تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله سیستمهای HVDC

دانلود مقاله سیستمهای HVDC

 

 

 

دانلود مقاله سیستمهای HVDC 

 

بخش اول

انواع سيستمهاي HVDC

1ـ مقدمه

2ـ معيارهايي از سيستم انتقال HVDC

3ـ انواع سيستمهاي HVDC

4ـ سيستم تك قطبي

5ـ شبكه تك قطبي با بيش از يك هادي

6ـ سيستم انتقال دو قطبي

7ـ مزايا و معايب خطوط HVDC از نظر فني

8ـ ارزيابي

مقدمه

در نخستين سالها الكتريسته به شكل مستقيم (DC) مورد استفاده قرار ميگرفت كه نمونه بارز آن باطريهاي الكترو شيميايي بودند كه در تلگراف كاربرد وسيعي داشت.

در اولين نيروگاه برق كه در سال 1882 توسط اديسون در شهر نيويورك احداث گرديد از ماشين بخار و ديناموهاي جريان مستقيم براي توليد برق استفاده شد و نيروي حاصله به همان فرم DC از طريق كابلهاي زيرزميني توزيع و مصرف شد. در سال 1880 تا 1890 با ساخت ترانسفورماتورها وژنراتورهاي القايي شبكه‌هاي انتقال AC توسعه فراواني پيدا كرد ، بطوريكه اين نوع شبكه بر شبكه‌هاي DC مسلط شد. علي رغم اين موضوع ، در اين سالها مهندسان تلاش زيادي جهت مرتفع ساختن مشكلات شبكه‌هاي انتقال DC به انجام رساندند ، بطوريكه رنه تيوري1 در سال 1889 با سري كردن ژنراتورهاي DC توانست به ولتاژ بالايي جهت انتقال DC دست يابد و در انتهاي خط هم تعدادي موتور DC را با هم سري كرده و هر يك از اين موتورها را با بك ژنراتورDC يا AC با ولتاژ كم كوپل كرده بود.

از اين نوع سيستم تا سال 1911 حدود 20 پروژه در اروپا به اجرا درآمد كه مهمترين آن در فرانسه بين موتيرز2 در كوههاي آلپ فرانسه و شهر ليون با فاصله‌اي حدود km20 و سطح ولتاژ kv125 تا سال 1937 مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

به هر حال با توجه به محدوديت ماشين‌هاي DC مشخص بود كه توسعه بيشتر HVDC به مدلهايي با كيفيت بهتر از اين نوع ماشين‌ها نياز داشت، به همين دليل عده‌اي به طرح ديگري از مبدلها پرداختند.

در سال 1932 ماركس در آلمان مبدلهايي با قوس هوا ابداع كرد كه باسويچينگ قوس بين دو الكترود مشابه، جريان متناوب قابل تبديل به جريان مستقيم مي‌شدند ولي اين نوع مبدل اشكالاتي از جمله عمر كم الكترودها،  افت ولتاژ نسبتاً زياد (V500 روي قوس) و همچنين توان تلفاتي زياد براي قوس و براي دميدن هواي خاموش كننده قوس و خنك كنندگي حدود 3% قدرت انتقالي داشت.

در سال 1930 براي اولين بارديوهاي جيوه‌اي مجهز به الكترود كمكي ساخته شدند، اين نوع ديودها قابليت كار در حالت اينورتري را نيز داشتند به اين ترتيب در سالهاي بعد مبدلهاي شبكه‌ انتقال DC به ديودهاي مذكور مجهز شدند.

اولين خطوط HVDC با استفاده از اين نوع مبدلها در طول جنگ جهاني دوم در كشور آلمان احداث شد، اين خط به طول km115 و ولتاژ kv400 و ظرفيت انتقال قدرت Mw60 با كابل زيرزميني مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

همچنين در اين سالها خطي بين مسكووكاشيراباطول km112 و ظرفيت Mw30 و ولتاژ kv100+ كه عمدتاً با استفاده از كابل و بعضي از قستمها هوايي بوده است، ايجاد شد.

