تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه..................................................................... 1

فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت........................ 4

     1-1- تعريف مست و مستي........................................................... 5

     1-2- صفات مستي..................................................... 6

     1-3- عوارض مستي...................................................................... 7

     1-4- اسباب مستي...................................................................... 8

            1-4-1- الكل..................................................................... 8

                      1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي............................... 11

                      1-4-1-2- اندازه مي براي مستي...................................... 12

                      1-4-1-3- عوارض اعتياد به الكل..................................... 14

                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم....................................... 15

             1-4-2- مواد مخدر.................................................... 16

                      1-4-2-1- عوارض اعتياد به مواد مخدر............................... 22

                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم.............................. 24

     1-5- نواع مستي ....................................................................... 25

            1-5-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي.............................................. 25

                      1-5-1-1- مستي تام................................................... 26

                     1-5-1-2- مستي نسبي........................................... 26

         1-5-2- مستي بر مبناي قصد شخصي مست.............................................. 27       

                    1-5-2-1- مستي ارادي ........................................... 28

                                  1-5-2-1-1- مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم.................... 30

                                  1-5-2-1-2- مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم............... 31

                   1-5-2-2- مستي غير ارادي ........................................ 32

      1-6- تعريف مسئووليت............................................................... 33

      1-7- انواع مسئووليت............................................................... 34

      1-8- اركان مسئووليت كيفري....................................................... 34

فصل دوم - وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي............................... 38

     2-1- وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي.................................. 44

             2-1-1- الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار ..................................... 44

             2-1-2- ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص.................................. 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستي ارادي.............................................47

    2-2- فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي.................................. 48

            2-2-1- فقدان قصد حين ارتكاب جرم........................................... 48

            2-2-2- عدم تامين اهداف مجازات..................................... 50

           2-2-3- عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم.......................................... 52

    2-3- مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني....................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامي............................................... 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامي................................................ 54

           2-3-3- مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)................... 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تاميني.................................. 56       

نتيجه گيري و پيشنهاد.................................................................. 58

فهرست منابع....................................................................................... 60

فصل اول:

 

بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت

  

 


 1-1- تعريف مست و مستي

 

در فرهنگ هاي لغت از مستي به حالت مست، مست بودن و صفت مست ياد
مي كنند. بنابراين دانستن معناي مستي متوقف بر معناي مست است.

 

يكي از حقوقدانان در تعريف مست گفته است: «مست به كسي اطلاق مي شود كه تحت تاثير آشاميدن نوشابه الكلي قوه شعور يا تمييز اراده خود را براي مدت معيني به طور تام يا نسبي از دست مي دهد.»[1] اين تعريف از دو جهت داراي اشكال است. يكي اينكه مسكر منحصر به نوشابه الكلي نيست و - همان  طور كه بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نيز در بر مي گيرد و ديگر اينكه زمان بي خبري محدود است نه معين.

 

بنابراين مست كسي است كه به واسطه مصرف مسكر قوه شعور يا تمييز اراده خود را به طور تام  يا نسبي براي مدت محدود از دست مي دهد.

 

مستي نيز حالتي است كه در اثر خوردن شراب و ديگر مسكرات پديد مي آيد. دهخدا در تاليف ارزشمند خود راجع به مستي چنين گفته است: «غلبه ي سرور بر عقل به مباشرت بعضي اسباب موجبه ي سكر كه مانع آيد از عمل به عقل، بي آنكه عقل زايل شده باشد.»[2] زانكه هستي سخت مستي آورد            عقل از سر شرم از دل مي برد

 

اين تعريف عرفي مست و مستي بود. تعريف عرفا از مستي نيز چنان تفاوتي با مفهوم عرفي ندارد ولي از نظر موجبات سكر آنها عشق را موجب سكر مي دانند.[3]

 

1-2- صفات مستي

 

فردي كه تحت تاثير مسكر قرار مي گيرد، تغيير ماهيت مي دهد، وضع روحي و اخلاقي او يك دفعه عوض مي شود و موجودي ديگر متفاوت از آنچه بود مي گردد. نقش مستي تضعيف كردن عمل سلسله اعصاب است كه در نتيجه ي آن خويشتن داري كه ارادي است و منشاء شرم و حيا و مانع بروز اعمال وقيحانه در انسان است از دست مي رود، فلج كردن عالي ترين اعمال توفقي نقش ديگر مستي است كه اثر آن اين است كه انسان را به همان سيرت و منش اوليه و خالي از ملكات و فضايل اكتسابي و بري از دانش و بينش اوليه كه ساليان دراز در راه كسب آن مرارت ها كشيده بر مي گرداندو موجب مي شود شخصيت حقيقي انسان كه به وسيله ي شرم و حيا بر روي آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبي مركزي سپرده شده است، با ضعيف شدن اين فرمانده لجام گسيخته و باطن خود را هم چنان كه هست نشان دهد.

 

بعضي ها بسيار خوشحال و شاداب مي شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخي تندخو و ستيزه جو مي گردند، عده اي ترسو و غمگين مي شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواري مي كنند، بعضي ها ولخرج و مصرف و عده اي مهمل و مسك
مي شوند. مستي افكار فرد را تيره مي كند و بحراني را به سراغ او مي آورد كه عموماً موقتي است و شخص را در افكار آلوده مستغرق مي كند به طوري كه از گذشته ي خود فاصله گرفته و نگراني ها و آلام روحي او - به خاطر اينكه قدرت فكر كردن از او سلب شده است - كاهش مي يابد و در نتيجه ارتكاب اعمال شنيع و قبيح و ارتكاب جرايم مختلف به سبب ضايع شدن قوه ي درك قباحت تسهيل مي شود.

 

بالاخره مي توان گفت بروز حالات مستي آن چنان را آن چنان تر مي كند و
خطرناك ترين عملي را كه ممكن است از شخص مست سر بزند، تغيير در حالات طبيعي و خواص طبيعي عامل مي باشد كه ممكن است با كوچكترين تحريكي او را به سوي جرم و جنايت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمي آورد. اغلب افول خود آگاهي همراه با طلوع ناخود آگاه است كه به هذيان هاي توهمي دامن مي زند.[4]

 

1-3- عوارض مستي

 

مستي از جهات مختلف داراي عوارض مي باشد كه برحسب نوع مسكر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستي به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.

1-4- اسباب مستي

 

آن چه مصرف آن غالباً ايجاد مستي مي كند دو چيز است الكل و مواد مخدر.

 

1-4-1- الكل

 

الكل معمولي يا الكل اتيليك از اقسام الكل است[5] مايعي است قابل اشتعال بابوي مشخص شراب و طعم سوزان كه از تخمير قند ميوه ها و ملاس چغندر به دست مي آيد و در همه نوشابه هاي تخميري شراب، عرق و امثال آن وجود دارد كه آن را الكل سفيد يا اتانل مي گويند.[6]و[7]

 

«كساني كه در جامعه ممتاز زندگي مي كنند بي گمان شاهد اشتياق كودكان به
نوشابه هاي الكلي هستند اما در ميان طبقات توده حتي كودكان شيرخوار با لذتي فراوان شراب يا ليكور مي نوشند و والدين آنها سرگرم مستي آنها مي شوند. بساري از تبه كاران براي من نقل كرده اند كه از كودكي بد مستي مي كرده اند و همگي به وسيله والدين خود به اين ورطه كشيده شده اند[8]

 

الكل از خطرناك ترين آفت هاي اجتماعي است و الكليسم هميشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان يك آفت عمومي وحشت ناك ظاهر شد و مي توان گفت علت آن واكنش تمدن جديد و صنعتي شدن كشورها و به طور كلي ماشينيسم بوده است. زيرا صنعتي شدن توليد الكل موجب شده كه توليد به هر اندازه و به هر كيفيت مسير شود و با قيمت ارزان در دسترس مردم قرار گيرد.

 

اين واقعيت اگر چه مودر قبول است كه اين تحولات اساس زندگي بشر را متحول كرده، ولي اسارات انسان در چنگال زندگي ماشيني و مشغله ي روز افزون آن تيشه بر
ريشه ي  معنويات و عواطف انساني و اخلاقي زده و او را صرفاً برده پول و تجملات نموده است. ماشينيسم آزادي، وارستگي، غرور، كارايي، تعلق اجتماعي و گروهي را كه از اساسي ترين نيازهاي انساني است از او ربوده و با احساس بي ارزشي، ناكامي و اضطراب براي پناه بردن به دنياي فراموشي او را به سوي الكليسم سوق مي دهد.

 

تحريك ملايم موافق طبع آدمي است. هنگامي كه خستگي بر اثر كار و كوشش و تحليل قواي فعاله ي بدن هجوم مي آورد ميل به تحريك خودنمايي مي كند و فرد را به سوي مي گساري مي كشاند و به همين دليل سابق بر اين در درمان بعضي بيماريها در دوران نقاهت الكل تجويز مي شده است. اما امروزه محقق شده كه الكل در كار عضلات و سيستم هاي عصبي و مغزي اثر تحريك كننده موقتي و به دنبال آن اثر فلج كننده دارد.

 

عامل اجتماعي الكليسم در دو چيز خلاصه مي شود يكي فقر و بي نوايي كه غالباً موجب مصرف الكل مي شود كه ارزان ترين وسيله رهايي از مشكلات و به طور موقت پناه بردن به دنياي فراموشي است و ديگري ثرت زياد.[9] در طبقات صرفه مصرف انواع مختلف شراب به مجامع و ميهماني ها به صورت تثبيت شده در آمده كه مجالس و محافل پذيرايي را بدون الكل امري عبث و بيهوده مي پندارند.

 

الكل كامل ترين سم براي سلسله اعصاب مي باشد. زهري است بي هوش كننده و خواب آور كه مي تواند رشته هاي عروق سطحي را كه بدن به كمك آنها تعادل طبيعي خود را حفظ مي كند فلج كند و در نتيجه عروق جلدي متسع گرديده و خون از عمق به سطح توجه مي يابد و چهره گلگون مي شود، كالري اضافي را از بين مي برد، چون مصرف اكسيژن را بالا مي برد شخص احساس حرارت مي كند و فعاليت هاي دفاعي فرد افزايش مي يابد. اما اين اثر كاملاً آني و موقتي خواهد بود و بعد از چند دقيقه ضعف و سستي آشكار مي شود و عضلات تعادل طبيعي خود را از دست مي دهند و مست تلوتلو مي خورد، ديدگانش پر خون و گاه لوچ مي شود و اين هنگامي است كه براي انتقال او به خانه يا بيمارستان بايد او را به دوش كشيد.

 

در اروپا و آمريكا تعداد جرايم مربوط به ضرب و جرح در روزهاي شنبه و در اطراف شهر روزهاي يك شنبه بيش از ساير روزهاست. زيرا مردم در كافه دهكده ها دو رهم جمع مي شوند و در اثر افراط در نوشيدن نوشابه هاي الكلي محيط دوستانه ي آنان به تدريج تبديل به يك محيط خصمانه مي شود و بسا اتفاق مي افتد كه بين آنها زد و خورد رخ مي دهد كه منتهي به قتل شود. در اين گونه حوادث اغلب ليوان هاي چيني را مستان بر سر يكديگر مي كوبند و گاهي اوقات با چوب و چماق به جان هم مي افتند. عده اي براي احتياط همراه خود پنجه بكس دارند.

 

پروفسور پرن مي گويد:

 

«طبق گزارش رسمي وزارت دارايي فرانسه در آن كشور 54 455 مشروب فروشي داير بوده كه براي هر 86 نفر اعم از زن و مرد و خردسال و كهنسال يك مشروب فروشي وجود داشته است. در دهكده اي كه بيش از 500 سكنه نداشته است 37 باب مشروب فروشي وجود داشته است. در مناطقي كه در اثر بمباران جنگ به تلي خاكستر تبديل شده است، علي رغم تعليمات مذهبي نخست به ترميم ميكده ها پرداخته اند[10]

دكتر هوير مي گويد:

 

«مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم اشاعه الكليسم در ميان نظاميان و مردم علت عمده ي شكست فرانسه بود.[11]»

 

1-4-1-1- فرق الكليسم و مستي ارادي

 

الكليسم را نبايد با مستي اشتباه گرفت. الكليسم سبب ضعف تدريجي نژاد و گاهي منجر به جنون مي گردد و لي اثر فوري آن زياد محسوس نيست. يك بيماري شديد و واقعي كه معالجه كردن آن به ممارست و بستري كردن بيمار در يك مدت نسبتاً طولاني محتاج است كه نتيجه تكرار مصرف مواد الكلي و مستي است. مست اتفاقي كه از روي اختيار اراده ي خود را به حالت تعطيل در آورده مريض نيست بلكه مقصر است كه با تسليم به هواي نفس از راه افراط در نوشيدن مشروبات الكلي دچار مستي و بي خودي شده است.

 

كسي كه ان چنان وابستگي به الكل پيدا كرده كه دچار امراض روحي و بدني شده و به علت وابستگي شديد روحي و تمايل به اضافه كردن ميزان مصرف و فقدان كنترل قادر به پرهيز و دوري از الكل نمي باشد. اين شخص را الكليك مي گويند و علت گرايش  به آن را نيز مي توان چنين بر شمرد:

 

فقر  و پريشاني و عدم امنيت اقتصادي، مشكلات موقت يا مداوم شخصيتي، فرار لحظه اي از مشكلات، روش فراموشي واقعيت هاي روزمره، تحريك الهامات هنري و عدم تعادل وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده و ….

 

به هر حال الكليسم و مستي با هم رابطه اي مستقيمي دارند و قوانين كيفري حدود مسئووليت افراد مست و الكليك را در مورد ارتكاب جرايم يك جا مورد بررسي قرار داده اند.

 

1-4-1-2- اندازه مي براي مستي

 

اين سئوال ممكن است مطرح شود كه چه مقدار الكل لازم است تا شخص دچار بي خودي گردد؟

 

بايد گفت كه به طور مطلق نمي توان پاسخ داد. چون در مستي متغيرهايي چون زمينه و مزاج شخص نوشنده، زمان مصرف نوشابه الكلي، نوع نوشابه مصرفي ومقدار آن وجود دارد كه نتيجه - كه مستي باشد - تابع اين متغيرهاست.

 

تعداد صفحات:70

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file6_1778929_8318.zip38.1k

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت

دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت         دانلود مقاله کارشناسی جنايت بر ميت  فهرست مطالب عنوان                                                   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده       دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده  فهرست مطالب عنوان                                               &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر         دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر  خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر خزر بزرگترين درياچه دنياست [1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان  فهرست‌ مطالب‌  عنوان‌  .................................................................  صفحه‌   مقدمه‌: ................................................................................................. 1  فصل‌ اول‌: حق‌ آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت        دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالب عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری         دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری  نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين  کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين  کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل             دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل     بخش نخست جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي در طول نيم قرني كه از اختراع سلاح هسته اي مي گذرد، برخي دولتها در پي كسب اين سلاح برآمدند و در عين حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن اين سلاح نيز گام برداشته اند. به موازات اين اقدامات، كوششهايي نيز در جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی         دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري          دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان