تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

 

 

 

 

 

 

دانلود  مقاله  کارشناسی بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار 

 

 

« فهرست مطالب »

عنوان   ...................................................................................  صفحه

صفحه عنوان ......................................................................................................................  الف

بسم الله  ...............................................................................................................................  ب

سخن حکیمانه  .....................................................................................................................  ج

تقدیم  ..................................................................................................................................  د

تقدیر و تشکر  ...................................................................................................................... هـ

چکیده پژوهش  ....................................................................................................................  و

فصل اول : کلیات پژوهش  ............................................................................. 1

مقدمه  ................................................................................................................................... 2

بیان مسئله  ............................................................................................................................  4

اهیمت و ضرورت پژوهش  ..................................................................................................  5

اهداف پژوهش  ...................................................................................................................  7

سؤالات پژوهش  ..................................................................................................................  8

فرضیات پژوهش  .................................................................................................................  9

انواع متغیر  ..........................................................................................................................  10

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی  ...................................................................................  12

خلاصه فصل اول  ...............................................................................................................  15

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  ........................................................................  17

مقدمه  ................................................................................................................................  18

تاریخچه ی تحقیق  ............................................................................................................  20

ارائه ی نظریات درباره تحقیق  ............................................................................................  22

تحقیقات انجام شده  ..........................................................................................................  25

ویژگی های تحقیق از نظر تاک من  ..................................................................................  29

ویژگی های تحقیق از نظر جان بست  ................................................................................  30

پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن  ............................................................................  32

خلاصه فصل دوم  .............................................................................................................  34

فصل سوم : روش تحقیق  ............................................................................................  35

مقدمه  ..............................................................................................................................  36

روش تحقیق  ....................................................................................................................  36

جامعه آماری  ...................................................................................................................  38

حجم نمونه و روش نمونه گیری  ......................................................................................  39

روش جمع آوری اطلاعات  .............................................................................................  39

روایی  .............................................................................................................................  40

روایی محتوایی  ...............................................................................................................  41

روایی بیرونی  ..................................................................................................................  42

پایایی  .............................................................................................................................  42

ضریب آلفای کرونباخ  ....................................................................................................  43

ابراز جمع آوری اطلاعات  ...............................................................................................  44

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ........................................................................................  45

خلاصه فصل سوم  .............................................................................................................  49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی  .................................................  50

مقدمه  ...............................................................................................................................  51

تجزیه و تحلیل آماری  .......................................................................................................  51

بررسی سؤالات پرسشنامه  ..................................................................................................  52

بررسی فرضیات تحقیق  ......................................................................................................  67

خلاصه فصل چهارم  ...........................................................................................................  69

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  ............................................................................  70

خلاصه فصل اول  ...............................................................................................................  71

خلاصه فصل دوم  ..............................................................................................................  73

خلاصه فصل سوم  ..............................................................................................................  74

خلاصه فصل چهارم  ...........................................................................................................  76

تفسیر نتایج تحقیق  ............................................................................................................... 78

پیشنهادات تحقیق  ...............................................................................................................  82

موانع و تنگاناهای تحقیق  ....................................................................................................  83

منابع و مأخذ  ......................................................................................................................  84

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان  ...........................................................................  صفحه

بررسی سؤال 1  ..................................................................................        52

بررسی سؤال 2  ..................................................................................        52

بررسی سؤال 3  ..................................................................................        53

بررسی سؤال 4  ..................................................................................        53

بررسی سؤال 5  ..................................................................................        54

بررسی سؤال 6  .................................................................................         54

بررسی سؤال 7  .................................................................................         55

بررسی سؤال 8  .................................................................................         55

بررسی سؤال 9  .................................................................................         56

بررسی سؤال 10  ..................................................................................       56

بررسی سؤال 11  ..................................................................................       57

بررسی سؤال 12  ..................................................................................       57

بررسی سؤال 13  ..................................................................................       58

بررسی سؤال 14  ..................................................................................       58

بررسی سؤال 15  .................................................................................       59

بررسی سؤال 16  .................................................................................       59

بررسی سؤال 17  .................................................................................       60

بررسی سؤال 18  .................................................................................       60

بررسی سؤال 19  ................................................................................       61

بررسی سؤال 20  .................................................................................       61

 

مقدمه :

پژوهش و کنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است و میل به شناخت و ارضاء این حس موجب دست یافتن به مجهولات زیاری شده است ، و به همین دلیل بشر در قرن حاضر به پیشرفت های چشمگیری در تمامی زمینه های علمی دست یافته است . اصول و قوانین علمی عمدتاً حاصل پژوهش های قرن اخیر دانشمندانی است که روش های علمی را به کار گرفته و پژوهش های ارزنده ای انجام داده اند .

چنانکه اندکی دقیق تر بیندیشیم متوجه می شویم که رمز توسعه و پیشرفت دنیای غرب استفاده از پژوهش و بررسی های هستند و دقیق بوده است.

از سوی دیگر تتبع و پژوهش در عصر امروز بیش از هر زمان دیگر به شاخص اصلی تحرک دیرپای روابط اجتماعی بدل شده است .

پیش از ظهور عصر جدید ، پژوهش مداوم گروه نخبگان عموماً معطوف به مسائل ذهنی خود آنان بود . آن چه در عصر جدید پژوهش و تحقیق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی بدل کرده است ، ارتباط یافتن آن با کار و پدیده ی تکنولوژی و صنعت است . اما در عنصری در خدمت کار فراتر می رود به طوری که جامعه ی مدرن امروز را دیگر بر محور نگاه قرن نوزدهمی کار تحلیل نمی کنند و دانش و تبادل اطلاعات شاخص عصر حاضر به شمار می رود .

به این ترتیب ، مطالعه ی وضعیت پژوهش و تحقیق در یک جامعه ، آشنایی با آن روی سکه میزان رشد و تحول نظام اجتماعی خواهد بود و در این راستا دانشگاه را می توان بعنوان سومین نهاد یا مؤسسه ی آموزشی تلقی کرد که از طریق فرایند همزیستی بین تدریس و پژوهش ، بوسیله ی خلق دانش نو به کمک پژوهش های گوناگون علمی قادر خواهند بود نیروی انسانی موجهی به جامعه تحویل بدهد . دانشگاه ها ناگریزند به مراکزی تبدیل شوند که همواره آموزش های مادام العمر ارائه دهند و چاره ای به جز رفع نیازهای آموزشی جامعه ی خویش نخواهند داشت . برای این منظور دانشگاه ها باید برای      فراهم سازی هر چه بیشتر منابع و امکانات و ایجاد بیشترین فرصت ها به اجبار بی چون و چرایی متصور شدند در بالاترین سطح آموزش به مثابه وظیفه ای که بر عهده ی سایر کارگزاران گذاشته شده است تا آن جا تلاش کنند که با مقاصد ، هدف ها ، صلاحیت ها و توانایی هایشان همخوانی پیدا کند[1].

 

 

 

 

 

بیان مسئله :

سیستم دانشگاه پیام نور به صورت آموزش از راه دور می باشد و به همین علت میزان کلاس هایی که برای دروس مختلف دانشجویان برگزار می شود نسبت به دانشگاه های دولتی و آزاد بسیار کم است و این کلاس ها بیشتر با هدف رفع اشکال دانشجو اداره     می شود . دانشجویان اغلب در زمینه ی یادگیری و مطالعه ی دروس متکی به توان و حافظه ی خود می باشند و کمتر در کلاس های درس حضور می یابند . از طرف دیگر ، اساتید نیز زمان بسیار کمی برای ارائه ی مطالب و تدریس دارند . بر همین اساس ، دروس عملی و پژوهشی نیز که نیازمند فعالیت دانشجو می باشد بسیار کم است .

هدف ما در این پژوهش پی بردن به این مطلب است که اگر دروس عملی با جدیت بیشتری از جانب اساتید و دانشجویان و همچنین مسئولان دانشگاه دنبال شود و بعلاوه ، میزان و تعداد این دروس افزایش یابد ، تا چه اندازه می تواند در بالا بردن انگیزه و گرایش دانشجویان به تحصیل و پیشرفت آن ها در این زمینه مؤثر باشد .

اولین فعالیت در هر پژوهش ، انتخاب مسئله است ، و اصولاً پژوهش با مسئله آغاز         می شود . جان دیوئی اولین مرحله ی هر پژوهش را «احساس مشکل» می داند .

انتخاب مسئله و بیان آن یکی از جنبه های عمده ی پژوهش علمی است زیرا برای حل یک مسئله ، اول باید دقیقاً آن را شناخت و سپس اقدام به بیان آن کرد . مسئله یک    جمله ی سؤالی یا استفهامی است که می پرسد : چه رابطه ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد ؟

در پژوهشی که قصد انجام آن را داریم مسئله ی مورد نظر به این صورت بیان می شود :

« آیا بین تحقیق و پژوهش دانشجویان پیام نور مرکز سبزوار و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد؟ »

اهمیت و ضرورت پژوهش :

همانگونه که امروزه همه ی صاحبانظران و معلمان و حتی دانش آموزان و دانشجویان اعتقاد دارند و تصریح می کنند ، تدریس عملی و عینی مطالب درسی  از دوره ی ابتدائی گرفته تا تحصیلات عالی دانشگاهی می تواند به صورت کاملاً مؤثر در تثبیت یادگیری ها و همچنین کاربردی تر کردن آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد . در واقع درگیر شدن یادگیرنده با موضوع درسی یا به بیان دیگر ، درگیر شدن یادگیرنده با یک مسئله در   زمینه ی درس مورد نظر و تلاش و تفکر برای یافتن راه حل آن مسئله و همچنین رعایت قواعد و اصول رسیدن به پاسخ یا نتیجه ی مورد نظر باعث می شود که هم یادگیری  مطالب بهتر و عمیق تر صورت بگیرد و هم اینکه این یادگیری در فرد درونی شده و به صورت پایدار در می آید . حتی در این راه ممکن است با مسائل یا سؤالات جدیدی روبرو شود و دوباره برای یافتن پاسخ آن تلاش و کنجکاوی کند . در واقع رسیدن به نتیجه و پاسخ مسئله ، پاداش و یا بهتر بگوئیم ، انگیزه ای می شود که یادگیرنده را به تلاش برای مسائل دیگر ترغیب می کند .

در زمینه ی موضوع مورد بررسی در این تحقیق ، همان طور که در بخش بیان مسئله گفته شد ، بعلت شرایط خاص تحصیل در دانشگاهی مثل دانشگاه پیام نور از نظر سیستم آموزشی و حتی فضای آموزشی ناکافی آن ، جای خالی اینگونه فعالیت های علمی و پژوهشی در اکثر رشته های تحصیلی کاملاً حس می شود . عدم وجود کارگاه ها و آزمایشگاه های کافی برای برخی رشته ها و همچنین عدم وجود منابع و کتب مناسب و کافی برای فعالیت های پژوهشی و بعلاوه کم اهمیت تلقی کردن دروس عملی و پژوهشی و سطحی گذشتن از آن ها از جمله مشکلات دیگری می باشد که در این زمینه وجود دارد .

انجام پژوهش ها و تحقیقاتی در این زمینه ،  اگر بصورت علمی و کامل انجام شود        می تواند در بهتر کردن شرایط دانشگاه پیام نور و از جمله مرکز سبزوار مؤثر باشد . امروزه اعتقاد همه بر این است که دانشجویان پیام نور توان علمی بالایی دارند و از نظر سطح دانش و نمرات درسی ، اگر بیشتر از دیگر مراکز دانشگاهی نباشد ، قطعاً کمتر نیستند .

پس اگر به دروس عملی و پژهشی (از جمله پروژه های تحقیقاتی ، دروس عملی و کارگاهی و آزمایشگاهی) بهای بیشتری داده شوند ، به جرأت می توان گفت که دانشگاه پیام نور و دانشجویان آن می توانند در بالاترین رده های علمی و تخصصی قرار بگیرند .

انتخاب این موضوع برای انجام پروژه ی تحقیقاتی (سمینار) چند علت داشته است :

الف ) علاقه ای که به این موضوع داشتم .

ب ) کمبودی که در پرداختن به اینگونه موضعات در تحقیقات دانشجویی حس کردم .

ج ) هر چند اندک و سطحی بتوانم دانشجویان و شاید مسئولین این دانشگاه را به تفکر در این زمینه وادار و تلاش کنم که حتی به اندازه ی ذره ای آن ها را به اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش و دروس عملی و تأثیرش در یادگیری دانشجویان و بهتر شدن کار دانشگاه یا هر مؤسسه دیگری واقف کنم .

اهداف پژوهشی :

در انجام این پژوهش چند هدف دنبال می شود :

 • پی بردن به اینکه دانشجویان چقدر به انجام فعالیت های پژوهشی علاقه نشان می دهند .

 • چقدر برای انجام پژوهیش انگیزه دارند.

 • تا چه حد معتقدند که پژوهش و تحقیق باعث یادگیری بهتر و پایدارتر آن ها می شود .

 • انجام تحقیق و پژوهش را چقدر برای افزایش کارایی و بازده در شغل آینده شان مؤثر می باشد .

 • انجام تحقیق و پژوهش را چقدر در بهتر شدن موقعیت دانشگاه پیام نور مؤثر می دانند .

 • انجام تحقیق و پژوهش چقدر می تواند علاقه و گرایش دانشجو را به رشته ی تحصیلی اش بیشتر کند .

 • انجام فعالیت های تتحقیقی تا چه حد باعث علاقه مندی داشنجو به ادامه ی تحصیل در مقاطع بالاتر می شود .

سؤالات پژوهش :

 • آیا بین افزایش فعالیت های پژوهشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین افزایش فعالیت های پژوهشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان پیام نور مرکز سبزوار به ادامه ی تحصیلات در رده های بالاتر رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان پیام نور مرکز سبزوار و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار به رشته ی تحصیلی شان رابطه وجود دارد ؟

 • آیا بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار رابطه وجود دارد ؟

 

 

فرضیات پژوهش :

برای پژوهشی که انجام می شود ، فرضیات زیر مورد نظر است :

 • بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و افزایش انگیزه ی آن ها رابطه وجود دارد . (فرضیه کلی)

 • بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و پیشرفت تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد . (فرضیه کلی)

 

فرضیات جزئی :

 • بین انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقی و علاقه مندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز به ادامه ی تحصیلات در دوره های بالاتر رابطه وجود دارد .

 • بین انجام فعالیت های پژوهشی و یادگیری بهتر و پایدارتر موضوع درسی مرتبط با تحقیق رابطه وجود دارد .

 • بین انجام فعالیت های پژوهشی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار و افزایش دانش و تخصص آن ها رابطه وجود دارد .

 • بین انجام تحقیق و پژوهش و افزایش بازده در شغل آینده ی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار رابطه وجود دارد .

 • بین انجام تحقیق و پژوهش و علاقه مندی بیشتر دانشجویان به رشته ی تحصیلی شان رابطه وجود دارد .

 

 

انواع متغيیر :

متغیير بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارد ، به دو دسته تقسیم می شود :

الف ) متغییر مستقل [2]

ب ) متغییر وابسته [3]

الف ) متغییر مستقل : به متغییری گفته می شود که از طریق آن متغییر وابسته تعیین یا پیش بینی می شود . به این متغییر ، متغییر محرک یا درون داد گفته می شود و متغییری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه ی آن با متغییر دیگری اندازه گیری شود. [4]

متغییر مستقل متغییری است که بوسیله ی آن متغییر وابسته اندازه گیری و پیش بینی       می شود . محقق برای این اندازه گیری ، در متغییر مستقل تغییراتی را ایجاد می کند تا تأثیر آن را روی متغییر وابسته مطالعه و مشاهده کند .

در موضوعی که در این تحقیق قصد بررسی آن را داریم ، تحقیق و پژوهش در دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار بعنوان متغییر مستقل در نظر گرفته می شود .

ب ) متغییر وابسته : متغییر وابسته ، متغییر پاسخ ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است . متغییر وابسته متغییری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغییر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود  در تحقیق آزمایش متغییر وابسته به متغییری اطلاق می شود که در اثر اجرا ، حذف یا تغییر متغییر مستقل آشکار ، پنهان یا تغییر می کند . متغییر وابسته بر عکس متغییر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن دستکاری یا تصرف به عمل آورد . [5]

متغییر وابسته متغییری است که تغییرات آن وابسته به تغییراتی است که در متغییر مستقل ایجاد می شود . یعنی می توان با ایجاد تغییر به طور عمدی و دستکاری متغییر مستقل ، نتیجه و تغییری که در متغییر وابسته ایجاد می شود را سنجید .

و متغییر وابسته متغییری است که سعی در اندازه گیری آن در پژوهش ها می شود .

متغییر وابسته در تحقیق فعلی ، افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار می باشد .

 

 

تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی :

در موضوع پژوهش مورد نظر برای مفاهیم زیر تعاریفی ارائه می شود :

 • تحقیق

 • پیشرفت تحصیلی

 • دانشجو

 • دانشگاه پیام نور

1- تحقیق : واژه ی تحقیق از زبان عربی گرفته شده است . در لغت به معنای درست کردن  رسیدن ، بر رسیدن ، پژوهش ، رسیدگی ، بررسی ، مطالعه ی حقیقت و واقعیت است .[6]

تحقیق از نظر روان شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال .

جان ریویی در کتاب منطق نظریه ی تحقیق ، تحقیق را چنین تعریف کرده است : تحقیق عبارت است از تغییر کنترل شده ی یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی بصورت یک کل متعد تغییر یافته اند .

تحقیق در تعلیم و تربیت به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که از طریق آن و با عنایت به اصول و روش های علمی پدیده آموزشی و تربیتی مورد پژوهش قرار می گیرند  هدف آن کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری است که از آن برای تبیین ، کنترل و پیش بینی رویدادهای آموزشی استفاده می شود . [7]

در واقع تحقیق فعالیتی است نظام دار و به صورت سلسله مراتبی که با تمایل به فهم حقیقتی در رابطه با موضوع یا مسئله ای آغاز می شود ، با رعایت اصول و قواعد یک تحقیق علمی ادامه می یابد و با اثبات یا رد فرضیه یا فرضیات تدوین شده به نتیجه می رسد

 • پیشرفت تحصیلی : پیشرفت تحصیلی عبارت است از افزایش عملکرد یادگیرندگان یا دانش آموزان در مقایسه با هدف های آموزشی که از پیش تعیین شده است . [8]

پیشرفت تحصیلی اصطلاحی است که به منظور بیان سطح یادگیری دانش آموزان از مطالب تدریس شده به کار می رود و بهترین ملاک سنجش پیشرفت تحصیلی معدل یا میانگین می باشد که بصورت عددی از صفر تا 20 در نظر گرفته می شود .

 • دانشجو : به فردی که از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر پس از موفقیت در آزمون سراسری یا دوره های دانشپذیری پذیرفته شده است که باید دارای مدرک رسمی دیپلم و بالاتر باشد .[9]

 • دانشگاه پیام نور : دانشگاهی که مبتنی بر نظام آموزش باز و از راه دور است که کلاس های آن از طریق نشست های رفع اشکال گروهی یا فردی برگزار می شود[10]

دانشگاه پیام نور بر اساس نظام آموزش از راه دور و کلاس های نیمه حضوری پی ریزی شده است و سطح فراگیر دانشجویی آن تقریباً سراسر کشور را دربر می گیرد .

 

موانع و تنگاناهای تحقیق :

 • نبود منابع مورد نیاز به میزان کافی مثل (کمبود منابع و کتب کتابخانه ای دانشگاه ، نبودن کتاب و کتابخانه تخصصی در سطح شهر ، کمبود سایت های مرتبط و ...)

 • بعلت کمبود کتب موجود در کتابخانه ی دانشگاه و اکثراً وجود یک یا دو جلد از یک کتاب ، کتاب های مورد نیاز در زمان لازم در دسترس نبود .

 • عدم همکاری کافی مسئولین دانشگاه در زمینه ی اطلاعات آماری .

 • قدیمی بودن کتاب ها و عدم وجود کتب جدید و به روز .

خلاصه فصل اول :

در فصل اول این پژوهش مواردی بررسی شد از جمله :

در ابتدا مقدمه ای ذکر شد و به دنبال آن بیان مسئله ، و پس از آن اهمیت و ضرورت پژوهش عنوان شد . در واقع میزان اهمیت پرداختن به موضوعاتی از این قبیل تا حد امکان مورد قرار گرفت . سپس هدف از پرداختن به این موضوع عنوان شد و می توان گفت جهت اصلی تحقیق در این بخش مشخص شد .

پس از آن سؤالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن ها هستیم عنوان شد و بر اساس این سؤالات فرضیاتی تدوین شد که سعی داریم با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها این فرضیات را تأیید یا رد کنیم .

در مرحله ی بعد متغییرها را مشخص کردیم و تعریف و نحوه ی ارتباط آن ها با یکدیگر را بیان کردیم و در آخر مفاهیم و اصطلاحاتی که نیاز به توضیح بیشتر داشت ، تعریف کردیم

مقدمه :

تحقیق زاده ی بارقه ی ناگهانی یک فکر نیست ، بلکه فعالیتی نظام مند در جهت پی بردن به چرائی و چگونگی های یک مسئله با استفاده از ابزارهای علمی مناسب است .[11]

اصولاً از آغاز پیدایش انسان اندیشیدن با ذات و سرشت او در انطباق بوده است به این معنی که انسان نخستین ، اولین پرسش ها را در برابر دگرگونی های پیرامون خود برای شناخت عوامل مؤثر در این دگرگونی ها مطرح ساخت و کنجکاوی در جهت مهار ساختن طبیعت و تحصیل اراده ی خویشتن بر اطراف را با بکار بستن شیوه های گوناگون آغاز کرد . به این ترتیب پیدائی سؤالاتی در ذهن انسان او را به اندیشیدن وا داشت و دستیابی به پاسخ به شناخت انجامید ، یعنی در حقیقت می توان گفت اندیشیدن به منظور پاسخگویی به ابهامات جزء جدا نشدنی ذات و سرشت آدمی بوده است و بسیاری از متفکران یونان باستان تا کنون اندیشیدن در باب جهان هستی را از اساسی ترین نیازهای بشر دانسته اند .

در کشورهایی نظیر ایران که طیف پیچیده ای از نظام های کهن و جدید در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با توجه به تنوع فرهنگی جوامع و توصیف های این کشور و سرعت غیر یکنواخت هر یک از فرهنگ های موجود در انطباق با تحولات آینده ی کاری به مراتب بیشتر و دشوارتر را پیش روی برنامه ریزان کشور قرار خواهد داد . قدر مسلم این است که نمی توان تنها بخشی از جامعه ی ایران اسلامی را انتخاب و آمادگی و همسویی با آینده را در آن تزریق کرد ، بلکه ضروری است سر تا سر یک کشور در یک        برنامه ریزی وسیع ملی شرکت داده شده ، رشد اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی هر بخش آن با توجه به سابقه ی فرهنگی و در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی خاص آن منطقه در برنامه ریزی برای آینده مدنظر قرار گیرد .

 

تعداد صفحات:88

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file3_1785853_6804.zip157.4k

دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران        دانلود مقاله کارشناسی بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران  فهرست جدولها عنوان ........................................................................................................................  صفحه جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 7 جدول 1-4- يافته‎هاي توص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان سال

دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي حركتي نوجوانان سال        دانلود مقاله کارشناسی بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران        دانلود مقاله ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران     عنوان                                          ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,300 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي

دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي        دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران   فهرست مطالب فصل اول مقدمه ........................................................................................................... 2 بيان مسأله..................................................................................................... 3 اهميت مسأله....... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان           دانلود مقاله دکترا دندانپزشکی بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین    چكيده: زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد . روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان