تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود مقاله ارشد حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

 

فهرست‌ مطالب‌

 عنوان‌  .................................................................  صفحه‌

 مقدمه‌: ................................................................................................. 1

 فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌  ............................................. 4

 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ ................................. 5

 مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ ............................................... 7

 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ ......................................................... 8

 1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right) .............................................. 8

 2- حق‌ - آزادي‌/اختيار  (Liberty/Privilage-Right) ............................ 9

 3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right) ..................................................... 10

 4- حق‌ - مصونيت‌  (Immunity-Right) ............................................ 10

 بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد) ........ 12

 1. تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ .................................................... 13

 2. ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ .................................. 14

 مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15

 بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر ............... 15

 1. اعلاميه‌ ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر........................................................ 16

 2. ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ .................................. 16

 3. ساير اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر ................................................ 18

 بند دوم‌: ديدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ ................................... 18

 1. قرآن‌ و تعليم‌ و تربيت‌ .................................................................. 19

 2. سيره‌ ي‌ معصوم‌ و آموزش‌ ........................................................ 21

 بخش‌ دوم‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ .................................. 23

 مبحث‌ اول‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ گامي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ انساني‌ ........ 24

 بند اول‌: سرمايه‌ گذاري‌ آموزشي‌ شاخصي‌ از فرايند توسعه‌ .......... 26

 بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ي‌ آموزش‌ ............................................... 29

 بند سوم‌: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي‌ آموزش‌ .............................. 32

بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ي‌ آموزشي‌ در ايران‌ .......................... 36

 مبحث‌ دوم‌: ماهيت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ ......... 39

 بند اول‌: دولت‌ محدود يا مشروطه‌ ................................................... 40

 الف‌) ويژگي‌ دولت‌ مشروطه‌ ............................................................. 41

 ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ .................... 42

 بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ .......................................................................... 44

 الف‌) بررسي‌ ابعاد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ رفاه‌ ......................... 45

 ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ ........................................................... 46

 بند سوم‌: دولت‌ طبقاتي‌ ..................................................................... 47

 الف‌) ويژگي‌ دولت‌ طبقاتي‌ ................................................................. 47

 ب‌) رويكرد دولت‌ طبقاتي‌ و حق‌ آموزش‌ رايگان‌ .............................. 49

 بند چهارم‌: مفاهيم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ .............. 51

 الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامي‌ ................................................................ 52

 1- تئوري‌ دولت‌ اسلامي‌ .................................................................. 52

 2- بينش‌ دولت‌ اسلامي‌ در زمينه‌ي‌ حق‌ آموزش‌ ............................. 53

 ب‌) مفاهيم‌ حقوقي‌ دولت‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و حق‌

 آموزش‌ ............................................................................................. 54

 1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكميت‌ ............................................................ 55

 2- دولت‌ در مقام‌ تصدي‌ ................................................................. 56

 فصل‌ دوم‌: تحليل‌ نظام‌ آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌   58

 بخش‌ اول‌: چالش‌هاي‌ فراروي‌ آموزش‌ رايگان‌ ................................ 59

 مبحث‌ اول‌: فرايند خصوصي‌سازي‌ آموزش‌ .................................... 60

 بند اول‌: اهداف‌ و مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ آموزشي‌ ...................... 61

 الف‌) اهداف‌ خصوصي‌سازي‌: .......................................................... 61

 ب‌) مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ محور استدلال‌ مدافعان‌ ...................... 65

 ج‌) پاسخ‌ به‌ دلايل‌ موافقان‌ خصوصي‌ سازي‌ .................................... 68

 بند دوم‌: شكل‌هاي‌ خصوصي‌ سازي‌ ............................................... 73

 بند سوم‌: خصوصي‌سازي‌ آموزشي‌ در ايران‌ ................................. 78

 الف‌) خصوصي‌ سازي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 78

 ب‌) خصوصي‌سازي‌ در آموزش‌ عالي‌ ............................................. 80

 مبحث‌ دوم‌: تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌ .............................................. 85

 بند اول‌: چه‌ كساني‌ بايد هزينه‌هاي‌ آموزشي‌ را بپردازند؟ ............... 85

 بند دوم‌: تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ ................................. 91

 بند سوم‌: آموزش‌ عالي‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ ................................... 102

 الف‌) وضعيت‌ آموزش‌ عالي‌ از لحاظ‌ كميت‌ .................................... 103

 ب‌) راه‌هاي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ جديد آموزش‌ عالي‌ ......................... 104

 بخش‌ دوم‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ رايگان‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌   109

 مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رايگان‌ در قانون‌ اساسي‌ ................................ 109

 بند اول‌: بررسي‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ........... 110

 بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و آموزش‌ رايگان‌ .......................... 113

  مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقي‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومي‌) و آموزش‌ راي........ 115

 بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتي‌ و آموزش‌ رايگان‌ .................... 116

 الف‌) آيا سرانه‌ي‌ دانش‌آموزي‌ كفاف‌ آموزش‌ رايگان‌ را مي‌دهد؟ . 116

 ب‌) آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ي‌ مدارس‌ دولتي‌ در رابطه‌ با كمك‌هاي مردمي‌      118

 ج‌) تحليل‌ حقوقي‌ آئين‌ نامه‌ها و تصويب‌ نامه‌هاي‌ مطروحه‌ ............ 120

 بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و

 خودگرداني‌ آموزش‌ و پرورش‌ ...................................................... 123

 الف‌) ماده‌ 88 و آئين‌ نامه‌ و تصويبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ................... 123

 ب‌) بررسي‌ حقوقي‌ ماده‌ 88 و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ............. 125

 بند سوم‌: مدارس‌ غيردولتي‌ (غيرانتفاعي‌) ...................................... 129

 الف‌) قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ........ 131

 ب‌) آموزش‌ رايگان‌ و مدارس‌ غيرانتفاعي‌ ...................................... 134

 بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌)...... 135

 الف‌) آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد ...................................................... 136

 ب‌) مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌ ................................................. 138

 مبحث‌ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌        140

 بند اول‌: قوانين‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالي‌ ................ 141

 الف‌) مواد قانوني‌ برنامه‌هاي‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ي‌ آموزش رايگان‌    141

 ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ي‌ توسعه‌ در زمينه‌ي‌ آموزش‌ عالي‌ 145

 بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ زيرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌         148

 الف‌) دوره‌هاي‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) .................................................. 150

 ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ زير نظر وزارت‌ علوم‌ تحقيقات‌ و فن‌آوري‌      154

 1- دانشگاه‌ پيام‌ نور ...................................................................... 155

 2- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ ......................... 156

 بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ ...................................................... 158

 نتيجه‌گيري‌: ..................................................................................... 163

 فهرست‌ منابع‌ ................................................................................. 170

فصل‌ اول‌:

حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌

 بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌

 واژه‌ ي‌ «حق‌» در فرهنگ‌ ادب‌ فارسي‌ به‌ معني‌ راست‌ و درست‌، حقيقت‌، يقين‌، عدل‌، داد، انصاف‌، نصيب‌، بهره‌، مزد، سزاواري‌، شايستگي‌، ملك‌ و مال‌ و خداي‌ تعالي‌ آمده‌ است‌. [1]

 اما لفظ‌ حق‌ در گفتمان‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و حقوقي‌ جامعه‌ بار معنايي‌ سنگين‌ تر و متنوع‌ تري‌ پيدا كرده‌ است‌. معاني‌ گوناگوني‌ چون‌ اختيار، امتياز، قدرت‌ و توانايي‌، منفعت‌، تصرف‌ و تسلط‌ ومصالحي‌ چون‌ آزادي‌، سلامت‌ آبرو و دسترسي‌ به‌ مواهب‌ مادي‌ هر يك‌ به‌ نوعي‌ در خدمت‌ فهم‌ حق‌ است‌.

 هر يك‌ از انديشمندان‌ نيز بنا به‌ مصلحت‌ خويش‌ نظراتي‌ را در فهم‌ ماهيت‌ حق‌ ارائه‌ داده‌ اند. جان‌ استين‌ حقوقدان‌ انگليسي‌ (1790ـ1859م‌) مي‌گويد: «دارنده‌ي‌ حق‌ كسي‌ است‌ كه‌ ديگري‌ به‌ حكم‌ قانون‌ در برابر او ملزم‌ به‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ از عملي‌ باشد.» جان‌ استوارت‌ ميل‌ (1806ـ1873م‌) از تعريف‌ فوق‌ ايراد گرفته‌ و آن‌ را ناقص‌ مي‌داند. او مي‌گويد: «حق‌ هميشه‌ متضمن‌ منفعتي‌ براي‌ صاحب‌ حق‌ است‌.» يعني‌ خوداري‌ از عمل‌ و انجام‌ عمل‌ بايد به‌ نفع‌ صاحب‌ حق‌ باشد.[2]

 فقيهان‌ حق‌ را از سنخ‌ ملك‌ و درجه‌ اي‌ ضعيف‌ تر از آن‌ مي‌دانند و در اين‌ تعبير نشان‌ اصلي‌ حق‌ سلطنت‌ و اختياري‌ است‌ كه‌ به‌ شخص‌ داده‌ مي‌شود تا در آن‌ تصرف‌ كند. [3]

 «هارت‌» از شناخته‌ ترين‌ صاحبنظران‌ مكتب‌ پوزيتيوستي‌ سه‌ عنصر اصلي‌ را در مفهوم‌ حق‌ مشخص‌ ساخته‌ است‌. او مي‌گويد: مفهوم‌ حق‌ خبر از سه‌ چيز مي‌دهد.

 الف‌ ) وجود يك‌ نظام‌ حقوقي‌

 ب‌) وجود ضمانت‌ اجرايي‌ 

 ج‌) وجود اختيار براي‌ صاحب‌ حق‌ كه‌ اگر بخواهد از آن‌ ضمانت‌ اجرايي‌ استفاده‌ كند و در مقام‌ اجبار طرف‌ به‌ انجام‌ تعهد برآيد.[4]

 بنابراين‌ لفظ‌ حق‌ آنچنان‌ در گفتمان‌ اجتماعي‌، سياسي‌ و اخلاقي‌ روزمره‌ ما نفوذ كرده‌ كه‌ گويي‌ براي‌ ما غير قابل‌ تصور است‌ كه‌ بپذيريم‌ هر يك‌ از نظريات‌ بطور مطلق‌ صحيح‌ يا مردود است‌.

 بر پايه‌ نقد تعريف‌ هاي‌ مشهوري‌ كه‌ از حق‌ شده‌ است‌، ميتوان‌ اين‌ تعريف‌ را از حق‌ ارائه‌ نمود: «امتياز و نفعي‌ است‌ متعلق‌ به‌ شخص‌ كه‌ حقوق‌ هر كشور، در مقام‌ اجراي‌ عدالت‌ از آن‌ حمايت‌ مي‌كند و به‌ او توان‌ تصرف‌ در موضوع‌ حق‌ و منع‌ ديگران‌ از تجاوز به‌ آن‌ را مي‌دهد.»[5]

 اما با توجه‌ به‌ نظريات‌ انديشمندان‌ و تعاريف‌ آنها از حق‌، چارچوب‌ بندي‌ «هوفلد»[6]  براي‌ فهم‌ بهتر و شناخت‌ مفهوم‌ حق‌ كاركرد موثرتري‌ را نشان‌ مي‌دهد. بنا به‌ نظر او وقتي‌ از حق‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ در تمامي‌ موارد يك‌ معنا را مراد نمي‌كنيم‌، بلكه‌ بايد مفهوم‌ حق‌ را در كاربرد اين‌ لفظ‌ در موقعيت‌ استعمال‌ آن‌ تعريف‌ نمود. ليكن‌ براي‌ شناخت‌ از مفهوم‌ حق‌ و پي‌ بردن‌ به‌ جايگاه‌ حق‌ آموزش‌ كه‌ در كداميك‌ از تعاريف‌ و مفاهيم‌ حق‌ جاي‌ مي‌گيرد، بهتر است‌ تحليل‌ «هوفلد» را كه‌ مستلزم‌ تفكيك‌ معني‌ عام‌ حق‌ از معني‌ اخص‌ آن‌ است‌، مورد بررسي‌ قرار دهيم‌.

 مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌

 در تحليل‌ مفهوم‌ حق‌ و تفكيك‌ بين‌ دو مفهوم‌ «حق‌ بودن‌»[7]  و «حق‌ داشتن‌»[8]  به‌ نظر ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. مفهوم‌ «حق‌ بودن‌» در حوزه‌ ي‌ مباحث‌ مرتبط‌ با ارزش‌ها اما «حق‌ داشتن‌» در قلمرو حقوق‌ بشر معاصر قرار مي‌گيرد. اين‌ تفكيك‌ بويژه‌ مسأله‌ را در پيوندي‌ عميق‌ با تفكيك‌ بين‌ مفهوم‌ «ارزش‌/ خوب‌» و «حق‌ هنجاري‌» قرار خواهد داد.[9]

 وقتي‌ از حق‌ داشتن‌ يا حق‌ هنجاري‌ صحبت‌ مي‌كنيم‌، قصد ما در وضعيت‌ ويژه‌ قراردادن‌ دارنده‌ ي‌ حق‌ است‌. براي‌ مثال‌ وقتي‌ قانون‌ كشوري‌ فردي‌ را محقق‌ مي‌شناسد اين‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ نظام‌ حقوق‌ كشور آن‌ فرد را در موقعيت‌ ويژه‌ اي‌ قرار داده‌ است‌. اما اين‌ حمايت‌ ويژه‌ و يا داشتن‌ حق‌ براي‌ انجام‌ عمل‌ در موارد و مصاديق‌ مختلف‌ برداشت‌ هاي‌ متفاوتي‌ را تبيين‌ مي‌كند.

 به‌ فرض‌ حق‌ فرد به‌ گذراندن‌ تحصيل‌ در مدارس‌ دولتي‌ و يا حق‌ او به‌ وقف‌ اموال‌ خويش‌ و حق‌ طلبكار بر دريافت‌ طلب‌ يا بخشش‌ آن‌ و يا حق‌ فرد در شركت‌ در اجتماعات‌ قانوني‌ هر يك‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ داشتن‌ دلالت‌ دارد. ليكن‌ ساختار هر يك‌ از اين‌ مفاهيم‌ با ديگري‌ به‌ نوعي‌ متفاوت‌ است‌. تحليل‌ مفهوم‌ حق‌ به‌ معناي‌ «حق‌ داشتن‌» آن‌، بهترين‌ نقطه‌ي‌ آغاز تفكيك‌ «هوفلد» است‌ كه‌ امروزه‌ توسط‌ بيشتر فيلسوفان‌ حقوق‌ به‌ عنوان‌ چارچوب‌ تحليلي‌ اين‌ مفهوم‌ استفاده‌ مي‌شود.

 از نظر «هوفلد» واژه‌ حق‌ مي‌تواند چهارگونه‌ رابطه‌ حقوقي‌ را در بر گيرد. به‌ عبارتي‌ ديگر واژه‌ حق‌ در چهار قلمرو مختلف‌ حقوقي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

 حق‌ ادعا (مطالبه‌)، حق‌ آزادي‌، حق‌ قدرت‌ (اختيار) و حق‌ مصونيت‌

 بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌

 1- حق‌ - ادعا (مطالبه‌)  (Claim-Right)

 بررسي‌ مفهوم‌ حق‌ در معناي‌ مطالبه‌، مستلزم‌ وجود ادعايي‌ از طرف‌ شخص‌ صاحب‌ حق‌ و شخص‌ مكلف‌ به‌ انجام‌ تكليف‌ است‌. حال‌ اين‌ ادعا مي‌تواند از طريق‌ مالك‌، منتفع‌ و يا طلبكار صورت‌ گيرد كه‌ در اين‌ صورت‌ رابطه‌ ي‌ حقوقي‌ داين‌ و مديون‌ در اين‌ مورد حكمفرماست‌. در حق‌ ادعا در برابر هر حق‌ تكليفي‌ مقرر شده‌ است‌، گاهي‌ اين‌ تكليف‌ ناظر به‌ اجراي‌ موضوع‌ حق‌ است‌ و شخص‌ بايد كاري‌ را كه‌ صاحب‌ حق‌ مي‌خواهد انجام‌ مي‌دهد در اين‌ صورت‌ هر گاه‌ كاري‌ كه‌ بايد انجام‌ شود مربوط‌ به‌ امور مالي‌ باشد او را مديون‌ يا متعهد يا ملتزم‌ مي‌نامند.[10]  

 حق‌ طلب‌ دين‌ از نوع‌ حق‌ ادعا هستند و به‌ عبارتي‌ ديگر «حق‌» به‌ معناي‌ مضيق‌ ناميده‌ شده‌ اند. بدين‌ معنا در اين‌ نوع‌ از حق‌ يك‌ رابطه‌ دو جانبه‌ ميان‌ شخص‌ وجود دارد كه‌ براي‌ يكي‌ استحقاق‌ و بر ديگري‌ تكليف‌ مي‌آورد.[11]  

 بنابراين‌ در رابطه‌ ي‌ حقوقي‌ حق‌ ادعا، ادعاي‌ انجام‌ تكليف‌ و تكليف‌ به‌ انجام‌ تعهد لازم‌ و ملزوم‌ يكديگرند. يعني‌ لازمه‌ ي‌ حق‌، وظيفه‌ ديگري‌ به‌ ايفاي‌ تعهد است‌ و نقيض‌ آن‌ حق‌ نداشتن‌ مدعي‌ است‌.

 2- حق‌ - آزادي‌/ اختيار  (Liberty/Privilage-Right)

 قوانين‌ اساسي‌ بسياري‌ از كشورها براي‌ ملت‌ يكسري‌ امتيازات‌ و آزاديهايي‌ قائل‌ شده‌ است‌، كه‌ شخص‌ بدون‌ داشتن‌ تكليف‌ از مزيت‌ اجتماعي‌ برخوردار مي‌شود. بفرض‌ مثال‌ طبق‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ آزادي‌ نشريات‌[12] ، آزادي‌ احزاب‌[13] ، آزادي‌ راهپيمايي‌[14] ، آزادي‌ انتخاب‌ شغل‌[15]  و حق‌ انتخاب‌ وكيل‌[16]  از جمله‌ امتيازات‌ و آزاديهايي‌ است‌ كه‌ قانون‌ گذار براي‌ شهروندان‌ انتخاب‌ نموده‌ است‌.

 در اينجا نمي‌توان‌ همانند نوع‌ پيشين‌ ادعا و تكليف‌ متلازم‌ را براي‌ دو طرف‌ متفاوت‌ تعيين‌ كرد. بر اين‌ اساس‌ اگر «الف‌» حق‌ آزادي‌ بيان‌ دارد، اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ «الف‌» چيزي‌ را از «ب‌» بخواهد «ب‌» مكلف‌ به‌ فراهم‌ آوردن‌ همان‌ چيز براي‌ «الف‌» است‌.

 هنگامي‌ كه‌ مفهوم‌ حق‌ آزادي‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود، ادعا و تكليف‌ هر دو در ارتباط‌ با يك‌ شخص‌ مطرح‌ مي‌شوند و معنا مي‌يابند. بر اين‌ اساس‌ «الف‌» محق‌ است‌ كه‌ محتواي‌ ذهن‌ خود را آشكار سازد و در برابر «ب‌» تكليفي‌ به‌ عدم‌ بيان‌ ذهن‌ خود ندارد و «ب‌» نيز ادعايي‌ نسبت‌ به‌ «الف‌» ندارد. [17]

 بنابراين‌ بيان‌ لازمه‌ و نقيض‌ اين‌ حق‌ مفهوم‌ آن‌ را روشن‌ تر خواهد كرد. نقيض‌ حق‌ به‌ معناي‌ آزادي‌ و يا امتياز وظيفه‌ و تعهد است‌، فردي‌ كه‌ حق‌ دارد يعني‌ وظيفه‌ ندارد. لازمه‌ ي‌ اين‌ حق‌، حق‌ نداشتن‌ طرف‌ ديگر است‌.[18]  پس‌ حق‌ امتياز و يا آزادي‌ با تكليف‌ مانعة‌ الجمع‌ است‌ و حق‌ داشتن‌ صاحب‌ حق‌ در برابر حق‌ نداشتن‌ ديگران‌ در منع‌ او است‌.

 3- حق‌ - قدرت‌   (Power-Right)

 نوع‌ سوم‌ حق‌، قدرت‌ و توانايي‌ براي‌ انجام‌ امري‌ است‌، اينكه‌ شخص‌ حق‌ دارد اموال‌ و دارايي‌ خويش‌ را وصيت‌، وقف‌ يا هبه‌ كند از نوع‌ توانايي‌ انجام‌ اين‌ عمل‌ است‌. همچنين‌ حق‌ دادخواهي‌[19]  فرد، حق‌ نمايندگي‌ مجلس‌ براي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور كشور[20]  يا حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ در مورد مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌[21]  هر يك‌ به‌ نوعي‌ توانايي‌ و قدرت‌ شخص‌ محق‌ را نشان‌ مي‌دهد. كه‌ اعمال‌ هر يك‌ از اين‌ حق‌ ها توسط‌ ذي‌ حق‌ مي‌تواند حق‌ ديگران‌ را نيز تحت‌ تأثير قرار دهد.

 تضاد «حق‌ قدرت‌» ناتواني‌ ذي‌ حق‌ نسبت‌ به‌ آن‌ است‌ و لازمه‌ ي‌ «حق‌ قدرت‌» مسئوليت‌ حقوقي‌ ديگري‌ در برابر حق‌ است‌ و در اين‌ رابطه‌ ادعا و تكليفي‌ مد نظر نيست‌.

 4- حق‌ - مصونيت‌  (Immunity-Right)

 حق‌ گاهي‌ هم‌ در معني‌ «مصونيت‌» به‌ كار مي‌رود و آن‌ وقتي‌ است‌ كه‌ شخص‌ مصونيت‌ دارد و ديگران‌ نمي‌توانند نسبت‌ به‌ او اعمال‌ قدرت‌ كنند. اگر «الف‌» نسبت‌ به‌ چيزي‌ از مصونيت‌ برخوردار باشد بدين‌ معناست‌ كه‌ طرف‌ هاي‌ مقابله‌ مثلاً «ب‌» قدرت‌ و صلاحيت‌ ندارد كه‌ رابطه‌ي‌ «الف‌» با آن‌ چيز را دگرگون‌ سازند. براي‌ نمونه‌ در بسياري‌ از قوانين‌ اساسي‌ مدرن‌ قانون‌ گذار از محروم‌ ساختن‌ شهروندان‌ از پاره‌اي‌ از حقوق‌ بنيادين‌ منع‌ شده‌ است‌. مثلاً مصونيت‌ از دستگيري‌ افراد[22]  منع‌ تبعيد افراد از محل‌ اقامت‌ »[23] ؛ «منع‌ شكنجه‌ افراد»[24] ، «منع‌ هتك‌ و حرمت‌ و حيثيت‌ اشخاص‌»[25]  و مصاديق‌ فراوان‌ قانوني‌ از جمله‌ حق‌ به‌ مفهوم‌ مصونيت‌ مي‌باشد. نقيض‌ حق‌ مصونيت‌ مسئوليت‌ ذي‌ حق‌ است‌ و لازمه‌ ي‌ آن‌ ناتواني‌ ديگري‌ را برابر اعمال‌ حق‌.

 بنابراين‌ اينكه‌ يك‌ حق‌ همچون‌ حق‌ آموزش‌ رايگان‌ در كدام‌ مفهوم‌ از مفاهيم‌ چهارگانه‌ فوق‌ به‌ كار رفته‌، بستگي‌ به‌ مباني‌ حق‌ از جهات‌ مختلف‌ دارد، كه‌ نظام‌ حقوقي‌ در تبيين‌ آن‌ حق‌ از خود اتخاذ كرده‌ است‌. اما از آنچه‌ گفته‌ شد اينطور استنباط‌ مي‌شود كه‌ حق‌ آموزش‌ رايگان‌ در حيطه‌ ي‌ حق‌ ادعا جاي‌ دارد زيرا كه‌ نقيض‌ آن‌ حق‌ نداشتن‌ و لازمه‌ ي‌ اجراي‌ حق‌ براي‌ ذي‌ حق‌ تكليف‌ ديگري‌ است‌. اصل‌ «سي‌ام‌» قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تكليف‌ دولت‌ را براي‌ فراهم‌ ساختن‌ و گسترش‌ آموزش‌ خاطرنشان‌ كرده‌ است‌. اما اينكه‌ اين‌ تعهد و تكليف‌ دولت‌ چه‌ آثار حقوقي‌ را در پي‌ دارد و اينكه‌ تعهد دولت‌ تعهد به‌ نتيجه‌ يا به‌ وسيله‌ است‌ در مبحث‌ بعدي‌ مورد بررسي‌ قرارمي‌گيرد.

 بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد)

 معناي‌ موسع‌ حق‌ هر يك‌ از چهار زمينه‌ تعريف‌ هوفلدي‌ از حق‌ را شامل‌ مي‌شود اما در معني‌ مضيق‌ مراد از حق‌، حق‌ ادعا است‌ كه‌ لازمه‌ آن‌ وجود تعهد و تكليف‌ طرف‌ ديگري‌ براي‌ تحقق‌ و احقاق‌ حق‌ ذي‌ حق‌ است‌. حق‌ آموزش‌ رايگان‌ بعنوان‌ يكي‌ از حق‌ هاي‌ بشري‌ معاصر فرد را در تقابل‌ تعهد و توان‌ دولت‌ قرار مي‌دهد. ميتوان‌ گفت‌ حق‌ آموزش‌ در چارچوب‌ حق‌ ادعا قرار مي‌گيرد و افراد بعنوان‌ ذي‌ حق‌ براي‌ تحصيل‌ آموزش‌ رايگان‌ در برابر دولت‌ بعنوان‌ متعهد قرار مي‌گيرند. پس‌ دولت‌ بايد حقوق‌ افراد را تضمين‌ و به‌ تعهدات‌ خويش‌ جامعه‌ عمل‌ بپوشاند.

 به‌ همين‌ دليل‌ ادبيات‌ حاكم‌ بر اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر در رابطه‌ با دولت‌ها ادبياتي‌ تعهد مدار و نسبت‌ به‌ افراد ادبياتي‌ حق‌ محور است‌.[26]  

 بنابراين‌ حق‌ آموزش‌ رايگان‌ بعنوان‌ حقوق‌ بشر از مقوله‌ ي‌ حق‌ ادعاست‌ و دولت‌ در برابر افراد متعهد و مكلف‌ است‌. حال‌ بايد ديد اين‌ تكليف‌ دولت‌ چه‌ ماهيتي‌ دارد؟ و اين‌ تعهد چه‌ آثار حقوقي‌ را ايجاد مي‌كند؟ ليكن‌ همانطوريكه‌ مفهوم‌ حق‌ را مورد كنكاش‌ قرار داديم‌ بايد مفهوم‌ تعهد را نيز بررسي‌ كنيم‌.

 اغلب‌ نويسندگان‌ حقوق‌ بشر بين‌ دوگونه‌ تعهد و تكليف‌ تمايز قائل‌ مي‌شوند: «تعهد به‌ وسيله‌»[27]  و «تعهد به‌ نتيجه‌»[28]  جا دارد اين‌ تعهد ها را بشناسيم‌.

 1. تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌

 منظور از تعهد به‌ وسيله‌ آن‌ است‌ كه‌ متعهد و مكلف‌ در حد امكان‌ موجود در حقيقت‌ در حد توان‌، متعهد به‌ تدارك‌ حق‌ ذي‌ حق‌ خواهد بود. اما در تعهد به‌ نتيجه‌ متعهد مكلف‌ به‌ تدارك‌ حق‌ ذي‌ حق‌ مي‌باشد اين‌ تكليف‌ و تعهد قطعي‌ بوده‌ و مقيد به‌ امكانات‌ موجود نيست‌.[29]

   بنابراين‌ تعهد به‌ وسيله‌ از جمله‌ تكاليفي‌ است‌ كه‌ اداي‌ تكليف‌ مقيد به‌ امكانات‌ موجود است‌ و متعهد را مطلقاً در برابر ذي‌ حق‌ ملزم‌ و متعهد نمي‌كند اما تعهد به‌ نتيجه‌ تعهدي‌ است‌ كه‌ متعهد بدون‌ قيد امكانات‌ موجود موظف‌ است‌، در تحقق‌ حقوق‌ حقه‌ ي‌ ذي‌ نفع‌ گام‌ هاي‌ اساسي‌ را بر دارد.

 امروزه‌ سخن‌ از نسلهاي‌ سه‌گانه‌ي‌ حقوق‌ بشري‌ است‌. منظور از نسل‌ اول‌ حقوق‌ بشر همانا حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ سياسي‌ و مدني‌ است‌. حق‌هايي‌ از قبيل‌ آزادي‌هاي‌ مذهبي‌، آزادي‌ بيان‌، حق‌ رأي‌ و انتخاب‌ محل‌ اقامت‌ به‌ اين‌ نسل‌ از حقوق‌ بشر تعلق‌ دارند. حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ به‌ عنوان‌ حق‌هاي‌ متعلق‌ به‌ نسل‌ دوم‌ حقوق‌ بشر طبقه‌بندي‌ مي‌شوند. حقوقي‌ از قبيل‌ حق‌ بهره‌مندي‌ از آموزش‌ و پرورش‌، حق‌ بهره‌مندي‌ از مسكن‌ مناسب‌، مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌، حق‌ بر كار، حق‌ بهره‌مندي‌ از حداقل‌ امكانات‌ معيشتي‌، مثال‌هاي‌ اين‌ نسل‌ از حقوق‌ بشر هستند. در حالي‌ كه‌ نسل‌ اول‌ نوعاً بر عدم‌ مداخله‌ي‌ دولت‌ و ديگر افراد تأكيد دارد، حق‌هاي‌ نسل‌ دوم‌ مستلزم‌ مداخله‌ و حمايت‌ دولت‌هاست‌. حق‌هاي‌ نسل‌ سوم‌ ماهيتي‌ جمع‌گرايانه‌ دارند و به‌ حق‌هايي‌ همچون‌ حق‌ بر محيط‌ زيست‌ سالم‌، حق‌ بر صلح‌ و يا حق‌ بر توسعه‌ اطلاق‌ مي‌شوند.

 به‌ تعبير ديگر حق‌ هايي‌ كه‌ در حوزه‌ ي‌ مدني‌ و سياسي‌ هستند عمدتاً از جنس‌ حق‌ هاي‌ سلبي‌ مي‌باشند كه‌ دولت‌ نبايد در مقابل‌ اجراي‌ آنها توسط‌ صاحبان‌ حق‌ مانع‌ ايجاد كند. اما حق‌ هايي‌ كه‌ در گستره‌ ي‌ حق‌ هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ قرار دارند به‌ طور عمده‌ از جنس‌ حق‌ هاي‌ ايجابي‌ هستند كه‌ تحقق‌ آنها منوط‌ به‌ فراهم‌ آمدن‌ يك‌ سري‌ شرايط‌ و امكانات‌ مي‌باشد.[30]  

 به‌ همين‌ دليل‌ متعهد فرض‌ كردن‌ دولت‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ در حوزه‌ ي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ پذيرفتني‌ است‌. حال‌ آنكه‌ متعهد دانستن‌ آن‌ در حوزه‌  ي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ امكانات‌ آنها امري‌ است‌، غير عملي‌ و حتي‌ غير معقول‌. حتي‌ بايد در نظر داشت‌ در حوزه‌ ي‌ حقوق‌ مدني‌ سياسي‌ نيز در مواردي‌ كه‌ تحقق‌ حق‌ ها دخالت‌ حمايتي‌ دولت‌ را مي‌طلبد، به‌ نظر بتوان‌ اين‌ حق‌ ها را نيز مقيد به‌ قيد امكانات‌ دولت‌ دانست‌.

 1. ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌

 در تفكيك‌ تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ پي‌ برديم‌ كه‌ ماهيت‌ عملكرد متعهد به‌ ماهيت‌ نوع‌ حق‌ بر مي‌گردد. اگر نوع‌ حق‌ در حيطه‌ ي‌ حق‌ هاي‌ مدني‌ و سياسي‌ باشد دولت‌ بعنوان‌ متعهد با عدم‌ مداخله‌ غير موجه‌ زمينه‌ را براي‌ تحقق‌ حقوق‌ عامه‌ فراهم‌ مي‌سازد كه‌ در اين‌ صورت‌ دولت‌ بطور مطلق‌ مكلف‌ به‌ ايفاي‌ وظايف‌ خويش‌ است‌ و اجراي‌ تكليف‌ منوط‌ به‌ پذيرش‌ امري‌ نيست‌. اما در صورتيكه‌ نوع‌ حق‌ در زمينه‌ ي‌ حق‌ هاي‌ اقتصادي‌ واجتماعي‌ باشد در اين‌ صورت‌ دولت‌ در ايفاي‌ تعهد خويش‌ بايد در حد امكان‌ عمل‌ نمايد. حال‌ بايد ديد حق‌ آموزش‌ رايگان‌ در كدام‌ حيطه‌ از حق‌ ها جاي‌ مي‌گيرد؟

 حق‌ آموزش‌ رايگان‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بشر است‌ و هر دولتي‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ با قيد «در حد امكانات‌ موجود» و يا در حد قدرت‌ و توان‌ خويش‌ تعهدش‌ را انجام‌ مي‌دهد. حتي‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر نيز دولتها را ملزم‌ نموده‌ تعهدات‌ خويش‌ را در قبال‌ توسعه‌ ي‌ تعليم‌ و تربيت‌ در حد توان‌ و قدرت‌ خويش‌ انجام‌ دهند. بنابراين‌ نوع‌ تعهد دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ رايگان‌ تعهد به‌ وسيله‌ است‌. اگر دولت‌ در حد امكانات‌ خويش‌ اين‌ حق‌ مردم‌ را توسعه‌ نبخشد، يقيناً مرتكب‌ نقض‌ تعهد شده‌ است‌. البته‌ اگر دولتي‌ به‌ دليل‌ محدوديتهاي‌ مالي‌ و فقدان‌ امكانات‌ لازم‌ نتواند در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ نقش‌ ارزنده‌ اي‌ را ايفا كند مطمئناً نمي‌توان‌ آن‌ دولت‌ را متهم‌ به‌ نقض‌ تعهد قلمداد نمود.

 مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌

 توسعه‌ و حمايت‌ از حقوق‌ بشر از اهداف‌ و مقاصد اصلي‌ اديان‌ توحيدي‌ و اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر است‌. حق‌ آموزش‌ رايگان‌ به‌ مثابه‌ ي‌ حق‌هاي‌ بنيادين‌ بشر همواره‌ مورد توجه‌ دين‌ اسلام‌ و اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر بوده‌ است‌.

 بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر

 اسناد حقوق‌ بشر بعنوان‌ ابزاري‌ اساسي‌ براي‌ فهم‌ پديده‌ ي‌ حقوق‌ بشر، داراي‌ جايگاه‌ خاص‌ ميان‌ ملت‌ هاست‌. قيد هر حق‌ بشري‌ در اين‌ اسناد به‌ منزله‌ ي‌ تأكيد بر الزام‌ رعايت‌ آن‌ است‌. اين‌ اسناد دولت‌ ها و ملت‌ ها را به‌ رعايت‌ حقوق‌ حقه‌ ي‌ بشر ملزم‌ مي‌نمايد. حق‌ آموزش‌ چه‌ در اسناد بين‌ المللي‌ و چه‌ در اسناد منطقه‌ اي‌ از جايگاه‌ خاصي‌ برخوردار است‌. جا دارد ابتدا جايگاه‌ حق‌ آموزش‌ را در دو سند مهم‌ حقوق‌ بشري‌ يعني‌ اعلاميه‌ اي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ بيان‌ گردد، سپس‌ اسناد ديگري‌ را كه‌ در اين‌ زمينه‌ ابراز نظر نموده‌ اند ارائه‌ نمود.

 

تعداد صفحات:176

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file37_1776154_4078.zip170.6k

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت       دانلود مقاله ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت   فهرست مطالب عنوان                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری         دانلودمقاله ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری  نشانه های اختصاری مقدمه سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق روش تحقیق انگیزه انتخاب موضوع فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين  کیفری و انواع آن گفتار اول: تعاریف الف: قرار ب: تأمين گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين  کیفری مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل             دانلود مقاله ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل     بخش نخست جامعه بين المللي و سلاحهاي هسته اي در طول نيم قرني كه از اختراع سلاح هسته اي مي گذرد، برخي دولتها در پي كسب اين سلاح برآمدند و در عين حال در جهت تكامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن اين سلاح نيز گام برداشته اند. به موازات اين اقدامات، كوششهايي نيز در جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی         دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی  فهرست مطالب عنوان                                             &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري         دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل         دانلود مقاله ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل  فهرست مطالب چکيده.................................................................................................... مقدمه................................................................ سوالات و پيشنهادات................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی         دانلود مقاله ارشد حقوق دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی  فهرست بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...............................15 فصل اول- کلیات...................................................................17 مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی..................................... 17 الف - سابقه‌ي ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني

دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني       دانلود مقاله ارشد حقوق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني  فهرست مطالب عنوان                                             & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران       دانلود مقاله ارشد حقوق تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران  فهرست مطالب مقدمه...................................................................................... 1 طرح بحث.................................................................................... 1 هدف تحقیق........................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر       دانلود مقاله ارشد حقوق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر   بخش اول :تعاریف و مفاهیم این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران  فهرست مطالب عنوان ................................................................................ صفحه مقدمه................................................................................... 1 بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4 فصل اول :بررسي ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي   1 – مقدمه..................................... 3 الف – بيان مساله و اهميت آن................... 3 ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6 ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب................... 6 بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,400 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی  فهرست فصل اول : 1 كليات... 1 مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2 بند اول – تعريف سهم. 2 الف- تعريف لغوي سهم. 2 ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3 بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4 مبحث دوم – اقسام سهم. 5 بند اول – اقسام سهم از حيث آورده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق        دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق  فهرست‌ مطالب‌ عنوان                                  صفحه مقدمه‌.................................. 1 فصل اول : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

‎دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران ‎         دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران     فهرست مطالب عنوان                                        &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان