تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله عمران بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

دانلود مقاله عمران بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی

 

 

 

 

دانلود مقاله عمران بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی 130 ص

 

فصـل اول

1-1- مقدمه:

سختي و شكل‌پذيري دو موضوع اساسي در طراحي ساختمانها در برابر زلزله‌اند. ايجاد سختي و مقاومت به منظور كنترل تغييرمكان جانبي و ايجاد شكل پذيري براي افزايش قابليت جذب انرژي و تحمل تغييرشكلهاي خميري اهميت دارند. در طراحي ساختمانهاي فولادي مقاوم در برابر زلزله، استفاده از سيستمهاي قابهاي مقاوم خمشي MRF ، قابهاي با مهاربند همگرا  CBF و قابهاي با مهاربند واگرا  EBF رايج است.

قابهاي مقاوم خمشي MRF ، شامل ستونها و تيرهايي است كه توسط اتصالات خمشي به يكديگر متصل شده‌اند. سختي جانبي اين قابها به سختي خمشي ستونها، تيرها و اتصالات در صفحه خمش بستگي دارد. در طراحي اين قابها فلسفه تير ضعيف و ستون قوي حاكم است. اين امر ايجاب مي‌كند كه تيرها زودتر از ستونها تسليم شوند و با شكل پذيري مناسب خود، انرژي زلزله را جذب و مستهلك كنند و اتصالات دربارهاي حدي با شكل ‌پذيري غيرارتجاعي مناسب خود، قابليت تحمل تغيير شكلهاي خميري را بالا ببرند.اين قابها داراي شكل پذيري مناسب  ولي سختي جانبي كمتري هستند(شكل1-1 ).

شكل 1 – 1 – قابهاي مقاوم خمشي [1]

قابها با مهاربند همگرا  CBF ، در برابر زلزله از نظر سختي، مقاومت و كنترل تغييرمكانهاي جانبي در محدوده خطي داراي رفتار بسيار مناسبي‌اند، ولي در محدوده غيرارتجاعي به علت سختي جانبي مهاربندها، قابليت جذب انرژي كمتري دارند و در نتيجه داراي شكل پذيري كمتري‌اند. قابهاي با مهاربند همگرا شكلهاي مختلفي دارند كه در آئين نامه 2800 ايران برخي از آنها معرفي شده است. در اين قابها برش وارده در ابتدا توسط اعضاي قطري جذب شده و سپس مستقيماً به نيروي فشاري و كششي تبديل شده و به سيستم قائم انتقال مي‌يابند (شكل 1-2  ) .

شكل 1-2 - قاب با مهار بند هم محور [1]

در قابهاي با مهاربند واگرا  EBF ، عضو قطري بصورت برون محور به تير كف متصل مي‌گردد. در محل اتصال تير و ستون و مهاربند مقداري خروج از مركزيت ايجاد مي‌شود به نحوي كه تير رابط توانايي تحمل تغيير شكلهاي بزرگ را داشته باشد و همانند فيوز شكل پذير عمل كنند (شكل 1-3  ).

شكل 1-3 -  نمونه‌هايي از قابهاي خارج از مركز [2]

لذا يكي از اهداف اصلي در طراحي اين قابها در برابر زلزله، جلوگيري از كمانش مهار بندها از طريق بوجود آمدن مفاصل پلاستيك برشي و خمشي در تيرهاي رابط مي‌باشد. قابهاي با مهاربند واگرا  از قابليت هر دوي قابهاي مقاوم خمشي و قابهاي با مهاربند همگرا  بهره گرفته‌اند و بنابراين سختي و شكل پذيري مناسب را به صورت توام تامين مي‌كنند. تعيين صحيح طول تيرهاي رابط و طراحي مناسب آنها بسيار حائز اهميت‌اند. اگرچه قابهاي EBF داراي رفتار بسيار مناسبتري‌اند، ولي با تسليم تير رابط در اثر بارهاي زلزله، خسارات جدي به كف وارد خواهد شد و چون اين عضو به عنوان يك عضو اصلي سازه‌اي محسوب مي‌شود، ترميم سازه نيز مشكل خواهد بود. اين موضوع و گسترش مفاصل پلاستيك به تيرها و سپس به ستونها در قابهاي EBF ، تمايل به يافتن سيستمهاي جديد مقاوم در برابر زلزله با رفتار مناسبتر از لحاظ شكل پذيري و سختي جانبي را افزايش مي‌دهد. در اين راستا تلاشهاي صورت گرفته ، منجر به پيشنهاد سيستمي به نام مهاربند زانويي KBF شده است [ 3 ] ( شكل1-4 ) .

در اين سيستم وظيفه تامين سختي جانبي به عهده مهاربند قطري بوده كه حداقل يك انتهاي آن به جاي اتصال به محل تلاقي تير و ستون، به ميان يك عضو زانويي متصل است و دو انتهاي اين عضو زانويي به تير و ستون اتصال دارد.

شكل 1-4 – قاب با مهاربند زانويي

در واقع با وارد آمدن نيروي مهاربند به اين عضو، سه مفصل پلاستيك در دو انتها و محل اتصال آن به مهاربند تشكيل مي‌گردد و باعث جذب و استهلاك انرژي زلزله خواهد شد. از آنجا كه در اين سيستم پيشنهادي، مهاربندهاي قطري براي عدم كمانش طراحي نمي‌گردند، رفتار آن تحت بار رفت و برگشتي، بسيار شبيه رفتار سيستم مهاربند ضربدري يا همگرا بوده و منحني رفتار هيسترزيس آن به صورت ناپايدار و نامنظم بوده و سطح خالص زير منحني، كاهش مي‌يابد. بنابراين قادر به جذب انرژي زيادي نيست.

به همين دليل در تكميل اين سيستم پيشنهاد گرديد [4] تا همانند مهاربند واگرا EBF ، عضو مهاربندي براي عدم كمانش و تسليم، طراحي گردد. در اين صورت مي‌توان تنها از يك عضو مهاربندي استفاده كرد.

هدف نهايي در طرح و كاربرد اين سيستم اين است كه در پايان زلزله وارده، تنها عضو زانويي دچار تسليم و خرابي شده باشد و قاب و مهاربند آن همچنان ارتجاعي مانده و دچار كمانش يا تسليم نگرديده باشد تا بتوان تنها با تعويض عضو زانويي، مجدداً سيستم را مورد استفاده قرار داد.

در ادامه برخي از مفاهيم لرزه‌اي و همچنين سيستمهاي مختلف مهاربندي جانبي سازه‌ها با بيان ويژگيهاي آنها به طور مختصر بيان خواهد شد. سپس به بررسي بيشتر سيستم مهاربندي جانبي زانويي خواهيم پرداخت و بهترين نمودار براي ابعاد هندسي اين سيستم كه سختي و شكل‌پذيري توام را نتيجه دهد، معرفي خواهيم نمود.

1-2 – شكل‌پذيري سازه‌ها:

بطور معمول مي‌توان منحني برش پايه – تغيير مكان سازه‌ها را با يك نمودار دو خطي ايده‌آل ارتجاعي - خميري جايگزين نمود. اين نوع ساده سازي در سازه‌هاي معمول تقريب قابل قبولي دارد. در يك سيستم يك درجه آزادي نسبت تغيير مكان جانبي حداكثر  به تغييرمكان جانبي تسليم ضريب شكل پذيري ناميده مي‌شود و بصورت زير بيان مي‌گردد [ 2 ] .

پارامترهاي فوق در شكل 2-1 مشخص گرديده است.

شكل 1 – 5- منحني ايده‌آل و واقعي نيرو – تغيير مكان يك سيستم [2]

در واقع ضريب شكل پذيري () بيانگر ميزان ورود سازه در ناحيه خميري  است. در سازه‌هاي چنددرجه آزادي تعريف ضريب شكل پذيري قدري مشكل‌تر است، چون در اين نوع سازه‌ها براي هر درجه آزادي مي‌توان ضريب شكل پذيري جداگانه‌اي تعريف نمود. پوپوف (popov) شكل پذيري يك قاب را بصورت نسبت تغييرمكان حداكثر به تغيير مكان تسليم در بالاترين نقطه سازه پيشنهاد كرده است. بطور خلاصه مي‌توان گفت هر چه تغييرمكان يك سازه بعد از تسليم و قبل از انهدام بيشتر باشد شكل پذيري آن بيشتر است. جهت كاهش نيروهاي جانبي وارده به سازه و ايجاد طرحي اقتصادي از طريق جذب و استهلاك انرژي در ناحيه خميري بايد اين مشخصه را تا مقدار مورد نياز افزايش داد. با توجه به اين موضوع كه حركات زلزله بصورت رفت و برگشتي بوده و سازه‌ مي‌تواند در هر سيكل مقداري از انرژي زلزله را بصورت هيسترزيس مستهلك نمايد.

1-3-  مفصل ولنگر خميري :

مفصل خميري در يك قطعه به حالتي گفته مي‌شود كه در آن (يا مقطعي از آن) با افزايش بسيار اندك نيرو، تغييرشكل قابل توجهي ايجاد شود. به عنوان مثال اگر يك تير ساده (شكل 1-6 ) تحت اثر بار افزايشي قرار گيرد, منحني نيرو – تغيير مكان آن مشابه شكل 1-7 خواهد بود [ 2 ] .

همانگونه كه در شكل 1-7 ديده مي‌شود در ناحيه AB ، تغييرمكان تير افزايش قابل توجهي مي‌يابد در حاليكه بار وارده آنچنان افزايش نيافته است. اين بدان مفهوم است كه با افزايش بارهاي خارجي، لنگرخمشي در مقطع مورد نظر زياد شده و به تدريج تارهاي انتهايي مقطع وارد مرحله تسليم مي‌شوند. با افزايش بار تمامي تارهاي مقطع تسليم شده و به اين ترتيب مقطع خميري كامل و مفصل خميري تشكيل مي‌گردد. لنگر ايجاد شده در اين مقطع كه تا زمان انهدام تقريباً ثابت باقي مي‌ماند لنگر خميري  MP ناميده مي‌شود. ( شكل 1-8 ).

شكل 1-6-  تير دو سر مفصل تحت اثر بار افزايش [2]

شكل 1-7-  منحني نيرو – جابجايي وسط دهانه تير [2]

شكل 1-8-  نمودار تغييرات كرنش در يك مقطع تحت اثر خمش [2]

1-4-  منحني هيسترزيس و رفتار چرخه‌اي سازه‌ها:

يكي از خصوصيات مصالح معمول ساختماني داشتن ناحيه غيرخطي بعد از گذر از مرحله خطي است، مصالح بعد از تسليم (ورود به ناحيه غيرخطي) توانايي تحمل نيروي خود را بطور كامل از دست نداده و مي‌توانند مقداري نيرو تحمل نمايند. اين موضوع در رفتار فولاد بعنوان شاخص ترين مصالح ساختماني به خوبي قابل مشاهده است (شكل 1-9 ).

شكل 1-9- منحني واقعي تنش – كرنش فولاد [2]

به منظور جلوگيري از طراحي مقاطع غيراقتصادي لازم است كه با شناخت كافي از رفتار خميري مصالح از اين توانايي آنها در طراحي استفاده گردد. در انتهاي ناحيه غيرخطي نمودار تنش - كرنش، مصالح به حد گسيختگي مي‌رسد كه به اين حد، حد نهايي يا نقطه انهدام مصالح گويند. اگر يك ميله را تحت كشش محوري رفت و برگشتي قرار دهيم، منحني مطلوب ارتجاعي خميري نيرو – تغيير مكان آن بصورت شكل( 1-10 ) است. كل انرژي انتقالي به ميله سطح ذوزنقه است كه سطح مثلث بيانگر انرژي است كه در اثر باربرداري برگشت داده شده و سطح متوازي الاضلاع باقيمانده بيانگر انرژي جذب شده توسط عضو مي‌باشد. هر چه سطح متوازي الاضلاع بزرگتر باشد نشانگر جذب انرژي بيشتر توسط سيستم است (شكل 1-10) [ 2 ] .

شكل 1-10 منحني هيسترزيس ايده‌ال و دو منحني داراي زوال [2]

در صورت تكرار اين منحني براي چند سيكل مي‌توان اطلاعات مختلفي از منحني حاصل برداشت كرد كه عبارتند از:

1 – ميزان جذب انرژي سيستم (با توجه به سطح محدود به منحني‌ها)

2 – سختي‌ سازه‌ در هر دوره از بارگذاري(در صورتيكه سختي سازه در دوره‌هاي بارگذاري متوالي كاهش يابد، سيستم داراي زوال سختي مي‌باشد.)

3 – مقدار مقاومت سازه در هر دوره بارگذاري ( در صورتيكه نقطه انتهايي متناظر با مقاومت سازه در دوره‌هاي بارگذاري متوالي كاهش يابد، سيستم داراي زوال مقاومت مي‌باشد.)

4 – شكل پذيري سيستم در مدت عملكرد زلزله

5 – تعداد حداكثر دوره‌هاي رفت و برگشت

لذا ملاحظه مي‌گردد كه دياگرام هيسترزيس جهت بررسي و شناخت رفتار لرزه‌اي سازه‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و در مدلسازي تحليلي و يا آزمايشگاهي، اين منحني به عنوان معيــاري براي سنجش رفتار دستگاه به كار مي‌رود.

از اتصال نقاط اوج منحني‌ها در يك مجموعه منحني بارگذاري و باربرداري، منحني پوش هيسترزيس (منحني اسكلتون) بدست مي‌آيد (شكل1-11 ) .

بطور معمول اگر بارگذاري بصورت افزايشي و يك طرفه انجام شود، منحني برش پايه – تغيير مكان حاصل با تقريب مناسبي منطبق بر منحني اسكلتون خواهد بود [ 2 ].

شكل 1-11- رفتار سازه‌ها تحت بار دوره‌اي. الف – رفتار نامناسب، ب – رفتار مناسب [2]

1-5- مقايسه رفتار خطي و غيرخطي در سيستمهاي سازه‌اي:

شكل 1-12 دو نوع رفتار سازه‌اي را نشان مي‌دهد. از مقايسه دو نوع رفتار خطي و غيرخطي اين نتيجه بدست مي‌آيد كه اگر يك سيستم با رفتار خطي بخواهد انرژي زلزله را جذب كند بايد داراي ظرفيت باربري به اندازه F1 باشد، در اين صورت سازه تغيير مكان ماكزيممي برابر  را تجربه خواهد كرد.

در سيستم غيرخطي با حد جاري شدن F2 ، سيستم سازه‌اي بايد براي نيروي F2 طراحي گردد ولي تغيير مكان را تجربه خواهد كرد [ 2 ] .

شكل 1-12- مقايسه رفتار خطي و غيرخطي ايده‌آل سيستم‌هاي مقاوم ساختماني [2]

همانطور كه در شكل ملاحظه مي‌گردد، F2 كوچكتر از F1 مي‌باشد ولي بزرگتر از است.

در سيستم با رفتار خطي همه تغييرشكلهاي ارتجاعي هستند، ولي در سيستم غيرخطي، قسمي از تغييرشكلها ارتجاعي و بخش ديگر غيرارتجاعي هستند. طراحي سازه براي نيروي كمتر F2 منجر به اقتصادي شدن مقاطع مي‌گردد. هم اكنون روش توصيه شده در همه آئين نامه‌ها بر اين مبنا استوار است كه سازه براساس نيروهاي كمتر (كاهش يافته) طراحي گردد و با ارائه روشها و جزئيات خاص امكان پذيرش تغييرشكلهاي غيرخطي بزرگتر () در سازه ايجاد شود. لذا طراحي شكل پذير سازه‌ها را مي‌توان به اين ترتيب خلاصه كرد كه در اين روش، طراحي سازه بر مبناي نيروهاي كمتري انجام مي‌گردد ولي بايد با تدابير ويژه امكان پذيرش تغييرمكانهاي زياد در اعضاء را ايجاد كرد.

1-6- ضريب شكل پذيري:

ضريب شكل پذيري كه اغلب به اختصار شكل پذيري ناميده مي‌شود از ابتدايي ترين و ساده‌ترين پارامترهاي مطرح در خصوص طراحي لرزه‌اي سازه‌هاست. در يك سازه با رفتار ارتجاعي ميزان تغييرشكل و نيرو به طور مستقيم از طريق سختي سازه به هم وابسته‌اند. در حاليكه در حالت غيرارتجاعي اين تغييرشكل و نيرو به طور مستقيم به هم مربوط نمي‌شوند. اين امر به علت تغييرات سختي سازه در ناحيه غيرارتجاعي مي‌باشد.

شكل پذيري به عبارت ساده قابليتي از يك سازه و يا يك جزء سازه‌اي است كه مطابق آن سيستم مي‌تواند تغييرشكلهاي غيرارتجاعي از خود نشان دهد، بدون اينكه اين تغييرشكلها منجر به انهدام سازه و يا جزء سازه‌اي گردد. معمولاً شكل‌پذيري براي سيستم يك درجه آزادي بصورت زير تعريف مي‌‌گردد:

كه در رابطه فوق  حداكثر تغيير شكل قبل از گسيختگي و  تغيير شكل نظير نقطه تسليم است.  را مي‌توان مجموع و  (تغيير شكل پلاستيك) دانست [ 2 ] .

البته در اكثر مواقع به دليل كوچكي  نسبت به  مي‌توان رابطه فوق را بصورت ساده زير نوشت:

نسبت به نوع مسئله ممكن است براي تعريف شكل پذيري به جاي تغيير مكان انتهاي عضو از دوران و يا انحناء استفاده كرد.

1-7- ضريب كاهش نيروي زلزله در اثر شكل‌پذيري سازه:

در طرح سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله سعي مي‌شود تا شرايطي فراهم گردد كه يك سازه بتواند تغييرشكلهاي غيرارتجاعي زيادتري از خود نشان دهد. اين موضوع بيشتر به لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. اساساً وقتي سازه بصورت ارتجاعي و خطي در برابر زلزله از خود واكنش نشان مي‌دهد، حداكثر نيروي بيشتري متحمل مي‌شود، در نتيجه مقاومت مورد نياز سازه جهت پايداري، نسبت به حالتي كه وارد مرحله غيرارتجاعي مي‌شود زيادتر خواهد بود. چنين حالتي باعث پرداخت هزينه‌هاي بيشتري براي طراحي ايمن سازه خواهد شد. با توجه به اين موضوع و در نظرداشتن  اصل ساده سازي طراحي، آئين‌نامه‌هاي طراحي در برابر زلزله با بهره‌گيري از ظرفيت استهلاك انرژي در اثر رفتار غيرخطي، نيروي زلزله موثر و در نتيجه مقاومت مورد نياز سازه را كاهش مي‌دهند.

مطابق تعريف ضريب كاهش مقاومت (كاهش در مقاومت مورد نياز به علت رفتار چرخه‌اي سازه) بصورت نسبت مقاومت مورد نياز حالت ارتجاعي به مقاومت مورد نياز حالت غيرارتجاعي تعريف مي‌شود (شكل 1-13 ) .

كه در رابطه فوق  حداقل مقاومت حد تسليم مورد نياز براي جلوگيري از تسليم شدن يك سازه تحت يك زلزله معين است، در حاليكه  مقاومت حد تسليم مورد نياز در حالتي است كه در آن شكل پذيري سازه برابر  باشد. با اين تعريف ، ضريب رفتار، ضريب اصلاح طيف بازتاب مقاومت در حالت غيرارتجاعي است. بدين ترتيب به سادگي با تقسيم  به ضريب رفتار طيف بازتاب نظير شكل پذيري  به دست مي‌آيد [2].

ضريب كاهش  به عوامل متعددي همچون نوع سيستم سازه‌اي، كيفيت اتصالات، تعداد طبقات و . . . بستگي دارد. نوع يك سيستم بيشترين تاثير را در مقدار ضريب فوق دارد و عوامل ديگر همچون تعداد طبقات ساختمان مانند نوع سيستم تاثيرگذار نيستند.

شكل 1-13- طيف بازتاب ارتجاعي و غيرارتجاعي با شكل پذيري ثابت [2]

 1-8- ضريب اضافه مقاومت:

علاوه بر ضريب كاهش كه در فوق مطرح شد، يك ضريب كاهش اضافي ديگر در مقاومت متصور است و در آئين‌نامه‌ها و تحقيقات به رسميت شناخته شده است. اين ضريب كاهش كه معمولاً به نام Rs شناخته مي‌شود و به منظور در نظر گرفتن اين واقعيت است كه مقاومت جانبي واقعي يك سازه معمولاً بيشتر از مقاومت جانبي طراحي آن سازه‌ است. تاثير اين ضريب كاهش در اغلب مواقع كمتر از (ضريب كاهش مقاومت ناشي از شكل پذيري) است. اين ضريب به عواملي نظير امكان باز پخش مجدد نيروهاي داخلي اعضاء به دليل درجات نامعيني موجود، مقاومت‌هاي بالاتر از حد مشخص شده مصالح مصرفي، سخت شدگي كرنشي، ضوابط حداقل آيين‌نامه‌اي جهت رعايت ابعاد و جزئيات قطعات، اثرات مجموعه بارگذاري‌هاي مختلف، اثرات اجزاء غير سازه‌‌اي و . . . . بستگي دارد [2].

اهميت اضافه مقاومت در جلوگيري از خراب شدن برخي سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله‌هاي شديد سالهاست كه توسط محققين شناخته شده است. براي مثال در زلزله 1985 مكزيك وجود اضافه مقاومت عامل بسيار موثري در جلوگيري از خرابي برخي ساختمانها بوده است.

اهميت ضريب اضافه مقاومت در ساختمانهاي كوتاه مرتبه بيشتر است.

1-9- ضريب رفتار ساختمان:

تخمين بار موثر ناشي از زلزله بر ساختمانها در اغلب آئين‌نامه‌ها مانند UBC ، NEHRP ، NBCC و آئين‌نامه زلزله ايران، بر پايه تحليلهاي ارتجاعي خطي قرار دارد. اين نيروها به علت آنكه سازه‌ها داراي رفتار غيرخطي هستند، با استفاده از ضريب كاهش مقاومت طراحي سازه يا ضريب رفتار (R )  كاهش يافته‌اند و بدين وسيله تصحيح مي‌شوند. در حقيقت منشاء اين ضريب دو ضريب معرفي شده در فوق يعني ضريب كاهش ناشي از شكل‌پذيري، و ضريب كاهش ناشي از مقاومت، RS ، مي‌باشد [2].

طبق تعريف ضريب رفتار با استفاده از رابطه زيرقابل محاسبه است:

در رابطه فوق مقاومت الاستيك مورد نياز زلزله مقاومت طراحي سازه است (شكل 1-14 ).

شكل 1-14- تعريف پارامترهاي غيرخطي [2]

با توجه به اينكه روشهاي طراحي در دو سطح:

الف) بار نهايي در بتن (آيين نامه بتن ايران و آيين نامه ACI ) يا ضرايب بار و مقاومت نهايي در فولاد  .

ب) روش تنش مجاز (آئين نامه فولاد ايران و آئين نامهAISC ASD )

متداول است، بنابراين  مي‌تواند به ترتيب يكي از دو مقدارو يا  را به خود اختصاص دهد.

لذا  رابطه 1-6 را مي‌توان به صورتهاي زير نوشت.

در اين رابطه  ضريب رفتار بر مبناي تنش‌هاي حد نهايي و  ضريب رفتار بر مبناي تنش‌هاي مجاز هستند. بين دو سطح طراحي ذكر شده رابطه زير را مي‌توان در نظر گرفت [2] .

در رابطه فوق، Y ، ضريبي است كه براساس نحوه برخورد آيين‌نامه‌هاي طراحي با تنش‌هاي طراحي (تنش تسليم و تنش مجاز) تعيين مي‌شود و مقدار اين ضريب معمولاً در حدود 4/1 الي 7/1 مي‌باشد. در آيين‌نامه UBC97 مقدار اين ضريب 4/1 ارائه شده است.

مثلاً اين ضريب براساس آئين‌نامه AISC-ASD به طريق زير تخمين زده مي‌شود:

در رابطه فوق Z و S به ترتيب اساس مقطعهاي خميري و ارتجاعي مقطع هستند و ضريب  به دليل افزايش تنش مجاز در طراحي در برابر نيروهاي زلزله مي‌باشد. نسبت  كه به آن ضريب شكل نيز گفته مي‌شود براي قطعات بال پهن در حدود 15/1 است.

(1-11 )                                                           

لذا ضريب رفتارهاي حد نهايي و حد تنش مجاز به صورت زير ارتباط دارند [2] .

(1-12 ) 

براي مشخص شدن نقش شكل‌پذيري و اضافه مقاومت در شكل‌پذيري، ضريب رفتار بصورت زير نوشته مي‌شود.

(1-13 )                                                                                                             

بنابراين با داشتن ضرائب (ضريب كاهش ناشي از شكل پذيري) و  (ضريب كاهش ناشي از اضافه مقاومت) مي‌توان ضريب رفتار يك سيستم سازه‌اي را محاسبه كرد [2] .

پارامترهاي بكار رفته در روابط فوق در شكل 1-14 نشان داده شده‌اند.

1-10- ضريب تبديل جابه‌جايي خطي به غيرخطي:

در طراحي لرزه‌اي، جابه‌جايي جانبي غيرخطي (واقعي) يك سازه ناشي از زلزله‌هاي شديد را مي‌توان با اعمال ضريبي به نام ضريب افزايش تغييرمكان،  ، به جابه‌جايي‌هاي حاصل از تحليل خطي سازه تحت اثر بارهاي جانبي آيين‌نامه‌اي، تخمين زد.

تخمين جابه‌جايي واقعي سازه (پاسخ غيرخطي) از روي جابه‌جايي حاصل از تحليل خطي كه به آساني محاسبه مي‌شود، مي‌تواند در تعيين حداقل فاصله مجاز بين دو ساختمان مجاور، تعيين محدوديت‌ جابه‌جايي نسبي طبقات به منظور كنترل كرنش در مصالح و اجزاء غيرسازه‌اي و تاسيساتي و . . . . كاربرد داشته باشد. البته ضريب افزايش تغييرمكان غيرخطي نيز همانند ديگر پارامترهاي لرزه‌اي يك سازه مثل ضريب رفتار، به مشخصات زلزله اعمال شده، پريود اصلي ارتعاش سيستم، تعداد درجات آزادي سيستم و . . . بستگي دارد [2] .

1-11 – سختي :

براي محدود كردن تغييرمكان نسبي طبقات در حد بهره‌برداري در برابر زلزله‌هاي خفيف، به منظور جلوگيري از تغييرمكان زياد طبقات در برابر زلزله‌هاي متوسط و شديد، به منظور كاهش اثرات  و كنترل تنش‌ها و كرنش‌هاي ايجاد شده در سازه، سختي بايد تا حد مورد نياز افزايش يابد.

1-12 – مقاومت :

جهت كنترل تنش‌هاي ايجاد شده در سازه در اثر زلزله بطوريكه اين تنش‌ها از حد مقاومت نهايي يا مجاز مقاطع تشكيل‌دهنده سازه بالاتر نرود تا ايمني كلي سازه به خطر نيفتد.

1-13- جمع بندي پارامترهاي كنترل كننده:

مي‌دانيم رفتار هر سيستم سازه‌اي در هنگام زلزله تا حد زيادي توسط ظرفيت استهلاك انرژي آن (از طريق رفتار شكل‌پذير) تعيين مي‌شود. اين رفتار شكل پذير مي‌تواند توسط شكست‌هاي موضعي ناگهاني و ناپايداري‌هاي ديناميكي تحت تاثير قرار گيرد.

با توجه به امكانات و روشهاي طراحي موجود معيارهاي طراحي عموماً مبتني بر روشهاي استاتيكي و يا ديناميكي خطي هستند. پارامترهاي كنترل كننده به جاي شكل‌پذيري مورد نياز، نيروهاي اعضاء و تغييرمكانهاي جانبي هستند. لذا مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه براي يك سازه مقاوم در برابر زلزله بايد سه عامل مقاومت، سختي و شكل پذيري در معادله عمومي طراحي(ظرفيت < نياز) صدق كند.

تامين نشدن هر يك از سه عامل فوق باعث ايمن نبودن سازه در برابر زلزله خواهد شد.

فصل دوم

2-1-1- قاب فضايي خمشي: Moment Resisting Frame ( MFR )    

سيستم قاب خمشي به لحاظ رفتاري كه در برابر بارهاي جانبي از خود نشان مي‌دهد در اغلب سازه‌هاي فولادي به كار برده مي‌شود. مهمترين خاصيت اين سيستم نحوه اتصال اعضاي آن مي‌باشد كه به نحو موثري در رفتار سازه‌اي و پايداري سيستم دخيل است.

از مهمترين مزاياي اين سيستم مي‌توان به عدم تداخل در ملاحظات معماري از قبيل تعبيه بازشو اشاره كرد. در اين نوع سيستم تمام دهانه‌ها براي تعبيه بازشو (در و پنجره) آزاد هستند. از لحاظ رفتاري نيز اين سيستم نسبتاً شكل‌پذير مي‌باشد و قابليت بالايي در استهلاك انرژي از خود نشان مي‌دهد. سختي اين سيستم نسبتاً كم است و در برابر بارهاي جانبي دچار ضعف سختي مي‌باشد. به همين علت براي تقويت اين سيستم نياز است كه از مقاطع بزرگ استفاده شود كه اين امر باعث افزايش وزن سازه و غيراقتصادي شدن طرح خواهد شد.

در طراحي قابهاي خمشي در مناطق زلزله خيز فلسفه طراحي تيرضعيف- ستون قوي بايد مد نظر قرار گيرد. يعني تناسب بين سختي تيرها و ستونها طوري رعايت شود كه تغييرشكلهاي غيرارتجاعي و مفصلهاي خميري در تيرها ايجاد شوند و در ستونها مفصل خميري ايجاد نشود تا به اين طريق از تمركز تغييرشكل در يك طبقه خاص جلوگيري شود.

بنابراين در طراحي بر مبناي فلسفه تيرضعيف – ستون قوي بايد ستونها در حالت ارتجاعي باقي بمانند و تيرها زودتر از ستونها تسليم شوند و با شكل‌پذيري مناسب خود انرژي زلزله را مستهلك كنند. اتصالات نيز بايد بتوانند در بارهاي حدي با شكل‌پذيري مناسب غيرارتجاعي خود، ظرفيت تحمل قاب را بالا ببرند.

2-1-2-  تعريف سيستم قاب صلب خمشي:

در حالت كلي از لحاظ پيكربندي، اين سيستم از شبكه‌هاي مستطيلي تيرهاي افقي و ستونهاي قائم با اتصالات صلب تشكيل يافته است. اين سيستم بايد مقاومت و سختي لازم را جهت مقابله با بارهاي ثقلي و نيروهاي زلزله و تغييرشكلهاي ناشي از آن داشته باشد (شكل 2-1 ).

اين سيستم داراي شكل‌پذيري قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير سيستم‌هاي باربر مي‌باشد. هر چند به علت سختي نسبتاً كم ارضاي محدوديت‌هاي تغييرمكان جانبي در ساختمانهاي بلند ممكن است منجر به يك طرح غيراقتصادي شود [2] .

شكل 2-1- تغيير شكل قاب صلب خمشي [2]

2-1-3-  رفتار قابهاي خمشي در برابر بار جانبي:

واكنش يك قاب خمشي در برابر بارهاي زلزله در حقيقت چرخش گره‌ها و ايجاد تغييرشكلهاي خمشي در تيرها و ستونهاي آن مي‌باشد. اين تغييرشكلها در اثر دو عامل عمده زير بوجود مي‌آيند  [2] :

الف – تغيير شكل ناشي از خمش طره‌اي

ب – تغيير شكل ناشي از خمش‌تيرها و ستونها

در ادامه اثرات دو عامل فوق در تغيير شكل قاب خمشي تشريح مي‌شوند.

الف – تغييرشكل ناشي از خمش طره‌اي:

در اثر واژگوني، قاب بصورت يك تير طره‌اي عمل مي‌كند و به دليل تغييرشكل محوري، ستونهاي فشاري قاب كاهش طول مي‌دهند و ستونهاي كششي قاب افزايش طول مي‌دهند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه سهم اين عامل حدود 20% كل تغيير شكل قاب خمشي مي‌باشد. در شكل 2-2-a تغيير شكل طره‌اي قاب خمشي نشان داده شده است. در اين نوع تغييرشكل در ستونهاي مياني تغيير شكل محوري ناچيزي ايجاد مي‌شود و نيروي محوري اين ستونها تقريباً برابر صفر است. در واقع ستونهاي مياني در محل تار خنثاي تير طره‌اي معادل قاب خمشي قرار مي‌گيرند و كرنش در آنها تقريباً برابر صفر است [2].

ب) تغيير شكل ناشي از خمش تيرها و ستونها:

اين حالت كه در شكل 2-2-b  نشان داده شده است، در اثر خمش در تيرها و ستونها ايجاد مي‌شود. در اين حالت دوران اتصال باعث ايجاد خمش در تيرها و ستونهاي متصل به آن مي‌شود. در واقع تغييرمكان جانبي قاب در اتصالات به دوران تبديل مي‌شود. بنابر بررسي‌هاي انجام شده سهم اين عامل حدود 80% كل تغييرشكل قاب است كه از اين 80% حدود 65% سهم خمش تيرها و 15% سهم خمش ستونها مي‌باشد.

بنابراين با توجه به سهم قابل توجه خمش تيرها در مقدار تغييرشكل قاب خمشي (در برابر خمش ستونها)، براي كنترل تغييرشكل قاب خمشي، تقويت تيرها به تقويت ستونها ارجحيت دارد. اما افزايش مقاطع تيرها در مقابل مقاطع ستونها نبايد فلسفه تير ضعيف و ستون قوي را مخدوش نمايد [2] .

شكل 2-2- تغيير شكل قاب‌هاي خمشي [2

2-1-4- رابطه بار – تغيير مكان در قاب‌هاي خمشي :

مطالعات جامعي كه بر روي قاب‌هاي خمشي صورت گرفته است نشان مي‌دهد كه روابط بار – تغيير مكان افقي قاب‌هاي خمشي چند طبقه وابسته به بار قائم مي‌باشد. در شكل 2-3 چند نمودار شماتيك از روابط بار – تغييرمكان قاب‌هاي خمشي نشان داده شده است. در اين نمودارها مشاهده مي‌گردد كه مقاومت يك قاب با افزايش بار قائم به دليل اثر كاهش مي‌يابد. بر اين اساس در اكثر آئين‌نامه‌ها ضوابطي براي كنترل اين اثر ارائه شده است. آئين‌نامه‌ها در صورت بزرگتر شدن جابه‌جايي نسبي طبقات از مقدار  در نظرگيري اثرات  را لازم مي‌‌دانند [2] .

اثرات  نقش قابل توجهي در افزايش تغييرمكانهاي جانبي قاب‌ خمشي ايفا مي‌كنند. بنابراين در تحليل قاب‌هاي خمشي حتماً بايد اثرات  لحاظ گردد.

شكل 2-3- روابط بار – تغييرمكان براي قاب خمشي تحت بار ثقلي [2]

2-1-5- رفتار چرخه‌اي قابها:

در شكل (2-4 ) روابط بار – تغييرمكان براي قاب‌هاي خمشي پرتال با مقياس حقيقي را تحت يك بار افقي سيكلي نشان مي‌دهد. در شكل (الف) چون هيچ نيروي قائمي اعمال نمي‌شود چرخه‌هاي هيتسرزيس دوكي شكل هستند. شيب منفي ظاهر شده در شكل (ب) پس از فرارسيدن مقاومت حداكثر ناشي از اثر  حاصل مي‌شود. رفتار مشابهي در آزمايش‌هاي كامل قابهاي سه طبقه نشان داده شده است.

شكل 2-4- روابط بار – تغييرمكان قاب‌هاي خمشي پرتال [2]

2-1-6- شكل پذيري قاب‌هاي خمشي :

يكي از عوامل موثر در بررسي رفتار قابها، شكل‌پذيري مي‌‌باشد. شكل‌پذيري يك قاب تابعي از نسبت سختي تير است. تحقيقات نشان داده است كه ضريب شكل پذيري را مي‌توان بصورت زير براي يك قاب تعريف كرد.

(2-1 )                                                                                                            

در شكل 2-5 پارامترهاي مورد استفاده در معادله (2-1 ) نشان داده شده‌اند. اگر يك قاب تحت اثر بار  قائم نباشد منحني بار – تغييرمكان تحت بار تناوبي بصورت شكل (2-5) خواهد بود، كه مشاهده مي‌شود كه منحني دوكي شكل و كاملاً پايدار است. به عبارت ديگر ظرفيت استهلاك انرژي قاب خمشي زياد است [2] .

شكل 2-5- روابط شكل پذيري براي قاب خمشي پرتال [2]

هنگاميكه قاب خمشي تحت بار ثقلي قرار مي‌گيرد در منحني بار – تغييرمكان شيب منفي ظاهر مي‌شود كه نمايانگر اثرات  مي‌باشد (شكل 2-5).

2-1-7- مفصل خميري در قاب‌هاي خمشي :

تغيير شكلهاي غيرخطي قاب‌هاي خمشي در نواحي مشخصي از سازه رخ مي‌دهند. در كرنشهاي غير ارتجاعي بالا اين نواحي مي‌توانند به مفصل تبديل شوند كه اين مفاصل قابليت تحمل دورانهاي زياد با نيروي تقريباً ثابتي را دارند. نواحي فوق معمولاً در انتهاي تيرها و ناحيه چشمه اتصال مي‌باشند. از تشكيل مفاصل در ستونها بايد جلوگيري شود، چرا كه ممكن است منجر به ايجاد مكانيزم طبقه‌اي و انهدام سازه شود كه در اين حالت اتلاف انرژي كمتري حاصل مي‌شود.

اتصالات معرفي شده تا قبل از زلزله نورتريچ بر مبناي تشكيل مفصل خميري در انتهاي تير و در وجه ستون با تغييرشكل محدود چشمه اتصال استوار بود. توسعه تغييرشكلهاي زياد در چشمه اتصال منجر به ايجاد تنشهاي ثانويه بالايي در ناحيه اتصال بال تير به بال ستون مي‌شود كه مي‌تواند باعث گسيختگي ترد در اتصال شود.

توسعه مفصل خميري در انتهاي تير و در وجه ستون، منجر به ايجاد كرنشهاي غير ارتجاعي بزرگي روي جوش و بال ستون مي‌گردد، كه اين عوامل منجر به گسيختگي ترد اتصال مي‌گردند.

براي بدست آوردن يك عملكرد قابل اطمينان‌تر، پيشنهاد مي‌گردد كه اتصال تير به ستون طوري طراحي و آرايش داده شود كه مفصل خميري با مقداري فاصله از بر ستون تشكيل گردد. اين عمل مي‌تواند با تسليح موضعي اتصال يا كاهش سطح مقطع تير در آن فاصله صورت گيرد. مفاصل خميري در تيرهاي فولادي طول محدودي دارند و بصورت عمومي براي نصف ارتفاع مقطع در نظر گرفته مي‌شوند. بنابراين محل تشكيل مفاصل خميري بايد حداقل به اندازه نصف ارتفاع از وجه ستون فاصله داشته باشد [2] .

2-1-8- مشخص كردن لنگر خميري محتمل در مفصل خميري :

مقدار لنگر خميري (يا ظرفيت تحمل لنگر) از رابطه زير حاصل مي‌شود [2] :                                                                                                                                

كه در معادله فوق،

 = لنگر خميري محتمل

= اين ضريب اثرات اختلاف ناشي از لنگر خميري اسمي با لنگر خميري حاصل از واقعي تيرو اثرات سخت شدگي مجدد فولاد است.

 = اساس مقطع خميري  مقطع

آئين نامه 2800 ، اثرات ضريب  را در تعيين لنگر خميري لحاظ نكرده است.

2-1-9- كنترل ضابطه تير ضعيف – ستون قوي:

در قاب‌هاي خمشي ويژه  بايد ضابطه تير ضعيف – ستون قوي برقرار باشد. اما در قاب‌هاي خمشي عادي نيازي به برقراري اين ضابطه وجود ندارد. از دلايل مربوط به ضرورت ارضاي اين رابطه مي‌توان به چند مورد عمده زير اشاره كرد:

I – گسيختگي ستونها عموماً منجر به گسيختگي كل سازه مي‌‌شود.

II – در يك سازه با ستون ضعيف تغييرشكلهاي خميري ممكن است در يك طبقه متمركز گردد و منجر به ايجاد مكانيزم طبقه نرم و گسيختگي سازه گردد (شكل 2-6 ). 

شكل 2-6- مد گسيختگي و تشكيل طبقه نرم [2]

III – جاري شدن ستونها در اثر برش و خمش، افت مقاومت بيشتري نسبت به جاري شدن تيرها ايجاد مي‌كند. عامل عمده اين افت مقاومت اثرات نيروي محوري در ستونها مي‌باشد [2] .

 

تعداد صفحات:130

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file32_1756366_1121.zip12 MB

دانلود مقاله عمران شناخت فضای شهری

دانلود مقاله عمران شناخت فضای شهری     دانلود مقاله عمران شناخت فضای شهری 86 ص  1 - طرح مسئله فضای شهری مورد نظر حدفاصل چهارراه آزاد شهر تا چهار راه میلاد است . این راسته یک راسته تجاری است که عملکرد هایی چون فروشگاه پوشاک و طلا فروشی بیشتر در آن به چشم می خورد . پارک ملت به عنوان یک پارک شهری افرادی را با طبقات اجتماعی گوناگون از همه جای شهر به این منطقه می کشاند ، اما اکثریت استفاده کنندگان از این فضا سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران طرح سدكمال صالح اراك به همراه پاورپوینت

دانلود مقاله عمران طرح سدكمال صالح اراك به همراه پاورپوینت     دانلود مقاله عمران طرح سدكمال صالح اراك به همراه پاورپوینت72ص  چکيده: نشت آب در سدهاي خاکي و نحوه کنترل آن، اولين گام موثر و يکي از مهمترين مسائلي است که در طراحي سدها مورد توجه خاص متخصصين امر قرار مي‌گيرد. دانش و آگاهي از قوانين بنيادي نشت به متخصصين اجازه مي‌دهد تا از بوجود آمدن مشکلات جدي در کنترل نشت جلوگيري کرده و بهترين نوع سيستم کنترل نشت را انتخاب نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران فاضلاب

دانلود مقاله عمران فاضلاب     دانلود مقاله عمران فاضلاب 162ص  فصل اول -كليات 1-1-تاريخچة تصفية فاضلاب اگرچه جمع آوري آبهاي سطحي وزهكشي از زمانهاي قديم شروع شده است،آثار جمع آوري فاضلاب به اوايل قرن نوزدهم بر مي گردد وبه دنبال آن تصفية  اسلوبمند فاضلاب در اواخر قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم صورت گرفت. بر خلاف فنون آبرساني شهري وجمع آوري پساب(فاضلاب)كه تاريخچه نسبتاً طولاني وچند هزار ساله دارند،پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران شهرسازی

دانلود مقاله عمران شهرسازی     دانلود مقاله عمران شهرسازی 65 ص  تعیین سقف جمعیت پذیری محلات: جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم: در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان

دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان     دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان45ص  ليكا چيست؟ امروزه دانه هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك( LECA ( Light Expanded Clay Aggreg ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران پي سازي

دانلود مقاله عمران پي سازي     دانلود مقاله عمران پي سازي72ص  پي سازي: كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد: الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ايستايي ب- نشست زمين ناشي از حركت و لغزش كلي در زمينهاي ناپايدار پ- نشست ناشي از ناپايداري زمين براثر گودبرداري خاكهاي مجاور و حفر چاه ت- نشست ناشي از ارتعاشات احتمالي كه از تاسيسات خود ساختم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه

دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه     دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه  -ترسيم مقاطع سه تيپ کف و تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه از نوع دال با ضخامت يکنواخت باشند. مقاطع تيپ های کف(پارکينگ, مسکونی و بام) در نقشه های پيوست ترسيم شده است. الف ) تعيين ضخامت دال : سيستم دال اين ساختمان دو طرفه مي‌باشد كه بر اساس روابط موجود براي دالهاي دوطرفه ، براي حدس او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران حفاري

دانلود مقاله عمران حفاري     دانلود مقاله عمران حفاري 122 ص  مقدمه در جمع‌اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي طراحي هر نوع حفاري زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادي و فني (امكان‌پذيري مقدماتي طرح) پي‌جوئيهاي لازم و مقايسه‌گرينه‌هاي مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتي كه براي دسترسي به هدف موردنظر ممكن مي‌باشد، مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي و اقليم‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري       دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري  مقدمه حفاري به معني نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگها گاهي به منظور خرد كردن آنها انجام مي گيرد. براي خرد كردن سنگها بايد چالهاي انفجاري حفر كرد و در داخل آنها مواد منفجره قرار داد. با منفجركردن چالها، سنگها خرد مي شوند، و با خرد شدن سنگها، استخراج و برداشت آسانتر است و با هزينه كمتري انجام مي گيرد. در استخراج كلي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل

دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل     دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل85ص   آشنایی با المانهای ساندویچ پانل با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران

دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران     دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران112ص   مقــــدمــــه  به دلايل تاريخي شناخته شده اكثر شهرهاي بزرگ از جمله تهران بر روي زمينهاي نرم بنا شده اند. پيشرفت زمان و رشد فزاينده جمعيت اين شهرها نيز لزوم احداث فضاهاي زيرزميني جهت تاسيسات و ارتباطات شهري را امري اجتناب ناپذير شمرده است. لذا مهندسين طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله عمران آسفالت

دانلود مقاله عمران آسفالت     دانلود مقاله عمران آسفالت 157 ص  مقدمه هدف از روسازی : ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل وزن چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد و در طول عمر روسازی در تمام شرایط آب و هوایی پایداری خود را حفط کند . روسازی راه مجموعه ای از یک سری لایه های طراحی شده با مصالح ها بر روی لایه های تحکیم شده زمین طبیعی می باشد . زمین طبیعی در حالت عادی مقاومت و تراکم کافی را ندارد ، در ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان     دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان 105 ص  آزمایش پیچش برای آلومینیوم : کلیات : یکی از پر اهمیت ترین قسمت ها که تأثیر نیروی پیچشی و تنش ناشی از آن  را روی قطعات میله ای دایروی و میله های چوبی بیان می کند آزمایش پیچش است . در حقیقت این تست قسمتی از تنش برشی خالص را روی نمونه هایی که تحت بار گذاری پیچشی قرار دارد ایجاد می کند . این تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران gis

دانلود مقاله عمران gis     دانلود مقاله عمران gis  مقدمه:    براي اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران سدها

دانلود مقاله عمران سدها     دانلود مقاله عمران سدها74ص  1-1. تاريخچه سدسازي در ايران و جهان بشر از زمانهاي دور، براي مهار نيروهاي طبيعي و در اختيار گرفتن آنها تلاش و تكاپوي زيادي انجام داده است. يكي از عمده ترين نياز انسان در زندگي، مسئله آب است كه عامل اساسي تشكيل تمدنهاي كهن در مناطق مختلف جهان بوده و عدم آن، باعث نابودي تمدنهاي قديمي زيادي شده است. تاريخ و تمدن بشر نشان مي دهد كه اكثر شهرها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان