تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله طرح احداث شركت ماكاروني

دانلود مقاله طرح احداث شركت ماكاروني

 

 

 

 

 

دانلود مقاله طرح احداث شركت ماكاروني

 

 

بخش اول:

كليات طرح تهيه ماكاروني

مقدمه

مصرف انواع ماكاروني در جهان به دلايل مختلف افزايش يافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه مي باشد، در راستاي تأمين نياز جامعه و يا حتي در جهت تشويق به مصرف آن، كشورهاي صنعتي سرمايه هايي در اين راه به كار انداخته و با تبليغات به خوردن ماكاروني عادت كرده اند. اتخاذ سياست خود اتكايي در جهت ميل به استقلال اقتصادي كشور ايجاب مي كند كه توليد ماكاروني با استفاده از ماد اوليه داخلي و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمايت قرار گيرد كه امكانات جالبي براي تهيه انواع ماكاروني سالم فراهم مي نمايد. گسترش بهره برداري از ماكاروني براي توليد آن ضمن اينكه گام مهمي در جهت توسعه كشاورزي از نظر مواد اوليه و حمايت از زارعين كشور مي باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكاروني هاي موجود در استان از ارزش غذايي بالاتري برخوردار مي باشد. در حال حاضر واحدهاي ماكاروني در نقاط مختلف كشور به ظرفيت اسمي حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداري است.

اميد است با بهره برداري از اين كارخانه گامي در جهت افزايش توليد و قطع وابستگي برداشته و نيز خدمتي به كشور، مردم و منطقه محسوب مي گردد.

ـ نتايج آمارگيري صنايع رشته و ماكاروني:

گزارش زير نتايج آمارگيري از كارخانجات رشته ماكاروني سازي ايران مي باشد. از 78 كارخانه تهيه رشته و ماكاروني كه تماماً خصوصي مي باشند تقريباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگيري به عمل آمده است.

نتايج آمار گيري به عمل آمده شامل موارد زير مي باشد:

تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، ميزان مواد اوليه مصرفي عمده و غير عمده ، مواد شيميايي و ميزان وابستگي آنها، ميزان فرآورده هاي توليدي و نيز اشكالات تهيه مواد بسته بندي و اشكالات توليدي( شامل اشكالات فني كمبود قطعات يدكي) با بررسي كه در مورد اشكالات اساسي كارخانجات به عمل آمده و مي توان نتيجه گرفت كه در زمينه مواد اوليه بيته بندي و توليدي اشكال اساسي وجود دارد.

ظرفيت اسمي كارگاههاي ماكاروني طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.

وابستگي ماشين آلات در خط توليد ماكاروني نداريم و دستگاههاي توليدي واحد ماكاروني در كارخانجات توليدي ميكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته ميشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب مي گردد.

1ـ تعداد واحدها وضع مالكيت بصورت در صد كارخانجات بر مبناي تعداد در كل و همچنين تعداد كاركنان مطابق جدول زير مشخص مي گردد.

تعداد كل كارخانه

درصد دولتي و ملي شده

درصد خصوصي

درصد مختلط

تعداد كل كاركنان

داخلي

فصلي

78

ــ

100%

ــ

11270

2008

ـ فرآورده هاي توليدات كارخانجات رشته و ماكاروني:

رديف

نام ماده

نام واحد

ميزان توليد در سال 75

ميزان توليد در سال 76

ملاحظات

1

2

انواع ماكاروني

رشته

تن

تن

75228

11353

960000

20606

 

ظرفيت اسمي آمارگيري شده 960000 تن در سال بر اساس مقدار مواد موجود در گرمخانه طبق آمار موجود مي باشد

ـ ميزان مواد اوليه مصرفي كارخانجات ماكاروني:

آرد مصرفي در صنايع رشته ماكاروني در بازار داخلي تأمين مي شود.

رديف

نام ماده

نام واحد

ميزان توليد در سال 75

ميزان توليد در سال 76

داخلي

خارجي

داخلي

خارجي

1

2

آرد دو صفر و 3 صفر

آرد ستاره

تن

تن

75581

11000

ــ

ــ

880606

100000

ــ

ــ

جمع

86581

 

980606

 

ـ ميزان ساير مواد اوليه كارخانجات ماكاروني:

رديف

نام ماده

نام واحد

ميزان توليد در سال 75

ميزان توليد در سال 76

داخلي

خارجي

داخلي

خارجي

1

2

3

رنگ خوراكي

گندم سخت ونرم

زرده تخم مرغ

تن

تن

تن

ــ

15000

32%

ــ

ــ

ــ

ــ

22640

7/23%

ــ

ــ

ــ

جمع

32/15000

ــ

23/22640

 

مواد بسته بندي مورد استفاده در اين صنعت كارتن و سلوفان مي باشد، در زمينه كارتن اشكالي وجود ندارد و از داخل تأمين مي گردد ولي سلوفان از خارج تهيه مي گردد كه توسط مراكز تهيه و توزيع مواد شيميايي سلوفان طبق سهميه بندي وزارت صنايع جهت واحد هاي ماكاروني تهيه مي گرد.

ـ پراكندگي واحدهاي ماكاروني در چند شهر ايران:

رديف

نام استان

تعداد كارخانه

1

2

3

4

5

6

7

آذربايجان شرقي و غربي

اصفهان

تهران

خراسان

فارس

مركزي

يـــزد

17

12

24

13

6

9

2

ـ نمودارپراكندگيواحدهاي ماكاروني در چند استانكشور:

ـ تعريف چند نوع مختلف ماكاروني:

ماكاروني به چند صورت توليد مي شود كه مختصراً به شرح زير مي باشد:

الف) ماكاروني بلند لوله اي نازك ، به شعاع 5/0 تا 8/0 ميليمتر كه به اسم ورميشل معروف است اعم از آنكه به شكل طبيعي مستقيم يا پيچيده شده يا يكنواخت بريده شده يا اشكالهاي ديگر به آن داده باشد.

ب) ماكاروني كوتاه به اشكال صدفي ، حلزوني ، مارپيچ ، ريسماني تابيده و غيره كه به صورت صاف يا خط دار يا لنگره اي و غيره پر يا ميان خالي معروف به راويولي و كوكيت مي باشد.

ج) ماكاروني بلند تخت لب كنگره اي به پهناي 11 تا 60 ميليمتر.

د) ماكاروني مطلق، لوله اي است بلند و ميان خالي اعم از آنكه جدار خارجي آن صاف يا خط دار باشد. شعاع ماكاروني صاف مي تواند از 4 تا 9 ميليمتر و يا 19 ميليمتر باشد و شعاع ماكاروني خط دار مي تواند 8 يا 14 يا 18 ميليمتر باشد.

هـ) ماكاروني هاي ديگر به اشكال برنجي ، ستاره اي ، مثلث سوراخ دار حبهاي و عدسي انگشتري الفبا حلقه اي ، اعداد و غيره كه بيشتر براي مصرف سوپ مناسب هستند.

توليد ماكاروني آنچنان تابع ضوابط و مقررات خاص مي باشد كه شايد نتوان در بررسي اوليه متوجه شد ، چرا كه آنچه در ايران در حال حاضر به عنوان ماكاروني در بازارها عرضه مي شود مي توان به جرأت گفت كه 80% محصولات توليدي غير استاندارد بوده و يا فقط تركيب از آرد و رنگ مي باشد.

در حاليكه ماكاروني به عنوان يك غذاي ساده در بازارهاي جهاني مطرح است و مصرف كننده توقع دارد كه در عين اينكه محصول را به طور آماده مصرف مي نمايد ، همزمان با اين سرعت عمل بتواند پاره اي از ويتامينها و پروتئين هاي مجاز را نيز به بدن برساند ، و در ايران اين مطلب كمتر مورد توجه قرار دارد و يا اصلاً مورد توجه نيست و بر همين اساس است كه ماكاروني هاي وارداتي كه اغلب توسط مسافرين و يا بعضي از تجار و با قيمتي حدود 5 برابر محصول داخلي وارد بازار مي گردد. اما با تأسف ملاحظه مي گردد كه خريدار توجه بيشتري به خريد كالاي وارداتي دارد چرا كه محصول وارداتي با فرمولي متفاوت و با طعمي مطلوب و مطابق سليقه هر مصرف كننده توليد گرديده ، از نظر مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه با توجه به استاندارد آمريكا تهيه گرديده است.

«بخش دوم»

ـ هدف و نكات مهم طرح:

احداث يك واحد ماكاروني به ظرفيت هفتصد و پنجاه تن در سال در شهرستان كرج مورد تقاضا است. مواد اوليه مورد مصرف از آرد سمولينا و گندم دروم است كه توليد داخلي خواهد بود.

بازار مصرف اين محصول در شهرستان كرج و شهرها و استانهاي مجاور آن پيش بيني   مي گردد و در صورت بهره برداري از اين واحد مصرف در شهرستان كرج داراي سرانه 2 كيلوگرم در سال براي هر نفر مي باشد و اطلاعات موجود وجود بازار مناسب و كافي را نشان مي دهد. احداث اين واحد علاوه بر تأمين ماكاروني با كيفيت مناسب و ارزش غذايي بالاتر موجب ايجاد اشتغال 10 نفر مي شود كه علاوه بر آن تعدادي از قبيل توزيعين فروشندگان و ساير نيز از قبل آن به صورت غير مستقيم بهره مند مي شوند.

در طرح ارائه شده هزينه ثابت احداث اين واحد حدود1.069.345.670ريال و هزينه جاري آن حدود 241.834.470 ريال پيش بيني گرديده است.

قيمت تمام شده ماكاروني 1550 ريال برآورد گرديده است.

روش توليد محصول بر اساس استانداردهاي موجود ايران پيش بيني گرديده و انتخاب ماشين آلات و تجهيزات با توجه به حداكثر استفاده از امكانات ساخت داخل با مخلوط نمودن تكنولوژي ساده و رعايت صرفه و صلاح منطقه در كشور انجام گرديده است.

ـ نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارت است از انواع ماكاروني كه در بسته هاي 450 و 900 گرمي در داخل سلوفان ، نايلون يا كاغذهاي نخ دار بسته بندي شده و به بازار عرضه مي شود.

ـ ظرفيت توليد و زمان كار در كارخانه:

ظرفيت توليد كارخانه در حدود 750 تن انواع ماكاروني كه معادل 750000 كيلو كه در بسته بندي 450 و 900 گرمي عرضه مي شود.

مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطيلات و غيره عملاً 275 روز كاري و در يك شيفت كار 8 ساعته در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب توليد روزانه كارخانه 7/2 تن معادل 2700 كيلو مي باشد.

ـ ميزان مواد اوليه مورد نياز كارخانه:

مواد اوليه مورد نياز كارخانه آرد سمولينا (گندم دوروم) مي باشد.

1ـ مواد اوليه آرد سمولينا 758 تن

2ـ سلوفان يا نايلون 750000 بسته

ـ روش كار و نحوه فرآيند:

ابتدا آرد توسط الك ويبره شده سپس توسط ديتگاه هم زن به وسيله تركيب با آب خمير ماكاروني تهيه مي شود. در مرحله بعد توسط دستگاه اكسترودر فرم و شكل مي گيرد.

ماكاروني شكل داده شده روي ني هاي مخصوص قرار گرفته و سپس درگرمخانه خشك شده بعد برش داده مي شود و سپس در بسته هاي 450 و 900 گرمي به وسيله سلوفان و نايلون بسته بندي شده و به بازار عرضه مي گردد.

‎آرد ماكاروني بايستي از آرد سمولينا تهيه شود كه مشخصات آن شامل رطوبت 8 الي 12، پروتئين حداقل 5/9 الي 5/18، چربي1/1 الي 4/2 ، فيبر 5/0% الي 2% و خاكستر 5/0% الي 2% مي باشد. محصول بايد عاري از سوراخ ، شكاف ، لك و كپك زدگي باشد و در موقع استعمال زبري نداشته باشد و رنگ عوض ننمايد و در موقع نبايد خمير وله شود يا به هم بچسبد و يا بوي خمير و ترشي يا تلخي و طعمهاي زننده داشتئه باشد. PH  ماكاروني نبايد كمتر از 6 و بيشتر از 7 باشد. بسته بندي بايد در پاكتهاي سلوفان و يا پاكتهاي نخ دار باشد ، كالا بر طبق استاندارد ملي بايستي ساخته شود و شماره استاندارد ملي ماكاروني در ايران جهت توليد ماكاروني 213 مي باشد.

ـ كنترل كيفيت:

امروزه در صنايع غذايي بخش كنترل كيفي به عنوان يك بخش حياتي تلقي مي شود.

بخش كنترل با برقراري يك سيستم دقيق سعي در ارائه محصولي با كيفيت پيش بيني شده، مناسب و يكنواخت كه با ويژگيها و استانداردهاي مربوطه تطابق داشته باشد مينمايد. مفهوم كنوني كنترل كيفيت در صنايع غذايي بر خلاف گذشته كه صرفاً به چند آزمايش و آناليز شيميايي و ميكروبي بر روي محصول تمام شده اطلاق مي شده است نبوده ، بلكه مسئوليت كنترل تمامي مراحل توليد را در بر مي گيرد و در حقيقت يك سيستم كنترل كيفي كار با كنترل مواد اوليه ، كنترل ضمن فرآيند ، كنترل محصول تمام شده و انبار و كنترل محصول تا زماني كه مصرف كننده آنرا به مصرف مي رساند را دقيقاً به عهده بگيرد و ضمناً در آزمايشگاه واحد توليدي مشخصات ظاهري محصول ميزان PH و درصد رطوبت محصول تست مي گردد كه اين عمل بعد از خشك كن يا فرم دهي انجام ميگيرد.

براي بررسي آرد مصرفي مي توان از آزمايشگاه مواد غذايي اداره بهداري شهرستان استفاده نمود. همچنين آب مصرفي از نظر درصد سرب ، آرسبيك ، سلينم و …  بايستي آزمايش شود كه قبل از تركيب با آرد بايستي اين عمل انجام گيرد ، البته در صورتي كه از آب لوله كشي بهداشتي استفاده شود اين عمل ضرورت ندارد.

ـ ماشين آلات مورد نياز كارخانه (توليد) :

با توجه به روش نحوة فرآيند مذكور در بند 5 ماشين آلات مورد نياز خط توليد 750 تن ماكاروني در سال برابر 7/2 تن در روز و معادل 2700 كيلو در يك شيفت به شرح زير است:

 

تعداد صفحات:56

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file40_1761107_3387.zip61.7k

دانلود مقاله صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

دانلود مقاله صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل      دانلود مقاله صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل  با سيستم هاي كامپيوتري شده، سطح يكنواخت كنترل ـ گاهي اوقات ـ براي تمام آيتم‌هاي به كاربرده مي شود. با اين وجود ـ مديريت كردن موجودي ها هنوز به تنظيم دارايي ها نياز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام اين كار مفيد است. نكات كليدي و مهم : مديريت موجودي، مسئوليت عمليات هاي مهم است چون بيشتر بر شرايط لازم سرمايه هزينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن

دانلود مقاله پروژه مالی شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن        دانلود مقاله پروژه مالی شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن     خلاصه شركت: اين شركت در سال 1381 تاسيس گرديده است . شركت فوق در پي آن است كه توليد آب معدني وخدمات رساني آن را مدنظر قرار دهد. اضداد و اعضاي شركت عبارتند از: مديريت كارشناس تكنسين كارگر ماهر كارگر ساده كل كاركنان 1 4 3 10 15 45 زمين وساختمانهاي شركت به متر مربع عبارت است از: زمين سالن تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)

دانلود مقاله پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)       دانلود مقاله پروژه مالی شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثناراي (سهامي خاص)  مجمع عمـومي عـادي صـاحبـان سهـام اجزاي تشكيل‌دهنده صورت‌هاي مالي به قرار زير است: ترازنامه          صورت سود و زيان 1-2- گردش حساب سود (زيان) انباشته            &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شركت اشي مشي

دانلود مقاله پروژه مالی شركت اشي مشي      دانلود مقاله پروژه مالی شركت اشي مشي  تاريخچه گروه شركت هاي توليدي اشي مشي: شركت سهامي خاص گيلان سويا در سال 1371 تاسيس گرديد. اين شركت با داشتن بيش از يك دهه فعاليت، يكي از مجهزترين واحدهاي صنعتي توليد انواع ماكاروني، اسنك و نوشابه گازدار مي باشد، در اواخر سال 1378 همزمان با راه اندازي خط توليد نوشابه گازدار در بطري يكبار مصرف(PET) و نيز راه اندازي دستگاه بطري س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله شرح كار يك طرح اقتصادی توليد ورق پي وي سي نرم

دانلود مقاله شرح كار يك طرح اقتصادی  توليد ورق پي وي سي نرم       دانلود مقاله شرح كار يك طرح اقتصادی  ( توليد ورق پي- وي- سي نرم )  خلاصه و فشرده مطالعات فني، مالي، اقتصادي طرح: محصول مورد نظر طرح ورق پي-وي-سي نرم مي باشد كه با وزن مخصوص تقريبي بين 36/1-32/1 بوده و به عنوان يك محصول مياني (خود به عنوان مواد اوليه و محصول مياني) داراي كاربردهاي صنعتي و خانگي مي باشد. به دليل دارا بودن خواص ويژه، نرمي، دوام، شفافيت در بسيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها

دانلود مقاله سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها     دانلود مقاله سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها  پيشگفتار منظور از طرح سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه ، بطور كلي ايجاد روشي سيستماتيك و منطقي است براي اجراي عمليات مربوط به كالاهاي موجود در انبار و همچنين اعمال كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات . جزئيات سيستمهاي طرح شده در واحدهاي مختلف صنعتي با توجه به نوع فعاليت و سازمان داخلي آنها ممكن است با ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان           دانلود مقاله حسابداری بیمارستانها  مقدمه آگاهی از فنون و تخصص های اداری – تجاری از جمله مسائلی است که آگاهی آن برای کارشناسان. صاحبان مشاغل اعم از دولتی و غیر دولتی بسیار ضروری به نظر می رسد. پر واضح است که هر اندازه اطلاعات مدیران و کارگزاران و کارمندان و غیره نسبت به فنون، چه در زمینه نگهداری و چه در زمینه خلاقیت بیشتر باشد دستیابی به اهداف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان