تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاريخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

گفتار اول : تعاريف و اصطلاحات

هر چند اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي غير پزشكي و غير ژنتيكي شبيه تاست ولي واضح است كه براي تجزيه و تحليل مذهبي، اخلاقي و حقوقي هر موضوع بايد ابتدا آن موضوع را شناخت.

لذا قبل از اينكه به مباحث اصلي موضوع تحقيق برسيم بايد ابتدا با برخي مفاهيم مرتبط با علم ژنتيك آشنا شده و سپس مكانيسم شبيه سازي، انواع و اشكال آن آشنا خواهيم شد.

سلول[1]- كوچكترين واحد بدن انسان را سلول گويند و تمام موجودات  زنده داراي سلول از هستة سلول[2] - بغير از گلبول‌هاي قرمز در خون هر سلول داراي يك هسته است كروموزوم[3]- اجسام رشته مانندي كه DNA متشكل از آنها است كروموزوم ناميده مي‌شود، سلول هاي غير جنسي[4] بدن انسان داراي 46 كروموزوم است در صورتي كه سلولهاي جنسي[5] داراي 23 كروموزوم است DNA - «... اين ماده تركيبي است بنام دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد[6] كه با سه حرف DNA مشخص مي‌شود. مادة مزبور داراي قدرت همانند سازي است و چنانچه ياخته دستخوش تغيير مولكولي گردد آن را در هنگام همانند سازي به مولكول‌هاي جديد انتقال مي‌دهد.»[7]

ژن[8] - بخشي از مولكول DNA كه اطلاعات مربوط به خصوصيات موروثي را دارا است.

ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در يك سلول ژنوم گفته مي‌شود.

گفتار دوم : توليد مثل

جانداران از طريق تقسيم سلولها توليد مثل مي‌كنند اين تقسيم به دو روش است.

الف : ميوز[10] : كه همان توليد مثل يا تقسيم جنسي سلولها است كه در آن نيمي از كروموزوم‌هاي (سوماتيك) يا غير جنسي خود را به اشتراك گذارده و به بيان ديگر همان گامت‌ها را به اشتراك مي‌گذارد و طرف ديگر هم همين طور و به اين ترتيب سلول تخم را كه 46 كروموزومي است و از تقسيم ميوز بين كروموزومهاي نر و ماده است تشكيل مي‌شود.

ب : تقسيم ميتوز [11]: راه ديگر توليد مصل تقسيم ميتوز است كه بر خلاف ميوز در اين تقسيم از سلولهاي جنسي استفاده نمي‌شود بلكه هر ياخته پس از رشد كافي، تقسيم شده و ياخته‌هايي همانند خود را به وجود مي‌آورد كه در آنها تمام اطلاعات وراثتي ياخته اول موجود است.

بند اول : توليد مثل انسان

الف: باروري طبيعي :

همان عمل لقاح[12] است كه در آن اسپرم مرد با او ول يا تخمك زن در لوله‌هاي رحمي به هم مي‌رسند و تركيب مي‌شوند و در اين فرآيند سلول تخم تشكيل شده كه به سمت رحم حركت كرده و لانه گزيني انجام مي‌دهند و جنين تشكيل مي‌شود.[13]

حال با فهم اين قضيه كه توليد مثل طبيعي تقسيمي ميوز است و در آن سلولهاي جنسي 23 كروموزومي نر و ماده تركيب شده و سلول تخم 46 كروموزومي را تشكيل مي‌دهند كه به اين فرآيند لقاح گفته مي‌شود حال به شرح توليد مثال از طريق شبيه سازي مي‌پردازيم :

ب : توليد مثل از طريق شبيه سازي :

«واژه‌ي شبيه سازي از كلمه‌‌ي يوناني به معناي قلمه زدن، گرفته شده است شباهت شبيه سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مثل بدون لقاح انجام مي‌گيرد.» [14]

شبيه سازي معادل كلمة استنساخ در ادبيات عرب مي‌باشد. در زبان فارسي علاوه بر شبيه سازي از واژه‌هايي مانند كلون سازي، بدل سازي همسان سازي و همانند سازي استفاده شده است. در خصوص اينكه اولين بار چه كسي اين واژه را در اين معنا استفاده نموده گفته شده است «در سال 1903 ميلادي هربرت و بر واژة كلون را براي توصيف مجموعه‌اي از جانداران برگزيد كه به طور غير جنسي از يك جاندار مشتق مي‌شوند، اين واژه ريشه يوناني دارد و به مفهوم قلمه است.»[15] بر خلاف روش متداول در توليد مثل انسان از راه شبيه سازي، توليد مثل به طريقي غير از روش جنسي انجام مي‌‌شود. به اين صورت كه يكي از سلولهاي بدن جنس نر يا ماده درون تخمك جنس ماده كه هسته آن خارج شده قرار مي‌دهند و در محيطي خارج از رحم يا داخل آن رحم جنس ماده پرورش داده مي‌شود.

بند دوم : مراحل شبيه سازي

شبيه سازي شامل پنج مرحله اساسي زير است:[16]

مرحله اول – هسته زدايي تخمك گيرنده : در اين مرحله با استفاده از نيروي مكش يك سرنگ هستند حاوي مادة ژنتيك (DNA) را از تخمكي كه سلول غير جنسي درون آن قرار خواهد گرفت، خارج مي‌كنند، متذكر مي‌شويم تخمك از همان موجودي است كه با استفاده از سلول غير جنسي او شبيه سازي انجام خواهد شد.

مرحله دوم : انتقال سلول دهنده به درون تخمك گيرنده : يك سلول غير جنسي از بدن حيوان يا انسان كه قرار است از آن شبيه سازي شود، جدا نموده، درون ظرف كشت قرار داده تا چند روز رشد كند، سپس تودة سلولي رو به رشد يك سلول را جدا نموده و آن را به درون تخمكي كه قبلاً هستة آن خارج شده است منتقل مي‌كنند.

مرحلة سوم : پيوند سلول دهنده با تخمك ميزبان : در اين مرحله با استفاده از جريان ضعيف الكتريسيته كه از بين دو الكترود مثبت و منفي عبور داده مي‌شود، غشاي سلول دهنده با غشاي تخمك ميزبان كه در ميان دو الكترود قرار دارد پيوند زده شده و سپس هستة سلول غير جنسي توسط تخمك محصور مي‌شود كه نام رويان به آن داده‌اند.

مرحلة چهارم – كشت رويان شبيه سازي شده در انكوباتور : رويان در انكوباتور كشت مي‌شود و اين رويان به شيوه تخمك لقاح يافته شروع به تقسيم شدن مي‌كند و به ترتيب به صورت 2 سلولي، 4 سلولي، 8 سلولي و ... رشد مي‌كند مرحلة انكوباسيون بين 3 تا 5 روز طول مي‌كشد.

مرحلة پنجم – انتقال رويان در حال رشد به درون رحم ميزبان : رويان شبيه سازي شده در مرحلة 8 تا 64 سلولي، به رحم ميزبان كه از همان نوعي است كه از آن شبيه سازي خواهد شد، منتقل مي‌شود، جنين تا زمان تولد در رحم رشد خواهد كرد.

خصوصيات ميزبان هيچ تاثيري در جنين شبيه سازي شده نخواهد داشت تصوري كه از شبيه سازي در اذهان عمومي مردم جاي گرفته با واقعيت علمي فاصله بسيار زيادي دارد، برداشت و انتظار مردم از اين پديده نوظهور بيشتر متأثر از رمانها و فيلمهاي تخيلي و عقايد بعضي از دانشمندان مي‌باشد.

مبحث دوم : تاريخچه وبازتاب جهاني

در سال 1938 هانس سيمن[17] نظريه‌اي را مطرح كرد. بر اين مبنا كه هسته‌اي از يك سلول جوان يا پير را بعد از مرحله جنيني گرفته و آن را داخل يك تخمك قرار مي‌دهيم در واقع او براي اولين بار شبيه سازي را مطرح كرد.

در سال 1952 اولين شبيه سازي يا شايد بهتر اولين تجربه شبيه سازي قورباغه اتفاق افتاد. روبرت بريكز و همكارش از دستگاهي به نام پيست براي مكيدن هستة سلول جنين پيشرفته يك قورباغه استفاده كردند و آن را به يك تخمك اضافه كردند ولي رشد نكرد.

در سال 1970 تجربه دوم در خصوص قورباغه پيشرفت بهتري داشت جان گاردن رويه‌اي مشابه به كاربرد بچه قورباغه‌ها رشد كردند ولي فقط تا زمان تغذيه زنده ماندند ولي بعد مردند اگر چه زنده نماندند ولي در تكنيك شبيه سازي پيشرفت بزرگي بود.

در سال 1997 ميلادي اولين گوسفند شبيه سازي شد دكتر ويلموت گزارش داد كه او يك گوسفند شش ساله را از يك سلول غدة پستان گوسفند شبيه سازي كرده است هسته از يك گوسفند بزرگ برداشته شده بود هستة اخذ شده در تخمك داشته شد و بعدا بره از ان به دنيا آمده اين بره به نام دالي[18] معروف شد.

در سال 2002 مصادف با دي ماه 1381 هـ . ش. خبري در روزنامه‌ها منتشر شد كه موجب شگفتي همگان شد. شركت آمريكايي كلونايد اعلام كرد نخستين انسان شبيه سازي شده را خلق كرده است. حاكم برژيت بوسيله (بويزليد) مدير طرح كلون سازي انسان در يك نشست خبري اعلام كرد : انسان شبيه سازي شده دختري است كه در تاريخ 26 دسامبر 2002 به استفاده از سلول پوست بدن يك زن 31 ساله آمريكايي از طريق سزارين به دنيا آمد.

اگر چه اين دختر شبيه سازي شده كه نام حوا[19] وارد در تمامي جهان معروف شد اما تا بحال مدعيان خلق وي او را از افكار عمومي دور نگه داشته‌اند و هيچ مرجع معتبري تولد وي را تاييد نكرده و هيچ مشخصاتي از زني كه از وي شبيه سازي شده منتشر نگرديده است.

جامعة علمي جهان معتقد است عليرغم اينكه ادعاي شركت كلونايد با توجه به تحقيقات تأييد شده قبلي راجع به شبيه سازي بعيد به نظر نمي‌رسد ولي براي اثبات تولد حوا از طريق شبيه سازي نيازمند انجام آزمايش DIVA بر روي وي مي‌باشد.

با توجه به اينكه در جامعة جهاني نسبت به شبيه سازي واكنش‌هاي تندي صورت گرفته است، ممكن است تعداد بيشتري از انسانها به طريقة شبيه سازي به دنيا آمده باشند ولي به خاطر ترس از عكس العمل افكار عمومي اين موضوع كتمان شده باشد با توجه به اينكه اعلام شده است تولد گوسفند شبيه سازي شده بعد از 277 بار آزمايش ناموفق به نتيجه رسيد و آن گوسفند نيز بعد از مدتي به خاطر نارساييهايش از بين رفت چه بسا راه شبيه سازي انسان تعداد زيادي بچه شبيه سازي نارس و معلول به  وجود آمده باشد كه به خاطر ترس از افكار عمومي و واكنش مجامع بين المللي بصورت مخفيانه نابود شده‌اند.

«به اعتقاد دكتر هوشمند، همانند سازي انسان مدت هاست كه به وقوع پيوسته است. پيشرفت سريع علم ژنتيك بشر كنجكاو را در بسياري از زمينه‌ها توانا ساخته و به احتمال زياد اين انسانها سالها قبل به دنيا آمده باشند. پيش از تولد اولين نوزاد همانند سازي شده تعداد زيادي نوزاد ناقص به علت ترس از مخالفت‌هاي جهاني از بين رفته‌اند.[20]

مبحث اول : بازتاب جهاني شبيه سازي

انتشار خبر مربوط به شبيه سازي واكنش‌هاي متفاوتي در دنيا داشت بسياري از سران كشورها و شخصيت‌هاي بين المللي بلافاصله پس از طرح موضوع شبيه سازي انسان موضع گيري‌هاي تندي راجع به اين موضوع  بيان كردند اين موضع گيري‌ها در برخي موارد به تصويب مقررات ملي منطقه‌اي بين المللي در ممنوعيت شبيه سازي منجر شد در اين مبحث همچنين مقايسه‌اي بين اهدا جنين  و شبيه سازي به عمل آمده است.

گفتار اول : عكس العملها و مجامع  بين المللي

انتشار اخبار مربوط به شبيه سازي انسان بازتاب بسيار وسيع و متفاوتي در مجامع بين المللي و نزد شخصيت‌هاي سياسي مذهبي و علمي دنيا به دنبال داشت.

شبيه سازي انسان منجر شد به اينكه اميدها براي درمان بيماري‌هايي كه تاكنون پزشكي راهي براي درمانش نيافته بارور شود.  مانند سرطان، پارگينسون، ايدز و همچنين آرزوي عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد.

ترس از عواقب سوء اخلاقي شبيه سازي انسان بر جوامع بشري و ايجاد اخلال در نظم، بيشترين مخالفتها را در برابر شبيه سازي انسان پديد آورد. در مجامع مذهبي هم مخالفت با نظام آفرينش و دخالت در كار خدائي (خلق انسا») را دلايلي براي لزوم ممنوعيت شبيه سازي انسان عنوان كردند كه به طور مختصر بيان مي‌شود آكادمي (شوراي) اسلامي فقه پس از بحث و بررسي دقيق در خصوص شبيه سازي انسان و اخذ نظر سازمان پزشكان اسلامي در سال 1997 در كويت جمعي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي انسان برگزار شد و از پزشكان متخصص در اين مورد دعوت به عمل آورد در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه :

«خداوند تنها خالق تمام گيتي است و هر چيز در هر جا و مكاني منحصراً بوسيله او خلق خواهد شد. او يك سيستم علت و معلولي در جهان ايجاد كرده است، شبيه سازي علت است و تنها خداوند مي‌تواند معلول را ايجاد كند ولي شبيه سازي انسان بي نهايت مبهم و پيچيده است و از لحاظ مسائل اخلاقي و اجتماعي‌ها و وام نشدني است. بنابراين مجاز نمي‌باشد.»[21]

مجمع اسلامي الازهر مصر در خصوص شبيه سازي عقيده دارد :

شبيه سازي انسان حرام است و بايد به هر وسيله‌اي كه شده، جلوي آن را گرفت، اسلام با عملي كه نافع است مخالفتي ندارد ولي چنين علمي را كه مضر است، حرام مي‌كند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشكال مسخ كننده‌اي كه ممكن است ناشي از شبيه سازي باشد در امان بماند.[22]

وايتكان در سال 2003 طي نامه‌اي به سازمان ملل در خصوص شبيه سازي اعلام كرد. «... موضع گيري‌هايي كه (در دفاع از شبيه سازي انسان مطرح گرديد) شديداً خطراتي را متوجه منزلت و مرتبه انساني نموده است كه تنها با قطعنامه جامع بين المللي تحت تاثير قرار مي‌گيرند نه با قطعنامه‌ جزيي. پايدارترين راه حل يك ابزار قانون تمام شمول است. به هر حال يك قطعنامه جامع ابزار قانوني الزام آوري است كه دولتها را در اختصاص قوانين ملي در مورد شبيه سازي راهنمايي مي‌كند.»

گفتار دوم : سوابق قانونگذاري

همزمان با انتشار خبر مربوط به پيشرفت دانشمندان علم ژنتيك در زمينة توليد مثل از طريق شبيه سازي مقامات سياسي بعضي از كشورها و مجامع بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد مخالفت شديد خود را با اين پديدة علمي بيان كردند در سطح ملي و بين المللي هم قوانيني در جهت ممنوعيت شبيه سازي به تصويب رسيد كه هر يك جداگانه توضيح داده خواهد شد.

بند اول : در سطح ملي

بسياري از كشورهاي جهان نسبت به شبيه سازي واكنش نشان دادند ولي به واسطة عدم شناخت كامل نسبت به تمامي ابعاد شبيه سازي، اين واكنشها همراه با احتياط بوده به همين اساس در خصوص ممنوعيت شبيه سازي قوانين زيادي به تصويب رسيد.

  • شبيه سازي انسان در ژاپن ممنوع مي‌باشد و ضمانت اجراي اين موضوع زندان و جزاي نقدي است. در صورتي كه كسي اقدام به شبيه سازي كند تا ده سال زندان و جزاي نقدي تا ده ميليون در پي خواهد داشت.[23]

 

تعداد صفحات:158

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file2_1776344_4195.zip64.7k

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر         دانلود مقاله ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر  خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر خزر بزرگترين درياچه دنياست [1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان  فهرست‌ مطالب‌  عنوان‌  .................................................................  صفحه‌   مقدمه‌: ................................................................................................. 1  فصل‌ اول‌: حق‌ آمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت        دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالب عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری         دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری  نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين  کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين  کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل             دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل     بخش نخست جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي در طول نيم قرني كه از اختراع سلاح هسته اي مي گذرد، برخي دولتها در پي كسب اين سلاح برآمدند و در عين حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن اين سلاح نيز گام برداشته اند. به موازات اين اقدامات، كوششهايي نيز در جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی         دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري          دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان