تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه

 

 

 

 

 

 

دانلود  مقاله  کارشناسی بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با هويت فردي در نوجوانان دختر متوسطه شهر ري (ناحيه 1) تهران 1

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول

مقدمه................................................. 1

بيان مسئله ........................................... 2

هدف................................................... 3

اهميت و ضرورت موضوع مورد مطالعه ...................... 4

فرضيه هاي پژوهش ...................................... 5

متغيرهاي پژوهش ....................................... 6

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها....................... 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجواني .................................. 9

2-2 – اهميت مطالعه دوران بلوغ......................... 9

2-2-1- رشد جسماني ................................... 10

2-2-2 رشد عقلي – ذهني ............................... 12

2-2-3- رشد عاطفي..................................... 13

2-2-4- رشد اجتماعي................................... 18

2-3- مفهوم هويت...................................... 20

2-4- تعريف هويت...................................... 21

2-5- كودك، هويت و نظريه هاي آن....................... 21

2-5-1- نظريه روانكاوي................................ 22

2-5-2- نظريه يادگيري اجتماعي ........................ 22

2-5-3- نظريه شناختي.................................. 23

2-6- نوجواني و هويت.................................. 23

2-7- جنبه هاي ضمني و آشكار خودآگاهي.................. 26

2-8- هويت از ديدگاههاي مختلف ........................ 27

2-8-1- اريكسون....................................... 27

2-8-2- مارسيا........................................ 31

2-8-3- نقد الگوي مارسيا و اريكسون.................... 37

2-8-4- لوينگر........................................ 37

2-8-5- رويكرد فرآيند محوري برزونسكي.................. 40

2-8-6- استانلي هال................................... 41

2-8-7- اتورانك....................................... 41

2-8-8- اشپرانگر...................................... 42

2-8-9- بلوز.......................................... 42

2-8-10- والون........................................ 43

2-9- شكل گيري هويت................................... 43

2-10- عوامل موثر در شكل گيري هويت.................... 47

2-11- عواملي كه بر رشد هويت تاثير مي گذارند. ........ 48

2-12- پايگاههاي هويت........................... 49

2-13- تعدد هويت‌ها ................................... 50

2-14- شخصيت و تعلقات اجتماعي ........................ 50

2-15- تحول هويت در سنين مختلف........................ 51

2-16- بحران هويت..................................... 52

2-17- بحران هويت از ديدگاه اريكسون .................. 54

2-18- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعريف بحران هويت. 56

2-19- اختلالات مربوط به هويت........................... 57

2-20- جنس و هويت..................................... 58

2-21- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در خارج از كشور 60

2-22- پژوهشهاي انجام شده مربوط به هويت در داخل كشور.. 61

- دلبستگي

2-1- مفهوم شناسي دلبستگي ............................ 62

2-2- مؤلفه هاي اصلي دلبستگي ......................... 65

2-3- خواستگاه هاي نظري دلبستگي....................... 66

2-3-1- مباني روان پويشي نظريه دلبستگي ............... 66

2-3-2- نظريه يادگيري ................................ 67

2-3-3- نظريه تحول شناختي ............................ 68

2-3-4- نظريه كردار شناسي ............................ 69

2-3-5- نظريه دلبستگي بالبي .......................... 70

2-4- نظريه دلبستگي تئوري بالبي ...................... 71

2-5- سبك هاي دلبستگي از ديدگاه هاي مختلف............. 76

2-6- انواع سبك هاي دلبستگي........................... 79

2-6-1- سبك دلبستگي ايمن.............................. 79

2-6-2- سبك دلبستگي نا ايمن – اجتنابي................. 80

2-6-3- سبك دلبستگي نا ايمن – دوسوگرا................. 82

2-7- مراحل شكل گيري دلبستگي در نوزادان .............. 83

2-8- تحول دلبستگي در نوجواني ........................ 85

2-9- تداوم دلبستگي از كودكي تا نوجواني .............. 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگي از كودكي تا بزرگسالي 87

2-11- دلبستگي و سازمان شخصيت ........................ 88

2-12- دلبستگي و آسيب شناسي رواني در دوره نوجواني .... 91

2-12-1- اختلال رفتارهاي ضد اجتماعي ................... 91

2-12-2- اختلال بي اشتهايي رواني ...................... 92

2-12-3- اختلال افسردگي................................ 93

2-12-4- الگوهاي رفتار مرضي در دوره نوجواني .......... 93

2-12-5- اختلال گسستگي ................................ 94

2-13- پديده هاي دلبستگي و گسستگي .................... 95

2-14- ارتباط دلبستگي، گسستگي و تاريخچه خشونت كودكي... 96

2-15- معيارهاي تشخيص دلبستگي                                                        101

2-16- ارتباط هويت و دلبستگي                                                        102

2-17- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در خارج از كشور                      102

2-18- پژوهشهاي انجام شده مربوط به دلبستگي در داخل كشور                      104

2-19- پژوهشهاي انجام شده مربوط به ارتباط هويت و دلبستگي در خارج از كشور           105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ..................................... 108

3-2- متغيرهاي پژوهش ................................ 108

3-3- تعريف و تعيين جامعه ........................... 108

3-4- نمونه پژوهش ................................... 108

3-5- روش نمونه گيري ................................ 109

3-6- ابزار اندازه گيري ............................. 109

3-7- روش اجراي پژوهش................................ 114

3-8- روش آماري ..................................... 115

فصل چهارم

 • تجزيه و تحليل داده‌ها ............................. 117

 • آمار توصيفي ...................................... 119

 • تجزيه و تحليل داده‌ها در قالب فرضيه هاي پژوهش ..... 119

فصل پنجم

 • بحث و نتيجه گيري ................................. 125

 • محدوديت هاي پژوهش................................. 128

 • پيشنهادات......................................... 128

 • ضمايم و پيوستها

 • منابع

فهرست جداول

عنوان                                              صفحه

4-1- شاخصهاي توصيفي متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و هويت فردي.... 117

4-2- هيتسوگرام دلبستگي دو سو گرا.................... 117

4-3- هيتسوگرام دلبستگي نا ايمن/ اجتنابي ............ 118

4-4- هيتسوگرام دلبستگي ايمن......................... 118

4-5- هيتسوگرام هويت فردي............................ 119

4-6- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي ايمن و هويت فردي ..................................... 120

4-6-1- رگريسون دلبستگي ايمن و هويت فردي............. 120

4-7- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي ................................... 121

4-7-1- رگريسون دلبستگي دو سو گرا و هويت فردي ....... 121

4-8- نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي دلبستگي اجتنابي و هويت فردي .................................. 122

4-8-1- رگريسون دلبستگي اجتنابي و هويت فردي ......... 122

4-9- ضريب همبستگي بين سبك‌هاي دلبستگي و هويت فردي ... 123

 

-1- مرحله نوجواني: قبل از بررسي مرحله نوجواني و شرايط و ويژگي هاي آن بهتر است اشاره‌اي به دوران پيش از بلوغ شروع بكنيم. بر حسب نژادهاي مختلف در اوايل سن دوازده يا سيزده سالگي دوران پيش از بلوغ شروع مي شود و تعادل جسمي و روحي كودك به هم مي خورد. تغييرات جسمي عميقي شروع مي شود و بدن كودك شكل ديگري به خود مي گيرد. نيروي او افزايش يافته و خلق و خوي او تعادل كمتري پيدا مي كند. افق زندگي او كه تا آن موقع به خانواده و مدرسه محدود بود وسعت بيشتري پيدا مي كند. تخيلات وي شروع شده و گاه، زيادي آنها تحصيل را مختل مي سازد. اين دوره كه تا پانزده يا شانزده سالگي ادامه دارد به صورت بحران ظاهر مي شود و شايد به اين دليل است كه دانشمندان آن را دوره متشنج زندگي يا دوران منفي خوانده‌اند و اين پيش آهنگ ايام بلوغ و ظهور دوره توليد مثل است.

 

دوران نوجواني با تغييرات گوناگوني در زمينه‌هاي متعدد همراه است. اين دوران يكي از بحراني ترين ادوار زندگي به حساب مي آيد. در اين كه سن بلوغ در چه زماني آغاز مي شود و در چه زماني پايان مي يابد، اتفاق نظر وجود ندارد و با توجه به اينكه مجموعه‌اي از عوامل زيستي، رواني و اجتماعي در بروز آن مؤثر است، تعيين يك زمان دقيق براي آغاز و پايان آن امكانپذير نيست. (نقل از هژبري، 1383).

 

2-2- اهميت مطالعه دوران بلوغ:

 

شايد اين سؤال مطرح مي شود كه چرا مطالعه بلوغ و نوجواني از اهميت خاصي برخوردار است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:

 

اولاً امروزه عمده نيروي انساني را در اكثر كشورهاي جهان، نوجوانان و جوانان تشكيل مي دهند به طور مثال در كشور خود ما ايران، كه داراي جمعيت جوان است.

 

ثانياً: با توجه به ويژگي هاي موجود در فرد، در اين دوره بزهكاري و اختلالات شخصيتي بيشتر به چشم مي خورد و اين امر يك واقعيت شناخته شده است. بنابراين شناخت دوران بلوغ و ويژگي‌هايي كه دارا مي باشد باعث ارائه راه كارهاي مناسب براي مقابله با اين نابهنجاري ها در جامعه گردد.

 

ثالثاً: با توجه به اين كه شخصيت انسان در طي مراحل گوناگون بتدريج شكل مي گيرد، دانستن ويژگي هاي آن باعث مي شود تا ما با برخورد مناسب با نوجوان و هدايت وي باعث شويم تا در مراحل بعدي يعني جواني و بزرگسالي، هدفمند به زندگي خود ادامه دهد. (نقل از هژبري، 1383).

 

رابعاً: مي دانيم كه يكي از ويژگي هاي مهم در اين دوران مسائل جنسي است، و شناخت نوجوان باعث مي شود تا از انحرافات و لغزشهاي جنسي وي كه در اين دوران به دليل عدم شناخت ويژگي‌ها و خواستهاي نوجوان، فراوان مشاهده مي شود، جلوگيري كرده و با آموزش صحيح، وي را براي شناخت يك زندگي سالم جنسي مهيا سازيم. پس به طوري كه مي توان گفت، هدف از مطالعه اين دوران پي بردن به ابعاد شخصيتي نوجوان، يافتن نيازهاي جسماني و رواني خاص وي و به كار گيري روش هاي مناسب تربيتي با توجه به اين ويژگي‌ها و هدايت وي براي دستيابي به يك زندگي سالم مي باشد. (نقل از هژبري، 1383).

 

لذا با توجه به مطالب فوق و دريافتن اهميت اين دوران، آن را در ابعاد جسماني، ذهني، عاطفي و اجتماعي به طور مجزا بررسي مي كنيم:

 

2-2-1- رشد جسماني نوجوان

 

اكثر نوجوانان دختر و پسر در طي اين مرحله دستخوش دگرگوني هاي زيستي و بدني مي شوند و تقريباً طرح دائمي چهره و بدن آنان نمايان مي شود. پس از آن دگرگوني هاي بدني تا پايان زندگي به آرامي صورت مي گيرد به طوري كه در دوره نوجواني آنچه بيش از همه به چشم مي خورد. بلند شدن طول قد، ازدياد وزن و ظهور ويژگي هاي جنسي در پسران و دختران است. همه اين دگرگوني ها چنانكه مي دانيم معلول تراوش غده‌هاي جنسي، فوق كليوي و بويژه غده هيپوفيز است.

 

در مرحله نوجواني اعضا گوناگون داخلي، دستگاه استخوان بندي و قواي عضلاني رشد مي كنند و اعمال خاصي را انجام مي دهند. رشد و تكامل بدني در اين دوران از قانونهاي عمومي پيروي مي كند بدين معنا كه قسمت بالاي بدن پيش از قسمتهاي پايين، رشد مي كند چنانكه سطح پيشاني از حيث طول و عرض وسيع مي شود. رستنگاه موي سر عقب مي رود، بيني بزرگ مي شود به طوريكه نوجوان را مضطرب و ناراحت مي‌كند، و دندانهايش كامل و محكم مي شوند، فك بالا پيش از فك پايين، و بازوها و دستها قبل از پاها نمو مي كنند تا اينكه فرد به رشد كامل خود مي رسد.

 

در دوره نوجواني رشد جسماني سريع، موجب افزايش قد و وزن مي گردد. سرعت رشد دختران با پسران تفاوت دارد. بدين معني كه در پسران از سيزده تا پانزده سالگي است و در چهارده سالگي به حداكثر مي رسد. در اين زمان بر قد پسر، ده تا بيست سانتي متر و بر وزن او هفت تا بيست كيلوگرم افزوده مي شود. سرعت رشد دختر، معمولاً دو سال زودتر از پسر آغاز مي گردد و از يازده تا سيزده سالگي ادامه مي يابد و در دوازده سالگي به حداكثر مي رسد. در دوره نوجواني، دختران در مقايسه با پسران رشد كندتري دارند و بر قد آنان دوازده تا چهارده سانتي متر و بر وزنشان ده تا پانزده كيلوگرم افزوده مي شود. رشد قد پسران در پانزده سالگي و در دختران در سيزده سالگي كندتر مي شود و پس از گذشت سه سال تقريباً متوقف مي شود.

 

اولين علائم بلوغ در پسران در دستگاه توليد مثل حاصل مي شود كه با رشد سريع بيضه‌ها و رويش موهاي شرمگاه همراه است و اولين انزال نطفه در سنين تقريباً دوازده تا چهارده سالگي به وقوع مي پيوندد.

 

موهاي زير بغل و صورت نيز معمولاً دو سال پس از روييدن موهاي شرمگاه ظاهر مي شود. در دختران بر جسته شدن پستانها در سن تقريباً يازده سالگي از اولين علائم مشخصه بلوغ به حساب مي آيد. سپس قسمت بيروني دستگاه توليد مثل رشد مي يابد و سرانجام قاعدگي اتفاق مي افتد. كه سن وقوع آن به تغذيه، بهداشت، شرايط اقليمي، نژاد، آموزشها و محركهاي محيطي بستگي دارد و معمولاً در سنين نه تا سيزده سالگي رخ مي دهد. نگرش و طرز تلقي دختر نسبت به قاعدگي خود، در ايفاي نقش مادري و سازگاري اجتماعي و زناشويي آينده او تاثير بسزايي دارد. آموزشها و توصيه هاي تربيتي مفيدي كه از جانب والدين و افراد آگاه در اين زمينه در دسترس نوجوانان قرار مي گيرد مي تواند در پيدايش نگرش و واكنش مطلوب نسبت به اولين قاعدگي مؤثر باشد. دختراني كه از قبل براي وقوع آن آمادگي دارند و اطلاعات لازم را كسب كرده‌اند به راحتي خواهند توانست با مسائل و مشكلات اين واقعه مقابله نمايند. و آنان كه آمادگي و اطلاعات كافي ندارند به هنگام وقوع قاعدگي نسبت به آن احساس تنفر و شرم و خطر مي كنند. قاعدگي در آغاز نامنظم است و با سر درد، كمر درد و شكم درد توأم مي باشد. هم چنين احتلام نيز ممكن است پسر را هراسان و پريشان سازد. در اين مورد نيز ارائه اطلاعات مفيد و ايجاد آمادگي در پسر توسط پدر و افراد آگاه مي تواند باعث تسكين خاطر و آرامش او گردد. (نقل از هژبري، 1383).

 

 

 

2-2-2- رشد عقلي يا ذهني

 

رشد عقلي يا ذهني در دوران نوجواني سرعت دوران كودكي را ندارد. آنچه دوران نوجواني را از لحاظ رشد عقلي بيشتر مشخص مي كند، گسترش دامنه شناخت نوجوان است. زيرا قسمتي از رشد عقلي نوجوان، نتيجه رشد و نمو سلسله اعصاب و قسمت ديگر محصول تجربه و معرفت است.

 

نوجوان همزمان با رشد دگرگوني هاي بدني به تلطيف و تكميل ذوق و مهارتهاي عقلي، ادراك نگرش و رغبتهاي خود نيز مي پردازد. البته اين رقابتها و انگيزه‌ها بنا به تغييرات بدني، احساسهاي نيرومندي، واكنشهاي عاطفي و توقعاتي كه براي رسيدن به دوره بزرگسالي به آنان مي رود، دگرگون مي شود.

 

نوجواني دوران كوتاهي است كه ميان كودكي و بزرگسالي واقع مي شود. در اين دوران وي هرچه بيشتر به سوي مردم، رويدادها و پديده هاي جهان بيرون گرايش پيدا مي كند و فعاليتهاي وي بيشتر در كانون گروه همتايان متمركز مي شود. اين دوران را بايد دوران نوسانها، خيزشها، فعاليتها و رفتارهاي هيجان انگيز به شمار آورد.

 

با افزايش رشد ذهني در دوره نوجواني، نوجوان به تدريج تفكر عيني و ملموس را رها مي‌سازد، به تفكر انتزاعي و منطقي مي‌پردازد و با تشكيل فرضيه، قادر به استدلال و نتيجه گيري از وقايع و پديده ها مي شود. به عنوان نمونه، جوان مي تواند قوانين متعدد را با يكديگر تلفيق كند و به تاثير حرارت بر آهن پي ببرد. در اين دوران نوجوان براي حل مساله، نقشه و طرحي ذهني دارد و بدون توسل به پديده هاي عيني و ملموس مي تواند فرضيه بسازد و پس از استدلال و تجزيه و تحليل، نتيجه گيري كند و به مفاهيم جديدي دست يابد.

 

پياژه معتقد است كه تمام اعمال سطحي كه فرد تا پيش از دوازده سالگي انجام مي داد، اكنون جاي خود را به يك طرز عمل منظم و سيستماتيك مي دهند و استدلال را در اين دوره (12 تا 16 سالگي) همان تعميم دادن خصوصيات جزء به كل مي داند. به عبارت ديگر تفاوت كمي بين اعمال فرد در اين دوره و دوره هاي قبل وجود دارد، اين است كه كودك در دوره قبل اعمال را جزء به جزء انجام مي داد و به هيچ وجه فهم كلي از آن نداشت در حاليكه در اين دوره فرد به كمك قياس مي تواند نتايج احتمالي را پيشاپيش، پيش بيني كند. در اين دوره نوجوان نسبت به عمل خود تا حد قابل توجهي بصيرت دارد و از انجام امور به گونه‌اي كوركورانه پرهيز مي نمايد. هم چنين هنگام مواجه شدن با مسايل جديد و حل آنها داراي جمود فكري نيست بلكه از خود حرارت، فعاليت و انعطاف بيشتري نشان مي دهد. او اضافه مي كند كه نوجوان خود را در نقش يك انسان بالغ مي بيند و مايل است همانند آنان كارها را انجام دهد. از اين جهت بر اساس اعمالي كه انجام مي دهد سعي مي كند فرضيه‌هايي براي خود بسازد و يا فرضيه هاي ديگران را مورد استفاده قرار دهد. از مشخصات ديگر اين دوره از نظر وي پي بردن به دو اصل «بالقوه» و «بالفعل» است. به عبارت ديگر نوجوان به اين مساله پي مي برد كه آنچه انجامش اكنون فراهم نيست، ممكن است در شرايط ديگري صورت پذير باشد. (نقل از هژبري، 1383).

 

2-2-3- رشد عاطفي

 

همراه با تغييرات جسماني، در نوجوان يك سلسله دگرگوني هايي در احساسات، عواطف، تمايلات و خواسته‌ها، تصورات و تخيلات بوجود مي آيد و توازن كودك را به هم مي زند و احتمال بروز اختلاف رفتاري را در اين دوره افزايش مي دهد. براي تداوم زندگي، نوجوان بايد افكار، وابستگيها و روابط دوران كودكي خود را رها ساخته و در هر مرحله ديدگاهها و مهارتهاي جديدي بدست آورد.

 

انتقال موفقيت آميز از دوره كودكي به نوجواني نياز اساسي به تغيير مفهوم خويشتن دارد، كه كار چندان آساني نيست و بدون كمك اطرافيان خصوصاً والدين مطلع و آگاه، با موفقيت قرين نخواهد بود. نوجوان براي انطباق خود با محيط و شناخت انتظارات اطرافيانش بشدت به راهنماييهاي افراد آگاه و بصير نياز دارد. تغييرات سريع جسماني و توأم با رشد ذهني در نوجوان وي را دچار گوشه گيري، ناسازگاري، درون گرايي، ترس، وحشت، افكار رويايي، خود شيفتگي و حجب و حيا مي كند و اين صفات در رفتار وي ظاهر مي گردد.

 

با تشديد احساسات و عواطف در دوره نوجواني، نوجوان از واقعيت عيني محيط فاصله گرفته و به عالم خيال و رويا پناه مي برد و به تقليد از قهرمانان و شخصيتهاي ايده آل خود مي پردازد و بدين وسيله تمايلات و خواسته هاي دروني خود را ارضا مي كند. در اين ميان رشد ذهني نيز به نوبه خود، قدرت تجزيه و تحليل نوجوان را افزايش مي بخشد و موجب مي گردد تا نوجوان افكار و احساسات خود را در قالب خيال و رويا، يعني به آنگونه كه مي خواهد و نه آنطوري كه هست، ارائه دهد و به اين وسيله خود را ارضا كند در اين حالت نوجوان از درك واقعيتها غافل مي ماند و در عالمي از رويا و خيال فرو رفته و اين حالت ارضا كننده و تسلي بخش ساعتها در خلوت، افكار وي را به خود مشغول مي سازد.

 

احساسات و عواطف نوجوانان متغير و متعدد است و به سادگي قابل پيش بيني نيست. نوجوان قادر است تا احساسات و عواطف خود را مخفي كرده و علي رغم احساس خويش، رفتار ديگري بروز دهد، كه چنين حالتي برقراري ارتباط و تعامل با وي را مشكل تر مي سازد. از عواطف متداول بين نوجوانان مي توان به موارد زير اشاره كرد: (نقل از هژبري، 1383).

 

1- ترس: كه منشأ آن مي تواند مسائل مختلفي باشد. نوجوان ممكن است در اثر مواجهه با خطرات ناگهاني و غير منتظره كه آمادگي دفاع از آن را ندارد دچار اين مساله گردد. از انواع ترس مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 

الف) ترس از مدرسه: كه شامل مواردي چون ترس از امتحانات، ترس از تمسخر همكلاسان، ترس از شركت در بحث‌هاي گروهي كلاس يا كوتاهي در انجام تكاليف نام برد.

 

ب) ترس هاي خانوادگي: كه ممكن است در اثر بيماري يا مشاجره هاي موجود در خانواده حاصل شود.

 

پ) ترسهاي اقتصادي: در اثر فقر و پايين بودن سطح اقتصادي خانواده، مسائل شغلي و امثال آن ممكن است حاصل شود.

 

ت) ترسهاي بهداشتي: كه معمولاً در اثر حوادث ناگهاني، مصائب، مرگ و امثال آن ظاهر مي شود.

 

ث) ترس اخلاقي: كه ممكن است در اثر احساس گناه از انجام عمل خطا از ناحيه وي ظاهر شود. نوجوان مي ترسد كه نتواند از عهده انجام كارهاي محوله برآيد، مي ترسد، كه نتواند دوستاني پيدا كند و در نتيجه تنها بماند. و هم چنين ناآگاهي، بي توجهي يا نگرش نامناسب والدين نسبت به اين تغييرات جسماني، در دوران بلوغ، موجبات نگراني وي را فراهم مي آورد. از اين رو آگاهي والدين از اين تغييرات جسمي و رواني و اقدام به موقع آنان، در سازگاري عاطفي نوجوانان مي تواند مؤثر باشد. و اين ترس ممكن است به صورت اضطراب و دلواپسي، كمرويي، پريشاني، يا افسردگي در نوجوانان ظاهر گردد. (شعاري نژاد،  1381).

 

2- خشم: اين مورد بر اثر برخورد نوجوان به مانعي كه بر سر راه رسيدن به هدف خود دارد، حاصل مي شود. تشديد اين عامل، عملكرد حواس را در وي مختل كرده و قضاوت صحيح را مشكل و غيره ممكن مي سازد. از مهمترين عوامل ايجاد خشم در نوجوان به سلب آزادي، ممانعت از استقلال، نرسيدن به هدف، تبعيض، احساس ستم و محروميت اشاره كرد. نوجوان وقتي كه از اطرافيان خود، يعني اعضاي خانواده يا افرادي كه در محيط بيرون از خانواده با آنان برخورد دارد، يعني، معلم، همكلاسان، دوستان و..... مورد ستم قرار گيرد يا اگر از چيزهايي كه به آنها علاقمند است محروم بماند، اين عوامل ممكن است موجبات خشم وي را فراهم آورد. (نقل از هژبري، 1383)

 

اما نوجوان ممكن است در مقابل اين مسائل واكنشهاي مختلفي از خود نشان دهد:

 

 • ممكن است كه نوجوان در مقابل اين مسائل مبادرت به انجام فعاليتهاي متضاد نمايد.

 • ممكن است نوجوان در مقابل اين مسائل مبادرت به استفاده از علائم لفظي، يعني تهديد يا دشنام دادن كند.

 • ممكن است در واكنش به آنها مبادرت به تغييرات چهره‌اي كند. يعني، در عكس العمل به آن چهره خشمگين به خود بگيرد.

 • يا اينكه ممكن است در مقابل آنها خود را سرزنش كرده به طوري كه بعضاً از شدت ناراحتي به گريه مي پردازد. (شعاري نژاد، 1381).

 

3- دوستي و محبت: در دوران كودكي ميانه، بيشتر محققان روانشناسي، رشد شخصيت را حاصل تعامل بين فرد و محيط اطراف مي دانند و سالهاي دبستاني را براي رشد بعضي جنبه هاي شخصيتي بسيار اساسي و مهم تلقي مي كنند. مثلاً «كيگن و ماسن» بر مبناي مطالعات طولي خود در مورد كودكان چنين مي گويند «چهار سال اول دبستان يك دوره سرنوشت ساز براي كودك است. او مجبور است كه بعضي از وابستگي هاي خود را كنار بگذاريد و به كسب مهارتهاي تحصيلي پرداخته و به ايجاد روابط با همسالان بپردازيد. علاوه بر اين او در معرض ارزشها و نگرشهاي عوامل اجتماعي تازه‌اي مانند همكلاسان و معلمان قرار مي گيرد. كه يا ارزشهاي كنوني او را تاييد مي كنند يا سبب ايجاد تعارض در او نسبت به ارزشهاي خود مي شوند.» (كريمي – 1380) اين روابط در اجتماعي كردن كودك تاثير بنيادي و اساسي دارد. و اين تاثير تا دوران بلوغ نيز ادامه پيدا مي كند اما سبك و كاركرد اين روابط تغييرات زيادي پيدا مي كند. مثلاً در معيارهاي پذيرش اجتماعي و محبوبيت تغييراتي پيدا مي شود. در دوران پيش از بلوغ همسالان محبوب با معيارهايي از قبيل فعال بودن، مهارت در بازي‌ها، داشتن شوق و ذوق، شوخ طبعي، شادبودن، دوستانه رفتار كردن، جرأت داشتن، هم چنين مواردي چون شلوغ بودن، توجه جويي و نامرتب بودن از خصوصيات محبوب بودن در پسرها قلمداد مي شود. بر عكس در دختران محبوب، تميز و مرتب، جذاب، داراي رفتار دوستانه، شوخ طبع و خلاصه يك بانوي كوچك توصيف شده‌اند.

 

اما در اواسط دوران بلوغ اين معيارها تغيير مي كنند و در هر دو جنس به هم نزديكتر مي شود. به طور مثال ويژگي هاي با ارزش از نظر هر دو جنس شامل رفتار دوستانه، خوشرويي، شوخ طبعي، جذابيت بدني، مهارت در بازي‌ها و ورزشها و وقار اجتماعي است. (نقل از هژبري، 1383).

 

اين دوره هم چنين دوره دوستي هاي پايدار، فداكاري و وفاداري نسبت به دوستان و بالاخره علاقه به جنس مخالف و عشقهاي زودگذر در آغاز دوره و عشقهاي با دوام و ثابت در پايان آن مي باشد.

 

در دختران در اوايل بلوغ، يعني دوازده يا سيزده سالگي به دوست، بيشتر به چشم شريك در فعاليتها نگاه مي شود و مي گويند كه دوست بايد طوري باشد كه بتوان به راحتي با او كنار آمد. اما در ميان دوران بلوغ يعني چهارده تا شانزده سالگي اين نگرش تغيير مي كند، دختران در اين دوره به دوست بيشتر به چشم محرم اسرار و سنگ صبور نگاه مي كنند. بالاخره در پايان دوره بلوغ يعني هفده تا هجده سالگي كشش جوان بيشتر به سوي جنس مخالف است و دوستان هم جنس او اهميت پيشين خود را از دست مي دهند، اما اين به معني قطع روابط دوستي با آنها نيست بلكه در اين مرحله، حساسيتهاي آنها نسبت به احساسات دوستان بيشتر مي شود و در عين حال آگاهي آنان نسبت به فرديتشان افزايش يافته و سبب مي شود كه تفاوتهاي خودشان با دوستانشان براي آنها قابل تحمل تر باشد. (كريمي، 1380) آموزش مناسب و پرورش اعتقادات مذهبي در چگونگي تظاهر در رفتارهاي جنسي به طريق مقبول و مطلوب در پسران اهميت بسياري دارد. از اين رو والدين و افراد آگاه بايد اطلاعات مناسب و موثقي را در زمينه اين تغييرات و چگونگي ارتباط با ديگران به خصوص جنس مخالف را به وي ارائه دهند تا وي با كمك اين راهنماييها اين رفتارها را در جهت سازنده خود هدايت كنند. نكته‌اي كه در اين بين قابل توجه است، اين است كه، اختلال در رشد عواطف ممكن است به بزهكاري نوجوان منجر شود. البته بزهكاري نوجوانان به عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز بستگي دارد و شيوع آن در پسران بيشتر از دختران مي باشد. بزهكاري نوجوانان كه يك اختلال عاطفي، اجتماعي به حساب مي آيد، در واقع اقدام به عملي است كه نوجوان را ارضا مي كند ولي به گونه‌اي كه مورد پسند جامعه نيست.

 

علل وقوع بزهكاري در نوجوانان بسيار متعدد است و از آن جمله مي توان به احساس نا امني و طرد شدگي، محروميت از دوستي، احساس حقارت در خانه و مدرسه، رفتارهاي نامناسب والدين، اختلافات خانوادگي، حسادت نسبت به خواهر يا برادر، احساس گناه و هم چنين فقر اشاره كرد. (شفيع آبادي، 1370).

 

2-2-4- رشد اجتماعي

 

همانطور كه مي دانيم، رفتار عاطفي و رفتار اجتماعي در آدمي از همديگر قايل تفكيك و حتي در بعضي موارد قابل تشخيص نيست. بدين معني، كه هر نوع رفتار عاطفي انسان، رنگ اجتماعي دارد.

 

زندگي در ميان جمع است كه او را به صورت موجودش در آورده است، و هر نوع رفتار اجتماعي داراي رنگ عاطفي است، زيرا نمي تواند از گرايشها و رغبتهاي فرد متاثر نشده باشد. ما چيزي را دوست مي داريم كه ديگران (بخصوص اطرافيان) دوست مي دارند، و از چيزي متنفريم كه مورد نفرت ديگران است. هم چنين هر كاري كه انجام مي دهيم:

 

اولاً: آموخته از گروه يا جامعه است.

 

ثانياً: علاقمنديم مورد تاييد اطرافيان قرار بگيرد.

 

به طور كلي آدمي اگر هم اجتماعي آفريده نشده باشد، نمي تواند دور از جمع و منفرد زندگي خود را ادامه دهد و اين زندگي اجتماعي، طبعاً رفتارهاي او را تحت تاثير قرار خواهد داد و پنداره، گفتارها، كردارهاي او نمايانگر يا مظهر فرهنگي خواهند بود كه بر زندگي او حاكم است. به عبارت ديگر از مطالعه رفتارهاي فرد مي توان فرهنگ جامعه او را دريافت زمان آغاز رفتار اجتماعي كودك را دقيقاً نمي توان مشخص كرد جز اينكه بگوييم كودك از لحظه‌اي كه، پس از تولد، با بدن مادرش تماس پيدا مي كند و تغذيه مي شود و مورد نوازش مادرانه قرار مي گيرد، رفتار اجتماعي را آغاز مي كند و از اين به بعد، رفتار و كردارش رنگ اجتماعي به خود مي گيرد و عنوان شهروند و عضو اجتماعي پيدا مي كند و صاحب حقوقي مي شود، و به تدريج با افزايش سن، دامنه زندگي اجتماعي او گسترش يافته، بر تعداد رابطه‌ها افزوده شده و اين امر باعث تعدد و تنوع تجارب اجتماعي شخص مي شود. (شعاري نژاد، 1381).

 


تعداد صفحات:128

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file8_1785876_8790.zip2.3 MB

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان          دانلود مقاله  کارشناسی بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان    فهرست مطالب عنوان                                            & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر        دانلود  مقاله  کارشناسی بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي فهرست  مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه   1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1ـ2ـ بيان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه استفاده بيش از حد از بازي هاي رايانه اي در افت تحصيلي دانش آموزان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي رابطه استفاده بيش از حد از بازي هاي رايانه اي در افت تحصيلي دانش آموزان       دانلود مقاله  کارشناسی بررسي رابطه استفاده بيش از حد از بازي هاي رايانه اي در افت تحصيلي دانش آموزان  فهرست مطالب   عنوان                                      &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان        دانلود  مقاله  کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار    « فهرست مطالب » عنوان   ...................................................................................  صفحه صفحه عنوان ............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران        دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران  فهرست جدولها عنوان ........................................................................................................................  صفحه جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 7 جدول 1-4- يافته‎هاي توص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان سال

دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان سال        دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران        دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران     عنوان                                          ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,300 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي

دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي        دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران   فهرست مطالب فصل اول مقدمه ........................................................................................................... 2 بيان مسأله..................................................................................................... 3 اهميت مسأله....... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان