تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسي بيولوژيكي دستگاه شنوايي خط جانبي در ماهيان مختلف

دانلود مقاله کارشناسی بررسي بيولوژيكي دستگاه شنوايي خط جانبي در ماهيان مختلف

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی بررسي بيولوژيكي دستگاه شنوايي خط جانبي در ماهيان مختلف53ص

 

مقدمه

ماهيان به كمك دستگاه شنوايي – خط جانبي، صدا، ارتعاشات و ساير جابجايي هاي آب در محيط اطرافشان را احساس مي‌كنند. اين دستگاه داراي دو جزء اصلي، شامل گوش داخلي، دستگاه نوروماست خط جانبي است. گوش داخلي ماهيان، علاوه بردريافت صدا، جهت‌ يابي يا تعادل فضاي سه بعدي را نيز بر عهده دارد. اين اندام،‌ احساس جهت‌يابي در برابر جاذبه زمين را، حتي وقتي كه ماهي در محيط هاي تاريك و پلاژيك به حالت معلق به سرمي‌برد، امكان پذير مي‌‌سازد. دراين ترجمه سعي بر اين است كه مطالبي را در مورد شنوايي ماهيان استخواني به تفصيل و در مورد ماهيان غضروفي به طورخلاصه ذكر گردد. بديهي است كه گستردگي مطالب پيش از اين سمينار است. مثلاً در مورد مكانيسم توليد الكتريسيته و گيرنده هاي الكتريكي فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبي مورد بحث قرارگرفته اند.

اصطلاح Octavolateralis يا سيستم شنوايي

واژه Octarolateralis با گوش داخلي، خط جانبي و سيستم هاي حسي مرتبط است كه براي مدتي طولاني به عنوان سيستم تعادلي ـ صوتي شناخته شده بودند كه اين نام از تعبيراتي بود كه در قديم استعمال مي شد و هردو سيستم را به عنوان يك دريافت كننده صوتي معرفي كرده بود كه بوسيله پرده هاي مشابه از هم جدا شده اند و تصورات اوليه براين باور است كه گوش داخلي از خط جانبي كه حاوي ماده متشكله سلولهاي شنوائي است، مشتق شده است. در صورتيكه گوش و خط جانبي بوسيله مشخصه هاي خود، نحوه تغذيه و اعمال اصلي آنها مشخص مي شوند و به هيچ عنوان از يكديگر مشتق نشده اند. ابتدا عمل مجموعه هاي مژگاني شرح داده مي شود.

مجموعه هاي مژگاني داراي جهت يابي هايي هستند كه با ميزان حساسيت فيزيكي آنها كه براي خم كردن اين مجموعه ها بكار مي رود در ارتباطند.

اين جهت يابي بوسيله موقعيت خارج از مركز ماده Kinotilium در يكطرف از مجموعه و انتقال تدريجي ولي زياد Stereocilia كه در سمت Kinotilium داراي طول بيشتر و در انتهاي مجموعه داراي طول كمتري است تعيين مي گردد.

خم شدن رشته ها در سمتي كه طول بلندتر دارد سبب پلاريزاسيون داخل سلولي مي شود و يك ولتاژ بالقوه اي در درون سلولهاي شنوائي ايجاد مي كند و با خم شدن به سمت مخالف از قطبي شدن بيش از حد جلوگيري مي كند. بزرگي واكنش ها بستگي به خم شدن دارد و بوسيله اندازه گيري برحسب نانومتر محاسبه مي شود.

خم شدن دسته ها در جهتي به جز جهت اصلي واكنشي را طرح ريزي مي كند كه ارتباط كسينوسي با خم شدن دسته ها دارد. خاصيت اين واكنش برداري اين است كه به سلولهاي شنوايي يك مكانيسم بالقوه اي برهدايت مستقيم واكنش ها و جهت يابي مركز صوت در آب مي دهد.

هرغشاء حسي در ارگانهاي داخلي، داراي سلولهاي مژگاني جهت دار است كه امر الگوهايي مجزا وابسته به قطبيت سلولها قراردارد.

 آناتومي گوش داخلي و ضمائم آن

ساختمان

در لابيرنت مهره داران دو قسمت بنام هاي Pars superior و Pars inferior مشاهده مي شود. در ماهيان غضروفي و استخواني اولي شامل سه مجراي نيم دايره و يكي از سه سنگريزه شنوايي بنام «اتريكول» است، كه در يك سطح افقي با ظاهري ناصاف قراردارد. در Pars inferior دو سنگريزه ديگر بنام هاي «ساكولوس» و «لاگنا» قراردارد كه بصورت عمودي و نزديك به هم قراردارند. علاوه برموارد ذكر شده بيشتر ماهيان داراي يك ارگان داخلي ديگر بنام Macula neglecta هستند كه در نزديكي اتريكول و كانال آمپول و مجاري نيم دايره خلفي قراردارد. هركدام از زواياي داخلي با شاخه هايي از عصب شماره هشت جمجمه كنترل مي شود.

مجاري نيم دايره

سه مجراي نيم دايره (قدامي، جانبي، خلفي) به سمت خارج اتريكول گسترده شده و درون آن از مايع آندولنف پر شده است. بخش قدامي و خلفي بوسيله يك صفحه عمودي بنام Crus  Commune تقسيم مي شود و برجستگيهاي كروي آمپول در قاعده هر مجرا وجود دارد.

درون هر آمپول يك لبه مضرس و باريك و بلند بنام Crista  ampularis وجود دارد كه در سرتاسر مجرا بوسيله سلولهاي مويي، حسي پوشيده شده است و يك ساختار ژلاتيني بنام Cupula به صورت يك غشاء ضخيم از سطح كريستال به بالاي آمپول گسترده شده است بنابراين كريستا و سرپوش ژلاتيني آن كوپولا به صورت يك ديافراگم البته بصورت نامنظم در مقابل ظاهرشدن مايع در داخل كانال عمل مي‌كند

 سنگريزه هاي شنوايي

سنگريزه هاي شنوايي مانند كيسه هاي كوچكي هستند كه شامل تودة فشرده اي از اشكال مختلف تركيبات صدفي كلسيم به صورت كريستال مي باشند مهره داران غيرغضروفي داراي سنگريزه هاي شنوايي هستند كه شامل مجموعه خيمر مانندي از كريستالهاي كوچك بنام Stato Conia, Oto Conia مي باشند و دريك زمينه كلاژني قراردارد. درمقايسه با Ray-Finned Fish ماهيان استخواني داراي زمينه كريستالي هستند كه داراي سطح ناصاف است و با فرورفتگي و برجستگي هاي زيادي مشخص مي شود كه اين ساختارهاي مضرس دقيقاً اتوليت ناميده مي شود.

سنگريزه هاي شنوايي داراي غشاء حسي هستند كه بصورت لكه هايي روي ديواره كيسه قرارگرفته است و توده اتوليتي نزديك غشاء حسي قراردارد، به صورت يك جفت مكانيكي به هم متصل است كه اين اتصال بوسيله صفحات ژلاتيني كه غشاء شنوايي ناميده مي شد صورت مي گيرد.

قابليت كشش، حالت ارتجاعي غشاء شنوايي، آندولنف و سطح اپتيليان كه شامل مجموعه هاي مژگاني است مهمترين پارامترها در پاسخگويي به واكنش ها هستند.

اتريكول داراي منطقه اي است كه در آن برضخامت غشاء حسي افزوده مي شود و سلولها بزرگترند، اين منطقه تشكيل نوارهاي برجسته اي بنام Striola مي دهد كه در قسمت پشتي ـ جانبي Macula قراردارد. ساير قسمت هاي غشاء حسي هم ممكن است از اين مناطق استريولاري را نشان دهد. سلولهايي كه دراين منطقه اند داراي مجموعه هاي مژگاني متفاوت با قسمت هاي حاشيه اي هستند. Macula Neglecta معماي گوش داخلي است و اولين بار بوسيله Retzius در سال 1881 كشف شد. اندازه ساختمان و موقعيت آن در گونه هاي مختلف فرق مي كند. امروزه شخص شده كه Neglecta داراي يك يا دو برآمدگي حسي اند كه بوسيله غشاء ژلاتيني كوپولا مانندي پوشيده شده است. در Elasmobranch ، Neglecta بسيار بزرگ بوده و بعنوان اندام شنوايي موردتوجه است ولي در ماهيان استخواني بسيار ريز است.

مجموعه مژگاني

بررسي غشاء حسي ارگانهاي گوش داخلي بوسيله پرتونگاري با الكترون يا (SEM) تغييرپذيري اساسي را درشكل اين مجموعه ها آشكار مي كند. براساس پيشنهادهاي مختلف اندازه هاي متفاوتي براي اين مجموعه ها وجود دارد. و اين مجموعه ها با طول هاي متفاوت در مناطق مختلف اپتيليا واقع شده اند. بلندترين مژه به اندازه صدميلي ميكرون در سلولهاي حس كريستا در مجاور نيم دايره پيدا مي شود و بخوبي تا بالاي سرپوش كوپولا گسترش دارند.

ارگانهاي شنوايي و مجموعه هاي مژگاني در ماهيان داراي سه شكل عمده هستند هستند و به نام هاي F3 , F2 , F1

نوع F1 ، مجموعه هاي مژگاني داراي Kinocilia هستند كه ازنظر اندازه مقدار خيلي كمي از بلندترين Stereo cilia بلندتر است؛ كه طول آن به 6-5 ميلي ميكرون مي‌رسد. مجموعه هاي F1 اغلب در مناطق مركزي اپتيليال ساكولار در بسياري از ماهيان ديده مي شود و در بعضي از گونه ها درمنطقه استريولار اتريكول و همچنين لاگنا وجود دارد. نوع F2 داراي Kinocilia بلندتر حدود 15 ميلي ميكرون Stereo cilia كوتاه هستند و بيشتر در حاشيه اپتيلياي حسي يافت مي شود.

نوع F3 شبيه به F1 است، اما بلندي آنها به 8 ميلي ميكرون مي رسد و درحاشيه داخلي اپتيلياي حسي يافت مي شود و بيشترين گروه مجموعه هاي انتهاي Saccula Macula را در استاريوفيزيها تشكيل مي دهد.

هنوز عمل اين سه گروه كه داراي طولهاي متفاوتي اند مشخص نشده است. در پرندگان و خزندگان مناطقي كه مژه هاي بلندتر دارند به امواجي با بسامدهاي كوتاه پاسخ مي دهند و گروههايي كه مژه هاي كوتاه تر دارند بسامدهاي بلندتر را پاسخ مي‌دهند.

براساس آزمايشات، يك همبستگي بين نورونهاي آوران، سلولهاي شنوائي و مناطق مختلف ساكولار، را در ماهي Gold Fish با اسم علمي carrassius auratus نشان مي‌دهد و همچنين براساس آزمايشات سلولهاي شنوايي از مناطق مختلف ساكولار در استاريوفيزيها به بسامدهاي مختلف پاسخ مي‌دهد. از آنجائيكه مجموعه هاي مژگاني مضرس قوياً كوتاهتر از مناطق پشتي هستند، در نتيجه اين كوتاهي با پاسخ دادن به فركانس هاي مختلف مرتبط مي شود. به هرحال نياز به مطالعه و تحقيق بيشتر درمورد ارتباط ثابتي كه بين فركانس و طول مجموعه وجود دارد مي باشد.

الگوهاي جهت يابي سلولهاي شنوايي

سلولهاي واقع در مناطق حسي يك جهت يابي مونولوژيكي مشترك را ارائه مي دهند كه داراي اهميت زيادي در هدايت هاي مربوط به احساس است.

نقشه هاي جهت يابي امروزه براي گونه هاي وسيعي از ماهيان مختلف مثل بي فك ها يا Agnata و بشقاب آبششان يا Elasmobranchi و ماهيان استخواني شناخته شده است.

ضمائم مجاري نيم دايره داراي بيشتري الگوهاي دائمي هستند و تنوع آنها در بين مهره داران فك دار يا Gnatostomata هنوز شناخته نشده است. تمام دسته هاي مژگاني واقع در كريستا به سمت محور اصلي كانال جهت دار مي شوند. در كريستاي كانالهاي افقي جهت يابي به سمت اتريكول است درحاليكه در كانالهاي قدامي و عقبي جهت يابي دورتر از اتريكول است.

در ارگانهاي شنوايي، سلولها به سمت داخل تدريجاً متمايل مي شوند كه درمحلي در اطراف circular macula است و بتدريج از سمت جلو به سمت كناره ها تغيير جهت مي يابند. اما همه اين سلولها به عنوان يك گروه جهت دار موردتوجه واقع نشده اند.

اتريكول داراي الگوهاي پايدار جهت يافته است كه در ماهيان استخواني به خوبي ظاهر شده است.

 

تعداد صفحات:53

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file13_1756955_1858.zip125.5k

دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي

دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي     دانلود مقاله کارشناسی سياه‌خروس قفقازي 66 ص   مقدمه تا دهه 1950 چنين تصور مي‌شد كه سياه خروس قفقازي تنها در كوهستانهاي قفقاز و شمال شرقي تركيه يافت مي‌شود.ولي در دهه 1960 شايعات وجود يك پرنده قابل شكار سياه رنگ در جنگلهاي كوهستاني كليبر در شمال آذربايجانشرقي قوت گرفت.لذا براي اولين بار در تير ماه سال 1350 آقاي سيفعلي شهسواري نيا مدير كل وقت محيط زيس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد     دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد55ص  مقدمه : هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه ها نهايتاً باعث شناسايي استعدادها و ساير امكانات آبي استان در رابطه با پروش آبزيان مي باشد. در اين بررسي علاوه بر مشخصات سد پانزده خرداد – مطالعاتي نيز درباره خصوصيات جغرافيايي و منابع آبي استان قم انجام شده است كه در ذيل به آن اشاره مي شود. هدف از بررسي و مطالعه آبزيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست     دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 84 ص  فصل اول نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی 1-1-  تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران: سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد: «صنعت به كليه فعاليت هايي اطلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان