تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي

دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي

 

 

 

 

دانلود مقاله صندلي چرخدار الكتريكي155ص

 

مقدمه:

معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از درمان فردي است كه عليرغم داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله خوبي براي كمكهاي فيزيكي به  افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي خود تا حد زيادي استقلال مي دهد . صندلي چرخدار افزايش كارآيي فرد باعث عارضه يا عوارض احتمالي نشود. به دليل اشكالات موجود در صندليهاي چرخدار فعلي، استفاده كنندگان دچار عوارض مختلفي مي شوند. به عنوان مثال تقريباً نيمي از افرادي ك به طور مداوم از صندلي چرخدار با نيروي رانش خود شخص استفاده مي كنند از درد در مفاصل شانه شكايت دارند [10] تحقيقات وسيعي در زمينه طراحي صندلي چرخدار و چگونگي ارتباط آن با كاربر در حال انجام است تا ايمني تكنولوژي صندلي چرخدار افزايش يابد. [1].

1-اجزاء صندلي چرخدار

يك صندلي چرخدار از چهار جزء اساسي به شرح زير تشكيل شده است:

 • سيستم نگهدارنده بدن

 • سيستم رانش

 • چرخها

 • اسكلت بدنه

1-1-سيستم نگهدارنده بدن:

اين سيستم از قسمتهايي تشكيل شده است كه يا بدن روي آنها به طور مستقيم تكيه مي كند و يا نگهدارنده بدن هستند. مثل تكيه گاه پشت، محل نشستن، تكيه گاه ساعد و دست، تكيه گاه ساق و زيرپايي.

1-2-سيستم رانش:

اين سيستم خود از سيستم هاي محرك، هدايت و ترمز تشكيل مي شود.

1-2-1-سيستم محرك:

اين سيستم شامل  منبع توليد نيرو، وسائل كنترل نيرو، انتقال نيرو و چرخهاي رانش مي باشد.

1-2-2-1- منبع توليد نيرو: نيروي لازم رانش مي تواند توسط انسان يا باتري و يا موتور سوختي توليد گردد.

2-1-2-1- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم محرك است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و سبب كنترل نيروي اعمال شده مي تواند نيروي عضلاني راننده و يا نيروي ديگري باشد كه توسط راننده كنترل مي شود و يا مي تواند تركيبي از هر دو باشد.

3-1-2-1- وسايل انتقال: مجموعه اجرائي هستند كه نيروي اعمال رانش را از وسايل كنترل به چرخهاي راننده منقل مي كند وسائل انتقال مي توانند مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، الكتريكي و يا تركيبي از اينها باشند. در صورتي كه نيروي رانش توسط منبعي به غير از نيروي عضلاني راننده ايجاد شود، محفظه حامل نيرو جزء سيستم انتقال محسوب مي شود.

2-2-1-سيستم هدايت:

اين سيستم شامل وسائل كنترل،  انتقال و چرخهاي هدايت مي باشد.

1-2-2-1-وسايل كنترل: قسمتي از سيستم هدايت است كه مستقيماً از راننده فرمان مي گيرد.

1-2-2-1-وسائل انتقال: مجموعه اجزايي است كه نيروي لازم براي هدايت را از وسايل كنترل به چرخهاي هدايت، منتقل مي كند.

3-2-2 چرخهاي هدايت: به 2-3-1 مراجعه شود.

3-2-1-سيستم ترمز:

اين سيستم شامل وسائل كنترل، انتقال و ترمز چرخها مي باشد.

1-3-2-1- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم ترمز است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و نيروي ترمز را به وسائل انتقال مي رساند.

2-3-2-1-وسائل انتقال: مجموعه اجزائي است كه نيروي لازم براي ترمز كردن را از وسائل كنترل به ترمز چرخ مي رساند.

3-3-2-1-ترمز چرخ: اجزايي از صندلي چرخدار هستند كه نيروي ترمز بين آنها ايجاد مي شود. ترمز چرخ مي تواند به صورتهاي زير باشد: ترمز اصطكاكي كه نيروي  ترمز بر اثر اصطكاك بين اجزاء نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. ترمز الكتريكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد در ميدان الكترومغناطيسي بر روي اجزا نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. اين اجزاء با  هم تماس ندارند و يا ترمز هيدروليكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد جريان سيال بين اجزاء نسبت به هم گردنده مي شود.

دو سيستم ترمز در صندلي چرخدار وجود دارد. يك سيستم، ترمزي است كه راننده توسط آن به طور مؤثر، سريع و يا آهسته توأم با ايمني سرعت صندلي چرخدار را كم و يا آن را كاملاً متوقف مي نمايد. اين روش ترمز مانند ترمز عادي در وسائل نقليه مي باشد. سيستم ديگر، ترمزي است كه براي ثابت نگه داشتن صندلي چرخدار بر روي سطوح شيب دار حتي اگر راننده صندلي را ترك كرده باشد استفاده مي شود. اين روش ترمز مانند ترمز دستي است.

3-1-چرخها:

1-3-1-چرخ راننده: چرخي است كه با سيستم رانش ارتباط دارد وقتي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي رانش ايجاد مي شود.

2-3-1-چرخ هدايت: چرخي است كه با سيستم هدايت ارتباط دارد و هنگامي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي هدايت ايجاد مي شود.

3-3 چرخ جلوي هرزگرد: چرخي است كه مي تواند به دور خود بچرخد اما به منظور ايجاد نيروي هدايت نيست.

4-3چرخ اتكاء: چرخي است كه نمي تواند به دور خود دوران كند ولي به منظور ايجاد نيروي رانش و يا هدايت نيز به كار مي رود.

4-1 اسكلت بدنه:

اسكلت بدنه، ساير اجزا صندلي چرخدار را به هم متصل و يكپارچه نگه مي دارد. نشيمنگاه اسكلت بدنه و تكيه گاه پشت مي تواند به صورت يك تكه و يا تركيبي از چند قطعه باشند.

2-انواع صندلي چرخدار:

صندلي چرخدار را از جنبه هاي گوناگون مي توان به انواع مختلف دسته بندي كرد:

الف) بر اساس نوع استفاده

 • صندلي چرخدار راحتي

 • صندلي چرخدار معمولي

 • صندلي چرخدار ورزشي

 • صندلي چرخدار مخصوص حمام و توالت

ب) بر  اساس عامل رانش و كنترل

 • كنترل و تأمين نيروي محركه توسط همراه

 • كنترل و تأمين نيروي محركه توسط سرنشين روي دوچرخ عقب

 • كنترل و تأمين نيروي محرك توسط سرنشين روي دو چرخ جلو

 • تأمين نيروي محركه توسط موتور برقي كنترل توسط سرنشين

 • تأمين نيروي محركه توسط موتور سوختي كنترل توسط سرنشين

 • تقسيم بندي بر اساس قابليت تا شدن:

 • صندل چرخدار غير تاشو

 • صندلي چرخدار قابل حركت در وضعيت تاشده

 • صندلي چرخدار غير قابل حركت در وضعيت تاشده

د) تقسيم بندي براساس طراحي:

 • صندلي چرخدار مكانيكي

 • صندلي چرخدار الكتريكي

هـ ) تقسيم بندي بر اساس ابعاد

 • كودكان

 • نوجوانان

 • بزرگسالان

3-ابعاد استاندارد صندلي چرخدار

ابعادي كه عموماً براي تعريف استفاده مي شود عبارتند از: عرض نشيمنگاه،  ارتفاع نشيمنگاه، طول نشيمنگاه، ارتفاع تكيه گاه پشت، ارتفاع تكيه گاه دست و ساعد، فاصله بين دو تكيه گاه دست و ساعد، عرض كل و عرض كل در حالت جمع شده.

در شكل (1-2) ابعاد مورد نظر نشان داده شده و در جدول (1-2) مقادير متناظر با اين ابعاد براي دو نوع صندلي كوچك و بزرگ آورده شده است.

A: پهناي كلي در حالتيكه صندلي باز است

B: پهناي نشيمنگاه

C: عمق نشيمنگاه

D: ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين

E: ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمين

F: فاصله بين لبه برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه

G: فاصله بين تكيه گاه ساعد و دست تا نشيمنگاه

H: طول كلي صندلي

J: فاصله افقي تصوير مراكز هر چرخ نسبت به سطح زمين

K: زاويه نشيمنگاه با سطح افق

L: زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم

M: پهناي تكيه گاه ساعد و دست.

N: ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت فشرده.

O: قطر چرخهاي بزرگ همراه لاستيك.

R: قطر دور طوقه چرخ بزرگ

P: قطر خارجي چرخهاي هرز گرد

S: فاصله لبه نشيمنگاه تا قسمت خلفي زيرپائي

T: طول تكيه گاه ساعد و دست

4-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدارگ

صندلي چرخدار بايد داراي شرايط خاصي باشد تا معلوليني كه براي مدت طولاني و شايد تا آخر عمر به استفاده از آن هستند، دچار مشكل نشوند. شرايط مذكور در مرجع [13] به طور كامل توضيح داده شده است. برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

1-4- وزن:

معولاً صندلي هاي بزرگ كه در حال حاضر استيل است و وزن آن تقريباً 45 پوند مي باشد. البته وزن صندليهايي كه براي استفاده افراد سنگين وزن طراحي شده تا 50 پوند هم مي رسد. بيماراني كه ضعف عضلاني اندام فوقاني دارند بايد از صندليهاي از جنس آلومينيوم يا فولاد زنگ نزن نازك [1] استفاده كنند كه وزن آنها در حدود 24 پوند مي باشد.

2-4-ابعاد:

ابعاد صندلي چرخدار بايد به طوري باشد كه شخص در داخل خانه توان حركت و مانور با آنرا داشته باشد. پهناي صندلي براي افراد بالغ 16 تا 18 اينچ و دريچه هاي كوچك 6 تا 12 ساله 14 اينچ و دريچه هاي زير 6 سال تقريباً 10 اينچ است.

3-4-چرخها:

در بيشتر صندليهاي چرخدار، قسمت عمده وزن صندلي و شخص به چرخهاي عقب اعمال مي شود. بنابراين چرخهاي عقب تاير دارند تا هنگام برخورد به موانع ضربه كمتري صندلي و دست شخص وارد شود. چرخ جلو با تاير لاستيك توپر براي داخل خانه مناسب است تا دور زدن بر روي سطوحي ماننده فرش و موكت به نيروي كمتري نياز داشته باشد. اگر صندلي چرخدار در خارج خانه مورد استفاده قرار گيرد تاير بادي كه خاصيت ضربه گيري بهتري دارد مناسب تر است تا هم راحت تر باشد و هم عمر صندلي بيشتر شود.

5-نكات مهم در تجويز صندلي چرخدار

در تجويز صندلي چرخدار علاوه بر شرايط خود صندلي نكات ديگري را نيز بايد در نظر گرفت. در مرجع [13] اين نكات ذكر گرديده كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد:

 • توانائيها و ناتوانائيهاي فيزيكي بيمار مثل قد و وزن اختلال در حس، فلج بودن وغيره.

 • عوامل محيطي مانند معماري ساختمان خانه و محل كار، و مكاني كه صندلي در آن استفاده مي شود.

 • تكنيك بيمار در منتقل شدن به صندلي چرخدار.

 • روش رانش صندلي.

 • قيمت.

نوع عمومي صندلي چرخدار كه داراي چرخهاي بزرگ در عقب و چرخهاي كوچك در جلو مي باشد با وزني حدود 49 پوند قيمتي مابين 400 تا 575 دلار دارد. [13].

در قسمت (2) اين فصل گفتيم كه صندلي چرخدار داراي انواع و اقسام مختلفي است. هدف ما در اين پروژه طراحي و ساخت صندلي چرخدار الكتريكي مي باشد. بنابراين در مورد مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي توضيحاتي داده خواهد شد.

6-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي

 صندلي چرخدار الكتريكي براي بيماران نيم فلج يا كاملاً مفلوج كه عضلات آنان عملاً قادر به انجام هيچ فعاليتي عمده اي نيست طراحي شده اند. اين افراد فقط نيروي بسيار كمي براي كاركردن با يك ابزار هدايت ساده دارند. صندلي چرخدار الكتريكي نخستين بار در اوايل قرن بيستم اختراع گرديد؛ ولي به دليل مشكلاتي كه نمونه هاي اوليه داشتند مصرف عمومي پيدا نكرد. در دهه 1940 استفاده از باتري اتومبيل و موتورهاي استاتر، امكان ساخت صندليهاي ساده تري را فراهم نمود. [2]. يك مشكل سيستمهاي اوليه اين بود كه با سرعت ثابتي حركت مي كردند. استفاده از روشهاي مكانيكي مثل كلاچ، كنترل سرعت را ممكن ساخت ولي اين روش كنترل سرعت براي كاربري كه دچار معلوليت است چندان مطمئن نيست. در دهه هاي 1950 و 1960  با اختراع ترانزيستور دو قطبي قدرت و بكاربردن آن در طراحي كنترل كننده دور موتور ايمني صندلي چرخدار الكتريكي بهبود يافت. در حال حاضر قسمت عمده تحقيقات بر روي اين وسيله در مورد پياده سازي الگوريتم هاي پيشرفته كنترل براي هدايت است تا امكان استفاده از آن حتي براي افرادي با درصد ناتواني بسيار بالا به نحوي كاملاً ايمن فراهم آيد. در اين مورد در فصل (4) به طور مستقيم توضيح خواهيم داد.

صندلي چرخدار الكتريكي داراي مزايا و معايب مختلفي است. مزيت عمده اين وسيله اين است كه نيروي كمي براي هدايت لازم دارد. مثلاً  استفاده از اين گونه صندليها به افراديكه از نظر بدني فلج بوده ولي داراي قدرت ذهني و فكري مي باشند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند تحرك لازم را بدست آورند. همچنين افرادي كه دچار ناراحتي هاي قلبي حاد هستند مي توانند با استفاده از اين وسيله در مدت نقاهت بدون كمك به ديگران امكان جابجائي داشته باشند.

از جمله معايب اين صندليها باطري منبع انرژي آنها به وزن 40 تا 50 پوند مي باشد كه نه تنها باعث افزايش وزن صندلي مي شود بلكه قبل از تا كردن صندلي بايد آنرا از صندلي جدا كرد. اين باطري بايد بتواند مصرف يك روز را تأمين كند و در مدت شب دوباره شارژ شود. اين وسائل را نمي توان به راحتي  جابجا نمود. اين وسائل براي استفاده روزمره در منازل يا آپارتمانها به جهت وزن و حجم زياد مناسب نبوده و اغلب در خارج از محيط خانه استفاده مي شوند. توصيه هاي پزشكي استفاده از صندلي چرخدار الكتريكي را حتي در صورت موجود بودن عضلاني كم در بيمار به شدت نفي مي كند چون در غير اين صورت به دليل عدم تحرك آن نيروي كم نيز از بين مي رود.

1-6-نكات مهم در طراحي صندلي چرخدار الكتريكي

 • داراي سرعتي قابل تنظيم تا 5 مايل در ساعت باشد.

 • بايد بتواند از ارتفاع 1 اينچ بالا برود.

 • بايد بتواند از يك شيب 10 درصد با سرعتي مناسب و قابل اطمينان بالا و پائين برود.

 • موتور و باطريها نبايد به طور دائمي به صندلي وصل باشد يعني نبايد به صندلي پرچ شده و يا جوش داده شوند.

 • منبع تغذيه بايد به نحوي باشد كه انرژي لازم براي كاركرد صندلي را براي يك روز تمام با شرايط عادي تأمين نموده و در طول شب هم كاملاً شارژ شود.

2-6- روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي

1-2-6-روشهاي كنترل دستي

اگر دست توانايي اندكي داشته باشد يكي از دو روش زير براي هدايت صندلي استفاده مي شود كه البته روش دوم متداولتر است:

 • در صندلي ه اي اوليه چرخها سرعت ثابتي داشتند و هدايت توسط يك فرمان دستي انجام مي گرفت كه با انحراف يك چرخ كوچك در جلو صندلي،  عمل كنترل انجام مي‌شد. البته كساني كه مي توانستند از اين وسيله استفاده كننده كه نيروي عضلاني كافي براي انحراف اهرم را داشته باشند.

 • كنرتل يا جوي استيك

در اين روش با توجه به انحراف جوي استيك توسط دست كه به نيروي بسيار كمي نياز دارد عمل هدايت انجام مي شود در مورد اين روش در قسمت كنترل توضيحات كاملي آورده شده است.

2-2-6-روشهاي كنترل غير دستي

اگر دست شخص به هيچ وجه نتواند نيروي لازم را تأمين كند از روشهاي كنترل غير دستي استفاده مي شود. برخي از اين روشها به شرح زير مي باشد:

1-سيستمهاي كنترل با چانه

در اين سيستم چانه در داخل يك تكيه گاه قرار مي گيرد كه با حركت دادن آن به عقب و جلو در طرفين باعث حركت صندلي چرخدار مي شود. صفحه گودي كه چانه داخل آن قرار مي گيرد بايد به نحوي طراحي شود كه با چانه بيمار هماهنگ و اندازه باشد.

2-سيستمهاي كنترل با زبان، لبها يا دندان

در اين سيستمها حركت صندلي و جهت آن توسط سه زوج كليد كه به توسط سه اهرم كنترل مي شوند، صورت مي گيرد. يك جفت كليد حركت به طرف  جلو و عقب، يك جفت از كليدها حركت به طرف راست و چپ، جفت سوم روشن و خاموش كردن دستگاه را كنترل مي كند.

 

تعداد صفحات:155

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file29_1760798_1758.zip336.7k

دانلود مقاله plc

دانلود مقاله plc     دانلود مقالهPLC   خلاصه: Plc مخفف عبارت programming logic control ميباشد.اين سيستم وسيله ايست كه متناسب بابرنامه اي كه دريافت ميكند وظيفه اي خاص را اجرا ميكند به عبارت ديگر  plc نوعي كامپيوتر است كه برنامه اي خاص را اجرا ميكند . با ظهور  plc تجهيزات و قطعات استفاده شده در كنترل فرايند هاي صنعتي و خطوط توليد تغيير نموده و مدار هاي رله كنتاكتوري و سخت افز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد

طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد     طراحي وساخت دستگاه ثبت كننده سيگنال الكترومايوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریک ساعد  فصل اول مقدمه در اثر انتقال سيگنالهای عصبی به عضله , تارهای عضلانی فعال شده و ايجاد پتانسيل عمل می نمايد که به آن EMG گويند که در واقع تجلی اراده انسان برای انجام حرکت است . انتشار اين پتانسيل های عمل در طول عضله ادامه يافته و بر روی پوست قابل دريافت می گردند . با نصب الکتروده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن

دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن     دانلود مقاله اصول كلي رادار و عملكرد آن 60ص   فصل اول مقدمه: 1-1-اصول كلي رادار و عملكرد آن رادار يك سيستم الكترومغناطيسي است كه براي تشخيص و تعيين موقعيت هدفها به كار مي رود. اين دستگاه بر اساس يك شكل موج خاص به طرف هدف براي مثال يك موج سينوسي با مدولاسيون پالسي(Pulse- Modulated) و تجزيه وتحليل بازتاب (Echo) آن عمل مي كند. رادار به منظور توسعه توانايي حسي‏هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد

دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد     دانلود مقاله تولید برق با انرژی باد105ص  استفاده از انرژي باد 1-2 استفاده از انرژی باد با توجه به این که افزایش سرعت باد موجب چرخش سریعتر توربین می شود. (توربین با سرعت متغیر)، از بادهای با سرعت بالا می توان قدرت بیشتری گرفت. این موضوع منتج به کارایی بیشتر ماشین شده، همانطور که با نیروی اعمالی روی ماشین آلات در این سرعت های بالا کاهش یافته است. این ماشین آلات نیز هم ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,100 تومان

دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر

دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر     دانلود مقاله تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر 85 ص    فصل اول: ميكروكنترلر AT89C 2051 1_1) تاريخچه با وجود گذشت30 سال از تولد ريز پردازنده تصور وسايل الكترونيكي بدون آنها كار مشكلي است در سال 1971 شركت اينتل 8080 را به عنوان اولين ريزپردازنده موفق عرضه كرد. مدت كوتاهي بعد از آن موتورولا، RCA و سپس Zilog انواع مشابهي راهمچون 6800، 6502  80Z، را عرضه كرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر

دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر     دانلود مقاله ترموكوپل و كليدالكتريكي و مايكروفر72ص  مقدمه ترموکوپل , اساسا یک فرمان دهنده حرارتی است . قسمت (حس گر ) sensor  آن از دو فلز غیر متجانس تشکیل شده است . جریان حاصل از عملکرد این قسمت که با شعله در تماس است بوسیله یک سیم لاکی (داخل لوله مسی) به انتهای ترموکوپل می رسد و از آنجا به وسایل یا تجهیزات عمل کننده سیستم (شیر مغناطیسی ) فرستاده می شود . حرارت آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری     دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری 42 ص  مقدمه: درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد. عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    فصل اول معرفي سيستم PROCONTROL معرفي سيستم PROCONTROL P سيستم PROCONTROL P ساخت شركت[1] ABB يكي از سيستم ها كنترل گسترده است كه براي كنترل نيروگاه ها استفاده مي شود. در اين سيستم با استفاده از حافظه در ريزپردازنده سعي شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جاي سخت افزار استفاده گردد. همچنين به جاي استفاده از روش سيم كشي معم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله مترو تهران و کرج

دانلود مقاله مترو تهران و کرج     دانلود مقاله مترو تهران و کرج  74ص  مقدمه: در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5- خط2- شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد و همچنین قطارهای DC در دو خط نیز با تفاوت اندکی با یکدیگر یکسان است ولی قطارهای خط 5 دارای شکل حرکتی و نوع دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان     دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان65ص  فصل اول لامپ‌هاي با ميدان متقاطع  (Cross - Field)  مايكروويوي (M-Type) مقدمه در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الكتريكي dc بر يكديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران           دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران  فصل اول 1- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهش در حوزه­ی فناوری اطلاعات (ICT) ، با بیش از 37 سال سابقه تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور ما در وزارت متبوع، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است. این مجموعه هم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل     دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 70 ص + 60 اسلاید  فصل اول  مشخصات تشعشعي يک آنتن 1-1) مقدمه انتقال امواج الکترومغناطيسي مي تواند توسط نوعي از ساختارهاي هدايت کننده امواج (مانند يک خط انتقال يا يک موجبر) صورت گيرد و يا مي تواند از طريق آنتنهاي فرستنده و گيرنده بدون هيچ گونه ساختار هدايت کننده واسطه اي انجام پذيرد. عوامل مختلفي در انتخاب بين خطوط ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله لیزر

دانلودمقاله لیزر     دانلودمقاله لیزر 220 ص  فيزيك ليزر: قبل از شرح قسمتهاي مختلف يك دستگاه ليزر, لازمست مختصري در مورد فيزيك اتمي و پديده جذب و گسيل یادآوری گردد. در مورد فيزيك ليزر هر اتم بسته به ترتيب و نظم الكترونهاي آن روي مدارات آن, داراي انرژي خاصي است كمترين ميزان انرژي ممكن براي يك اتم در سطح پايه Eo است كه الكترون ها به هسته نزديك هستند. در واقع ميزان اين انرژي وقتي تغيير مي كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله اینورتر

دانلود مقاله اینورتر     دانلود مقاله اینورتر 170 ص  مقدمه: همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله اسيلاتور

دانلود مقاله اسيلاتور     دانلود مقاله اسيلاتور 70ص  مقدمه با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده است. در مخابرات ما با سيستم هايي كار مي كنيم كه احتياج به فركانس دقيق دارند تا از خطاهاي جيتر كه منجر به isi مي شوند جلوگيري كنيم، با اين كار هزينه ها بسيار پايين مي آيد و نياز به تكرار كننده هاي ديجيتال كمتر مي شود. بنابراين مهندسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي      بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي 130 ص  مقدمه  انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله برق فیبر نوری

دانلود مقاله برق فیبر نوری     دانلود مقاله برق فیبر نوری 76 ص  پس از اختراع ليزر در سال 1960 ميلادي ، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت . خبرساخت اولين فيبر نوري در سال 1966 همزمان در انگليس و فرانسه با تضعيفي برابر با ؟ اعلام شد كه عملاً در انتقال اطلاعات مخابراتي قابل استفاده نبود تا اينكه در سال 1976 با كوشش فراوان پژوهندگان، تلفات فيبر نوري توليدي شديداً كاهش داده شد و به مقد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان