تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله عمران شهرسازی

دانلود مقاله عمران شهرسازی

 

 

 

 

دانلود مقاله عمران شهرسازی 65 ص

 

تعیین سقف جمعیت پذیری محلات:

جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:

در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته  مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ناحیه  در وضع موجود می باشد .بنابراین در جدول شماره (2) کمبود مساحت کاربری های سطح ناحیه در هر ناحیه از شهر به نسبت میزان مساحت باقی مخانده در هر محله توزیع می شود و از مساحت اضافی محلات کسر می گردد. و مجددا با این مساحت باقی مانده و تقسیم آن بر مجموع سرانه پیشنهادی به جمعیتی می رسیم که مجموع آن از جمعیت قبلی کمتر می باشد.  

در ادامه این روند به دلیل این که مساحت باقی مانده برای هر محله بدون احتساب سهم هر محله از کمبود کاربری های سطح شهر در وضع موجود می باشد در جدول شماره (3) ابتدا مجموع مساحت کمبود کاربری های سطح شهر در نواحی به طور متناسب تقسیم شده و سپس در هر ناحیه نیز به نسبت مساحت هر محله توزیع می گردد.

و در نهایت از تقسیم مساحت باقی مانده بر مجموع سرانه پیشنهادی میزان جمعیتی که می تواند در هر محله جای گیرد بدست می آید که مجموع آن از مجمو ع جمعیت های جداول پیش تر کمتر می باشد.

 حال به دلیل اینکه اعداد بدست آمده برای سقف جمعیت پذیری هر محله و مساحت لازم برای تامین خدمات این جمعیت با مساحت های محله کاملا همپوشانی دارند و زمینی برای توسعه خدمات نسل آینده در درون محله باقی نمی ماند در جدول شماره (4)  20 درصد از میزان جمعیت پذیری هر محله کسر می شود تا مساحت اضافی بدست آمده از این 20 درصد به عنوان ذخیره در هر محله عمل نماید.

جدول شماره (1): تعیین میزان توان پذیرش جمعیت در هر محله

میزان پذیرش جمعیت

مجموع سرانه پیشنهادی

مساحت باقی مانده

مجموع اراضی قابل بارگذاری

مجموع مساحت کمبود وضع موجود در محله

شماره محله

 1. 7733675
 2. 1
 3. 8
 4. 8

   

15218

1

 1. 225352
 2. 1

 

299453

321956

22503

2

 1. 801536
 2. 1
 3. 2
 4. 2

   

15364

3

 1. 846351
 2. 1

 

288177

302480

14303

4

 1. 674776
 2. 1

 

280666

306559

25893

5

 1. 152497
 2. 1
 3. 01
 4. 01

   

16385

6

 1. 47388
 2. 1
 3. 01
 4. 01

   

109666

جمع کل

 

مساحت باقی مانده = مجموع مساحت کمبود کاربری ها ی رده محله در وضع موجود – مجموع اراضی قابل بارگذاری

میزان جمعیتی که محله می تواند بپذیرد= مجموع سرانه های پیشنهادی ÷ مساحت باقی مانده

جدول شماره (2): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در محلات هر ناحیه

میزان پذیرش جمعیت محله

مجموع سرانه پیشنهادی

مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود ناحیه

میزان مساحت کمبود ناحیه در محله

مساحت باقی مانده محلات

شماره محله

کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در وضع موجود

شماره ناحیه

 1. 7630834
 2. 1
 3. 79682
 4. 003183

   

934529

 1. 8

1

44880

1

 1. 089778
 2. 1
 3. 0117
 4. 98833

   

299453

2

 1. 299507
 2. 1
 3. 1915
 4. 00849
 5. 2

    

3

 1. 406561
 2. 1
 3. 8524
 4. 14757
 5. 01

    

288177

4

45887

2

 1. 146451
 2. 1
 3. 4378
 4. 56215

   

280666

5

 1. 483444
 2. 1
 3. 257
 4. 753038
 5. 01

    

6

 1. 18883
 2. 1
 3. 547
 4. 46277
 5. 01
 6. 01

     

.

90767

جمع کل

میزان مساحت کمبود ناحیه در محله = مساحت باقی مانده هر محله در ناحیه   × کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه

     مجموع مساحت های اضافی محلات ناحیه

 

 

 

جدول شماره (3): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده شهر در نواحی و در محلات هر ناحیه

 

میزان پذیرش جمعیت محله

 

مجموع سرانه های پیشنهادی

 

مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود شهر

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله

 

مساحت باقی مانده محله

 

شماره محله

 

اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه

 

مساحت اضافی نواحی

 

شماره ناحیه

مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

 

 1. 7298
 2. 1
 3. 1
 4. 699
 5. 8

    

1

 1. 35
 2. 547

 

889649

1

107296

شهر

 1. 405
 2. 1
 3. 3
 4. 74

   

285072

2

 1. 946
 2. 1
 3. 3
 4. 91
 5. 2

    

3

 1. 834
 2. 1
 3. 7
 4. 13
 5. 9

    

4

 1. 65
 2. 5

 

2

 1. 166
 2. 1
 3. 1
 4. 35
 5. 4

    

5

 1. 279
 2. 1
 3. 1
 4. 17
 5. 3

    

6

 1. 36
 2. 1

 

1643565

107296

1750861

 

107296

 

1750861

 

 

جمع

اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه = مساحت اضافی نواحی  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله = مساحت باقی مانده محله  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

جدول شماره (4): اختصاص 20 درصد از توان پذیرش جمعیت در هر محله به اراضی ذخیره

مساحتی که در هر محله برای ذخیره می ماند

توان پذیرش جمعیت با کسر 20 درصد

20 درصد توان پذیرش

میزان توان پذیرش جمعیت

شماره محله

 1. 6

626

156

782

1

 1. 5

2741

685

3426

2

 1. 7

5188

1297

6485

3

 1. 7

2630

657

3287

4

49984

2561

640

3201

5

 1. 2

3091

772

3863

6

 1. 7

16837

4207

21044

جمع کل

جدول شماره (4) حداکثر سقف جمعیتی که هر محله می تواند در خود جای دهد را نشان می دهد. در این محلات به ترتیب محلات شماره 3 و 6 که دارای اراضی بایر قابل توجه بیشتری نسبت به سایر محلات بوده توانسته است جمعیت بیشتری را در خود جای دهد و محله یک با توجه به کمبودهای وضع موجود قابل توجه می تواند جمعیتی بالغ بر 626 نفر به جمعیت قبلی 3446 خود به محله اضافه نماید.

با محاسبات صورت گرفته مجموع محلات حداکثر جمعیتی را که می تواند در خود جای دهد برابر با 16837 نفر می باشد و با توجه به جمعیت 31200 نفری در مجموع شهر می تواند جمعیتی بالغ بر 48037 نفر را در خود جای دهد و بنابر جمعیت پیشنهادی 56000 نفری نیاز به توسعه بیرونی شهر برای جمعیتی حدود 7963 نفر می باشد و  این جمعیت مساحتی بالغ بر 860800.3 متر مربع در خارج از مرز شهر را نیاز دارد .

تعیین پهنه پیشنهادی جهت استقرار جمعیت جدید مستلزم شناخت کامل از امکانات و محدودیت های اطراف شهر برای توسعه می باشد . در ادامه با توجه به توضیحات مربوطه از امکانات و محدودیتهای توسعه شهر فریمان به تهیه نقشه جهات توسعه می پردازیم.

مجموع جمعیت اضافه شده به داخل شهر = 16837 نفر    

مجموع جمعیت اضافه شده به خارج از شهر = 7963 نفر
با توجه به جمعیت محاسبه شده 7963 نفری جهت توسعه بیرونی نیاز به 860800.3 متر مربع زمین می باشد.        

تعیین جهات توسعه، امکانات و محدودیت ها:

به طور کلی عوامل موثر در توسعه و یا عدم توسعه شهر فریمان را می توان به دو دسته طبیعی و انسان ساخت تقسیم کرد:

توپوگرافی و شیب مناسب:با توجه به گزارشات ارائه شده در مراحل قبل شهر فریمان در بین خطوط توپوگرافی 1380-1420 گسترده شده است و از لحاظ توپوگرافی تقریبا همسطح و با شیب ملایم 5 درصد جنوب به شمال هیچ عامل محدود کننده توسعه از لحاظ توپوگرافی مشاهده نمی شود.

از طرفی توان خاک لس که سرتاسر فریمان را به طور یکنواخت در بر گرفته است عاملی است برای بهبود در گسترش وضعیت زراعی و کشاورزی در فریمان.همچنین با توجه به گزارشات مراحل قبل توان سنگ کنگلومرا برای بار گذاری و... مناسب است.

به طور کلی در مورد توان خاک و سنگ می توان گفت :

توان خوبی برای سد سازی و دریاچه دارد همچنین آبهای زیر زمینی آبدهی کمی دارند.فرسایش اساسی و امکان لغزش هم دارد.برای دفع پساب توان مناسبی دارد.توان بالایی برای آماده سازی و تسطیح دارد،برای احداث کانال توان خوبی دارد(بریدگی های عمودی خاک لس خیلی پایدار است)در خارج از دره های لسی توان مناسبی برای دفع پساب دارد.همچنین این نوع خاک توان خوبی برای آبزی پروری ،مرتع داری و جنس سنگ توان زیادی برای بارگذاری دارد.برای کشاورزی ،مرتعداری،جنگلداری توان مناسبی برای هر سه دارد.

توان جاده سازی خاک لس پایین و فونداسیون برای وزن های کم و  متوسط توان دارد.

از نظر زلزله خیزی در شهر فریمان هیچ گسل فعالی از داخل شهر عبور نمی کند .بنابراین محدوده اطراف هیچ محدودیت توسعه به ویژه برای بافت مسکونی از نظر زلزله خیزی ندارد.

از نظر پوشش گیاهی شمال فریمان دارای پوشش گیاهی مرغوب و جنوب پوشش گیاهی نا مرغوب در بر گرفته است.بنابراین پوشش گیاهی در شمال می تواند عامل محدود کننده ای برای توسعه باشد.با توجه به نقشه پوشش گیاهی شهرستان فریمان از سمت شمال و شرق و غرب به مجتمع های درختی و تاکستان ختم می شود و از سمت جنوب مخلوطی از مرتع و دیم وجود دارد.

مسیل نیز به عنوان عامل هدایت کننده و تاثیر گذار بر توسعه شهر مطرح می باشد که در قسمت جنوبی شهر و در راستای توسعه شهر قرار گرفته است.

از نظر عوامل انسان ساخت باید گفت:

شهر فریمان از سمت شرق مخصوصا حاشیه شمال جاده تربت جام بواسطه کارخانه ها محدود گردیده است و بر خلاف پیش بینی های طرح هادی فریمان بافت مسکونی در قسمت شمال شرقی شکل نگرفته و کاربری های مسکونی در قسمت شرقی و غربی نیز به کندی توسعه یافته اند و در سمت جنوب به خاطر کارخانه قند و دانشگاه پیام نور که باعث جذب جمعیت شده بافت مسکونی شکل گرفت.شهر فریمان در محور اصلی فریمان مشهد و فریمان جام است که بالاترین تردد روزانه را داراست .و محور فرعی فریمان کارخانه قند که در چند سال گذشته تعاونی مسکن ادارات کارخانه قند فریمان نسبت به خرید اراضی جنوب شهر اقدام کرده و توانسته اند طرح هادی با موافقت فرمانداری و استانداری به این سمت گسترش دهند.موقعیت دقیق این ناحیه ضلع جنوب غربی شهر در سمت غرب جاده فریمان به کار خانه قند می باشد که ضلع جنوب شرقی شهر نیز در آینده سمت گسترش شهر پیش بینی می گردد.

بنابراین از جمله عوامل انسان ساخت محدود کننده توسعه در سمت شرق بواسطه کارخانه های رنگ فریمان ،کارخانه پلاستیک ،و کارخانه سنگ بری که با فاصله ای کم از یکدیگر قرار دارند. همچنین  در سمت شمال شرق همانطور که در نقشه نشان داده شده است بواسطه مرکز جمع اوری زباله و کشتارگاه محدودیت توسعه را داریم. در سمت جنوب شرق سرد خانه و همچنین در سمت شمال مرکز تنظیم فشار گاز را داریم که  با توجه به استاندارد حریم آن در توسعه های آتی باید رعایت شود.  دو خط انتقال نیرو در جهت شمال غرب جنوب شرق است که یکی از سمت شمال فریمان و دیگری از سمت جنوب فریمان عبور می کنند که باید حریم آن با توجه به ضابطه د رتوسعه آتی رعایت شود.در سمت غرب به واسطه پست  برق که رعایت حریم دارد و نیزسه کارخانه پنیر و شن و ماسه و ایران مالاس محدود کننده توسعه است.همچنین حدود 8حلقه چاه آب است که برای توسعه آتی با توجه به ضابطه حریم آن باید در نظر گرفته شود.

در پایان با توجه به بررسی  عوامل طبیعی و انسان ساخت و نیز با توجه به روند طبیعی رشد و توسعه به سمت جنوب (تا حدی که حتی جهت پیش بینی شده طرح هادی برای توسعه محقق نشد )و نیز با توجه به این امر که هدف برنامه ریز باید هدایت نیرو های موثر بر شهر باشد نه مانع آن ،جهت توسعه به سمت جنوب را انتخاب و برنامه ریزی در مراحل بعدی را بر این اساس پیگیری کردیم.

نقشه شماره (1) جهات توسعه را با توجه به امکانات و محدودیت ها در شهر نشان می دهد.

تعیین مراکز محلات ، نواحی ، شهر و ساختار آن در وضع موجود:

جهت تعیین مراکز پیشنهادی در سطوح مختلف محلات ، نواحی و شهر می توان چهار عامل را در نظر گرفت:

 • کاربری های وضع موجود در سطح مرکز مشخصه

 • شعاع دسترسی مرکز مشخصه

 • اراضی دارای پتانسیل بارگذاری

 • رعایت اصول همجواری و دسترسی معابر

منظور از عامل اول تمرکز کاربری هایی در سطوح مختلف محله، ناحیه و شهر است به عنوان مثال جهت تعیین مرکز محله ابتدا به پهنه هایی توجه داریم که عناصر اصلی مرکز محله از قبیل دبستان، مسجد و یا بوستان محله ای را شامل شود و سپس آن را به عنوان مرکز محله معرفی و پر رنگ می نماییم.توجه به کاربری های وضع موجود از دو جهت اهمیت دارد اول اینکه اجرای طرح را به لحاظ اقتصادی و تملک کاربری را برای ما ممکن می سازد و دوم اینکه خود این کاربری به گونه ای منطبق بر سطح مورد نظر(محله ، ناحیه و شهر) به لحاظ شعاع دسترسی ، تراکم بافت و..  قرار دارند . پس در تعیین پهنه باید به امکانات موجود توجه نمود.اما ممکن است این مرکز که شامل این کاربری ها نیز است در موقعیت مناسبی از سطح مورد نظر قرار نگرفته باشد و تامین دسترسی برای استفاده تمامی افراد آن سطح ممکن نباشد در این جا باید به عامل دوم یعنی شعاع دسترسی توجه نماییم.

یکی از عوامل بازدارنده در اجرای طرح ، عدم توانایی مجری در تملک و همچنین کمبود فضا برای اجرای طرح است. عامل سوم نیز زمانی مطرح می شود که مجری در اجرای طرح با کمبود فضا مواجه باشد و یا امکان به تملک در آوردن برخی اراضی نباشد در این جا باید  به اراضی که قابلیت بارگذاری جهت استقرار این فعالیتها در موقعیت مناسبی باشد توجه داشت.در شهر فریمان این اراضی شامل اراضی بایر، دامداری ها و اراضی زراعی و یا ابنیه تخریبی و مرمتی می باشند .و در نهایت عامل چهارم یعنی رعایت اصول همجواری و سازگاری کاربری ها می باشد . سلسله مراتب راهها نیز در تعیین این پهنه ها موثر می باشند برای مثال مرکز محله نباید در مسیر شریانی درجه یک قرار گیرد .مناسب ترین وضعیت قرار گیری این مرکز در مسیر راههای جمع و پخش کننده محله ای می باشد.

در ادامه جهت تعیین مراکز ، عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی مراکز مختلف شهری به شرح زیر آورده شده است:

عناصر تشکیل دهنده محله:

1) عنصر شاخص محله که ابعاد آن را کنترل می کند مدرسه ابتدایی( دبستان) می باشد. دبستان باید در موقعیتی قرار گیرد که فاصله آن تا منزل حدود 4 تا 5 دقیقه پیاده روی باشد . مدرسه ابتدایی باید در کنار گذر پیاده قرار گیرد در عین آنکه به گذر سواره نیز دسترسی داشته باشد.

2) عنصر شاخص هویتی محله مسجد می باشد. مسجد باید در مرکز محله و در کنار مسیر پیاده اصلی قرار گیرد.

3) عناصر توزیعی در محله شامل کاربری های:

الف: تجاری روزانه ، هفتگی

ب: بوستان محله ای در کنار تاسیسات ورزشی محله قرار گیرد

ج: تاسیسات و زمین های ورزشی (7 تا 12ساله) که مجموعه آن در جوار دبستان و پارک محله ای خواهد بود.

د: واحد پزشکی مستقل در سطح محله

عناصر تشکیل دهنده ناحیه :

1) عنصر شاخص ناحیه که ابعاد جمعیتی و مساحتی آن را کنترل می کند مدرسه راهنمایی می باشد . مدرسه راهنمایی حداکثر در فاصله 15 دقیقه ای پیاده از محل سکونت قرار می گیرد. مدرسه راهنمایی در کنار فضای باز و تاسیسات زمینهای ورزشی (17-13 ساله) طراحی می شود.

2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:

الف: تجاری هفتگی و ماهانه

ب: تاسیسات و زمین های ورزشی (17-13 ساله ) که محل استقرار آن در جوار راهنمایی  خواهد بود .

ج: مرکز بهداشت در سطح ناحیه

د: شهرداری اداره ناحیه در کنار خیابان های جمع و پخش کننده قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده منطقه :

1) عنصر شاخص منطقه که ابعاد جمعیتی و مساحتی آن را کنترل می کند واحد آموزشی دبیرستان می باشد . واحد آموزش دبیرستان حداکثر در فاصله 20 دقیقه ای پیاده از محل سکونت قرار می گیرد. واحد آموزشی دبیرستان در کنار فضای باز و باشگاه ورزشی 18 سال به بالا  طراحی می شود.

2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:

الف: تجاری هفتگی و ماهانه

ب: باشگاه ورزشی 18 ساله به بالا که محل استقرار آن در جوار واحد آموزش دبیرستان پیشنهاد می شود.

ج: کتابخانه عمومی در جوار واحد آموزشی دبیرستان

د: واحد های اداری شعبه اداره پست و کلانتری در کنار راههای جمع و پخش کننده قرار گیرد.

ه: مراکز درمانی در سطح منطقه

و: بوستان منطقه ای در جوار راههای جمه و پخش کننده قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده شهر :

1) عنصر شاخص بیمارستان می باشد که در کنار تندرو قرار می گیرد.

2) عناصر توزیعی شامل کاربری های:

الف: تجاری عمده فروشی

ب: دانشگاه و مدارس علمیه

ج: ایستگاه های آتش نشانی

د: سینما و تئاتر ، سالن ورزشی سرپوشیده

حال با توجه به چهار  عامل یاد شده در شهر فریمان به تعیین پهنه هایی که قابلیت مرکز شدن در سطوح مختلف محله ، ناحیه و شهر را دارند می پردازیم.

در شهر فریمان ما به تعیین سه مرکز محله، ناحیه و شهر می پردازیم و مرکز ناحیه و منطقه به صورت مشترک تعیین شده است.

تعیین مراکز محلات شهر فریمان در وضع موجود

محله 1) بدلیل عدم وجود عنصر شاخص دبستان، عنصر هویتی مسجد و عنصر توزیعی چون بوستان محله  در سطح محله این محله فاقد یک مرکز مشخص در وضع موجود می باشد. اما با توجه به اراضی قابل بارگذاری که در موقعیت مرکزی و شمال محله واقع می باشد هم به جهت پتانسیل ایجاد این فعالیتها و هم به جهت شعاع دسترسی این پهنه قابلیت مرکز محله شدن را دارد.

محله 2) بدلیل وجود عناصر متعدد اصلی تشکیل دهنده در بافت این محله می توان پهنه های همجوار با این عناصر را با در نظر گرفتن شعاع دسترسی به عنوان مرکز این محله معرفی نمود البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در هیچ یک از محلات شهر فریمان فضای سبز محله ای وجود ندارد  و ایجاد این فضا در مرکز محلات این شهر ضروری می باشد.

محله3) بدلیل عدم انسجام و کشیدگی زیاد بافت این محله نمی توان یک مرکز را برای آن در نظر گرفت تا تمامی سطح محله را پوشش دهد پس جهت تامین نیاز ساکنین نیاز به دو مرکز برای این محله داریم و با توجه به وجود دبستان در بافت شمالی این محله می توان پهنه ی مرکزی قسمت شمالی را در جوار آن پیشنهاد دهیم و جهت پیشنهاد مرکز در بافت جنوبی آن نیاز به استفاده از اراضی بایر می باشد.

محله 4) به دلیل قرار گیری نسبتا مناسب عناصر محله ای دبستان در قسمت جنوبی محله می توان مرکز محلات را در جوار آن در نظر گرفت چراکه اطراف آن نیز اراضی قابل بارگذاری قابل توجه های جهت استقرار فضای سبز و مسجد و یا مراکز درمانی سطح محله وجود دارد.

محله5) به دلیل قرار گیری نسبتا مناسب عناصر محله ای دبستان و مسجد در قسمت مرکزی و غربی  محله می توان مرکز محلات را در این پهنه ها  در نظر گرفت چراکه اطراف آن نیز اراضی قابل بارگذاری قابل توجه های جهت استقرار فضای سبز و مراکز درمانی و یا تجاری سطح محله وجود دارد.

محله 6) وجود مسجد محله ای و دبستان در قسمت مرکزی این محله امکان ایجاد مرکز محله را برای ما میسر ساخته است البته با توجه به اراضی بایر در این محله باید سایر عناصر تشکیل دهنده مرکز محله نظیر فضای سبز محله ای،تجاری و درمانی سطح محله را نیز در آن ایجاد نمود.

تعیین مراکز نواحی شهر فریمان در وضع موجود

بنا بر موقعیت تقسیم بندی شهر و قرار گیری نواحی به صورت خطی مراکز ناحیه ای مورد نظر به گونه ای مشترک در دو ناحیه و در دو سمت شمال و جنوب شهر مد نظر می باشد. چرا که بدین ترتیب چها عامل ذکر شده نیز به گونه ای رعایت می گردد.یعنی استفاده  از کاربری های وضع موجود ، شعاع دسترسی مناسب برای دو ناحیه، استفاده از اراضی دارای پتانسیل بارگذاری و همچنین رعایت اصول همجواری و قرارگیری در مسیر راههای جمع و پخش کننده درجه 2 مد نظر قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات:65

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file21_1756059_3618.zip4.7 MB

دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان

دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان     دانلود مقاله عمران كاربردليكا درساختمان45ص  ليكا چيست؟ امروزه دانه هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك( LECA ( Light Expanded Clay Aggreg ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران پي سازي

دانلود مقاله عمران پي سازي     دانلود مقاله عمران پي سازي72ص  پي سازي: كليات: قبل از اقدام به پي سازي ساختمان، بايد اطمينان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زير رعايت شده باشد: الف- نشست زمين بر اثر تغيير سطح ايستايي ب- نشست زمين ناشي از حركت و لغزش كلي در زمينهاي ناپايدار پ- نشست ناشي از ناپايداري زمين براثر گودبرداري خاكهاي مجاور و حفر چاه ت- نشست ناشي از ارتعاشات احتمالي كه از تاسيسات خود ساختم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه

دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه     دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه  -ترسيم مقاطع سه تيپ کف و تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه از نوع دال با ضخامت يکنواخت باشند. مقاطع تيپ های کف(پارکينگ, مسکونی و بام) در نقشه های پيوست ترسيم شده است. الف ) تعيين ضخامت دال : سيستم دال اين ساختمان دو طرفه مي‌باشد كه بر اساس روابط موجود براي دالهاي دوطرفه ، براي حدس او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران حفاري

دانلود مقاله عمران حفاري     دانلود مقاله عمران حفاري 122 ص  مقدمه در جمع‌اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي طراحي هر نوع حفاري زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادي و فني (امكان‌پذيري مقدماتي طرح) پي‌جوئيهاي لازم و مقايسه‌گرينه‌هاي مختلف و انتخاب راه‌حل مطلوب مقدماتي كه براي دسترسي به هدف موردنظر ممكن مي‌باشد، مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين‌شناسي و اقليم‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري

دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري       دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري  مقدمه حفاري به معني نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگها گاهي به منظور خرد كردن آنها انجام مي گيرد. براي خرد كردن سنگها بايد چالهاي انفجاري حفر كرد و در داخل آنها مواد منفجره قرار داد. با منفجركردن چالها، سنگها خرد مي شوند، و با خرد شدن سنگها، استخراج و برداشت آسانتر است و با هزينه كمتري انجام مي گيرد. در استخراج كلي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران ارزیابی فولادی استحکام بالا در صنعت سازه های فولادی

دانلود مقاله عمران ارزیابی فولادی استحکام بالا در صنعت سازه های فولادی         دانلود مقاله عمران ارزیابی فولادی استحکام بالا در صنعت سازه های فولادی  مقدمه واژه فولاد ساختمانی (structural  steel) عموماً به فولادهای C-Mn اطلاق می شود که ساختاری فریتی – پرلیتی دارند و در تناژ بالا برای مصارف ساختمانی و شیمیایی تولید می شوند. تولیدات اغلب به صورت ورق و مقاطع شکل دار است. که ضخامت آنها گاه بیش از 10 سانتیمتر می رسد، استحکام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل

دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل     دانلود مقاله عمران المانهای ساندویچ پانل85ص   آشنایی با المانهای ساندویچ پانل با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خاص منطقه ای تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود با توجه به وسعت کشور ایران و شرایط اقلیمی متفاوت در نواحی مختلف این سرزمین لازم است روشهای ساختمان سازی متناسب با ویژگیهای خا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران

دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران     دانلود مقاله عمران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيزميني در آب رفتهای جنوب دشت تهران112ص   مقــــدمــــه  به دلايل تاريخي شناخته شده اكثر شهرهاي بزرگ از جمله تهران بر روي زمينهاي نرم بنا شده اند. پيشرفت زمان و رشد فزاينده جمعيت اين شهرها نيز لزوم احداث فضاهاي زيرزميني جهت تاسيسات و ارتباطات شهري را امري اجتناب ناپذير شمرده است. لذا مهندسين طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله عمران آسفالت

دانلود مقاله عمران آسفالت     دانلود مقاله عمران آسفالت 157 ص  مقدمه هدف از روسازی : ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل وزن چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد و در طول عمر روسازی در تمام شرایط آب و هوایی پایداری خود را حفط کند . روسازی راه مجموعه ای از یک سری لایه های طراحی شده با مصالح ها بر روی لایه های تحکیم شده زمین طبیعی می باشد . زمین طبیعی در حالت عادی مقاومت و تراکم کافی را ندارد ، در ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان     دانلود مقاله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان 105 ص  آزمایش پیچش برای آلومینیوم : کلیات : یکی از پر اهمیت ترین قسمت ها که تأثیر نیروی پیچشی و تنش ناشی از آن  را روی قطعات میله ای دایروی و میله های چوبی بیان می کند آزمایش پیچش است . در حقیقت این تست قسمتی از تنش برشی خالص را روی نمونه هایی که تحت بار گذاری پیچشی قرار دارد ایجاد می کند . این تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران gis

دانلود مقاله عمران gis     دانلود مقاله عمران gis  مقدمه:    براي اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران سدها

دانلود مقاله عمران سدها     دانلود مقاله عمران سدها74ص  1-1. تاريخچه سدسازي در ايران و جهان بشر از زمانهاي دور، براي مهار نيروهاي طبيعي و در اختيار گرفتن آنها تلاش و تكاپوي زيادي انجام داده است. يكي از عمده ترين نياز انسان در زندگي، مسئله آب است كه عامل اساسي تشكيل تمدنهاي كهن در مناطق مختلف جهان بوده و عدم آن، باعث نابودي تمدنهاي قديمي زيادي شده است. تاريخ و تمدن بشر نشان مي دهد كه اكثر شهرها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان