تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک

دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک

 

 

 

 

دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک27ص

 

مقدمه

در رشته مكانيك خاك و مهندسي پي يا ( ژئوتكنيك ) ، تعيين مشخصات خاك تعريفي از چگونگي رفتار و ويژگيهاي خاك از اهميت زيادي برخوردار است . در كارهاي عمومي كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعيت موجود آن هستيم ، لازم است توانايي خاك براي تحمل بارهاي وارده از سوي ما و نيز قابليت آن به عنوان يك مصالح در روبرو شدن با حالات و شرايط متفاوت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد . تمام اين مطالب ما را به تعريف آزمايشهايي براي تعيين خواص مكانيكي و مقاومتي خاك و نيز احياناً ويژگيهاي فيزيكي آن رهنمون مي سازد كشورهاي مختلف سعي كرده اند آزمايشهاي لازم را بصورتي ثابت تعريف كنند تا قابل استفاده در محلهاي مختلف باشد و بتوان از نتايج آن براي مقايسه و نيز انجام كارهاي پژوهشي سود و نيز از خطاهاي دستگاهي و ... احتراز جست . اكنون تقريباً اين آزمايشها به صورت ثابتي تعيين شده اند ، اگر چه ، پيشرفت تكنيك حساسيت ، دقت و يا سرعت آنها افزايش يافته است ولي تغييرات زيادي پيدا نكرده اند . البته ممكن است براي موارد خاصي ، آزمايشهاي خاصي نيز ابداع شود . به هر حال در اين كتاب با توجه به نيازهاي پروژه هاي عمراني درگير با خاك به تعيين ويژگيهاي مقاومتي خاك ، آزمايشهايي ذكر شده است . اين آزمايشها عمدتاً آزمايشگاهي و بنابراين كوچك مقياس بوده و برروي نمونه هاي كوچكي از خاك انجام شده و مشخصات لازم را تعيين مي كنند . در كنار اين آزمايشها ، آزمايشهاي صحرايي نيز وجود دارند كه در پروژه هاي مهم و حساس وجود آنها ناگزير و به طور كلي نتايج اطمينان بخش تري را به ما خواهند داد .

هر چند هزينه انجام آنها قابل مقايسه با نمونه ها‌ي آزمايشگاهي نيست .

در اين كتاب دانشجو با اين آزمايشها آشنا خواهد شد و با تمرين و انجام آنها به توانايي نسبتاً خوبي در انجام آزمايش و تحليل نتايج آن دست خواهد يافت . البته دانشجو بايد چگونگي استفاده از اين نتايج را در امر طراحي نيز بياموزد . كتب نظري مكانيك خاك و مهندسي «‌پي » تا حدود زيادي وي را در اين امر ياري خواهند كرد .

 اساس اين كتاب بر محور كتابي است از Braja M.Das به نام

Soil Mechanics Laboratory Manual

كه سه فصل (18.19.20) بر‌آن افزوده شده است . ضمناً با توجه به وجود نرم افزار كامپيوتري در كتاب فوق تصميم گرفته شد كه بهمراه اين كتاب در صورت تمايل نرم افزار مذكور نيز در اختيار علاقه مندان قرار گيرد .

اميد است اين تلاش مورد استفاده دانشجويان محترم و عزيز اين مرز و بوم الهي قرار گيرد و در ارتقاء دانش آنها موثر و مفيد افتد .

آزمايشهاي آزمايشگاهي و تهية گزارش

آزمايشهايي كه در آزمايشگاه برروي خاك براي تعيين خواص فيزيكي آنها انجام مي شود ،بخش لازمي براي طراحي و اجراي پي سازه ها ، تعيين ويژگي و نيز بهبود اين خواص و كنترل مشخصات و ميزان تراكم خاك محسوب مي شوند . بايد به خاطر داشت كه خواص فيزيكي رسوبات طبيعي خاك در فاصله حتي چند صد متر يا فوت تغييرات عمده‌اي دارند . روابط تئوريك و تجربي اساسي و اصلي كه در مكانيك خاك استفاده مي شوند در كارهاي عملي نيز صرفاً وقتي استفاده مي شوند كه پارامترهاي فيزيكي مورد اشاره اي كه بايد در اين روابط به كار روند ، در آزمايشگاه به دست آمده باشند . لذا ، اطلاع و آموختن روش انجام اين آزمايشها برروي خاك در آزمايشگاه ، نقش مهمي در حرفة مهندسي ژئوتكنيك دارد .

استفاده از دستگاه ها و وسايل آزمايشگاهي

از حيث قيمت ، قيمت اين دستگاه همواره متغير بوده است . براي آنكه نتايج خوبي داشته باشيم بايد اين دستگاه ها به خوبي نگهداري شوند . كاليبره كردن اجزاي آنها مانند ترازوها و حلقه هاي بارگذاري ، بايد بطور مداوم كنترل شود . لازم است تمام وسايل قبل و بعد از استفاده تميز باشند . اين امر در بهتر شدن نتايج نقش با اهميتي دارد .

 ثبت اطلاعات

در هر آزمايش ، همواره عادت به ثبت اطلاعات در جدولي مناسب بلافاصله بعد از انجام آزمايش كاري لازم محسوب مي شود بعضي اوقات ، دانشجو روي كاغذ با دستخط ناخوانا اين اطلاعات را مي نويسد ، در حالي كه اين كاغذ ممكن است گم شود يا به دور افكنده شود اين كار ممكن است موجب آن شود كه آزمايش تكرار شود و يا حتي نتايج ناصحيحي به دست آيد .

 تهية‌گزارش

 در كلاس درس بسياري از آزمايشهايي كه شرح داده مي شود بايد توسط گروه هاي كوچك(3.2 نفره ) انجام شود ولي هر گزارش بايد توسط يك يك دانشجويان تهيه شود . اين كار باعث بهبود مهارت دانشجو در نوشتن و تهيه يك گزارش فني است . هرگزارش بايد داراي اجزاي زير باشد :

1- جلد : شامل عنوان آزمايش ، نام و اطلاعات لازم كه بر اساس آنها آزمايش انجام شده است .

2-صفحه بعد از جلد : شامل فهرست عناوين زير:

الف – هدف از آزمايش

ب- وسايل آزمايش

ج- تصوير شماتيك وسايل آزمايش

د- توضيح مختصري از وسايل اصلي مورد استفاده در آزمايش

3- نتايج اين قسمت شامل :

الف – صفحه (‌صفحات ) اطلاعت و ارقام

ب – نمونة‌محاسبات انجام شده

ج- منحنيهاي مورد نياز

4- بحث در مورد دقت آزمايش و منابع خطا

 نكاتي دربارة منحنيها و جداول لازم در تهية گزارش

منحنيها و جداول تا حد امكان بايد مشخص و تميز ارائه شوند واحدها همواره ذكر شوند .منحنيها تا حدي كه مي شود بزرگ رسم شوند و شماره گذاري گرديده و توضيح لازم در زير آنها داده شود . نمونه اي از يك منحني كه به شكل بدي رسم شده ومنحني اي كه خوب رسم شده است در شكل 1-1 آورده شده است در جايي كه نياز است از قوس و خط مستقيم نيز استفاده كرد .

شكل 1-1( a) منحني بد رسم شده اي بري تغييرات وزن مخصوص خشك خاك نسبت به درصد رطوبت و (b) منحني خوب ترسيم شده اي كه از هان نتايج

واحدها

نتايج مربوط به آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه بايد استفاده از يك سيستم واحد مشخص بيان و نوشته شوند .به اين منظور مي توان هم از سيستم بين المللي SI و هم سيستم انگليسي استفاده كرد در زير عناوين مورد نياز و ضرايب تبديل در دو سيستم مذكور ذكر شده اند .

جدول 1-1- ضرايب تبديل

 

انگليسي

بين المللي SI

طول

In1

Ft1

Mm 4/25

0/3048m

 

مساحت

1in2

 

 

1ft2

10-4m2×6/4516

6/4516cm2

645/16mm2

10-4m2×929

92903mm2

حجم

1in3

1ft3

1ft3

16/387cm3

0/028317cm3

28/3168l

سرعت

1f/sec

 

1ft/min

304/8mm/sec

0/3048m/sec

5/08mm/sec

0/00508m/sec

نيرو

1lb

4/448N

تنش

1lb/in2

1lb/ft2

6/9kn/m2

47/88N/m2

‌وزن مخصوص

1lb/ft3

157/06N/m3

ضريب تحكيم

1in2/sec

1ft2/sec

6/452cm2/sec

929/03cm2/sec

روش استاندارد انجام آزمايش

 اكثر آزمايشگاه ها ، آزمايشهاي لازم روي خاكها را بر اساس آئين نامه هاي زير انجام ميدهد

ASTM[1]

AASHTO[2]

 روشها و وسايل لازم از يك آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر محتملاً مختصري تفاوت دارند ولي مفهوم اصلي در هر كدام يكي است روشهايي كه در اين كتاب ذكر مي شود لزوماً‌عيناٌ بر اساس روشهاي مذكور در دو آئين نامة‌فوق نيست البته براي دانشجو مقايسة بين ازمايشهاي استاندارد و آزمايشهايي كه در آزمايشگاه انجام مي پذيرد مفيد و سودمند خواهد بود.شماره هر آزمايش در دو آئين نامة‌مذكور در جدول زير آورده شده است .

جدول 2-1: شماره آزمايش در دو آئين نامه AASHTO,ASTM

نام آزمايش

شماره آزمايش در آيين نامه AASHTO

شماره آزمايش در آيين نامه ASTM

 درصد رطوبت

t-265

D-2216

چگالي (‌ تودة ويژه )

T-100

D-854

روش الك

T-87,T-88

D431

روش هيدرومتري

T-87mT-88

D-432

حد رواني

T-89

D-4318

حد خميري

T-90

D-4318

حد انقباض

T-92

D-437

تراكم پراكتور اصلاح شده

T-99

D-698

تعيين وزن مخصوص صحرايي خاك به كمك مخروط ماسه

T-180

D-1557

نفوذ پذيري خاكهاي دانه اي

T-191

D-1556

تحكيم

T-215

D-2434

برش‌مستقيم‌(خاك دانه اي)

T-216

D-3080

فشاري تك محوري

T-236

D-2166

سه محوري

T-208

D-3282

طبه بندي خاك به روش آشتو

T-145

D-2850

طبقه‌بندي‌خاك‌به‌روش متحده (‌يونيفايد‌)

T-234

D-2487

2- تعيين درصد رطوبت

 مقدمه

 در اكثر آزمايشهاي مكانيك خاك در آزمايشگاه ، لازم است درصد رطوبت خاك را تعيين كرد درصد رطوبت به صورت زير تعريف مي شود .

=w

 

 

(1-2)           وزن آب موجود در يك خاك مشخص

                              وزن خاك مشخص

اين مقدار معمولاً به صورت درصد بيان مي شود

براي دستيابي به نتايج بهتر ، حداقل مقدار نمونه هاي مرطوب خاك بايد تقريباً‌مطابق مقايدر مندرج در جدول 1-2 باشد .

جدول 1-2 اندازه نمونه هاي مرطوب خاك براي تعيين درصد رطوبت

 حداكثر اندازه دانه در خاك

حداقل مقدار نمونة خاك (g)

2in(50/8mm)

1000-1200

In(12/7mm)

300-500

4/75mm*

100-150

0/42mm**

10-40

 *‌اندازه الك نمرة 4،** اندازة الك نمرة 40

وسايل آزمايش

1- ظرف ( ظروف )

 اين ظرف ( ظروف ) به اندازه هاي مختلف ( مثلاً به قطر 2in و ارتفاع  يا به قطر 8/50 ميلي متر وا رتفاع 2/22 ميلي متر و نيز قطر 3/5in  و ارتفاع2in  يا قطر 9/88 ‌ميلي متر و ارتفاع 8/50 ميلي متر ) وجود دارد.

2- گرمكن با كنترل دما

 براي خشك كردن خاك، دماي گرمكن معمولاً بين 110°Cتا 105°C نگهداشته مي شود از دماي بالاتر از اين بايد اجتناب كرد .اين كار براي آن است كه مصالح آلي موجود در خاك به حالت ذوب در نيايند و نيز امكان تغيير در تركيب كانيها پيش نيايد .

 روش آزمايش

1- وزن خالي ظرف را به همراه درب آن اندازه مي گيريم (w1) و سپس شماره اي روي آن يادداشت مي كنيم .

2- قطعه اي از نمونه مرطوب خاك را داخل اين ظرف قرار مي دهيم درب آن را بسته و از اتلاف رطوبت آن جلوگيري به عمل مي اوريم .

3- وزن ظرف و درب آنر ا با خاك مرطوب داخلش وزن مي كنيم (W2)

4- درب ظرف را برداشته و آن را در زير ظرف قرار مي دهيم .

 

تعداد صفحات:27

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file11_1756620_3293.zip209.2k

دانلود مقاله معدن سرب نخلک

دانلود مقاله معدن سرب نخلک       دانلود مقاله معدن سرب نخلک64ص  چکیده معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنها بسیار مشکل می باشد . معدن سرب نخلک از دو قست عمده زیرزمینی و کارخانه تغلیظ تشکیل شده است . در معدن زیرزمینی طی چند سال اخیر ، اخراج رگه های با صرفه مد نظر بوده و راه اندازی و احداث طبقات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند

دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند       دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند44ص  خلاصه طي 20 سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده، تنها به مدل هاي ساده اي هم چون مدل تيرهاي برشي و ساختارهاي يك طبقه محدود شده اند. در اين مقاله، با استفاده از يك سري از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله سنگتراشي

دانلود مقاله سنگتراشي     دانلود مقاله سنگتراشي44ص  سنگتراشي‌ در ايران قرنها قبل از ميلاد مسيح، با تهيه لوازمي‌ جهت شکار حيوانات و وسايل‌‌اوليه زندگي‌ آغاز شده و بتدريج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائي‌ خود رسيده است‌.‌ باز يافته هاي باستاني‌ از جمله اشيائي‌ که‌ از حفاريهاي تپه يحيي واقع‌ در کرمان بدست‌ آمده ‌موي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها     دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها29ص  دید کلی خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني

دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني     دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني  تاريخچه رزين هاي تعويض يوني رزين هاي تعويض يوني ذرات جامدي هستند كه مي توانند يون هاي نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكي والان از يون مطلوب با بار الكتريكي مشابه جايگزين كنند. در سال 1850 يك خاك شناس انگليسي متوجه شد كه محلول سولفات آمونيمي كه به عنوان كود شيميايي بكار مي رود، در اثر عبور از لايه هاي ستوني از خاك، آمونيم خود را از د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا

دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا         دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا  فصل اول شناخت دولوميت     در كتابهاي علمي هر جا كه صحبت از سنگ آهك مي شود دولوميت نيز در كنار آن مي باشد كه اين دو ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. بطور كلي واژه سنگ آهك فقط در مورد آن دسته از سنگهايي به كار مي رود كه ذرات كربناته آن نسبت به اجزاي تشكيل دهنده غير كربناته بيشتر باشد (ذرات كربناته آنها بيشت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان