تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان

دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان

 

 

 

 

 

دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان

 

 

فصل اول هنجارهاي اجتماعي و انواع مختلف آن

( هنجارها ارزش ها و كنترل اجتماعي )

( الف – هنجارهاي اجتماعي )

هنجارهاي اجتماعي رفتارهاي معيني هستند كه بر اساس ارزش هاي اجتماعي قرار دارند ارزشهاي اجتماعي به تدريج بصورت هنجارهاي اجتماعي در مي آيند و با رعايت كردن آنها جامعه انتظام پيدا مي كند هنجارهاي اجتماعي شيوه هاي رفتار ي معيني است كه در گروه يا جامعه متداول است و فرد در جريان زندگي خود آن را مي آموزد به كار مي بندد و نيز انتظار دارد كه ديگر افراد گروه يا جامعه آنرا انجام دهنده مثلا شيوه حرف زدن با افراد سلام كردن احترام كردن دست دادن جزئي از قواعد و آدابي است كه افراد از طريق تعليم و تربيت فرا مي گيرند و به كار مي برند و افراد ديگر را هم در اجراي اين هنجارها تحت كنترل قرار مي دهند اگر كسي هنجار جامعه يا گروه را رعايت نكند مورد سرزنش و حتي مجازات قرار مي گيرد مثلاً تعارف كردن يكي از هنجارهاي جامعه ماست همه وقتي مي خواهيم از در كلاس خارج شويم يا اينكه به سالن غذا خوري بروين به هم تعارف مي كنيم و در خروج از كلاس يا رفتن به سالن غذا خوري حق تقدم با بزرگتر است اجراي اين رسم اخلاقي رضايت ما را جلب مي كند رعايت كردن هنجار جامعه تنها ناشي از وجود پاداش يا  مجازات نيست . ما در اجراي اين هنجارها و قواعد نياز به تذكر ديگران نداريم اين قواعد نزاكت جزئي از وجو ماست و به نحوي با آن آشنا هستيم و خود را موظف به اجراي آن مي دانيم كه به كار نبستن آنها در مواردي ما را دچار احساس گناه مي كند به عبارت ديگر افراد در صورت تخلف از هنجارهاي گجروهي خود را مجازات مي كنند راعايت كردن هنجار اجتماعي يا سازگاري همنوائي با جامعه است در بسياري از موارد همنوائي بر اساس تمايل و خواست و دلبستگي فرد است و گاه بر اساس اجبار اجتماعي صورت مي گيرد افراد از همان آغاز كودكي و تشكيل شخصيت از طريق خانواده پدر و مادر خواهران برادران بزرگتر دوستان و خويشاوندان خود بتدريج هنجارهاي اجتماعي را فرا مي گيرند و آنرا جزئي از شخصيت خود مي سازند و مي آموزند آنچه را كه هنجار اجتماعي است به كار بندند و آنچه را كه خلاف هنجار اجتماعي است به كار نبندند .

پذيرش هنجارهاي اجتماعي دو صورت دارد يكي اينكه جامعه يا گروه مانند خانواده كودكستان ، مدرسه عمداً به جامعه پذير كردن فرد مي پردازد و از طريق آموزش ، افراد را با هنجارهاي اجتماعي گروه آشنا مي سازد و او را ملزم به انجام آن مي كند ديگر اينكه فرد خود با مشاهده رفتارهاي اعضاي گروه يا جامعه با هنجارهاي اجتماعي آشنا مي شود و آنها را اجرا مي كند .

در هر جامعه اي براي رعايت كردن و ارجاي هنجارهاي اجتماعي ، قواعد عرفي و مدون وجود دارد قواعد از طريق نظارت و كنترل اجتماعي صورت مي گيرد همه كس همگان را در اجراي هنجار گروه يا جامعه خود تحت كنترل قرار مي دهند . در اجتماعات كوچك و محدود از نوع روستا ، عشيره يا طايفه كه روابطه  افراد رويا روي چهره به چهره و مبتني در بر شناخت متقابل است ، كنترل اجتماعي اهميت زيادي دارد و افراد را تحت فشار قرار مي دهد و ملزم به اجراي هنجار اجتماعي مي كند در اجتماعات بزرگتر در شهرها خصوصا ً شهرهاي بزرگ كه مردم نسبت به هم بيگانه اند كنترل افراد از طريق دستگاه هاي انتظامي ، اجرائي و نظامي صورت مي گيرد عبور اتومبيل به هنگامي كه چراغ راهنمائي قرمز باشد ممنوع و امري نابهنجار است و جريمه دارد هنجار اين است كه اتومبيل ها يا افراد صبر كنند تا چراغ سبز شود و آنگاه از چهار راه يا خيابان بگذرند . اگر فردي هم به هنگام قرمز بودن چراغ راهنمائي از خيابان يا چهار راه عبور كند با نگاه سرزنش آميز و تند و تيز عابرين كه در انتظار سبز شدن چراغ ايستاده اند روبرو و مجازات مي شود . وقتي عده‌اي مسافر در  ترمينال منتظر اتوبوس هستند و چند نفر از آنها دارند سيگار مي كشند و يك نفر مي آيد و به آنها مي گويد : آقايان چرا سيگار مي كشيد ؟ منظورش اين نيست كه در اينجا سيگار كشيدن ممنوع و خلاف هنجار اجتماعي جامعه است بلكه منظورش اين است كه سيگار نكشيد البته اين يك امر اخلاقي است و توصيه اي كه به آنها مي كند آنها را اندرز مي دهد اين امر با وقتي كه شخص در اتوبوس داخل شهر سيگاري در مي آورد و آتش مي زند و دودش را هوا مي كند يا اينكه با سيگاري كه به لب دارد داخل اتوبوس مي شود فرق دارد سيگار كشيدن در اتوبوس بر خلاف انجار اجتماعي است و فرد هنجار شكن ممكن است با اعتراض و سر زنش مردم مواجه شود و از عمل خلاف هنجار دست بكشد بدين ترتيب همه اعضاي جامعه همديگر را در اجراي هنجار جامعه به منظور انتام امور جامعه بر قراري و حفظ وحدت و يگانگي تحت كنترل قرار مي دهند وقتي همه اعضاي جامعه هنجارهاي اجتماعي جامعه را به كار بندند سازگاري و امنيت اجتماعي بر قرار خواهد شد در صورتي كه هنجارها را رعايت نكنند و يا اينكه جامعه داراي هنجارهاي متضادي باشد ناسازگاري و نا ايمني در جامعه پديد خواهد آمد و نظام جامعه دستخوش تزلزل قرار خواهد گرفت .

هنجارهاي جامعه انواع مختلف دارد پاره اي از مهمترين هنجارهاي جامعه عبارتند از:

1 – رسم اجتماعي : رسم هاي اجتماعي رفتارهاي هستند كه در آغاز براي رفع نيازهاي اجتماعي انسان بوجود مي آيند و بر اثر تكرار در طول زمان به تدريج به صورت ثابت در مي آيند مانند رسم ميهمان نوازي در اجتماعات روستائي و عشايري در روستاها و مناطق عشايري به علت نبودن مسافر خانه يا محلي براي گذراندن در شب ، مسافران غالباً به خانه هاي روستائيان و عشاير مراجعه مي كنند اين پديده به تدريج در اثر تكرار بوصرت يكي از رسم هاي پسنديده در آمده است و بوسيله مردم روستائي و عشايري و همچنين در جامعه شهري كه در گذشته دور يا نزديك خاستگاه روستائي يا عشايري داشته اند ، اجرا مي شود .

2 – ميثاق اجتماعي رسمي است كه بر اثر وضعيت خاصي بوسيله بخشي از افراد جامعه بر قرار مي شود و با هم عهد و پيمان ميبندند كه در امر خاصي بطور متحد اقدام كنند . در زمان بزرگ مالكي در يكي از روستاهاي جنوب كه مالك ده بهره مالكانه را از صورت جنسي كه معادل     محصول بود بصورت نقدي تبديل كرد ، زارعان در مسجد اجتماع كردند و هم قسم شدند كه تا وقتي ارباب ده بهره مالكانه نقدي را لغو نكند در زمين او زراعت نكنند بر اثر اين وضعيت مالك از روستاها ديگر عده اي از زارعان را بكار زراعت به شيوه دلخواه خود مشغول كرد و در آن سال زارعان ده زمين مالك را كشت نكردند.

3 – تشريفات اجتماعي مانند آداب پذيرايي از ميهمان در جشن هاي بزرگ .

4 – شعائير اجتمماعي : تشريفات اجتماعي خاصي كه داراي قدمت و اهميت زيادي است مانند عيد قربان يا عيد غدير و اعياد ديني ديگر شعائر اجتماعي خوانده خوانده مي شود .

5 – آداب اجتماعي : مانند آداب غذا خوردن ، آداب لباس پوشيدن كه به منظور خوشايند ديگران انجام مي گيرد .

6 – شيوه هاي قومي : رسمي كه در ميان گروه خاصي از مردم كه داراي فرهنگ يا خرده فرهنگ مشتركي هستند وجود دارد مانند سحر خيزي نزد دهقانان و يا رسم پتلاچ در ميان بوميان كناره هاي شمالي اقيانوس آرام كه بر اساس آن هدايائي ميان دو خانواده رد و بدل مي شود اين رسم در پاره اي مناطق ديگر به شيوه مشابهي وجود دارد .

7 – قوانين اجتماعي : قوانيني هستند كه بر اساس آگاهي قبلي در مجلس قانون گذاري وضع مي شوند و براي نقض آنها نيز مجازاتهائي پيش بيني شده است .

8–    اخلاق اجتماعي : رسم اجتماعي كه داراي اهميت زيادي است و جامعه نقض آنرا زشت و ناپسند مي داند ، اخلاق اجتماعي ناميده مي شود مانند احترام گذاشتن به پيران كه يك رسم اخلاقي است .

9 – مقررات اجتماعي : قواني خاصي است كه جامعه با آگاهي قبلي وضع مي كند . اين قوانين كليت ندارد و به گروه خاصي مربوط مي باشد مانند قوانين راهنمايي و رانندگي .

مجموعه اي از هنجارهاي اجتماعي بصورت يك نهاد اجتماعي در مي آيد مانند نهاد اجتماعي خانواده ، پدر و مادر از فرزندان رفتار خاصي انتظار دارند فرزندان به پدر و مادر احترام مي گذارند و از آنها حرف شنوي دارند همچنين پدر و مادر براي فرزندان خود خوراك و پوشاك فراهم مي كنند و به آنها محبت مي كنند زن و شوهر و برادران و خواهران نسبت به هم رفتار معيني دارند . بنابر اين در خانواده ، نظامي از هنجارها پديد مي آيد كه آنرا بصورت يك نهاد اجتماعي در مي آورد خانواده داراي دو نوع هنجار است بعضي از هنجارها خصوصي اند و بعضي عمومي ترند هر زن و مرد ممكن است براي خود در خانواده هنجار خاصي داشته باشند .

فصل دوم

  ارزش هاي اجتماعي و نقش نهادهاي مختلف در پروش ارزش ها

(ارزش هاي  اجتماعي و نقش نهادهاي مختلف در پرورش ارزش ها )

ارزش نوعي معيار و ملاك بريا تشخيص براي مادي يا معنوي اشياء است و آدمي بر اساس آن تحريك به كرا و تلاش مي شود و سعي در به دست آوردن آن مي كند .

ما در زمينه تهيه لباس ، غذا ، مسكن ، انتخاب رشته تحصيلي ، انتخاب همسر ، عبادت ، خدمت ، جنگ ، صلح و ……. به مسئله ارزشها توجه داريم . .

منشاء ارزشها ممكن است يكي از مواردذيل باشند 1 – ذهن و فكر خود انسان 2 – فلسفه هاي اجتماعي سياسي  3 – مذهب و وحي

در عين حال منابع در چه دومي نيز وجود دارد مانند شرايط اجتماعي – زمينه هاي رواني – ارتباط و تداعي انفكار – زمينه هاي منطقي آداب و رسوم – قانون گذاري پارلمان ما – اظهار نظر مرتاضان و ….. كه از نظر ما هيچكدام از آنها اصيل نيستند و البته در آنجا كه اصطكاك با مذهب پديد نياورند مي توانند براي ما قابل اخذ باشند .

شك نيست كه تربيت صحيح مي تواند ارزشهاي مطلوب را به جاي ارزشهاي نامطلوب بگذارد و آنچه   را كه پسنديده است به نسل بعدي منتقل سازد  ، مفاسد و معايب هر جامعه را تشخيص دهد به فرزندان ميهن تفهيم كند كه چه چيزي خوب پسنديده و چه چيز ناپسند است .

ما از طريق ارزش مي توانيم به افراد بياموزيم كه چرا مسئوليت بپذيرد چرا بايد در رعايت آن وفادار باشد يا چرا بايد كار كند ، دانش بياموزد مودب باشد و … و به جراًت مي توان ادعا نمود هر گاه ارزش در جامعه اي سقوط كرد در ان جامعه به قهقرا سقوط مي كند هرج و مرج وبي ثباتي در آن پديد مي آيد ، مفاهيم معروفو منكر در آن جابجا مي شود البته بايد در نظر گرفت كه بسياري از ارزشها در جوامع غير مذهبي در حال تغيير و در گرگوني هستند و اين به علت دگرگوني شرايط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهني در جامعه است البته ارزشها مطلق مانند دوستي ، زيبايي – اخلاق – مذهب – علم عدالت و ثابت هستند به عنوان مثال انتقال از فقر به ثروتمندي – يا مهاجرت از كشوري به كشور ديگر و همچنين شرايطي چون جنگ صلح و اكتشافات  نوين و پيشرفتها ، انتقال از كشاورزي سنتي به صنعتي ، پديد آمدن تحولات تاريخي در جامعه تجارب و معلومات جديد در اين امر موثر است و در امر تربيت اين مراقبت ضروري است كه از ورود چه ارزشهاي جديد ي در جامعه جلوگيري به عمل آيد و يا چه ارزشهايي ضبط و جذب گردند .

 

تعداد صفحات:56

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file13_1762026_5929.zip30.8k

دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی        دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی       تربیت      تعریف ریشه ی واژه ی تربیت     برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفاوت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی  این کلمه است .     برخی آن رامشتق از« ربّ » می دانند ومناسب باآن تربیت راتعریف می کنند. &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,800 تومان

دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی

دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی       دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی     فصل اول كليات مقدمه مکانیسم های دفاعی من[1] فرآيندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تأثیر می گذارند (بلک و بلک، 1994؛ ویلنت، 2000) پژوهشگران مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، 1983؛ سمرد، گرینسپون و فی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,400 تومان

دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر           دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر  مقدمه زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما از قواعدي كه انواع رفتار را در زمينه‌هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي‌كنند، پيروي نمي‌كرديم، فعاليتهايمان دستخوش هرج و مرج مي‌گرديد. از سوي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی

دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی     دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی  مقدمه هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روش تلفیقی طرحواره درمانی – رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم بیماران مؤنث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. به این منظور 5 بیمار مونث مبتلا به اختلال شخصیت نوری که ابتدا از طریق مصاحبه بالینی و تشکیل پرونده توسط روانپزشک و سپس از طریق مصاحبه بالینی و اجرای تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,300 تومان

دانلود مقاله روانشناسي دين

دانلود مقاله روانشناسي دين     دانلود مقاله روانشناسي دين  رابطه روان‌شناسي و دين تولد روان‌شناسي دين به ابتداي قرن حاضر باز مي‌گردد . اين گستره در آغاز قرن حاضر توجه بسياري از محققين روان‌شناسي را به خود جلب كرده ، چنان‌كه پيش از آن كانت تجربه يا احكام ديني را با تحليل حيات اخلاقي تبيين نمود و دين را بر مقتضيات قانون اخلاق بنا نهاد ، و يا دكارت كه همه چيز از جمله دين را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار

دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار      دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار  تعاريف سلامت روان سلامت روان عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود دنياي اطراف، محل زندگي، اطرافيان مخصوصاً‌ با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد. چگونگي سازش وي با در آمد خود و تفاوت موقعيت مكاني و زماني خويشتن (ميلاني فر، 1373، ص 16). علم سلامت روان شاخه‌اي از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,400 تومان