انتقال انرژي الكتريكي با استفاده از سيستم فشار قوي جريان مستقيم ( HVDC )به عنوان مكمل سيستم‌هاي فشار قوي متناوب (HVDC ) و حتي در مواردي جايگزين آن از دهه ششم قرن ميلادي حاضر، مطرح بوده است. حدود Gw50 توان انتقال مي‌دهند.

به عنوان نمونه ميتوان از سيستم ايتايپو1 در برزيل ياد كرد. اين سيستم Gw 3/6 توان تحت ولتاژ kv600+ در فاصله‌اي به طول km800 انتقال مي‌دهد.

با بررسي سيستم‌هاي  HVDC ساخته شده مي‌بينيم كه در بعضي از موارد انتقال انرژي با جريان مستقيم تنها راه چاره موجود است و مشكلات فني اجازه نمي‌دهند از جريان متناوب براي اين كار استفاده شود، به عنوان مثال انتقال توان با كابل از طريق دريا در فواصل طولاني يا ارتباط ميان شبكه‌هاي با فركانس متفاوت چاره‌اي جز استفاده از سيستم‌DC نيست. در برخي ديگر از سيستمهاي HVDC که برتری اقتصادی انتقالDC درآن مورد نسبت به انتقال ACسبب انتخاب HVDC شده است.

مثلاً با توجه به اينكه انتقالDC را مي‌توان با دو يا يك هادي ( به جاي سه هادي درAC  ) انجام داد.

انتقال حجم زيادي از توان در فواصل طولاني( بيش از km800) بصورت DC نسبت به AC  با صرفه ‌تر است. در بعضي از موارد پارامترهاي ديگري از قبيل بهبود پايداري، حفظ سطح اتصال كوتاه ، كنترل پذيري بيشتر هم مطرح می شوند که علی رغم داشتن هزینه برابر یابیشتر سيستم‌DC بر AC ترجيح داده مي‌شود.

پيشرفت‌هاي روز افزون در ساخت ادوات نيمه‌هادي براي توان‌هاي بالاتر با قيمتهاي ارزانتر راه استفاده ازانتقال جريان مستقيم را هموارتر كرده است.

معيارهايي از سيستم انتقال HVDC

سيستم HVDC بخاطر يك يا چند دليل از دلايل زير نسبت به سيستم AC در ولتاژهاي بالا ارجحيت دارد:

1ـ براي خطوط انتقال بلند با قدرت انتقالي بالا.

از نظر اقتصادي و بدون در نظر گرفتن تلفات كم در خطوط انتقال، از سيستم HVDC استفاده مي‌شود. بهر حال HVDC به تجهيزات ايستگاه‌هاي تبديل كننده اضافي احتياج دارد.

در انتقال قدرتهاي بالا در فواصل زياد مجموع تلفات سيستم‌ DC كمتر از سيستم AC است بطور كل در شرايط يكسان ، تصميم‌گيري بر اساس علم اقتصاد براي انتخاب يك طرح صورت مي‌گيرد.

خطوط HVDC احتياج به ايستگاه‌هاي مياني براي متعادل سازي ندارند ولي خطوط EHV-AC به اين ايستگاه‌ها احتياج دارند كه در شرايط يكسان تلفات ايستگاهها در خطوط HVDC كمتر از خطوط EHV-AC ميباشد.(شكل « 1-1»)

شكل (1-1) نمودار هزينه ـ  مسافت سيستمهاي HVDC  و AC وEHV-AC

2ـ براي متصل كردن دو سيستم (شبكه) AC كه داراي سيستم كنترل بارـ فركانس مي‌باشند.

سيستم HVDC چند مزيت نسبت به سيستم AC دارد. سيستمهاي HVDC براي سنكرون كردن دو سيستم AC  بكار مي‌روند و خود اين سيستمها احتياج به سيستم‌هاي ديگري براي سنكرون شدن ندارند.

با HVDC ، قدرت انتقالي كنترل مي‌شود و اغتشاشات در فركانس وجود ندارد و حالات زود گذر در شبكه AC در هر دو طرف مي‌تواند در حد مطلوب بهبود داد شود.

3ـ براي ايستگاه‌هاي سنكرونيزاسيون پشت به پشت1

در جايي كه بخواهند دو سيستم AC  با فركانس مختلف را بهم متصل كنند، مي‌توان از ايستگاه مبدل HVDC استفاده نمود و با استفاده از سيستم ، ميزان توان انتقالي و مبادله شده بين آنها را كنترل نمود.

4ـ اتصال چند شبكه جريان متناوب فشار قوي

اين امكان توسط سيستم HVDC جديد قابل اجرا است و بوسيله آن سه يا چند شبكه AC مي‌توانند بصورت سنكرون به هم متصل شوند.

قدرت جاري شده در هر يك از سيستم‌هاي AC متصل، ميتواند كنترل شود و همچنين قدرت‌هاي زيادي مي‌تواند منتقل شود.

5ـ براي كابلهاي انتقال زيرزميني و زير دريايي

اين كابلها براي فواصل متوسط و ولتاژهاي بالا و انتقال قدرت در دريا و اقيانوس مورد استفاده مي‌باشند.

خسارت ناشي از درجه حرارت حاصل شده بوسيله جريان هاي شارژ خازني كابل، محدوديتي براي بارها مي‌باشند. در هر ولتاژ مشخص محدوديتي براي طول كابل و همچنين محدوديتي براي انتقال توان توسط كابل مي‌باشد و در اين حالت كابل‌هاي HVDC ضروري مي‌باشند.

انواع سيستم‌هاي HVDC

يك سيستم انتقال HVDC ، انرژي الكتريكي را از يك يا چند ايستگاه AC از طريق جريان مستقيم به ايستگاه‌هاي ديگر  AC منتقل مي‌كند و نيز توان را توسط چند ترمينال به شكل جريان مستقيم بين سه يا چند ايستگاه AC منتقل مي‌كند.

سيم تك قطبي1

اين سيستم انتقال ، داراي يك قطب و زمين به عنوان مسير برگشت جريان مي‌باشد، به عبارت ديگر در اين سيتم جريان و قدرت از طريق هادي هاي خطوط و زمين كه مانند يك هادي مي‌باشد انتقال پيدا مي‌كند.

سيستم‌هاي تك قطبي HVDC براي قدرتهاي نسبتاً كم مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمدتاً توسط كابل انتقال مي‌يابند.

در بعضي از طرح‌هاي سيستم‌هاي تك قطبي به سادگي به سيستم‌هاي دو قطبي تبديل مي‌شوند ( به وسيله اضافه كردن ايستگاه و قطب خطوط).

جريان جاري در سيستم انتقال تك قطبي اجرا شده شكل(1-2) بين 200 تا 800 آمپر است.

جريان زمين در مسيري كه در اين طرح‌ها پيش‌بيني شده جاري مي‌شود، مسير زمين كم هزينه و مقاومت كمتري دارد و در نتيجه هادي كمتري استفاده مي‌شود كه سهم زيادي در اقتصاد سيستم دارد.

سيستم تك قطبي ارزشي معادل نيمي از سيستم دو قطبي دارد و هم ارزش است با طرح EHV-DC براي كابلهاي زير دريايي طولاني تا طول km25 و قدرت بالايي تا

حدود Mw 250. براي چنين كابلهايي توسط سيستم AC عملي نيست ، زيرا جريان شارژ خازني بالاي AC حرارترا در كابلها افزايش داده و علاوه لذا تلفات زياد به كابل نيز آسيب مي‌رساند.

   

                                               

شکل(1-2) نمايش يک سيستم انتقال HVDC تک قطبی

شبكه تك قطبي با بيش از يك هادي1

در چنين سيستمي دو يا چند خط انتقال با پلاريته يكسان (منفي) وجود دارد و برگشت جريان از زمين و يا از دريا انجام مي‌شود. در صورت بروز خطا در يكي از هاديها مي‌توان با اتصال مبدل‌ها به هادي ديگر داراي ظرفيت اضافه‌بار مي‌باشد بخشي از توان خط خارج شده را انتقال داد.

 

 

 

                                       

شکل(1-3) نمايش يک سيستم انتقال HVDC تک قطبی با دو هادی

در اين شبكه براي كاهش تلفات كرونا از وجود دو و يا چند هادي استفاده شده است . محدوديت كاربرد اين نوع لينك DC مانند تك قطبي همان عبور جريان از زمين مي‌باشد كه در اين جريان در مناطق شهري باعث خوردگي الكترونيكي لوله‌ها و سازه‌هاي فلزي و همچنين در دريا باعث انحراف قطب‌نماي مغناطيسي شناورهاي دريايي خواهد شد.

سيستم‌ انتقال دو قطبي HVDC 1

در اين خطوط انتقال HVDC ايستگاه‌ها دو قطبي مي‌باشند يكي مثبت و ديگري منفي. نقاط وسطي مبدل‌ها در هر ايستگاه زمين شده است و قدرت انتقال آن دو برابر تك قطبي است.

اين سيستم براي انتقال قدرتهاي بالا و مسافت زياد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يك برج خط HVDC دو قطبي دو هادي دارد يكي پلاريته مثبت كه از طريق بدنه برج زمين مي‌شود و ديگري منفي كه ولتاژ بين دو قطب دو برابر ولتاژ بین قطب وزمین است.

یک سیستم دو قطبی نرمال از دو تک قطب مجزا با يك زمين ساخته مي‌شود لذا اين دو قطب مي‌توانند بطور مجزا و مستقل راه‌اندازي شوند.

در راه‌اندازي نرمال با جريانهاي مساوي جريان زمين صفر مي‌باشد ولي با بروز اشكال در يكي از قطبها ، قطب ديگر مي تواند نيمي از قدرت دو قطبي را انتقال دهد و لذا با بروز اشكال در يك سيستم دو قطبي ، آن سيستم مي‌تواند بطور اتوماتيك به يك سيستم تك قطبي تبديل شود.

 

 

 

شکل (1-4) نمايش يک سيستم دو قطبی

مزايا و معايب خطوط HVDC از نظر فنی

بطور خلاصه مي توان مزاياي فني خطوط HVDC نسبت به خطوط HVAC و EHV-AC را به ترتيب زير بيان كرد.

1ـ عدم انتقال توان راكتيو

2ـ عدم محدوديت روي طول خط بخاطر پايداري

3ـ هر سيستم مي‌تواند به طور مستقل عمل نمايد در حاليكه در AC  توان عملكرد دو فاز و تكفاز موجود نيست.

4ـ تلفات اهمي كمتر ( به خاطر نبودن اثر پوستي)

5ـ ظرفيت بيشتر هاديها ( به خاطر ضريب توان يك)

6ـ كرونا و تداخل امواج راديويي كمتر

7ـ سطح اتصال كوتاه كمتر در طرف DC و زياد نكردن اتصال كوتاه در شبكه AC

8ـ كنترل سريع فلوي انرژي به خاطر وجود يكسو كننده‌ها

9ـ سطح ولتاژ كليدزني كمتر

از نظر فني معايب شبكه‌هاي DC نسبت به AC عبارتند از:

1ـ عدم وجود كليدهاي سريع HVDC كه پيدايش شبكه‌هاي به هم پيوسته  DC را ناممكن يا مشكل مي‌كند.

2ـ ايجاد هارومونيك زياد توسط يكسو كننده‌ها كه استفاده از فيلترها را در محل يكسو كننده‌ها ضروري مي‌كند.

3ـ توان راكتيو مصرفي توسط يكسو كننده‌ها كه وجود خازنهاي موازي را در محل يكسو كننده‌ها ضروري مي‌كند.

ارزيابي

در جريان مستقيم توليد انرژي و تبديل ولتاژ خصوصاً در مقادبر بزرگ بسيار مشكل بوده و نسبت به جريان متناوب گرانتر مي باشد. با اين وجود سيستم‌هاي DC برخي از مسائل و مشكلات سيستم‌هاي AC مانند سنكرونيزاسيون و پايداري را ندارند. ضمناً در انتقال انرژي بصورت EHV-AC و انتقال انرژي با كابل‌هاي عايقدار و برخي موارد ديگر، استفاده از سيستم DC ارزانتر مي‌باشد.

در خطوط انتقال انرژي بصورت DC هزينه هادي، هزينه ايزولاسيون و هزينه پايه و پي در شرايط يكسان نسبت به خطوط ACاساس سيستم‌هاي قدرت را تشكيل مي‌دهند بنابراين تنها در شرايطي كه طول خط انتقال بسيار بلند باشد از سيستم‌DC استفاده مي‌شود.

در انتها نيز مقايسه‌اي بين HVDC و HVAC انجام مي‌دهيم:

1ـ هزينه ساخت ايتسگاه‌هاي يكسو‌سازي در سيستم HVDC از هزينه ساخت پستها در HVAC خيلي بيشتر است.

2ـ خطوط انتقال هوايي (دكلها، مقره‌ها و… ) در HVDC از خطوط انتقال هوايي در HVAC ارزانتر مي‌باشد.

3ـ كابل‌هاي HVDC از كابل هاي HVAC خيلي ارزانتر هستند و لذا براي فواصل زياد مقرون به صرفه بوده و انتقال انرژي بوسيله HVDC ارزانتر از HVAC است.

توسط سيستم HVDC مي‌توان صرفه‌جويي زيادي نمود.

بخش دوم

انواع سيستمهاي كنترل HVDC

1ـ مقدمه

2ـ برخي از مزاياي سيستم HVDC

3ـ برخي از معايب سيستم HVDC

4ـ اصول كنترل در مبدلها و و سيستمهاي HVDC

5- كنترل در مبدل AC/DC

6ـ واحد فرمان آتش

7ـ كنترل در شبكه HVDC

 8ـ كنترل با جريان ثابت يا ولتاژ ثابت

9ـ مشخصه هاي تركيبي در شبكه HVDC  و تغيير جهت توان

10ـ تعيين ميزان قدرت انتقالي

11ـ كنترل ويژه در سيستمهاي HVDC

12ـ كنترل فركانس

13ـ كنترل از طريق مدولاسيون توان DC

14ـ كنترل توان راكتيو

15ـ كنترل با ضريب قدرت ثابت (CPF  )

16ـ كنترل با جريان راكتيو ثابت   (CRO)

17ـ سطوح مختلف كنترل

18ـ يك كنترل غير قوي براي سيستمهاي قدرت AC/DC موازي

19 ـ ارزياب        

مقدمه

رشد سريع در مصرف انرژي الكتريكي لزوم انتقال اين انرژي را در ظرفيت هاي بالا از مراكز توليد به مصرف ضروري ساخته است ، اما در سالهاي اخير مسائل اقتصادی در تولید و انتقال انرژی با قیمت ارزان از یک طرف ومسائل محيط زيستي نظير آلودگي بيش از حد در شهرهاي بزرگ از طرف ديگر باعث شده است كه نيروگاه ها اكثرا در فواصل دور از مركز مصرف عمده و در محل منبع سوخت ارزان تاسيس شوند و خطوط انتقال با ظرفيت بالا و طول زياد براي انتقال انرژي ايجاد شود .

برخي از مزايا HVDC

1ـ مقدار توان برهادي بزرگتر است .

2ـ خط از ساختار ساده تري برخوردار است .

3ـ از اثر برگشت زمين مي توان استفاده نمود ، بنابراين هر هادي مي تواند در يك مدار مستقل قرار بگيرد .

4ـ جريان شارژينگ وجود ندارد .

5ـ مي توان در ولتاژهاي بالاتر از كابلها استفاده نمود .

6ـ دامنه اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ به مراتب كمتر از انتقال AC  است .

7ـ چون جهت ميدان الكتريكي اعمال شده به عايق كابلها ثابت است لذا عمر اين عايقها بالاتر مي رود .

8ـ در صورت پيرشدن عايق كابلها، ميتوان از كابلهاي تحت ولتاژ كمتري استفاده كرد .

9ـ تلفات كرونا وتداخل راديويي آن بويژه درهواي نامساعد كمتر ازانتقال AC است.

10 ـ مـورد 9 شـرط استفاده از خطـوط باندل را در ولتاژهاي بالا سبكتر مي كند .

11ـ لزومي ندارد كه طرفيـن AC  سنـكرون باشـد حتي مي توانند فركانسهاي مختلفي داشته باشند .

12ـ سطح اتصال كوتاه DC  تغيير چنداني نمي كند .

13ـ جـريان اتصـال كـوتاه DC  به 2 برابر جـريان  نامي خط محدود است

برخي از معايب HVDC

1ـ مبدل ها گران قيمت هستند .

2ـ مبدل ها به توان راكتيو زيادي نياز دارند .

3ـ در صورت لزوم نمي توان بار زیادی روي مبدلها تحميل كرد .

4ـ ابعاد پست مبدل به خاطر وجود مناطق AC  و DC  جداگانه بزرگ است .

5ـ تريستورها در برابر حرارت و تنشهاي الكتريكي حساسند و نياز به مواظبت و نگهداري دارند .

6ـ نداشتن كليدهاي فشار قوي DC  در جريان بالا از امكان به هم پيوستن سيستم هاي HVDC  مي كاهد .

اصول كنترل در مبدلها و سيستم هاي HVDC

كنترل در يك سيستم HVDC  شامل كنترلهاي پايه به هنگام عملكرد عادي سيستم مانند ولتاژ و جريان و يا كنترل هاي خاص براي مقادير ويژه ، وابسته به نوع كاربرد HVDC  در شبكه مورد نظر مانند كنترل توان راكتيو ، كنترل فركانس و كنترل مدولاسيون توان مي باشد .

كنترل در مبدل AC/DC

 نظرها و ايده ها در مورد يك سيستم كنترل مناسب و ايده ال براي يك مبدلHVDC  ممكن است متفاوت باشد ، مهمترين نيازهايي كه چنين سيستمي مي بايست جوابگوي آن باشد عبارتند از :

الف )آتش كردن متقارن تريستورها در حالت دائم به نحوي كه هارمونيك هاي توليدي ناشناخته توسط مبدل به ميزان قابل توجهي كاهش يابد .

ب) مصرف كمينه توان راكتيو يعني كا با كمترين زاويه تاخير آتش  و كمتر ين زاويه حدآتش  ممكنه بدون افزايش خطر شكست كموتاسيون.

ج) به تغييرات عادي در ولتاژ و فركانس شبكه تغذيه AC  حساس نباشد بخصوص وقتي كه سيستم HVDC  مربوطه تنها بار متصل به نيروگاه باشد چون در اين حالت انحرافات فركانسي بزرگ در شبكه حاصل خواهد شد.

د) سرعت پاسخ كافي و حد و ناحيه پايداري بزرگ باشد بخصوص وقتي كه نسبت اتصال كوتاه كوچك باشد .

ه) مبدل مي باست رنج عملكرد پيوسته اي از حالت يكسوسازي تمام تا حالت اينورتري كامل داشته باشد.

و) عملكرد در حالت اينورتري با كمترين خطاي كماتاسيون ممكن ، حتي در ولتاژهاي اعوجاج يافته در طرف AC

مدلهاي گوناگون كنترل در يك كبدلHVDC عبارتند از:

الف ) علمكرد جريان ثابت كه در اين حالت مبدل مي‌تواند به صورت اينورتر يا يكسوساز كار كند.

ب ) عملكرد بصورت يكسوسازي با زاويه تأخير آتش كمينه (min   )       

ج ) عملكرد به صورت اينورتري با زوايه حد خاموشي كمينه (min  )

زاويه حد خاموشي1، زاويه ما بين لحظه صفر شدن جريان يك تريستور و زمان مثبت شدن مجدد ولتاژ آند ـ كاتد مي‌باشد.

 

تعداد صفحات:74

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file30_1760821_5913.zip2.2 MB

دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي

دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي     دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي155ص  مقدمه: معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از درمان فردي است كه عليرغم داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله خوبي براي كمكهاي فيزيكي به  افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي خود تا حد زيادي استقلال مي دهد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله plc

دانلود مقاله plc     دانلود مقالهPLC   خلاصه: Plc مخفف عبارت programming logic control ميباشد.اين سيستم وسيله ايست كه متناسب بابرنامه اي كه دريافت ميكند وظيفه اي خاص را اجرا ميكند به عبارت ديگر  plc نوعي كامپيوتر است كه برنامه اي خاص را اجرا ميكند . با ظهور  plc تجهيزات و قطعات استفاده شده در كنترل فرايند هاي صنعتي و خطوط توليد تغيير نموده و مدار هاي رله كنتاكتوري و سخت افز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد     طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد  فصل اول مقدمه در اثر انتقال سيگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ايجاد پتانسيل عمل می نمايد که به آن EMG گويند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار اين پتانسيل های عمل در طول عضله ادامه يافته و بر روی پوست قابل دريافت می گردند . با نصب الکتروده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن

دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن     دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن 60ص   فصل اول مقدمه: 1-1-اصول كلي رادار و عملكرد آن رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت هدفها به كار مي رود. اين دستگاه بر اساس يك شكل موج خاص به طرف هدف براي مثال يك موج سينوسي با مدولاسيون پالسي(Pulse- Modulated) و تجزيه وتحليل بازتاب (Echo) آن عمل مي كند. رادار به منظور توسعه توانايي حسي‏هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد

دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد     دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد105ص  استفاده از انرژي باد 1-2 استفاده از انرژی باد با توجه به این که افزایش سرعت باد موجب چرخش سریعتر توربین می شود. (توربین با سرعت متغیر)، از بادهای با سرعت بالا می توان قدرت بیشتری گرفت. این موضوع منتج به کارایی بیشتر ماشین شده، همانطور که با نیروی اعمالی روی ماشین آلات در این سرعت های بالا کاهش یافته است. این ماشین آلات نیز هم ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,100 تومان

دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر

دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر     دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر 85 ص    فصل اول: ميكروكنترلر AT89C 2051 1_1) تاريخچه با وجود گذشت30 سال از تولد ريز پردازنده تصور وسايل الكترونيكي بدون آنها كار مشكلي است در سال 1971 شركت اينتل 8080 را به عنوان اولين ريزپردازنده موفق عرضه كرد. مدت كوتاهي بعد از آن موتورولا، RCA و سپس Zilog انواع مشابهي راهمچون 6800، 6502  80Z، را عرضه كرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر

دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر     دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر72ص  مقدمه ترموکوپل , اساسا یک فرمان دهنده حرارتی است . قسمت (حس گر ) sensor  آن از دو فلز غیر متجانس تشکیل شده است . جریان حاصل از عملکرد این قسمت که با شعله در تماس است بوسیله یک سیم لاکی (داخل لوله مسی) به انتهای ترموکوپل می رسد و از آنجا به وسایل یا تجهیزات عمل کننده سیستم (شیر مغناطیسی ) فرستاده می شود . حرارت آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری     دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری 42 ص  مقدمه: درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد. عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    فصل اول معرفي سيستم PROCONTROL معرفي سيستم PROCONTROL P سيستم PROCONTROL P ساخت شركت[1] ABB يكي از سيستم ها كنترل گسترده است كه براي كنترل نيروگاه ها استفاده مي شود. در اين سيستم با استفاده از حافظه در ريزپردازنده سعي شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جاي سخت افزار استفاده گردد. همچنين به جاي استفاده از روش سيم كشي معم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله مترو تهران و کرج

دانلود مقاله مترو تهران و کرج      دانلود مقاله مترو تهران و کرج  74ص  مقدمه: در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5- خط2- شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد و همچنین قطارهای DC در دو خط نیز با تفاوت اندکی با یکدیگر یکسان است ولی قطارهای خط 5 دارای شکل حرکتی و نوع دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان     دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان65ص  فصل اول لامپ‌هاي با ميدان متقاطع  (Cross - Field)  مايكروويوي (M-Type) مقدمه در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الكتريكي dc بر يكديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل     دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 70 ص + 60 اسلاید  فصل اول  مشخصات تشعشعي يک آنتن 1-1) مقدمه انتقال امواج الکترومغناطيسي مي تواند توسط نوعي از ساختارهاي هدايت کننده امواج (مانند يک خط انتقال يا يک موجبر) صورت گيرد و يا مي تواند از طريق آنتنهاي فرستنده و گيرنده بدون هيچ گونه ساختار هدايت کننده واسطه اي انجام پذيرد. عوامل مختلفي در انتخاب بين خطوط ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله لیزر

دانلودمقاله لیزر     دانلودمقاله لیزر 220 ص  فيزيك ليزر: قبل از شرح قسمتهاي مختلف يك دستگاه ليزر, لازمست مختصري در مورد فيزيك اتمي و پديده جذب و گسيل یادآوری گردد. در مورد فيزيك ليزر هر اتم بسته به ترتيب و نظم الكترونهاي آن روي مدارات آن, داراي انرژي خاصي است كمترين ميزان انرژي ممكن براي يك اتم در سطح پايه Eo است كه الكترون ها به هسته نزديك هستند. در واقع ميزان اين انرژي وقتي تغيير مي كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله اینورتر

دانلود مقاله اینورتر      دانلود مقاله اینورتر 170 ص  مقدمه: همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله اسيلاتور

دانلود مقاله اسيلاتور     دانلود مقاله اسيلاتور 70ص  مقدمه با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده است. در مخابرات ما با سيستم هايي كار مي كنيم كه احتياج به فركانس دقيق دارند تا از خطاهاي جيتر كه منجر به isi مي شوند جلوگيري كنيم، با اين كار هزينه ها بسيار پايين مي آيد و نياز به تكرار كننده هاي ديجيتال كمتر مي شود. بنابراين مهندسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي      بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي 130 ص  مقدمه  انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله برق فیبر نوری

دانلود مقاله برق فیبر نوری     دانلود مقاله برق فیبر نوری 76 ص  پس از اختراع ليزر در سال 1960 ميلادي ، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت . خبرساخت اولين فيبر نوري در سال 1966 همزمان در انگليس و فرانسه با تضعيفي برابر با ؟ اعلام شد كه عملاً در انتقال اطلاعات مخابراتي قابل استفاده نبود تا اينكه در سال 1976 با كوشش فراوان پژوهندگان، تلفات فيبر نوري توليدي شديداً كاهش داده شد و به مقد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن    دانلود مقاله کارشناسی بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن با استفاده از نرم افزار matlab  مقدمه در ميان مباحث مختلف علوم بحث طراحي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مورد آن بايد تحقيقات وسيعي انجام شود. در مورد دستگاهها و وسايل الكتريكي نيز موضوع طراحي جايگاه ويژه اي دارد. شايد پركاربردترين وسيله اي كه در اغلب دستگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان