تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

 

 

 

 

 

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

 

«فهرست مطالب»

1-فصل اول

1-1مقدمه...................................................................... 1

2-فصل دوم

1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3

2-2-تاريخچه منطقه 11................................................................................... 5

3-2-قواعد كليه ........................................................................... 5

4-2-وظايف شهرداري.................................................................................... 7

5-2-نمودار سازماني شهرداري..................................................................... 13

6-2-شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار............................................ 14

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار............................................... 15

8-2-مقررات استخدامي شهرداري.................................................................. 17

9-2-مقررات جزائي......................................................................................... 17

10-2-تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11......................................................... 18

11-2-فعاليت هاي جاري شهرداري................................................................ 19

12-2-اهداف و فعاليت هاي آتي ..................................................................... 20

-مساحت منطقه 11......................................................................... 20   

-محدوده جغرافيايي منطقه 11......................................................................... 21

-ميادين منطقه.............................................................................. 21

-مناطق همجوار...................................................................... 21

-جمعيت ساكن درمنطقه................................................................................... 21

-تعداد نواحي.......................................................................... 22

-تعداد محله................................................................................. 22

-ميانگين سني جمعيت منطقه ........................................................................... 22

-تعداد خانوار ................................................................................ 22

-رشدجمعيت ......................................................................... 23

-ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت........................................................... 23

3-فصل سوم

1-3-شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري ...................................... 24

2-3-نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري .................................. 25

3-3-شرح وظايف اداره حسابداري ................................................................ 26

4-3-نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري ......................................... 29

5-3-سيستم حسابداري .................................................................................. 30

6-3-عملكرد اطلاعاتي ..................................................................................... 31

7-3-عملكرد كنترلي ........................................................................................ 31

8-3-عملكرد خدماتي........................................................................................ 32

9-3-عوامل سيستم حسابداري ....................................................................... 32

10-3-طرز كار سيستم حسابداري ................................................................. 34   

11-3-ورودي سيستم حسابداري .................................................................. 35

12-3-پردازش اطلاعات .................................................................................. 37

13-3-خروجي يا محصول سيستم حسابداري ............................................... 42

14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالي ........................................................ 44

15-3-استفاده كنندگان برون سازماني .......................................................... 45

16-3-ساير استفاده كنندگان........................................................................... 49

17-3- استفاده كنندگان درون سازماني ........................................................ 52

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش نقدي53         

19-3-ثبت هاي هزينه، انبار و اموال .............................................................. 54

20-3-ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت .............. 56

21-3-ثبت هاي درآمد با توضيحات ............................................................... 57

22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري ........................... 66

-منوي اصلي وزير مجموعه ها........................................................................ 67

-مشاهده دستور دريافت ................................................................................. 67

-مشاهده سند بهادار ....................................................................................... 72

-تنظيم سند.............................................................................. 73

-حدف سند............................................................................... 75

-دريافت اسناد از درآمد.................................................................................. 77

-استرداد اسناد به مؤدي................................................................................. 78

فصل چهارم

1-4-شرح فعاليت هاي كارآموز ...................................................... 80

طبقه بندي حسابها............................................................................................ 83

حسابهاي معين ................................................................................. 102

گروه و حسابهاي تفضيلي ............................................................................... 106

حسابهاي تفضيلي درآمدي .............................................................................. 111

حسابهاي تفضيلي هزينه اي ............................................................................ 115

عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب)................................................ 118

ترازنامه ..................................................................................... 119

نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه)............................................................. 120

حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه ............................................. 121

پيوست و ضمائم

تاريخچه منطقه 11 (معرفي و شناخت اجمالي منطقه):

منطقه 11 شهرداري تهران از بخشهاي كلان شهر تهران است سابقه شكل گيري بافتهاي  مسكوني به اولين تجديد حيات تهران در دهه 1280 هجري قمري باز مي گردد و مقارن با آن سالهاست و به پيكره سنتي شهر تهران مربوط مي شود.

بدون شك رونق، توسعه و شكل گيري ساختارهاي اصلي منطقه مربوط به دوران پهلوي اول است بين سالهاي 1304 تا 1320 كه به تدريج اين عناصر يا در محدوده كنوني منطقه 11 ويا در جوار آن است. (عناصري چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بيمارستان و پارك شهر) به طور كلي تا سال 1342 بخشهاي مهمي از منطقه 11 از مناطق مرفه نشين و پر رونق تهران محسوب مي شود اما همزمان به لحاظ موقعيت مركزي منطقه فعاليت هاي كارگاهي و بازارهاي تخصصي در بخشهاي شمالي منطقه رونق يافته است.

 

قواعد كليه:

 

 • مقصود اصلي از تأسيس بلديه حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهر نشينان است.

 • امور راجع بلدبه از قرار تفصيل است اولاً اداره كردن آنكه اهالي شهر آنچه براي حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون ميدهد. ثانياً اداره كردن اموال منقوله و غير منقوله و سرمايه هائيكه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطي آذوقه شهر به وسائل ممكنه، رابعاً ساختن و پاك نگه داشتن كوچه ها و ميدان ها و خيابانها از پياده رو و كالسكه رو و باغهاي عمومي و مجاري مياه و زير آبها و پلها و معابر و غيره و همچنان روشن كردن شهر و تقسيم آبهاي شهري و مراقبت در تنقيه قنوات و پاكيزگي حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تكدي و تأسيس دارالمساكين و دارالمجز مريض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسيس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اينكه معابر شهري موافق نقشه معيني باشد و اقدامات مقتضيه بر ضد حريق و ساير بليات سماوي و ارضي بعمل آيد و ثامناً بيمه ابنيه اين متعلق به شهر از حريق تاسعاً معاونت در تكثير معارف و مساعدت در داير نمودن كتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنيه عتيقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمايش گاههاي تجاري و كليه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و داير نمودن محل تشخيص اسعار و معاملات عمومي.

 • دايره اقدامات بلديه مختص به حدود شهر و اراضي متعلقه به شهر است.

 • انجمن و اداره بلديه مي تواند به اسم شهر بيع و شراع و هر گونه معاملات نمايد و به جاهاي لازم شكايت كند و در محاكمه عدليه اقامه دعوا نمايد و مدعي اليه واقع شهود.

 • اراضي كوچه ها و ميدان ها و پياده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زيرآبهاو غيره هر چند كه متعلق به شهر است اقامه دعوا نمايد و مدعي اليه واقع شود.

 • وجوهي كه اهل شهر براي مصارف بلديه ميدهند بايد به حكم قانون باشد

 • حاكم شهر بايد مراقبت نمايد كه اقدامات بلديه مخالف با اين نظامنامه نباشد

 • اداره بلديه حق دارد كه مهر معيني با اسم شهر داشته باشد

وظايف شهرداي:

وظايف شهرداري به شرح ذيل است

 • ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه

 • تنظيف و نگاهداري و تسطيح و معاب و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه

 • مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها

 • مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله كوبي و تلقيح واكنس و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه

 • جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره

 • اجراي تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و ... و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي كار

 • حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري

 • برآورد و تنظيم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرمانداري يا بخشداري به وزارت كشور ارسال مي شود.

 • انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها

 • اهداء وقبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن. اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات درآمد معاف مي باشد.

 • نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها

 • تهيه آمار مربوطه به شهر مواليد و متوفيات

 • ايجاد غسالخانه ها و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

 • اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي، خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و  چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهر باشد

 • جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها و به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بيماران قبلاً به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

 • تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران

 • پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعيين قيمت عادلانه اراضي ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل و يا خارج از شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

 • تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف و سائط نقليه و غيره

 • تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر

 • جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمات براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاه ها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكان ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد.

 • احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاهها و ميدان ها وباغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختن خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر

 • تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد وغيره

 • اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و سرراهي

 • صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر ساخته مي شود

 • ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر كوچه هاي عمومي و انهار و جداول هاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل

 • پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع از وزارت كشور

 • وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند.

 • صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

شرح وظايف شهر دار و معاونين شهردار:

شهردار منطقه: داراي گريد يا پست مرتبه 16 مي باشد كه اصطلاحاً رأي هرم مي‌باشد و همچنين ذيحساب اول شناخته مي شود كه كليه اختيارات و انتصاب و عذل پستهاي پايين با دستورات شهردار انجام ميشود كه هر شهردار منطقه داراي 7 معاون تشكيل شده از: 1- معاون مالي و اداري، 2- معاون شهرسازي و معماري، 3-معاون فني و عمراني، 4- معاون حمل و نقل ترافيك، 5- معاون امور شهري و فضاي سبز، 6- معاون فرهنگي و اجتماعي، 7- معاون هماهنگي و برنامه ريزي مي باشد. ضمناً شايان ذكر است 4 واحد ديگر بطور مستقيم زير نظر شهردار انجام وظيفه ميكند كه عبارتند از: 1- بازرس شهردار، 2- رئيس دفتر شهردار مي باشد كه يك نفر كارمند زير نظر مسئول دفتر شهردار به انجام امور پيگيري رسيدگي مي كند، 3- مسئول اجراي احكام4- مسئول روابط عمومي شرح وظايف معاونتهاي زير نظر شهردار: 1- معاون مالي و اداري: رسيدگي به امور مالي در خصوص حسابداري و درآمد امور مالي بربوط به سيستم اداري و كارگزيني و دبيرخانه مي باشد.

 

2- معاون شهر سازي و معماري: مسئوليت اين معاونت در خصوص مسائل فني و معماري و شهر سازي مي باشد كه تشكيل پرونده طرح تفضيلي و بازرسي فني و صدور پروانه و جواز ساخت زير نظر اين  معاونت است.

3- معاون فني و عمراني : رسيدگي به امور عمران شهر و تكميل و تحويل پروژه‌هاي در دست احداث مي باشد نظير مرمت و آ‌سفالت خيابانها و جدول بندي معابر

4- معاون حمل و نقل و ترافيك: اين معاونت در خصوص بهبود وضعيت ترافيكي شهر، نصب علائم هشدار دهنده و چراغهاي راهنمايي و رانندگي و خط كشي معابر و محوري فعاليت دارد.

5- معاون امور شهري و فضاي سبز: به اين معاونت با توجه به تفيض بعضي از اختيارات شهردار منطقه اصطلاحاً قائم مقام شهر هم مي گويند عملكرد اين معاونت در خصوص خدمات شهري و ا يجاد فضاي سبز مناسب مي باشد كه رؤساي نواحي مناطق رئيس فضاي سبز و رئيس زيبا سازي و ساماندهي زير نظر اين معاونت مي‌باشد.

6- معاون فرهنگي: همانطور كه از نامش مشخص مي باشد اين معاونت در خصوص ايجاد فضاهاي فرهنگي مناسب در پاركها و اماكن تفريحي در ماههاي مربوط نظير ماه مهر، رمضان و شعبانيه فعاليت دارد.

7- معاون هماهنگي و برنامه ريزي: اين معاونت در خصوص هماهنگي در مسايل بودجه و اعتبارات و اصلاح بودجه و تفريح متمم بودجه و همچنين مسائل آموزشي پرسنل و انفورماتيك شهرداري فعاليت دارد.

نح انتخاب شهردار و معاونين شهردار:

الف ) شهردار:

انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع كار، يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايط تعيين شده باشد براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانداري اعلام كند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزرات كشور، بلافاصله شروع به كار خواهد كرد. انتخاب وي بلامانع است.

شرايط احراز سمت شهردار طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد:

 • استعفا كتبي

 • موقعي كه انجمن شهر رأي بر كناري شهردار را صادر نمايد

 • در موارد تعليق طبق مقررات قانوني

 • در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار

ب) معاون شهرداري:

سازمان اداري شهرداري ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و  پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجراء گذاشته خواهد  شد. شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند

مقررات استخدامي شهرداري:

مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند. به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري ها و آ‌موزش كاركنان شهرداري ها و همچنين نظارت بر حسن اجراي وظايفي كه طبق قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تأسيس مي شود اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكيمل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداري ها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري ها و تهيه برنامه هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقررات جزايي:

كساني كه به موجب مقررات محكوميت قطعي پيدا مي‌كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محكوم خواهند شد.

هر گاه اعضاي انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاحي كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفر خواست، دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي گردد.

 • در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله شهرداري اعم از اينكه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم

 • در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه نتيجه آن باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري مي شود.

تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11:

كارمند قرار دادي .................................................. 47                                       

كارمند ثابت (رسمي) .................................................................... 153

كارمند آزمايشي................................................................................. 3

مأمور ب ........................................................................................... 11

مأمور ب: جزء پرسنل منطقه 11 هستند اما در مناطق ديگر فعاليت مي‌كند

مأمور از 14.................................................................. 14

مأمور از: پرسنل ساير مناطق كه در منطقه 11 فعاليت مي‌كنند

پيمانكاري كارمند ...............................................................52

پيمانكاري خدماتي ............................................................... 55

كارگر رسمي ..................................................................... 30

كارگر قراردادي نوع دو................................................................ 130

كارگر قرار دادي نوع دو: به كارگراني كه مدرك تحصيلي آنها ديپلم و زير ديپلم است كارگر نوع دوم مي گويند.

كاگر قرار دادي نوع يك .................................................................................... 49

كارگر قرار دادي نوع يك: به كارگراني كه مدرك تحصيلي آنها بالاتر از ديپلم است كارگر نوع يك گفته مي شود.

فعاليت هاي جاري شهرداري:

 • روكش آسفالت

 • تعمير جداول و نهر سازي

 • تعمير دريچه و ريلهاي روي انهار

 • لكه گيري معابر و پياده روها

 • جمع آوري زباله و پاكسازي معابر

 • حمل خاك و نخاله

 • لايروبي شبكه انهار

 • شست و شوي معابر و مبلمان شهري

 • نصب سرعت گير

 • طعمه گذاري براي موش ها

 • رنگ آميزي المانهاي شهري

 • پاكسازي نماهاي شهري

 • نصب سطل زبال

 • ايجاد بوستان و فضاي سبز

 • تعمير و نصب گارديل

 • تعمير و نصب پل عابر پياده

 • نصب تابلوي راهنماي شهري

 • خط كشي معابر

اهداف و برنامه هاي آتي (فعاليت هاي آتي):

1-       اجراي طرح توسعه فضاي سبز در بدنه بزرگراه ها

2-       استفاده از آسفالت هاي پليمري براي جلوگيري از مشكلات در فصل سرما

3-       راه اندازي سيستم تلفن گويا

4-        اجراي طرح جهادي 137

 • استفاده از فن آوري و ارتباطات در پروژه كاهش هزينه شهرداري تهران

 • راه اندازي سامانه آدرس يابي اينترنتي تهران

 • بهره برداري از 14 پل زير گذر تا پايان سال

 • راه اندازي 3 گرمخانه

مشخصات عمومي منطقه 11

 

مساحت منطقه 11: اين منطقه از مناطقي مي باشد كه در مراكز شهر تهران واقع شده است و داراي بافتي قديمي مي باشد مساحت آن برابر 6/12 كيلومتر مربع است و حدوداً 8/1% از كل مساحت تهران را پوشانده كه از اين نظر هفدهمين منطقه تهران مي باشد.

 • محدوده جغرافيايي: منظقه 11 از شمال به ميدان انقلاب و خيابانهاي انقلاب و‌ آ‌زادي، از سمت شرق به خيابانهاي وحدت اسلامي و حافظ، از سمت جنوب به ميدان راه آهن و خيابان شوش از سمت غرب به خيابانهاي شهيد نواب صفوي و شهيد ابراهيمي (عباسي) و ميدان حق شناس محدود مي گردد.

 • ميادين اين منطقه: ميدان منيريه با مساحت 1374 متر مربع، ميدان پاستور با مساحت 1120 متر مربع، ميدان رازي با مساحت 2254 متر مربع، ميدان بهداري با مساحت 753 متر مربع، ميدان راه آهن با مساحت 4350 متر مربع و ميدان رباط كريم با مساحت 3622 متر مربع مي باشد

 • مناطق همجوار: اين منطقه با 5 منطقه نيز همجوار مي باشد. از شمال به منطقه 6 از غرب با منطقه 10 و از شرق با منطقه 12 و از جنوب تا منطقه 16 و از ناحيه جنوب غربي با منطقه 17 همسايه است و بيشترين مرز مشترك را با منطقه 12دارد.

 • جمعيت ساكن در منطقه: جمعيت ساكن در محدوده منطقه 11 بالغ بر 283 هزار نفر بر اساس آمارگيري در سال 1384 مي باشد و جمعاً 34/3% جمعيت كل تهران را تشكيل مي‌دهد. تراكم جمعيت 19221 نفر در هر كيلومتر مربع بوده است و تعداد خانواده هاي آن 59065 خانوار است. با توجه به ارقام ارائه شده مشخص مي گردد كه اين منطقه جزء مناطق پر تراكم و پر جمعيت تهران محسوب مي شود. عدم كارائي سيستم حمل و نقل عمومي موجب ترويج استفاده از اتومبيل شخصي، موتور سيكلت، سواري هاي مسافر بري شخصي و همچنين سوار و پياده شدن مسافران در حريم تقاطع ها و ميادين مي گردد كه اين امر به نوبه خود موجب كاهش ظرفيت معابر مي شود به طوري كه در حدود 35%  شبكه معابر در سطح منطقه 11 در حد اشباع قرار دارد.

تعداد نواحي : منطقه 11 از نظر تقسيمات ناحيه اي به 4 ناحيه تقسيم بندي مي‌شود

تعداد محله : ناحيه 1، 3 محله، ناحيه 2، 4محله، ناحيه 3، 6محله ، ناحيه 4، 5 محله

ميانگين سني جمعيت منطقه:

طبق آمارگيري جاري جمعيت سال 1375

درصد

27بالاي

65 سال

15 تا 65

سال

جنس : مرد – زن:

121307 مرد 112658 زن

تعداد خانوار: طبق آمارگيري جاري جمعيت سال 1375 داراي 60998  خانوار معمولي ساكن بوده است كه با توجه به تعداد جمعيت آن، بعد خانوار در منطقه 8/3 نفر محاسبه گرديده است.

رشد جمعيت: 34/3 درصد

ميزان با سوادي و بي سوادي : طبق آمار گيري جاري جمعيت سال 1375 از مجموع 214614 نفر جمعيت 90% با سواد بوده اند كه 103972 نفر مرد و 89709 نفر زن مي باشد يعني 3/46% زن و 7/53% مرد باسواد بوده اند (جمعيت كل باسوادن منطقه 1933681 نفر)

 

 

تعداد صفحات:70

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file43_1789957_7567.zip1.1 MB

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان