تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله مکانیک خاک پیشرفته

دانلود مقاله مکانیک خاک پیشرفته

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مکانیک خاک پیشرفته263

 

1 : معرفي مدل رفتاري هذلولي Duncan&Chang مورد استفاده برنامهFeadam  

    اين مدل ابتدا توسط Kondner (1963) مطرح گرديد و سپس توسط  Duncan وChang  (1970) تكميل گرديد. نقطه شروع براي تعريف اين مدل ارتباط هذلولي بين تنش و كرنش مي باشد. اين رابطه بصورت زير است :

           (1)                                                                                                  

در اين رابطه مدول مماسي اوليه مي باشد.

سطح شكست بر اساس معيار موهركولمب بصورت زير است:                                                                                                                                                                                

اين مدل مي تواند كاهش زاويه اصطكاك داخلي مصالح ناشي از افزايش تنش ايزوتروپيك را بصورت زير رد نظر بگيرد                                                                                                        

 كاهش زاويه اصطكاك داخلي ناشي از 10 مرتبه افزايش در تنش موثر ميانگين مي باشد.

مدول مماسي  در هر نقطه روي منحني مي تواند از رابطه زير محاسبه گردد:                                                                                                    

در اين رابطه  سطح تنش است كه بصورت زير تعريف مي شود:                                                                                                                                                                                                      

مدول مماسي اوليه مي تواند بصورت زير با تغييرات تنش موثر ميانگين تغيير يابد:                                                  

در اين رابطه توان وابستگي مدول مماسي اوليه به سطح تنش و فشار اتمسفر است.

اين توان بسته به نوع خاك مي تواند از حدود 5/0 تا 1 تغيير يابد. مقادير بيشتر براي خاكهاي ريزدانه تر مي باشد                                

مدول مماسي در هر نقطه و در سطح تنش از روابط بالا مي تواند بصورت زير بدست آيد:                                                                                                                            

مدول باربرداري و بارگذاري مجدد نيز به تنش موثر ميانگين وابسته است.                                                                                                                                                                   

كه در حدود 2/1 تا 3 برابر مدول مماسي اوليه است.كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد كه معمولا     حدود 1.2 تا 3 برابر    مي باشد

اين مدل براي در نظرگرفتن كرنشهاي حجمي مدول بالك خاك را بصورت زير تعريف مي نمايد :                                                                  

  2 : مدل رفتاري سخت شوندگي موجود در نرم افزار PLAXIS

    برعكس مدل رفتاري پلاستيك كامل كه سطح تسليم در فضاي تنش ها ثابت است در اين مدل رفتاري سطح تسليم مي تواند بعلت كرنشهاي پلاستيك بزرگترشود. بايد توجه داشت كه بين رفتار سخت شوندگي خاك تحت برش و يا تحت فشار همه جانبه(بارگذاري تحكيمي) تفاوت وجود دارد. سخت شوندگي برشي براي مدل کردن کرنشهاي برگشت ناپذير در اثر بارگذاري تفاضلي اوليه است و سخت شوندگي فشاري براي براي مدل کردن کرنشهاي پلاستيک برگشت ناپذير در اثر بارگذاري فشاري اوليه در بارگذاري ايزوتروپيک و ادئومتريک است. در اين مدل هر دو نوع رفتار سخت شوندگي ديده شده است. اين مدل رفتاري، مدل پيشرفته اي براي مدل سازي رفتار هر دو نوع خاك نرم و سخت مي باشد     (Schanz، 1998).

    وقتي كه خاك تحت برش قرار مي گيرد سختي آن كاهش مي يابد و در نتيجه كرنشهاي پلاستيك گسترش مي يابد. در حالت خاصي از آزمايش سه محوري, بين كرنشهاي محوري و تنش انحرافي يك رابطه هذلولي (بطور تقريبي) مي توان فرض كرد كه اين مدل ابتدا توسط konder (1963) فرموله شد و سپس Duncan و Chang (1970)، مدل معروف هذلولي را ارائه دادند.

    اين مدل رفتاري (سخت شونده) مي تواند بطور كامل جايگزين مدل قبلي گردد. زيرا اولاً از تئوري پلاستيسيته استفاده شده است. ثانياً اثرات تغيير حجم خاك در اثر اتساع در آن منظور شده و ثالثاً يك كلاهك تسليم (yield cap) براي مدل معرفي شده است.

 بعضي پارامترهاي اساسي مدل به قرار ذيل است:

- پارامتر وروديm : سختي وابسته به تنش در قانون تواني

- پارامتر ورودي : سختي در 50 % مقاومت در بارگذاري انحرافي در فشار مبنا

- پارامتر ورودي: مدول مماسي براي بارگذاري تحكيمي (ادئومتري)

 - پارامترهاي ورودي   و υur : مدول الاستيسيته باربرداري و بارگذاري

 - خرابي بر طبق مدل کلمب پارامتر ورودي :پارامترهاي مدل موهر- كولمب ، ،

- نكته مهم در اين مدل رفتاري وابستگي سختي به سطح تنش مي باشد. براي بارگذاري تحكيمي(ادئومتري) مي توان مدلي بصورت ذيل تعريف نمود :

    كه p فشار است. براي خاكهاي نرم خاصي مي توان حالت ايده آل1m=  را بكار برد. همچنين در اين حالت يك رابطه ساده بين شاخص فشردگي اصلاح شده*λ و مدول بارگذاري ادئومتري وجود دارد كه به صورت زير است:

                     ) ) 1+eo ( / λ  = *λ (                 *λ Eoed= Pref/

كه  فشار مبناء (اتمسفر) است. در اين جا مدول ادئومتري مماسي در يك فشار مبناء بخصوصي فرض كرده ايم. از اين رو منحني بارگذاري اوليه وابسته به شاخص فشردگي)*λ)  است. مشابهاً مدول باربرداري و بارگذاري مجدد به شاخص تورم اصلاح شده *k مرتبط است كه به صورت زير تعريف مي شود:

) ) 1+eo ( / k  = * k (                      *k = Pref(1-2 υur)/      

اين رابطه براي پارامتر ورودي با مقدار1 كاربرد دارد.

      

2-1: رفتار سهموي براي آزمايش بارگذاري سه محوري استاندارد

     يك ايده مبناء براي فرمول بندي رفتار سخت شوندگي رابطه سهموي بين كرنش محوري   و تنش  انحرافي  در بارگذاري سه محوري مي باشد. خاك درآزمايش سه محوري تمايل دارد كه منحني تسليم مطابق ذيل از خود نشان دهد.

        (11)     براي:                  

    كه  مجانب منحني مقاومت برشي مي باشدكه اين رابطه در شكل  (1) رسم شده است.

شكل (1) : تعريف و

 

كه در آن مدول سختي وابسته به تنش محدود كننده مي باشد كه توسط رابطه ذيل قابل محاسبه است:E50ref E50ref

                (12)                                                      

: مدول مبنا و فشار مبنا مي باشد بايد توجه كرد كه در حالت فشاري با علامت منفي منظور مي شود.

 در برنامه  plaxis  پيش فرض  مقدار  kN/m2 100 =  مي باشد. براي شبيه سازي وابستگي تنش به مقدار m ، در رسهاي نرم1 m= و براي  ماسه نروژ 5/0 m=  توسط Janbu (1963) انتخاب شده است. Soos  Von (1980) مقدار m بين 5/0 و 1 پيشنهاد شده است. تنش انحرافي نهايي و مقدار  در معادله (11) مطابق رابطه ذيل تعريف مي شود. :

  (13)      براي :                       

دوباره يادآوري مي شود كه معمولاً   منفي است. از رابطه بالا براي ،  از معيار خرابي موهر-كلمب كه داراي پارامتر هاي مقاومتيc و بوده بدست مي آيد. وقتي مي شود معيار خرابي ارضاء مي شود. حالت تسليم پلاستيك كامل توصيف شده  توسط مدل موهر-كلمب روي مي دهد.  رابطه بينو توسط نسبت خرابي بيان مي شود كه الزاماً بايد كمتر از 1 باشد. در برنامه plaxis پيش فرض ضريبمقدار9/0 مي باشد.

براي مسير تنش در حالت باربرداري و بارگذاري مجدد رابطه ديگري بصورت ذيل تعريف مي شود:

          (14)                                                         مدل يانگ مبناء براي باربرداري و با گذاري مجدد، بر اساس فشار مبناء است. در بسياري از موارد مي توان فرض كرد كه=3كه اين حالت پيش فرض برنامه plaxis مي باشد.

 

2-2 : تقريب سازي هذلولي با مدل رفتاري سخت شوندگي

   به خاطر راحتي و وجود محدوديتهايي شرايط بارگذاري آزمايش سه محوري با است و تنش فشاري اصلي خواهد بود. همانند آنچه كه در شكل (2) نشان داده شده، بهتر است كه تنش و كرنش فشاري مثبت در نظرگرفته شود. براي نمايش عمومي تر مدل رفتار سخت شوندگي خاك به مقالهSchanz و همكارانش (1999) مراجعه شود. در اين بخش نشان داده خواهد شد كه در واقع در اين مدل، مسير تنش فرضي در آزمايش سه محوري زهكشي شده استاندارد با معادله (4-15) بيان مي شود. اجازه بدهيد،كه ابتدا كرنشهاي پلاستيك مربوطه را در نظر بگيريم. اين اصل از يك تابع تسليم بصورت ذيل بدست مي آيد:

           (15)                                                                                          

كه تابع تنش و تابع كرنشهاي پلاستيك است:

 

شكل (2) : رابطه تنش كرنش هذلولي در بارگذاري آزمايش سه محوري زهكشي شده استاندارد

 

             (16)                                                                                                      

   براي خاكهاي سخت كرنش حجمي پلاستيك  تمايل به كوچك شدن دارد.لذا به طور تقريبي در نظر گرفته مي شود.

    نكته مهم در تعريف بالادر مورد كرنش سخت شوندگي  اين است كه با رابطه معروف هذلولي قابل تطبيق است. حالت مطلوبتر براي تعريف آن است كه بر معادله رفتاري معروف به مدل هذلولي منطبق است. براي بررسي اين حالت در نظر گرفته شده در بار گذاري اصلي بايد فرض كنيم كه در شرايط تسليم0 بوده و براي بارگذاري اصلي   مي گردد و در نتيجه از معادله (16) داريم:

              (17)                                                                   

   مدل علاوه بر كرنشهاي پلاستيك، كرنشهاي الاستيك را هم محاسبه مي كند. كرنشهاي پلاستيك در بارگذاري اوليه توسعه مي يابند. در صورتيكه كرنشهاي الاستيك هم در بار گذاري اوليه و هم در باربرداري / بارگذاري مجدد ايجاد مي شوند. براي مسير آزمايش سه محوري زهكشي شده با شرايط  ، مدول يانگ الاستيك ثابت بوده و كرنشهاي الاستيك توسط معادلات زير تعريف مي شوند:

             (18)                                                                                                        

كه در آن بايد توجه شود كه اين رابطه براي مراحل اوليه بارگذاري صادق نيست.

   براي مراحل اوليه اعمال بار جانبي همه جانبه همراه با تحكيم، مدل رفتاري سخت شوندگي فوق  تغيير حجم كاملاً لاستيك را مطابق قانون هوك پيش بيني مي كند. بايد توجه شود كه اين كرنشها شامل معادله (18) نمي باشد. در مرحله بارگذاري انحرافي آزمايش سه محوري كل كرنش محوري برابر است با مجموع مولفه هاي كرنش الاستيك كه توسط معادله (18) بيان مي شود و يك  مولفه پلاستيك كه بر اساس معادله(17)  بدست مي آيد:

             (19)                   

    كه اين رابطه بدون  در نظرگرفتن كرنشهاي حجمي پلاستيك مي باشد يعني زماني كه0  باشد. در واقع اين كرنش هاي حجمي پلاستيك هيچگاه صفرنيستند. ولي براي خاكهاي سخت تغيرات حجمي پلاستيك در مقايسه با كرنش محوري ناچيز هستند. لذا چنين تقريبي در معادله (19) وجود دارد. بنابراين بخوبي نمايان است كه مدل رفتاري سخت شوندگي خاك، در واقع يك منحني هذلولي در شرايط بارگذاري آزمايش سه محوري است. 

    براي يك مقدار ثابت پارامتر سخت شوندگي در شرايط جريان0مي توان در صفحه يك مكان تسليم را ترسيم نمود. اگر يك چنين منحني مكان تسليمي ترسيم شود، ناچار به استفاده از معادلات (16)  بعلاوه معادلات (12) و (14) به ترتيب براي  و هستيم. بر اساس توضيحات قبلي  شكل اين منحني تسليم  به پارامتر m بستگي دارد كه براي m=1  يك خط مستقيم حاصل مي شود براي مقادير كمتر m  منحني مقدار كمي انحنا نشان مي دهد. شكل (3)  نشان دهنده توالي مكان هندسي تسليم براي وقتي كه مقدارm=1 بوده كه اين مقدار، مقدار اوليه براي خاكهاي سخت شونده بوده، مي باشد.

 

2-3 : كرنش حجمي پلاستيك براي حالت تنش سه محوري

    حال برقراري ارتباط بين كرنش برشي پلاستيك وكرنش حجمي پلاستيك مدنظر مي باشد. مانند بقيه مدل هاي پلاستيك، مدل سخت شوندگي خاك شامل يك رابطه، بين كرنشهاي پلاستيك يعني رابطه ميان و بوده و قانون جريان خطي برقرار است.

 

شكل (3) : توالي سطح تسليم براي مقادير متفاوت پارامتر سخت شوندگي γp

 

           (20)                                                                                                                                         

در واقع براي جزئيات بيشتر بايد زاويه اتساع بسيج شده (ψm ) را تعيين كنيم.كه در مدل اخير، زاويه اتساع بصورت ذيل تعريف ميشود:

          (21)                                 

 

 

تعداد صفحات:26+263 اسلاید پاورپوینت

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file37_1786762_3126.zip10.1 MB

دانلود مقاله عمران راهسازی

دانلود مقاله عمران راهسازی        دانلود مقاله عمران راهسازی   فهرست مطالب : عنوان :                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله عمران استاندارد های اماکن ورزشی

دانلود مقاله عمران استاندارد های اماکن ورزشی          دانلود مقاله عمران استاندارد های اماکن ورزشی  مقدمه در ساخت مکان های ورزشی پیش از طراحی و ساخت فضای درونی و خط کشی ها ی داخل زمین بازی باید به مواردی چون موقعیت زمین انتخابی برای ساخت ورزشگاه،ویژگی های سطوح و کف پوش های سالن و دیگر ورزشها،روشنایی داخل و پیرامون اماکن ورزشی و دمای اماکن ورزشی نیز توجه کرد. این استاندارها به مرور زمان و با پیشرفت علم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی دفتر خدمات نو سازی

دانلود گزارش کار آموزی دفتر خدمات نو سازی       دانلود گزارش کار آموزی دفتر خدمات نو سازی   فـهـرسـت مـطـالـب   دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها آشنايي كلي با مكان پروژه كارآموزي پاك سازي خرابه گودبرداري پياده كردن نقشه بتون مگر قالب بندي فونداسيون و شمع بندي آرماتوربندي علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي نحوه آرماتوربندي خم كردن آرماتور بتون ريزي فونداسيون مخلوط كردن بتون نحو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب

دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب       دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب  سیستم های آب رسانی مقدمه : امروزه از آب به عنوان حیاتی ترین نیاز بشر یاد می شود. اهمیت آب آشامیدنی سالم بر هیچ کس پوشیده نیست. با گسترش شهرها و کمبود آب آشامیدنی سالم اهمیت آبرسانی دوچندان می شود، بنابراین می بایست آب را از مکانهایی که آب آشامیدنی سالم دارد به مکانهای مسکونی انتقال داد که کمبود آب آشامیدنی دارد. قسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي        دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي   فهرست مطالب شماره صفحات فصل اول :       1- معرفي مكان كارآموزي..................................................................................... 6    فصل دوم  ( مراحل اجراي پروژه ) : 2- آماده سازي محوطه........................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP        دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP  خلاصه: همواره استفاده از موادكمپوزيتِ پيشرفته براي احياي فرسودگيِ زير بنا سرتاسر جهان را در بر گرفته است.تكنيك هاي موجود در عرف فعلي براي تقويت پل هاي غير استانداردگران و وقت گير است وبه كار ونيروي انساني زيادي دارد.چند روش جديد از لايه هاي فيبرهاي تقويت شده پليمري (FRP)  براي اهداف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ        دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ  نمونه هاي دست نخورده   حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده    مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام   مي گردد. در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن        دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن    تعريف ساختمان :         ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان       دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان  معماری بیمارستان در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان       دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان  انواع لوله : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . * لوله هاي گالوانيزه : لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان        دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان   فهرست کاربرد چوب در ساختمان. 3 سازه های قاب سبک.. 4 فونداسیون ها 5 کف ها 6 دیوار های خارجی.. 8 سقف و پشت بام. 10 عرشه ی چوبی.. 11 ساختمان های شمعی و ستونی.. 12 ساختمانهای کنده ای.. 14 ساختمان های چوبی سنگین : قاب چوبی.. 15 نوع كارخانه اي.. 17 حفاظت از چوب.. 18 دلایل  خشک کردن چوب قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران فولاد

دانلود مقاله عمران فولاد        دانلود مقاله عمران فولاد  فهرست مطالب فولادها 2- فولاد چیست؟. 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 4- فولادهای آلیاژی و کربنی.. سیستم کدگذاری.. 5- سیستم AISI – SAE. 6- سیستم شماره کدگذاری واحد. 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد. 10- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی        دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی  اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 1- مقدمه ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند. در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود آزمایش مكانيك خاك

دانلود آزمایش مكانيك خاك       دانلود آزمایش مكانيك خاك     وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده. نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8. سپس شن را داخل الكها ريخته (الك روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی        دانلود مقاله اصول ساختمان سازی    مقدمه: در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان