تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

 

اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

1- مقدمه

ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند.

در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر نيز زخمي مي شوند. اين نوع تصادفات معمولا" زماني اتفاق مي افتد كه خودرو ها از راه اصلي خارج وبه سمت شانه ي جاده يا دور تر منحرف وبا مانع طبيعي يا موانع ساخت انسان مانند چراغ برق،  ديواره هاي پل،  ترانشه هاي خاكي،  گاردريل ها،  خودرو هاي پارك شده يا درختها برخورد مي كنند.در سالهاي اخير تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه در آمريكا روند فزاينده اي داشته و33 درصد از كل تصادفات در سال 1995 ميلادي و38درصد در سال 2000 ميلادي را به خود اختصاص داده است.

بر اساس طرح راهبردي ملي سال 1998در اداره راههاي فدرال آمريكا كه به اختصار FHWA ناميده مي شود ساليانه هزينه اي بالغ بر 80 ميليارد دلار به دليل بروز تصادفات حاشيه راهها (به دليل انحراف خودرو از راه اصلي) به جامعه آمريكا  تحميل ميشود .اين مبلغ سه برابر ميزان پولي است كه توسط مؤسسات ذيربط وابسته به دولتهاي محلي ،  ايالتي و فدرال ساليانه براي ترميم ونگهداري راههاي كشور هزينه مي شود.

به گفته مسؤلان"برنامه ملي كمك به تحقيقات راه"كه به اختصار NCHRP نام دارد هزينه هاي ناشي از حوادث حاشيه راهها براي خريد 350 گالن بنزين براي هر يك از خودروهاي شماره كذاري شده در ايالات متحده كافي است. اداره راههاي فدرال آمريكا در راستاي دستيابي به يكي از اهداف راهبردي وبسير مهم خود، كاهش 10 درصدي تصادفات در حاشيه راهها را تا سال 2007 ميلادي مد نظر قرار داده است.رويكرد مقابله با حوادث ناشي از خودرو به دليل ماهيت اين گونه از حوادث، تصادفات درون راهها را نيز در بر مي گيرد.در نتيجه براي پرداختن به هر دو مورد ميتوان از رويكردي مشابه استفاده كرد.اين سازمان براي دستيابي به اين هدف، فعاليتهاي پژوهشي ، تعريف راهبردهاي مناسب ، اجراي راهبردهاي تعريف شده وهماهنگي با ديگر سازمانها را در دستو كار خود قرار داده است.

2- پژوهش در زمينه ايمني انحراف خودرو از جاده:

مسؤلان NCHRP معتقدند كه طراحي سيستن راه بايد به گونه اي باشد كه رانندگان به ندرت از مسير اصلي منحرف شوند اما در صورت انحراف خودرو به هر علت ، وضعيت فيزيكي وموانع موجود در حاشيه راهها وطراحي خودروها بايد به گونه اي باشد كه از سرنشينان خودرو وعابران پياده حفاظت به عمل آيد وآسيب جدي به آنها وارد نشود.

مطالعات انجام شده در زمينه تصادفات حاشيه راه(به دليل وسعت شبكه جاده اي و گستردگي اين گونه تصادفات) نشانگر چالشهاي بسيار مهم و نگران كننده ايست . دو سوم تصادفات ناشي از انحراف خودرو در راههاي برون شهري ، 80 درصد در راههاي خشك و60 درصد در شب هنگام يا در راههاي فاقد سيستم روشنايي مناسب به وقوع مي پيوندد.

اداره راههاي فدرال آمريكا در خصوص مشكل انحراف وسايل نقليه از جاده،  مشغول تهيه يك الگو براي طراحي ايمني راههاي دو بانده مي باشند. اين الگو شامل مجموعهاي از روشهاي ارزيابي كه در براورد وتعيين تأ ثير طراحي هندسي برروي ايمني مورد ايمني قرار مي گيرد .اداره راههاي فدرال آمريكا همچنين در حال مطالعه و بررسي ارتباط هزينه تصادفات با مشخصات راه بوده ودر تلاش است تا ابزارهاي مورد نياز براي اطمينان از حداقل انعكاس نور ، در علايم راهنمايي ورانندگي را تهيه كرده وزمينه هاي لازم را براي بهبود قابليت ديد در شب فراهم كند.

3-همكاري با سازمانهاي ديگر:

اداره راههاي فدرال آمريكا به تنهايي درصدد مقابله با تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده نيست،  بلكه به عنوان يك اداره با سازمهنهاي ديگر در اين زمينه همكاري مي كند.

اداره راههاي فدرال آمريكا ، اداره ملي ايمني ترافيك راهها با علامت اختصاري NHTSA ، آشتو وانجمن تحقيقات حمل ونقل موسوم به TRB با هم در بهبود وپياده سازي طرح راهبردي ايمني راهها كه توسط آشتو اراﺌه شده است ، مشاركت دارند . طرح ياد شده به 22 مورد كليدي كه بر روي ايمني راهها تأ ثير داشته وبه شكل بالقوه مي تواند زندگي انسانها را نجات دهند توجه دارند . پنج مورد ياد شده به تصادف ناشي از انحراف خودرو (برخورد خودرو با درختان حاشيه راه،  برخورد با خودرو مقابل، خروج از مسير ومنحرف شدن به كناره هاي جاده در راههاي دو بانده برون شهري ، برخورد با تير {راغ برق، خروج از قوسهاي افقي) ميپردازند. اداره راههاي فدرال آمريكا همچنين به ادارات محلي وايالتي جهت افزايش رشد آگاهي هاي عمومي در خصوص برنامه هاي ايمني مربوط به انحراف خودرو از جاده كمك كرده واز اين گونه تلاشها حمايت به عمل مي آورد.اداره راههاي فدرال آمريكا از طريق نوعي اﺌتلاف بين دولت ، صنعت، سازمانهاي اداري ومسؤلان ادارات شهري، شوراي ملي ايمني، بنياد ايمني راه، اتحاديه خدمات ايمني ترافيك آمريكا وآشتو در فرايند اراﺌه اطلاعات عمومي پيرامون برنامه هاي ايمني كناره راه متعلق به ادارات محلي  وايالتي از طريق تبادل اطلاعات ونيز سايتهاي اينترنتي مشاركت دارد.

پژوهشگران براي فهم كامل چگونگي بروز تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده وزمان ومكان وقوع آنها بايد قابليت مدل كردن آن را داشته باشند تا بتوانند اقدامهت مقتضي را بعمل آورند. اداره راههاي فدرال آمريكا و آشتو در زمينه فراهم آوردن نوعي پايگاه اطلاعاتي مربوط به مقوله انحراف خودرو از جاده (كه داده هاي موجود مربوط به تصادفات واطلاعات حاصل از مطالعات به عمل آمده پيرامون ايمني انحراف خودرو را از جاده در بر خواهد گرفت )با يكديگر همكاري مي كنند . اداره راههاي فدرال آمريكا براي ايجاد اين پايگاه اطلاعاتي ، مشغول انجام تحقيقي جامع و فراگير با هدف تعيين علت تصادفات ناشي از انحراف خودرو از جاده مي باشد ئ همزمان در تلاش است در زمينه اقدامات متقابل مؤثر به حداقل اطلاعات لازم دست يابد وبراي به حداقل رساندن ميزان انحراف خودرو از جاده دستورالعمل ورهنمودهاي مفيدي را اراﺌه دهد .

تصادفات جاده اي ناشي از انحراف خودرو از راه اصلي يك سوم مجموع تلفات ناشي از تصا دفات جاده اي را به خود اختصاص مي دهد .خستگي راننده يكي از دلايل اصلي حوادث ناشي از انحراف خودرو از جاده است كه اغلب با سرعت بيش از حد مجاز توأم مي باشد .(مصرف مشروبات الكلي ومواد مخدر نيز با توجه به فرهنگ آمريكا ممكن است به همراه خستگي و سرعت غیر مجاز در بروز اين گونه تصادفات نقش داشته باشد.) اغلب اوغات مشكل ، رانندگان خواب آلودي هستند كه فكر مي كنند مي توانند به خانه برسند در  حالي كه به جمع قربانياني مي پيوندند كه به علت انحراف از جاده وتصادفات ناشي از آن جان خود را از دست مي دهند . آمار بدست آمده از سيستم گزارش دهي تحليل تلفات در سال 2001 نشان ميدهد كه تقريبا" 31 درصد از كل تلفات ناشي از تصادفات جاده اي مربوط به حوادث ناشي از انحراف خودرو و برخورد آن به موانع كنار جاده  يا سقوط به دره  وغيره مي باشد .

يكي از روشهاي پرداختن به اين مشكل جدي ومهم استفاده از نوارهاي توليد صدا يا نوارهاي شياردار كنار راهها مي باشند .اين نواره نقش هاي شيارمانندي هستند كهدر شانه هاي راه نصب مي شوند وتاير هاي خودرو به هنگام عبور از روي اينگونه شيارها ، موجب ايجاد صداي غرش ولرزش خودرو مي شوند . صداي ناشي از تماس خودرو با اينگونه از نوارهاي شياردار و به دنبال آن لرزش خودرو نوعي زنگ خطر يا علايم هشدار دهنده مؤثر براي رانندگاني است كه از مسير اصلي به سوي شانه جاده منحرف شده اند .اينگونه نوارهاي شياردار عمدتا" در بزرگراهها،  راههاي بين ايالتي وراههاي سريع السير (آزاد راهها وبزرگراهها ) مورد استفاده قرار مي گيرد هم اكنون در برخي از ايالتهاي آمريكا اينگونه نوارها در برخي از راههاي دو بانده برون شهري كه در آنها آمار تصادفات مربوط به انحراف خودرو در سطح بالايي قرار دارد تعبيه شده است.

در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه استفاده از نوارهاي شياردار در حاشيه راهها تا چه اندازه در افزايش ايمني راهها مؤثر است؟ مطالعات نشان داده است  استفاده اينگونه از نوارهاي شياردار ممكن است بين 15 تا 70 درصد از ميزان تصادفات ناشي از انحراف خودرو از راه اصلي ودر نتيجه از شمار تلفات بكاهد . اما استفاده از اينگونه از نوارها به نوبه خود مشكلاتي را از جمله براي دوچرخه سواران در پي خواهد داشت.با توجه به وزن دوچرخه ودوچرخه سوار در مقايسه با وزن خودرو ، لرزش ايجاد شده به هنگام عبور دوچرخه از شانه جاده پوشيده از نوارهاي شيار دار مشكل آفرين خواهد بود .هرچند تحقيقات نشان دا ده است كه شيارهاي عميق تر وعريض تر براي ايجاد هوشياري در رانندگان مؤثر تر ميباشند،  اما اينگونه نوارهاي شياردار (با شيار عميق تر وعريض تر) كنترل دوچرخه ودوچرخه سواران را به هنگام عبور از آن ، حتي در سرعتهاي پايين با مشكل روبرو مي سازد.

اداره راههاي فدرال آمريكا به همين علت توصيه مي كند كه نوارهاي شياردار حداقل در فاصله 1.2 متري از شانه هاي آسفالتي  (غير خاكي) و0.3 متري از سمت راست شانه ، در شانه هاي كم غرض تعبيه شوند.

4-راهبردهاي ايمني در خصوص انحراف وسايل نقليه از جاده ها:

اداره راههاي فدرال ، اداره راههاي ايالتي واداره راههاي محلي مي توانند از مجموع راهبردهاي موجود ، راهبردهاي مؤثري را براي كمك به كاهش شمار تصادفات ناشي از انحراف خودروها از جاده انتخاب كنند. بدون توجه به راهبردي كه مؤسسات انتخاب مي كنند ، هدف بايد جلوگيري از انحراف خودرو ها از جاده وبه حداقل رساندن شدت تصادفات ،  در صورت انحراف خودرو از جاده باشد .در دنياي واقعي ، نخستين هدف ، در اختيار داشتن جاده هايي است كه به دليل طراحي دقيق مانع از انحراف خودرو ها شوند .

پس بايد با ايجاد حفاظ  در كنار جاده ها شدت خسارات را كاهش داد .انحراف غير عمدي خودرو از جاده به دلايل مختلف از جمله تلاش راننده براي اجتناب از برخورد با خودرو يا شيء ديگر ، خستگي راننده ، شرايط بد جاده با توجه به وضعيت نامساعد آب و هوايي يا رانندگي با سرعت غير مجاز،  به وقوع مي پيوندد . ايجاد نوارهاي شياردار در شانه هاي راه ،  طراحي بهتر مهندسي ،  بهره گيري از تمهيدات لازم براي جلوگيري از سر خوردن خودرو،  استفاده از علايم راهنمايي در سطح جاده با دوام بيشتر واستفاده از علايم حاشيه راه با قابليت ديد بيشتر از جمله تمهيداتي است كه در راستاي ممانعت از انحراف خودرو از راه مورد استفاده قرار مي گيرند. در صورت انحراف خودرو از جاده ،  به راهبردهايي نياز مي باشد تا شدت تصادفت احتمالي را به حداقل كاهش داد. احتمال وقوع حادثه د رصورت انحراف خودرو از جاده به ويژگي هاي جاده مانند وجود اشياء ثابت ومحل آن در كنار راه ،  زاويه شيب كناره هاي راه ، پهناي شانه راه و وجود درختان در كنار جاده ارتباط مي يابد. اگر كناره هاي جاده به اندازه كافي پهن و صاف باشند (بدون اشياء) وخاك كناره هاي  جاده بتوانند وزن تاير هاي خودرو را تحمل كند ،  شدت حادثه احتمالي به حداقل كاهش خواهد يافت . اگر تصادفي رخ دهد ، با انعطاف پذير ساختن موانع كنار راه واصلاح زاويه شيب براي جلوگيري كردن از چپ شدن خودرو،  ميتوان شدت حوادث احتمالي را به حداقل كاهش داد .پژوهشگران براي مطالعه تأثير تصادف بر قسمت جلوي خودرو از نرم افزاري موسوم به FEA استفاده مي كنند.

 

تعداد صفحات:35

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file23_1786698_7448.zip29.4k

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها       دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها    فهرست مطالب فهرست                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی       دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی    آزمایش شماره 1 : تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی وسایل مورد نیاز : پیکنومتر قیف شیشه ای ترازو با دقت 01g قطره چکان مصالح مورد نیاز : پودر سنگ خشک آب کلیات : بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از : نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان       دانلود کارآموزی احداث ساختمان     فهرست مطالب                                                   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی       دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی  فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي بررسي آموخته ها و پيشنهادات فصل چهارم تخريب &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی       دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی     فهرست مطالب   عنوان   فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان