................................................

كسور اختياري حقوق و مزايا ..............................................................................

كارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي) سالانه كارمند .........................

اجزاء سيستم حقوق و دستمزد ............................................................................

گزارشگري هزينه حقوق و بدهي ها ...................................................................

محاسبه حقوق و مزايا ...........................................................................................

كسوران حقوق و مزايا ..........................................................................................

حق بيمه .......................................................................................

ماليات .................................................................................................

ساير كسورات ...................................................................................

چكهاي حقوق و دستمزد .......................................................................................

انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزايا......................................................................

فصل چهارم- تحليل نتايج

حقوق ماهيانه ..................................................................................

نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه كاري..............................................................

حق مسكن ....................................................................................

ميزان عيدي كاركنان ..........................................................................

حق اولاد..............................................................................................

حق بيمه ............................................................................................

شرايط پرداخت حق بيمه .......................................................................................

پيوستها .............................................................................................

اين تحقيق به بررسي انتشارات آزاده خواهد پرداخت و در آن توضيحاتي دربارة تاريخچه شركت زمزم و چگونگي تشكيل اين شركت و بررسي ليست حقوق و دستمزد و توضيحاتي كامل در مورد اين شركت خواهيم پرداخت در فصلهاي بعد درباره به هر يك از آنها توضيح خواهد شد.


مقدمه

انتشارات آزاده در تاريخ اول آذر ماه 1355 با سرمايه 50 ميليون ريال تأسيس شده است و تحت شماره اي در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و بهره برداري از كارخانه از تاريخ 1/9/1355 تحت مجوزي در مورخ 20/12/1354 از سوي وزارت صنايع و معادن گرديده است.


هدف و انگيزه انتخاب موضوع

دليل ارائه اين تحقيق و اهمين آن در اين است ارائه ليست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامي شركتها به يك نحو محاسبه مي شود اما نحوه ارائه آن براي مديران و استفاده كنندگان در تمامي شركتها به يك شكل و يكسان نمي باشد و در اين تحقيق سعي بر اين بوده است كه يكي از راههاي ارائه اين ليست مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه حسابداري داراي يك علوم و چهار چوب خاص مي باشد اما استفاده از اين قوانين كاملاً سليقه‌اي مي باشد كه هر حسابدار بنا به نياز شركت و سليقه خود روشي از اين روشها را براي ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار مي دهد.


فرضيه تحقيق

فرضيه اين تحقيق بررسي و تنوع ارائه ليست حقوق و دستمزد مي باشد.

 

روش تحقيق

روش اين تحقيق به صورت مشاهده عيني بوده است زيرا تمامي مدارك و اطلاعات از حسابداري اين شركت تهيه و ارائه شده است.

 

نمونه آماري

بررسي و ارائه ليست حقوق و دستمزد شركت زمزم واقع در خيابان رسالت مي باشد.

 

استفاده كنندگان از تحقيق

استفاده كنندگان از اين تحقيق اشخاص بخصوصي نمي باشند دانشجويان، اساتيد و كليه كساني كه علاقمند به ارائه ليست حقوق و دستمزد هستند مي توانند از اين تحقيق استفاده و يا مورد مطالعه قرار دهند .

 

تعريف واژه ها

سيستم: مجموعه اي به هم پيوسته  است كه به دنبال هدفهاي معيني با هم هماهنگي دارند.

حقوق: آنچه در ازاي كار انجام شده توسط كاركنان و يا ارائه كنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت مي شود.

 

دستمزد: پرداختي به كارگران (ساده يا ماهر) بر حسب ساعت، روزه، ماه و يا مقدار توليد تعيين مي گردد.

 

كسري كار: به ساعاتي گفته مي‌شود كه يك فرد در طول ماه كمتر از ساعت قانوني كار كرده باشد.

مقدمه

از آنجايي كه هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقريباً بالايي از هزينه‌ها را تشكيل مي دهد ضروري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد بعمل آيد. از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد بنحوي طراحي شود كه اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوري، كسورات لازم را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلوگيري از پرداخت به افراد و ساير انواع سوء استفاده ها فراهم نمايد.

براي رعايت قانون، كارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد كاركنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد. در ايران نيز طبق قانون ماليات بر آمد، كارفرما مؤظف است اسامي كاركنان و مشخصات آنها را به حوزه هاي مالياتي محل ارسال و ماليات متعلق به كاركنان را به حساب مخصوصي واريز نمايد. بعلاوه طبق قوانين تأمين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي كاركنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارات تأمين اجتماعي محل تسليم دو حق بيمه سهم كارمند و كارفرما به حسابهاي مخصوص واريز گردد.


سيستم حقوق و دستمزد

در سيستم حقوق و دستمزد به علت تراكم و استمرار اطلاعات، نحوه پردازش اطلاعات و اهميت سرعت و صحت آن از اتوماسيون استفاده مي شود. اطلاعاتي نظير نرخ ساعتي و يا روزانه حقوق و دستمزد كه ممكن است براي مدت موقتي تغيير نكند و همچنين برنامه هايي نظير نحوه محاسبات كسورات ماليات و حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي كه در طول سال، قوانين آن ثابت مي‌باشد را بهتر است در حافظه كامپيوتر ذخيره نمود. با استفاده از اين اطلاعات ، مي‌توان محاسباتي مانند حقوق و يا دستمزد ناخالص، كسورات، تعيين حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر كارمند و كارگر رابطه الكترونيكي انجام داد.

 

حسابداري حقوق و دستمزد

حقوق بخشي از هزينه هر شركت است در واحدهاي خدماتي نظير مؤسسات حسابرسي، بنگاههاي معاملات املاك و آژانسهاي مسافرتي عمده ترين هزينه، حقوق مي باشد. از آنجايي كه واحدهاي خدماتي، خدمات كاركنان خود را مي فروشند، لذا هزينه حقوق كاركنان هزينه اصلي فعاليت اين واحد ها را همانند بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در مؤسسات بازرگاني كه بزرگترين هزينه مي باشد، تشكيل مي دهد. حقوق كاركنان مي تواند شكلهاي مختلفي داشته باشد. بعضي از كاركنان حقوق خود را بصورت سالانه، ماهانه و يا هفتگي دريافت مي كنند. بعضي ديگر بر اساس ساعتهاي كار حقوق دريافت مي كنند. ممكن است كاركنان بخش فروش، تمام يا قسمتي از حقوق خود را بر مبناي درصدي دريافت كنند. بعضي ديگر از واحدهاي تجاري نيز علاوه بر حقوق عادي كاركنان به آنها پاداش نيز پرداخت مي كنند. اغلب واحدهاي تجارتي بر مبناي ساعت كاركنان ، براي آنها حقوقي در نظر مي گيرند كه حقوق عادي نام دارد. و به ازاء ساعات اضافي كار كاركنان، براي آنها اضافه كاري در نظر مي گيرند.

 

ليست حقوق و دستمزد

ليست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستوني كه براي خلاصه كردن، گرد آوري و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار مي گيرد. فرم و طرح اين ليست به تعداد و گروههاي كاركنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشينها و ابزار مكانيكي و الكترونيكي بستگي دارد.

اطلاعات مندرج در اين فرم عبارتند از : اطلاعات مربوط به مشخصات فردي كارمند ، ساعات و نرخ دستمزد مزاياي مستمر و غير مستمر ، كسورات و نحوه تسهيم هزينه حقوق و دستمزد به واحدهاي مختلف شركت.

شركتهاي مختلف بر حسب روال خاص خود ليست حقوق و دستمزد تهيه مي كنند. بدين معني كه ممكن است در شركتي هر 15 ماه روز يكبار حقوق كاركنان پرداخت گردد و در شركت ديگر هر 25 روز يكبار و شركتهاي ديگر به روال ديگر حقوق كاركنان خود را پرداخت نمايند. نمونه ليست حقوق و دستمزد در صفحه چاپ شده است.                                                                

حقوق

حقوق و مزايا

اضافه كار

فوق العاده

جمع حقوق و مزايا

عوامل نظريه هاي حقوق و دستمزد   1- نظريه كارآيي    2- نظريه عرضه و تقاضا    

3-نظريه قوانين و مقررات دولت

نظريه كارآيي

عامل اصلي سطح دستمزد ها را ميزان كارآيي كاركنان و بازدهي كار آنان مي داند.

نظريه عرضه و تقاضا

اين نظريه به خدماتي مانند كالا و تعيين قيمت مي نمايد يعني با فرض عدم دخالت ساير عوامل (دولت، مقررات، فشارهاي اجتماعي و .. ) نرخ دستمزد ها در محل تلاقي منحني عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

نظريه قوانين و مقررات دولتي

در سيستم هاي اقتصاد ارشادي معمولاً دولتها بوسيله تصويب قوانين و مقررات دولتي، براي تأمين حقوق و دستمزد عادلانه عاملان كار، اقدامات وسيعي را به مرحله اجرا در مي آورند. و اين بر اساس قوانين كار و مقررات دولتي حداقل حقوق و دستمزد، شرايط محيط كار، ساعات كار، قوانين و مقررات، بيمه ، بازنشستگي و از كار افتادگي و ساير مزاياي مادي را براي عاملان كار تعيين مي كند و آنان را در سود كارخانجات شريك مي نمايد.


كنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد

كنترلهاي لازم در رابطه با سيستم حقوق و دستمزد به تعداد كاركنان بستگي دارد. هر چه كاركنان مؤسسه بيشتر باشد افراد بيشتري براي كنترل هزينه حقوق مورد نياز مي باشد. جهت كنترل و شناسايي دقيق هزينه حقوق و دستمزد، كارت ساعت كاركنان متداولترين مدرك مي باشد. حتي در برخي از شركتها كه كاركنان زيادي دارند، جهت كنترل بيشتر لازم است يكي از افراد نگهبان در كنار ساعت كارت زني حضور داشته باشد.

كنترلهاي لازم در هنگام تهيه ليست بايد بنحوي باشد كه حقوق و دستمزد به افرادي پرداخت نگردد. براي اين منظور بايد هنگام پرداخت كنترلهاي بيشتر صورت گيرد. يكي از شيوه هاي مناسب براي اين امر گرفتن امضا از هر يك از كاركنان به هنگام دريافت حقوق و يا فيش حقوقي مي باشد.

حقوق و دستمزد كاركنان در شركتهاي مختلف به اشكال متفاوتي پرداخت مي گردد. متداولترين اشكال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زير مي باشد:

الف) صدور چك عهده بانكي شركت: در اين صورت ابتدا چكي معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به كليه كاركنان صادر و به حساب مخصوص كه براي اين منظور افتتاح شده است واريز و سپس از محل حساب مذكور براي هر يك از كاركنان چك صادر مي گردد.

ب) واريز حقوق به حسب بانكي كاركنان:

اغلب شركتهايي كه كاركنان زيادي دارند براي سهولت كار چكي معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراه اسامي كاركنان و شماره حساب بانكي آنها به بانك ارسال مي دارند. بانك نيز معادل مبلغ مندرج در ليست حقوق و دسمتزد به حساب جاري هر يك از كاركنان واريز مي نمايد. در اين شيوه اگر چه دشواريهاي ناشي از صدور چك برطرف مي گردد ولي احتمال سوء استفاده بيشتر مي باشد.

علاوه بر كنترلهاي فوق لازم است ترتيبي اتخاذ شود كه در صورت پرداخت نقدي عمل تهيه ليست، ثبت سند حسابداري و پرداخت وجه به اشخاص مختلفي واگذار گردد. زيرا هر چه تعداد افراد مسئول در اين عمليات زنجيره اي و مرتبط بهم بيشتر باشد احتمال سوء استفاده كمتر مي گردد

سهم كارمند از سود در شركتها

در مواردي ممكن است برخي از شركتها به منظور افزايش كارآيي كاركنان خود، علاوه بر حقوق ، مبالغي نيز بابت پاداش سالانه تحت عنوان سهم سود به هر يك از كاركنان پرداخت نمايد. اين رقم معمولاً از طريق دستورالعمل هاي وزارت كار يا توافقهاي بين كارمند و كارفرما تعيين مي گردد. در مواردي كه پاداش بر اساس در صد مشخصي ار سود ويژه محاسبه مي گردد. ممكن است سود ويژه در هر يك از شرايط زير مبناي محاسبه پاداش قرار گيرد:

الف) سود ويژه قبل از كسر ماليات بر درآمد و پاداش

ب) سود ويژه پس از كسر پاداش و قبل از كسر ماليات بر درآمد

ج) سود ويژه قبل از كسر پاداش و پس از كسر ماليات بر درآمد

د) سود ويژه پس از كسر پاداش و ماليات بر درآمد


تعداد صفحات:57

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file49_1789997_5009.zip30.4k

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد        دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد  چیکده  این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها        دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها  فهرست مطالب فصل اول                                                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی        دانلود مقاله حسابداری دولتی  فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.   تعريف حسابداري سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم        دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم  فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان