تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

 

فهرست مطالب                                                                                            صفحه

چکیده

مقدمه...........................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق.........................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...............................4

ج: اهمیت تحقیق........................................................................7

د: اهداف تحقیق......................................................................7

ه: سوالات تحقیق...................................................................7

و: مشکلات تحقیق......................................................................8

ز: روش تحقیق..........................................................................8

ی:سابقه تحقیق...................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان .......................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...............................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان.....................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا...............................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران.......................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران..........................................................23

گفتار اول: زندان بسته................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی..............................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی........................................25

فصل سوم : زندان در اسلام.................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه.................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس.......................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف....................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم....................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان...............................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ........................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان.......................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب...........................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان........................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت..................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ....................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی.......................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی .......................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...........................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک...............................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی..............................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) .....................................59

ب: جرم شناسی سازمانی..............................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن....................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.............................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی......................................................65

ج: جبران ضرر معنوی....................................................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................67

گفتار دوم: مفهوم..................................................68

بند اول: جایگزینی تقنینی............................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس.....................................................76

بند اول: اهداف..............................................................76

 بند دوم: فواید...............................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین................................................................78

بند اول: ویژگی ها...................................................................78

بند دوم: شرایط...................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم..................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح........................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین.....................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین......................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ......................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط.......................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط.......................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...........................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط..........................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط..................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط....................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن...................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط.......................................................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات.....................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات ...........................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات..........................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات...................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات.............................................107

بند اول: اهداف تعلیق .........................................................107

بند دوم: فواید تعلیق.................................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق .....................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق.........................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق......................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی....................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی.............................................112

بند اول: مفهوم.........................................................................................112

بند دوم: تاریخچه......................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی.......................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی....................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن..........................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.........................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی..............................123

فصل دوم: جایگزین های جدید.........................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی.................................................128

بند اول: مفهوم..........................................................................128

بند دوم: تاریخچه......................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی..........................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی........................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی.........................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران.........................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه......................................137

بند اول: مفهوم...........................................................................137

بند دوم:تاریخچه.......................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه....................................................138

بند اول: اهداف.......................................................................138

بند دوم: فواید...........................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری............................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی..................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه...............................................................142

بند اول: تعریف.............................................................................142

بند دوم: تاریخچه............................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی...........................................145

بند اول: اهداف......................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی..........................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران.........................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل..................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل.........................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...............................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه..................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...........................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران..........................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه........................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان..........................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران....................................................152

نتیجه گیری........................................................................................................154

پیشنهادها....................................................................................................160

منابع........................................................................................164

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان

  قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم بجاست که تعریفی از اصطلاحات مطروحه ارائه دهیم تا راحت تر بتوانیم وارد مباحث شویم و در این راستا قبل از اینکه بخواهیم تاثیرات منفی زندان را بر روی زندگی افراد داخل آن بررسی کنیم و در نتیجه وجود این تاثیرات منفی به سراغ جایگزین های حبس برویم باید دید که در اصطلاح عرفی و قانونی زندان به چه معناست و دارای چه تاریخچه ای در دنیا و ایران است.

فصل اول : مفهو و تاریخچه ی زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان:

در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است:

«زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.1

تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند:

«جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است زندانیان را اهل سجون نام نهاده اند که تقسیم بندی های مختلفی بر آن مترتب است که از آن موارد است زندان ثبت، زندان دادگستری، زندان سیاسی، زندان شرع به اختصار تعاریفی از آن را می آوریم.

زندان ثبت: قسمتی از زندان مدنی که در اداره ثبت وجود داشت و تا سال هزار و سیصدو چهل و سه بود و بعد منحل گردید.

زندان دادگستری: قسمتی زندان مدنی است برای بدهکاران و متعهدان مدنی

زندان سیاسی: زندان کسانی است که به خاطر جرائم سیاسی زندان شده اند.

زندان شحنه: قسمتی از زندان حکام عرف بود که تحت ریاست والیان قرار داشت که والی خود نایب خلیفه در اداره امور اقلیم بود.

در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند «حبس»، «محبس» نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند.1

و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است.2

در لغت نامه و در فرهنگ نامه ها در رابطه با زندان (به کسرزا) چنین تعریفی آورده اند؛ جایی که محکومین و تبهکاران در آنجا نگه داشته می شوند.

در فرهنگ معین، حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است.

در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است:«سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس».3

در ترمینولوژی حقوقی انواعی از حبس ذکر شده است که عبارتند از: حبس مجرد، حبس موقت، دایم، احتیاطی تکدیری و باکار. حبس ابد نیز عبارت است از حبس در مدت عمر محکوم.

حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد.1

حبس موقت: سلب آزادی محکوم در مدت معین است.

حبس احتیاطی: سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم، یا از بین بردن مدارکِ جرم او یا تبانی را حبس احتیاطی گویند.

حبس تکدیری: حبسی که برای امور خلافی مقرر شده است، حبس تکدیری نام دارد.

حبس با کار: حبسی که محکوم علیه به حبس، مجبور به انجام کارهایی که برای او معین می شود، باشد.

در زبان لاتین کلمه ای که بتوان معادل فارسی آن را معادل زندان قرارداد Proison می باشد که در مقابل آن نوشته شده است که ساختمانی است که بزهکاران را به عنوان مجازات در آن نگهداری می کنند.2

به زندان محبس و بندیخانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند.

مبحث  دوم :تاریخچه زندان در دنیا:

زندان که در گذشته های دور شکل گرفته از زوایای گوناگون دچار تحولات زیادی شده است در حالیکه در نگاه اول تصور می شود که زندان از ابتدا به وضع و شکل کنونی طرای و ساخته شده است در جوامع قبیله ای و عشیره ای مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت در این جوامع وقتی یکی از اعضای قبیله جرمی بر ضد عضوی از قبیله دیگر مرتکب می شد جنگ و نزاعی خونین بین دو قبیله رخ می داد و این نزاع و جنگ می توانست مدتها ادامه پیدا کند تا منجر به نابودی یکی از دو قبیله شود پس از مدتها که این وضع و تفکر بر قبائل حاکم بود آنها با مشاهده بی فایدگی این جنگ ها و علاقه قبایل به زندگی در صلح و آرامش و همچنین افزایش جمعیت قبیله ها و ثروت آنها و تشکیل شهرها و کم شدن علاقه و روابط مردم با یکدیگر و رواج تجارت و عوامل دیگر به این اندیشیدند که رضایت قبیله مجنی علیه را بگیرند که این اخذ رضایت مانع جنگ و جدل شود بدین شکل پرداخت دیه در زمان وقوع جرم رواج یافت. دیه ابتدا به سویله قبیله بزهکار پرداخت می شد و گیرنده دیه نیز قبیله ای بود که بزه دیده از اعضای آن بود و از مقدار دیه پرداخت شده تنها قسمتی به مجنی علیه یا خانواده او پرداخت می شد.

با گذشت زمان و قدرتمندی روسای قبایل و تشکیل دولت و علاقه به حفظ قدرت و تغییر ماهیت جرم به عمل ضد قدرت حاکم و نه آحاد مردم، سرکوب مجرمان و مجازات این افراد به شیوه دیگری از حقوق و اختیارات دولتها گردید.

در قانون حمورابی که قدیمی ترین قانون مدون کیفری است و مربوط به حدود دو هزار رسال قبل از میلاد است مجازتها، اعدام بود یا قصاص عضو، در اجرای مجازات اعدام یا قصاص عضو برخلاف حاضر اصل شخصی بودن مجازات رعایت نمی شد و در مواردی به جای پدر فرزند مجازات می شد. 1

در تعیین مجازات در قانون حمورابی عمد یا غیرعمدی بودن عمل مجرمانه نیز تاثیری در میزان و شدن مجازات نداشت آنچه که در این موارد اصل غیرقابل عدول بود اجرای حتمی مجازات علیه بزهکاران و یا خانواده او بود.

قانون حمورابی یا قانون سومر که مجازات های سنگین و قصاص توام با شکنجه مجرم یا اعضای خانواده او را توجیه می کرد با وجود اینکه افکار فعلی بشر قرن بیستم و بیست و یکم این مجازات ها را وحشتناک می شناسد با وجود این مجازاتها نسبت به دوره های قبل از خود که هیچ قاعده و قانونی بر اعمال و اجرای مجازات مجرمین حاکم نبود و عموماً به میل و اراده مجنی علیه در قبیله او انجام می شد بسیار پیشرفته محسوب می شد و در آن زمان دستاورد خوبی در جهت تکامل بود.

یادآوری این تفاوت بسیار مفید خواهد بود که بدانیم در دوره های زمانی قبل از قانون حمورابی هدف از مجازاتها اعاده آبروی بزه دیده و تایید مجدد حیثیت او توهین به مجرم و خوار کردن او بود تا حدی که بزه دیده از اجرای مجازات احساس آرامش کند و لذت ببرد چس مجنی علیه آزادانه خشم خود را هر قدر که می خواست ارضا می کرد.

این نوع مجازات ها قرن ها ادامه داشت و در طول مدت اجرای آنها، زندان مکانی بود که متهمان در آنجا در نوبت محاکمه بوده و در بازداشت بسر می برند و اصولاً مجازاتی به نام زندان و حبس وجود نداشت و اگر هم در نقاطی زندان و حبس یافت می شد آن زندان به قدری غیربهداشتی بود که کسی از آن جان سالم به در نمی برد.

با گذشت زمان اندیشه استفاده از نیروی کار مجرمان به وجود آمد و در کنار مجازات های گفته شده مجازاتهای جاشویی در کشتیهای پاروئی و کار در معادن و مزارع باغل و زنجیر رواج پیدا کرد. این گونه محکومان شب ها در سلول انفرادی یا جمعی و در سکوت مطلق نگهداری می شدند آنها حق نداشتند با یکدیگر صحبت کنند و روزها در سکوت کار طاقت فرسا می کردند.

این مجازتها ادامه داشت تا قرن هیجدهم که فکر و اندیشه حقوق و آزادی های فردی در اروپا به دست فلاسفه و نویسندگان طرح و انتشار یافت.

در اثر تلاش های فراوان مونتسکیو و بکاریا و بنتام و ولتر پس از چند دهه در اثر تحول در حقوق کیفری و مجازاتها مجلس موسسان فرانسه مجازات جاشویی و پاروزنی را حذف کرد. غیر از اعدام تمام مجازاتهای بدنی تحت تاثیر افکار و اندیشه های منتشر شده لغو شد و مجازات سالب آزادی یعنی حبس جایگزین شد ولی محکومان در پادگانهای قدیمی بطور فشرده و متراکم که به طور قطع بهداشتی هم نمی توانسته باشند زندانی می شدند.

مکان های نگهداری محکومان در ابتدای وضع مجازات حبس برای این منظور ساخته نشده بودند و دولت فرانسه با توجه به تغییر ناگهانی روش مجازاتها ناچاراً از دیرها و پادگانها به عنوان زندان استفاده نمود با توجه به آمادگی ذهنی دولت برای انجام تغییرات بیشتر در وضع زندانیان، بنتام طرح و نقشه یک زندان الگو را تهیه کرد و به مجلس قانونگذاری فرانسه ارائه کرد این طرح مورد استقبال قرار گرفت و در همین دوران در کشورهای زیادی ساخت مکانی به نام زندان با نقشه خاصی اعم از انفرادی یا جمعی شروع شد.1

بدین ترتیب می توان گفت که زندان و حبس از قرن 18 به عنوان نوعی مجازات به رسمیت شناخته شد و جایگزین مجازات های بدنی سابق شد از قرن هیجدهم که این تحول آغاز شد نویسندگان و فیلسوفان موفق شدند طرح جدیدی در روش مجازات ها ارائه کنند و به دولت ها بقبولانند آنها در ادامه افکار خود هدف مجازاتها را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و برای مجازاتها به جای انتقام گیری و سزادهی، اهداف فایده اجتماعی و منع افراد از ارتکاب مجدد جرم ترسیم نمودند.

تلاش برای بهبودی وضع زندانیان، گام بعدی حرکت نویسندگان حقوقی و اجتماعی و فلاسفه شد که تا به امروز ادامه  دارد اما نکته مهم در شرایط فعلی این است که به نظر می رسد متخصصان ما در رشته های جرم شناسی و جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط برای بهبود وضع زندانیان و به عبارت درست تر بهبود وضع مجرمان یک ماراتن پایان ناپذیری را شروع کرده اند.

بطوری که هر یک سعی دارند در تلطیف وضع مجرمان از دیگری سبقت بگیرد و جامعه را به سمت مهربانی با مجرمان سوق دهد بدون اینکه به پایان این مسابقه و تلطیف و مهربانی در مجازات ها با وجود شکست در کاهش جرائم بیندیشد در قرن هیجدهم در واقع نویسندگان و فیلسوفان به وضع وحشتناک مجرمان و رفتار وحشیانه به آنها اعتراض می کردند و آنچه که آنها می خواستند رفتار غیروحشیانه و غیر ضروری و بی فایده با مجرمان بود که در عمل و با توجه به امکانات آن زمان راهی غیر از انتخاب زندان به عنوان جایگزین مجازات های غیرانسانی رایج نبود.

وضع موجود را اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم به یک ناهماهنگی فرهنگی و ذهنیت آماده جامعه و مسئولین در برخورد با قضیه زندان و زندانی می رسیم حال اعتقاد این است که تغییر رویه در برخورد با زندان چنان محتطانه باشد که یک نوع نارضایتی در آحاد جامعه و بی نظمی در اجتماع را به وجود نیاورد و مسیر تحول زندان در اروپا نشان دهنده این مطلب است که آنها نیز بر این امر اعتقاد داشتند که با زندانی باید به نحو مهربانانه رفتار کرد و بر این اساس افکار و نظریه های خود را با امکانات مطابقت داده و به یک نتیجه ای که موثر آنان بود رسیدند از مجازتهای سنگین و همراه با قساوت از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده کردن و... که بگذریم می بینیم که پس از آن زندان رواج پیدا کرد و در واقع فرار از انزجاری بود که از آن مجازاتها به وجود آمده بود و بر همین اساس در سال 817 میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم مقررات مربوط به اداره زندانها تصویب و تاکید شد که زندانها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد و برای نیل به این اهداف زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری شده و به آنان کار دستی آموخته شود، اجازه خواندن کتب مذهبی داده شود و روحانیون در زندانها، زندانیان را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. در اجرای تصمیمات را ملاقات کنند و با نصایح سودمند راه درست و صحیح زندگی را نشان دهند. دراجرای تصمیمات مذکور در سال 817 میلادی اولین زندان به روش انفرادی در رم بنا گردید.

در سال 1266 میلادی مجمع عمومی روحانیون مسیحی به عنوان اینکه در روش انفرادی زندانی فرصت تامل و تفکر را دارد و به خاطر زجرکشیدن از تنهایی از عمل خود نادم و پشیمان می شود و با تحمل مشقت روان وی پاک می شود اجرای روش مذکور را تائید کردند و تغییر نام آن را از زندان به ندامتگاه تائید کردند در سال 1599 در آمستردام زندان خاصی جهت آموزش کار و تربیت مذهبی زندانیان افتتاح و از سال 1605 در این زندان روش انفرادی اجرا می گردید. در سال 1623 در ناپل زندانی باری تفکیک زنان از مردان، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادی نباشد.

در انگلستان هم اوین زندان انفرادی در سال 1797 افتتاح شد.

در همه مواردی که ذکر شد یک روند مشخص در جهت تکمیل شدن زندانها و مطابقت آن به سیاست های جنایی روز دنیا مشاهده می گردد و در واقع زندانها براساس نتایج تحقیقات جرم شناسان روند تغییر را در خود می دیدند به نحوی که زندانهای کنونی قابل قیاس با زندانهای دهه هفتصد میلادی نیستند حتی در ضعیف ترین کشورها این تغییرات را می توان مشاهده کرد.

می توان چنین نتیجه گرفت که با تغییر فضاهای موجود و مطابقت آن با فرهنگ جوامع از طرفی می توان یک نوع مقبولیت در جامع رسید که این خود زمینه ساز امنیت اجتماعی است و از طرفی با تغییر ساختارهای بنیادی و اصلاح مجرمین می توان توان نیروهای انسانی موجود در اجتماع را افزایش داد به نحوی که با بهبود وضعیت این زندانیان با تزریق این نیروهای اصلاح شده به جامعه هم می توان در پیشبرد اهداف عالی جامعه کمک کرد و هم اینکه خانوده زندانیان که مظلوم اول و آخرین این فرایند می باشند از این حالت بلاتکلیفی و سرگردانی نجات پیدا می کنند این امکان پذیر نمی باشد جز با سیاست های کارشناسانه و ابزارهای مفید و مناسب، که فضاهای فیزیکی و استحکامات یکی از پارامترهایی است که در این فرایند بسیار موثر می تواند باشد.

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران:

مبحث اول : تاریخچه زندان در ایران

امروزه تعداد زیادی زندان در ایران وجود دارد اگرچه برای همه آنها لفظ واحدی اطلاق می شود ولی این لفظ برای همه آنها واقعیت یکسانی را منعکس نمی نماید.

زندانهای کشور از نظر وسعت محل سکونت و محل هواخوری، تراکم، مقدار و انواع جرائم، امکانات شغلی، رفاهی درمانی، ورزشی، آموزشی، حتی غذایی و نیر از نظر نوع مدیریت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوتند. آمار موجودی زندانها متفاوت است و حتی با جابجایی های موردی تغییرات بیشتری بوجود می آید ولی نگاهی کلی به ظرفیت، موجودی و ورودی به زندانهای کشور نشان دهنده اهمیت تاثیری است که این نهاد اجتماعی در زمینه مربوط (جرم و مجرم) می تواند داشته باشد و همچنین نگاهی به تعداد پرسنل اداری و انتظامی و سرمایه ثابت و متغیری که به صورت ساختمان و تاسیسات هزینه گردیده و نیز حقوق و مخازج جاری که صرف این نهاد می گردد ما را متوجه این امر می نماید که بالا بردن نقاط مثبت زندان و کاستن از زوایای منفی آن ضرورتی مبرم برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه به علت شرایط اجتماعی خاص در طی سالهای اخیر بر تعداد و تراکم زندانیان  افزوده شده و این امر سبب ایجاد مشکلات گردیده که در نهایت کاهش راندمان زندان در حصول نتایج مثبت را در پی دارد.1

با این که راجع به وضع زندان های ایران در دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست اما آنچخه که مسلم است این که در قلعه ها، زندانهایی بنا می شد و پادشاهان و حکمرانان مخالفین خود را در آنجا زندان می کردند و سپس بطور فجیعی از بین می بردند.

حبس جزء مجازاتها نبود بلکه وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبتی بود که وجودشان برای پادشان و یا کشور خطر داشت، قطعه مستحکمی در گل گرد (در شرق شوشتر در خوزستان) بود که گیل گرد یا اندهشن نام داشت و آن را انوشبرد (یا قلعه فراموشی) نیز می خواندند زیرا نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می راند.

در تاریخ نقل شده که قباد پادشاه ایران به مذهب مزدک گروید. نجبا و روحانیون اجتماع کرده و او را خلع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند، جاماسب برادر خود قباد را (در سال 498 میلادی) در قلعه فراموشی حبس کرد. پس از فتح مسلمین نیز هر حاکم و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا نموده و متهمین را آنجا نگهداری می کرد و زندانیان وضع رقت باری داشتند.

قدیمی ترین زندان بزرگ در تهران زندانی بنام انبار شاهی بود که در زیر نقارخانه (محل فعلی بانک ملی بازار) قرار داشت و زیر نظر حاجب الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. فراشباشی اجرائیات و فراشها نگهبانان انبار شاهی بودند.

غذای زندانیان بسیار ناچیز بود و مردم به عنوان نذر، گاهی غذا و مواد خوراکی از سوراخ زندان برای زندانیان می انداختند اصلاح سر و صورت و بطور کلی نظافت وجود نداشت. زندانیان 10 یا 14 نفری بوسیله زنجیری که دارای طوقهای متعدد آهنی بود به هم متصل می شدند و انتهای زنجیر را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسیله میخ آهنی بزرگ مانند افسار به زمین می کوبیدند، فاصله طوق ها از هم ده سانتی متر بود و به هر یک از زندانیان دو شاخه چوبی به طول 25 تا 30 سانتی متر داده می شد تا هنگام خستگی و فشار در گردن، آن را زیر طوق قرار دهند تا از سنگینی آن کاسته شود.

زندانیان هنگام قرار دادن طوق به گردن خویش آن را می بوسیدند زیرا معروف است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، در زندان هارون الرشید مدتی در زنجیر بوده است.

برای جلوگیری از فرار زندانیان، وسط قطعه چوبی به طول 60 و به قطر 20 سانتی متر را به اندازه کف پای زندانی تراشیده و پای زندانی را در آن قرار می دادند و بعد قطعه چوبی را به وسیله میخ های بزرگ که به «گل یخ» معروف بود روی آن می کوبیدند تا مانع خروج پا از آن شود.

 

تعداد صفحات:167

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file7_1778955_2262.zip142.2k

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري         دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري   فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه..................................................................... 1 فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت........................ 4      1-1- تعريف مست و مستي.......................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت         دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده       دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده  فهرست مطالب عنوان                                               &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر         دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر  خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر خزر بزرگترين درياچه دنياست [1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان  فهرست‌ مطالب‌  عنوان‌  .................................................................  صفحه‌   مقدمه‌: ................................................................................................. 1  فصل‌ اول‌: حق‌ آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت        دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالب عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری         دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری  نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين  کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين  کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل             دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل     بخش نخست جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي در طول نيم قرني كه از اختراع سلاح هسته اي مي گذرد، برخي دولتها در پي كسب اين سلاح برآمدند و در عين حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن اين سلاح نيز گام برداشته اند. به موازات اين اقدامات، كوششهايي نيز در جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی         دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري          دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان