تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

 

فهرست مطالب عنوان                                                              صفحه پيشگفتار.......................................................................

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي وبازده هاي نگه دارنده ..

وام هاي ارتباطي شاخص ...............................................

بهره صوري تحت تاثير تورم بالا ........................................

پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه ....

بهره واقعي و دوره بهره .................................................

ابزارهاي مالي بكار برده شده در پول خارجي ( ارز) ...........

نتيجه گيري ...................................................................

مرجع............................................................................

پيشگفتار:

اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد.

جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنيم كه پيش نويس آن توسط آندرو به نام راه حل موازي براي بهره تحت مسئله تورم بهينه شده است. اين ضميمه داراي چندين خطاي ادراكي است كه ناهماهنگي آن را با اصول اقتصادي و حسابداري نشان مي دهد. اين اصول مبناي SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلي يك فرصت براي معرفي اختلالات بين ضميمه B  و حسابداري تورم است اين روند به خوبي در جامعه حسابداري درك شده است. دربخش بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. اين زمان بندي مهم است زيرا مكانيزم مورد نظر مي تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفيد باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسي تحت عنوان مراجع در پايان فصل گزارش شده اند. آنها در ضميمه B تحت عنوان حسابداري تورم در مقايسه IARIW آمده اند.

در اين مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضميمه B و حسابداري تورم يك نوع توافق را با هم نشان نمي دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولاني JARIW  را آمده است. بعضي از آنها مفهوم خاصي دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. اين مقالات از چندين نوع مورد از سوي حسابداران ملي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتي را كه مورد توافق نمي باشند درك كنند و اصول كلي را به شرح زير دنبال كنند اين نوع اصول در متن فعلي مهم هستند زيرا كشورهايي كه توام زياد داشته اند به خوبي مي توانند با روش هاي درست حسابداري آشنا شوند. تورم در چندين نقطه دنيا گزارش شده است.

موضوع حسابداري تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتي در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه مي توانند بهينه نباشند. دليل اصلي براي آنكه چرا اين موقعيت توسعه يافته است آن است كه SNA1993 اكنون يك چهارچوب دقيق و جامع تر براي حسابرسي تحت تورم است شايد مهمترين پيشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغييرات در حسابداري دارايي باشد. اين جايگزين حسابداري ارزيابي شده است و مي توان حسابداري تفضيلي براي تغييرات ارزش دارايي بين زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمينه جديد در تمايز تغييرات  با ارزش دارايي ها هستند. اين به علت تغيير در مقادير و  قيمت ها است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير قيمت و مقدار در نظر گرفته شود. اين در صورتي است كه بازده ظاهري سه درسي سنجش شود.

در مورد عدم توافق بين ضميمه B و حسابداري توام مي توان گفت بازده نگه دارنده ظاهري با توجه به دارايي مالي ارزيابي مي شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهميت تغييرات در حسابداري دارايي دراين مقاله مي توان گفت نقش SNA يك نقطه آغاز مفيد است.

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي و بازده هاي نگه دارنده :

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي در واقع ثبت تغييرات در ارزش دارايي بين افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداري مالي و سرمايه نسبت داده مي شوند. اين حساب به دو حساب جداگانه تقسيم خواهد شد كه عبارتند از تغييرات در حجم دارايي كه ثبت تغييرات ارزش است وديگري حساب ارزيابي است كه ثبت تغييرات ارزش به علت تغيير در قيمت دارايي است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير در قيمت هستند. اين خودبازده ظاهري نگه دارند را گزارش مي كند حسابداري ارزيابي ثبت اين بازده ها است.

همان طور كه مشخص است اين يك قانون اصولي از SNA است كه در هر لحظه از زمان مي تواند دربازار ارزيابي مي شود. قيمت بازار نيز برآورد خواهد شد. اگر دارايي ها به اين روش ارزيابي شوند يك حسابداري اصولي صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب اختلاف بين ارزش هاي دارايي قيمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده هاي ظاهري مي توانند به بازده واقعي و خنثي تجزيه شوند اين ويژگي در چندين بخش در SNA1993 بررسي شده است مانند پاراگراف هاي 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعيت فصل 7 گر اثبات درست را نشان مي دهد.

اختلاف اصلي بين حسابداري تورم و ضميمه B آن است كه ضميمه B ثبت بازده هاي ظاهري با توجه به دارايي مالي است مانند سپرده ها ودام ها ولي حسابداري تورم چنين ويژگي را ندارد. وقتي بازه نگه دارنده ظاهري يك دارايي معادل مقدار دارايي ضرب در تغيير قيمت باشد مي توان ديد كه قيمت ها براي دارايي مورد نظر به خوبي مشخص خواهند شد. اگر چه اين روند جزئي است ولي ديده نشده است.

به طور كل قيمت هر نوع كالا يا دارايي عبارتست از تعداد واحدهاي ارز ملي كه مورد تبادل هستند. اصولاً چيزي ديگري مي تواند در اين جا توصيف شود ولي حسابداري ملي قيمت پولي تعيين شده در ارز ملي را استفاده مي كند. قيمت يك واحد ارز ملي به صورت واحد گزارش شده است و نمي تواند تغيير كند. يك سپرده يا وام 100 دلار داراي 100 واحد ارز است و هر يك با قيمت واحد گزارش شوند. يك سپرده يا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و اين دو برابر قيمت نباشد. وقتي قيمت واحد از هميشه يك باشد قيمت اين واحد 100 واحد ارز نمي تواند تغيير كند زيرا بازده نگه دارنده ظاهري براي سپرده گذاران و قرض دهندگان بايد مضر باشد اين روند در بندهاي 68-12 و78-12 از SNA1993 توصيف شده است.

جهت جلوگيري از سوء تفاهم ممكن است بهتر است خاطر نشان شود كه قيمت واحد ارز خارجي از نظر واحد ارز ملي ثابت نيست زيرا با تغيير نرخ تبادل تغيير خواهد كرد. امروزه قيمت يك واحد از ارز ملي كه در m سال دريافت مي شود مي تواند تغيير كند زيرا قيمت جلو رو يك قيمت تخميني واحد ارز در n سال است و بنابراين به هم نرخ نهره تغيير خواهد كرد بازده نگه دارنده ظاهري در مورد سپرده هاي مشخص شده از ارز خارجي و يا مجموع پول گزارش شده است كه به علت پرداخت در تاريخ ثابت در آينده مي باشد.

وام هاي ارتباطي شاخص:

در مقابل اين نوع سوابق بهتر است كار را با بررسي روش استفاده از وام هاي ارتباطي  شاخص تحت تورم زياد در ضميمه B آغاز كنيم . با استفاده از بندهاي تشريحي IU در ضميمه B مي توان گفت مقدار وارد شده به صورت بازده نگاه دارنده ظاهري و ضرر موجود مي تواند به خوبي مشخص شود. در مورد اسناد مالي با اين اعتبار شاخص انتخاب ارز ملي مي تواند آسان باشد. اين رقم برگرفته از كاربرد مكانيزم ارتباط شاخص است. ضميمه B نشان نمي دهد كه چرا اين يك بازده نگه دارنده ظاهري مشخص است. در واقع بعضي از كشورها ممكن است در پذيرش اين راه حل در گذشته را  به خطا رفته باشند ولي اين توجهي نداره بند (b)12 در ضميمه B نمونه عددي از شركت غيرمالي است كه قرض 2000 را از بانك داشته است اين وام ارتباط و شاخص با شاخص قيمت عمده فروشي دروني دارد كه از 100 تا 300 گزارش شده است ضميمه B نشان مي دهد كه حساب ارزيابي قيمت 4000 را به صورت زيان ظاهري براي شركت غيرمالي نشان داده است.

 

تعداد صفحات:33

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file45_1789969_1005.zip17.6k

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان