تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان

دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پزشکی شرح و رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندریا در انسان23ص

 

امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهایی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد های تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند .

 در سالهای پیشین میزان جهش ژنی DNA  د این سیستم ژنتیکی شرح داده شده است . و به طرز مناسبی باسندرم های بالینی مرتبط می شوند .

 در اکثر موارد ویژگی های بالینی این اختلالات دارای اثری بسیار نا همگون نسبت به اندام ها و بافت های بدن انسان دارد و غالبا برای تشخیص صحیح این اختلالات ژنتیکی شرح دقیقی از علائم بالینی . شکل شناس ساختار ژنی DNA گاهی از علم بیو شیمی و داده های اطلاعاتی ژنتیکی لازم می باشد .

ویژگی های خاص ژنتیکی در DNA  میتوکندریا به این اختلالات ژنتیکی خواص بسیار متمایزی را ارائه می دهد .

 ( اختلالات ژنتیکی وراثتی مادرزادی ، تکثیر پرتو پلاسما ، چند پرتو چلاسمایی و تقسیم غیر مستقیم سلولی )

( کلمات کلیدی DNA ، میتوکندریا ، امراض میتوکندریا ، اسپانیا )

میتوکندریا اندامکهای زیر سلولی می باشند که در سیتوپلاسم سلول های هسته دار یافت می شوند . عملکرد اصلی آنها تولید انرژی سلولی تحت عنوان تری فسفات آدنوزین ( ATP ) می باشد . یکی از ویژگی های این اندامک ها این است که این ها دارای یک سیستم ژنتیکی می باشند .

 که تماما به طور خودکار نیاز های خودشان برای بازنویسی و تغییر محتوای اطلاعات ژنتیکی بیان می دارند . اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک میتوکندریا انسانی یک ملکول تک سلولی با جفت های پایه ای 16.569 می باشد و اطلاعاتی را مشتمل بر 37 ژن در بردارد .

دو نوع از اسید ها ریبو نوکلئیک که از اجزای متشکل نوع خاص میتوکندریا ریبوسوم و 22 گونه از اسید های ترانسفرال ریبو نوکلئیک تشکیل شده اسند .

 قادر می شوند تا کد دست نخورده و کامل ژنتیکی  را بخوانند و 13 گونه از پلی پپتید ها بخشی از ترکیبات پنج آنزیمی در سیستم انتقالی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفور )و مرحله نهایی مسیر تولید ATP را شکل می دهند . این پپتید ها با 7 واحد فرعی (6 . 5 . 41 . 4 . 3 . 2 . 1NP) از آمید اسید نیکوتونیک مطابقت دارد .

 و میزان آذین دینوکلوئتید (NADH ) که مشتمل بر اکسید اجیاد کننده  آبیکنین ( ترکیب I ) و یک واحد فرعی (bcyt ) از اکسید احیاء کننده سیتو کروم نوع C آبیکنین ( ترکیب I I I  ) و 3 واحد فرعی (COI , I I , I I I  ) از سیتو کروم اکسید شده نوع C ( ترکیب I V  ) و دو واحد فرعی از ATP  سنتز شده ( ترکیب  V2 ) می باشد کاهش می دهد .

 ما قبل اجزای متشکله این ترکیبات پلی پپتیدی ، علاوه بر ترکیب کامل نوع I I  در یک DNA هسته ای کد گذاری می شوند .

 بیوژ نیز ( زیست زایی ) این سیستم در یک ملکول سلولی واحد را تشکیل می دهد تا اطلاعات آن را هماهنگ با سیستم های مورد نیاز دوگانه ژنتیکی بیان دارد . ویژگی های خاص و اصلی مولکولی سیستم ژنتیکی میتوکندریا در آغاز دهه ی 1980 میلادی کشف گردید .

.ودر سال 1988 میلادی اولین جهشهای ژنی در DNA  میتوکندریا ( MTDNA  ) و امراض وابسته آن به طور ملموس تری رشد پیدا کرده است و انچه امروزه شکل گرفته با نام پزشکی میتوکندریا می تواند نامیده شود . اصطلاح امراض میتوکندریا برای یک گروه از اختلالات ژنتیکی به کار برده می شود . و به طور مشترک یک نقصانی را در فرآیند تولید ATP ایجاد می کنند با وجود این اصطلاح غلبا به کار برده می شود . ت اختلالاتی که در اثر آسیب در سیستم اکسفوس ایجاد می شود بیان می کند . به مدت چندین سال قبل فقط جهش ژنی که در DNA  میتوکندریا یافت می شد .

به این آسیب مرتبط بر  می گشت . امروزه کشف ژن های هسته ای کد گذاری شده پروتئینی در سیستم ترکیبات اکسفوس و یا کشف دیگر ژنهایی که در مجمعه ساختاری خود مسئول اصلی بیماری های ژنتیکی میتوکندریا می باشد آغاز شده است . در این مقاله ما خودمان را به شرح بیماریهایی که با ایجاد آسیب بر سیستم ژنتیک میتوکندریا شناخته تر می باشند .

 و به علت اینکه این بیماریها یک نوع بیماری خاص از وراثت را نشان می دهند محدود می کنیم . ویژگی های خاص ژنتیکی میتوکندریا نوع وراثتی آن که در سیستم ژنتیکی میتوکندریا وجود دارد . قرار گیری آنها در اندامهای سیتوپلاسمی ، تمایل مستمر حرکت ژنها بدون دخالت نکلوتئید ها یا اینترونها و تکثیر پرتو پلاسمی ( تعداد زیادی از کپی های ژنی در هر سلول ) ویژگی های ژنتیکی  را تشکیل می دهند .

 که به وضوح این جهش های ژنی DNA  از آنت جهش های هسته ای DNA  متمایز می سازد . هز سلول شامل حدود 1000و 10000 کپی از DNA  میتوکندریا  مرتبط با بافت متشکله سلولی می باشد که به ترتیب حدود 100 تا 100000 از سلول نطفه نر و سلول نطفه ماده نظم می دهد . هر میتوکندریا شامل حدود 2 تا 1 ملکول می باشد .

عامل وراثت مادر زادی : DNA میتوکندریا در یک الگوی عمودی غیرمندلیانی از طریق مادر به ارث می رسد . . مادر ژنوم میتوکندریا را به تمام کودکانش منتقل می سازد . اما فقط دخ تر ها ژن DNA میتوکندریا به تمام اعضای نسل بعد انتقال می دهند .

 این حالت بدین علت بروز می کند که تعداد زیادی از ملکول های ژن DNA میتوکندریا در سلول نطفه مادر در مقایسه با تعداد 100 تایی سلول نطفه ماده موجود می باشند ( ما بین 100 هزار تا 200 هزار از کپی های ژن DNA ) علاوه بر این میتوکندریا می تواند در سلول نطفه مادر داخل ود و باعث لقاح  نطفه ماده شود و از طریق یک فرآیند فعال حذف شوند .

تقسیم غیر مستقیم سلولی : فتوتیپی که در یک خط سلولی قرار دارد می تواند به طور متفاوت در طول زمان تقسیم سلولی میتوکندریا که در سلول های فرد مؤنث ( دختر ) موجود می باشد توزیع شود . بنابراین اگر در یک تک سلول به مقدار 2 عدد DNA میتوکندریا قابل شمارش موجود باشد یکی از این DNA ها نرمال و دیگری DNA جهش یافته می باشد . ( پرتوپلاسم نا همگون )

در طول زمانت این تقسیمات سلولی ژنوتیپهایی می تواند بدست آید که  مشتمل  بر پرتوپلاسم همگونی برای DNA جهش یافته و پرتوپلاسم ناهمگون گردد . بنابراین فتوتیپ یک سلولی که دارای پرتوپلاسم ناهمگون می باشد به درصد ژن جهش یافته DNA که شامل می گردد بستگی دارد .

 اگر تعداد مولکول های آسیب دیده DNA بالنسبه کاهش یابد مجموعه ای از مولکول های نرمال DNA تولید حواهد شد و اختلال ژنتیکی به تنهایی آشکار نخواهد شد . زمانی که ژن جهش یافته DNA به یک سطح مسطح آستانه بازگشت کند آن DNA جهش یافته در یک فنوفیپ بیماری زای آشکار می گردد .

 ( اثر آستانه ) که این بدین معنی می باشد که اگر تولید ATP پایین تر از نیاز حد فعلی برای عملکرد بافتها باشد به سبب تولید ناقص پروتئین های کدگزاری شده DNA میتوکندریا ، بیماری میتوکندریا در فرد بروز می کند .

ص2 : شکل 1 : نقشه ژنتیکی DNA میتوکندریا انسانی : این شکل نشان می دهد که دو DNA بر روی ژنهایی که میتوکندریا کد گزاری می کند قرار می گیرد که شامل RRNA وTRNA می باشد. این دو DNA شاخص اختصاری از آمینو اسید می باشند که نقش آنها انتقال جهش یافته و نظم بخشی بر فرآیند کد گزاری پروتئینی می باشد { CO = سیتوکروم اکسیده شده از واحد های فردی C

BCYT : سیتوکروم از واحد های فرعی B و ND : NADH : از واحد های فرعی دی هیدروگناز}

H2 و H1 و L محلهای شروع کننده ی  بازنویسی  DNA  که  به ترتیب در جایگاه های سنگین و سبک قرار دارند نشان می دهد.

OH و OL نمادی از خواستگاه های رنجیره ی سبک و سنگین تکثیر DNA می باشد .

ادامه صفحه 3 : تعدادی از مولکول هلی DNA در هر اندام و بافتی بستگی به نوع مقدار انرژی مورد نیاز برای ا نجام آن عملکرد متفاوت می باشد . بنابراین بافتهایی از بدن انسان که به طور غیر قابل اجتنابی بیماری در آنها مشاهده می شود شامل سلسله اعصاب مرکزی ، عضلات جمجمه ، پانکراس ( لوزالمعده ) کلیه و کبد می باشد .

جهش ژنی با قابلیت سرعت بالا : جهش ژنی در DNA میتوکندریا نشان می دهد که میزان سرعت جهش خود اختیاری 10 برابر بیشتر از جهش DNA هسته ای می باشد . ای پدیده می تواند به سبب رادیکالهای آزاد اکسیژنی میتوکندریا می باشد که به طور مرتب تحت عنوان یک رشته از فعالیت های اکسیداسیول ترکیبات کربن دار تولید شود و بر یک DNA که توسط پروتئین ها محافظت نمی شوند می توانند آسیب وارد سازند .

ای حقیقت بیان می شود که گونه از رشته های ژنی DNA مابین افراد از ژنهای یکسان تا حدود زیادی 770  نوع از نکلئوتیدها باشند و یک فردی که به مقدار کمی از ناهمگونی در ؤن جهش یافته DNA میتوکندریا برخوردار باشند در سرتاسر حیات خود بیماری میتوکندریا را در خود تولید خواهد کرد .

در این شیوه حتی توصیه شده است که حجم بافت های تنفسی که در طول دوره حیات فرد می توانند به سبب انباشت و تجمع میتوکندریا آسیب ببینند کاهش یابد .

اولین دلیل برای توجیه این نظریه می تواند در کار گروه تحقیقاتی آترودی مشاهده شود . ای گروه توضیح می دهند که استحاله بافتی ناشی از میتوکندریا که باگذشت عمر فرد حاصل می شود  می تواند به عنوان یک رشته از فعالیت های انباشتی ژن جهش یافته  DNA درنظر گرفته شود .

 تغییرات منظم DNA که ما بین افراد مختلف وحود دارد برای مطالعات انسان شناسی ، روان شناسی و پزشکی قانونی بسیار مفید می بشاد .و بر پایه یک نظریه بنا شده است که نابودی حیات از یک زن در آفریقا که در حدود 25 هزار سال پیش زندگی می کرده است آغاز شده است ( عصر میتوکندریا )

امراض ژنتیکی ناشی از جهش ژنی DNA میتوکندریا :

امراضی که یاعث ایجاد آسیب در ژنوم میتوکندریا می شود از زمانیکه تمام محتوای این DNA یر فرآیند سنتز اجرای متشکله سیستم اکسفوس متمرکز می شود به طور متداول نقایصی را در بیوسنتز ATP ایجاد کنند .

 مشخصات بالینی این امراض بی نهایت متغیر می باشند و می توانند از زمانیکه فرآیند سنتزی ATP  در تمام افراد و در تمام سنین تولید شوند و بر تمام بافت ها و اندام های آنها تأثیر گذارند . این امراض می توانند بر یک ری از علائم بسیار قطعی بالینی دلالت کنند و از طریق جنبه های مطالعاتی علم شکل شناسی و علم بیو شیمی به طرز مناسبی سنورم های بیماری زای را مشخص می سازد  اما در اکثر موارد که اصولا در دوره های کودکی فرد باشد نشانه های بیماری به طور کاملا مشخصی ظاهر نمی شوند . اگر در این بیماری فقط اختلالات عصبی بروز کنند گاهی آن با یک افزایش اسید لاکتیک و دیگر نشانه های گانوی بالینی که برر عملکرد متمایز اندامهای بدن فرد اثر می گذارد توام گردد

  در واقع بروز این علائم عاملی راهنما برای تشخیص بیماری میتوکندریامی گردد . یک یا بیش از یک عامل از علائم بالینی که به طور مشترک در فرد بروز می کند عبارت از اختلالات حرکتی ، آسیب های مغزی عروقی ، تشبخ ها ، دیوانگی تحمل ناپذیری حرکات ورزشی ، پایین افتادگی چلک چشم . فمج عضلات چشم ، رنگدانه شدن شبکیه آسیب دیده آنروفی ( اختلالات ) چشمی ، نابینایی ، کری ، عملکرد کبد و لوزالمعده ، دیابت ، نارسایهای رشدی ، کم خونی شدید سایورو پلاستیک انسوار کذب روده ، اسیدور متابولیک و بیماری کلیوی و دیگر علائم که بیشتر ثانوی می باشد .

 

تعداد صفحات:23

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file21_1754456_9959.zip26.3k

دانلود مقاله پزشکی دوقلوهای همسان

دانلود مقاله پزشکی دوقلوهای همسان     دانلود مقاله پزشکی دوقلوهای همسان  دوقلوهای همسان دارای DNA یا ژن‌های همانند هستند و بنابراین خصوصیات جسمی یکسان دارند . آنها با وجود این شباهت جسمی می‌تواند دوستان و اعضای خانواده را به اشتباه بیندازند. اما هنگامی که نوبت به ابزارهای پیچیده‌‌تر تعیین هویت مانند آزمایش اثر انگشت می‌رسد، دیگر کارها به این سادگی نیست و حتی دوقلوهای همسان ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله پزشکی دستگاه گردش خون انسان

دانلود مقاله پزشکی دستگاه گردش خون انسان     دانلود مقاله پزشکی دستگاه گردش خون انسان21ص  دستگاه گردش خون و لنف شامل ، خون ،  قلب و رگهاست. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع می‌گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک ، شریانچه‌ها را بوجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند. مبادله موا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله پزشکی داستان کشف آسپرین

دانلود مقاله پزشکی داستان کشف آسپرین     دانلود مقاله پزشکی داستان کشف آسپرین24ص  سازنده اولین قرص آسپرین فردریک بایر (Fredrich Bayer) در سال 1825 بدنیا آمد. پدر او یک نساج و رنگرز پارچه بود و طبق عادت آن زمان وی در ابتدا شغل و حرفه پدر را برای کار انتخاب کرد و پس از مدتی فعالیت با پدر، در سال 1848 تشکیلاتی مشابه برای خود راه اندازی کرد و در آن حرفه بسیار هم موفق شد. تا قبل از 1856 برای رنگرزی از مواد رنگی ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله پزشکی تگ یاخته ها و انواع آنها

دانلود مقاله پزشکی تگ یاخته ها و انواع آنها     دانلود مقاله پزشکی تگ یاخته ها و انواع آنها  دید کلی تک‌‌یاختگان گروهی از موجودات زنده یوکاریوت هستند که پیکرشان تنها از یک یاخته تشکیل شده است و فعالیتهای زیستی مختلف این موجودات توسط بخشهای اختصاص یافته‌ای از پروتوپلاسم به نام اندامهای یاخته‌ای انجام می‌شود این بخشها مشابه اندامهای موجودات پر‌یاخته‌ای عمل می‌کنند. از این رو یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

دانلود مقاله پزشکی بیوتکنولوژی و علوم پزشکی      دانلود مقاله پزشکی بیوتکنولوژی و علوم پزشکی  12ص  کاربرد بیوتکنولوژی در زمینة علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند ابداع روش‌های کاملاً جدید برای " تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی و گشایش سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی"، "امکان تشخیص پیش از تولد بیماری‌ها و پس از آن"، "ژن‌‌درمانی و کنار گذاشتن (نسبی) بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

دانلود مقاله پزشکی بينايي سنجي

دانلود مقاله پزشکی بينايي سنجي     دانلود مقاله پزشکی بينايي سنجي 8ص  هدف : علم بينايي‌سنجي با دو شاخه اصلي چشم پزشكي و بينايي سنجي (اپتومتري) وظيفه حفظ و نگهداري سلامت و بهداشت اين حس ظريف و مهم را بر عهده دارد. ما در اينجا شاخه ناشناخته‌تر اين علم يعني علم بينايي سنجي را كه در رشته دانشگاهي بينايي‌سنجي تدريس مي‌شود، معرفي مي‌كنيم. بينايي سنجي ، علم مراقبت‌هاي بينايي است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,300 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیماری های واگیر

دانلود مقاله پزشکی بیماری های واگیر     دانلود مقاله پزشکی بیماری های واگیر 22ص سرخک نشانه‌هابیماری سرخک دارای سه مرحله است: دورانی که ویروس وارد بدن می‌شود و در بدن تکثیر پیدا می‌کند و 10 تا 12 روز طول می‌کشد و کودک نشانه‌ای از بیماری ندارد. دوران آبریزش: در این دوران تب کودک شدید است و به 40 درجه سانتیگراد می‌رسد. در این زمان در دهان کودک در مجاورت دندانهای آسیای پایین، دانه‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیماری های ارثی استخوانها

دانلود مقاله پزشکی بیماری های ارثی استخوانها     دانلود مقاله پزشکی بیماری های ارثی استخوانها مقدمه: علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای اخیر نموده است . امروزه قریب به 1150بیماری ارثی شناخته شده است که در هیچ رشته پزشکی وسعت بیماریها بدین گونه نمی باشد . شیوع بیماریهای ژنتیک و اختلالات مادر زادی 2 تا 5 درصد در تمام تولد های زنده را نشان می د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,100 تومان

دانلود مقاله پزشکی بيماري کزاز

دانلود مقاله پزشکی بيماري کزاز     دانلود مقاله پزشکی بيماري کزاز13ص مقدمه: کزاز بيماري است عفوني مشترک بين انسان و دامها که معمولاً بصورت تک تک و پراکنده ديده مي شود . بعلت آلوده بودن وسائل جراحي نيز ممکن است چند تن در بخش جراحي بدان دچار گردند . اين بيماري متأسفانه در کشور عزيز ما زياد ديده مي شود . کزاز ميکروب خاصي است که در انتهاي آن اسپور وجود دارد ( سنجاق مانند ) در محيط خارج مقاومت زيادي از خون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیماری سفیدک سطحی مو

دانلود مقاله پزشکی بیماری سفیدک سطحی مو     دانلود مقاله پزشکی بیماری سفیدک سطحی مو13ص  مقدمه سالها تصور می‌کردند که اصل و مبدا سفیدک حقیقی مو از آمریکا است ولی طبق بعضی از شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزمین ژاپن است. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که در اروپا این بیماری چندان مورد توجه واقع نمی‌شده است. بطور کلی این بیماری از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی‌ترین بیماری قارچی است در اواخر قرن گذشته ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیماری دیابت

دانلود مقاله پزشکی بیماری دیابت     دانلود مقاله پزشکی بیماری دیابت33ص  بیماری دیابت: شما به بیماری دیابت (افزایش قند خون) مبتلا هستید که علت این بیماری اختلال در عضئی در بدن شما به نام پانکرانس(لوزالمعده) است.شما خاتنمی هستید که در عین حال باردار می باشید و به دیابت نوع II (دو) مبتلا هستید و  وظیفه ما این است که شما را از موضوعاتی در این رابطه آگاه سازیم امیدوارم که تا آخر کار شما بیمار محترم با من ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله پزشکی بیماری تالاسمی

دانلود مقاله پزشکی بیماری تالاسمی     دانلود مقاله پزشکی بیماری تالاسمی16ص  بیماری تالاسمی تالاسمی یك بیماری واحد نمی‌باشد، بلكه شامل گروهی ناهمگون از كم‌خونی‌های ارثی است كه مشخصه آن، اختلال در تولید زنجیره‌های گلوبین می‌باشد.     مقدمه تالاسمی یك واژه یونانی است كه از دو كلمه تالاسا Thalassa به معنی دریا و امی Emia به معنی خون گرفته شده است و به آن آنمی مدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله پزشکی بهداشت مو

دانلود مقاله پزشکی بهداشت مو     دانلود مقاله پزشکی بهداشت مو 22ص  توجه به اين نكته ضروري است كه هر چند مو از سلول هاي مرده تشكيل شده ولي خود از وضع درون انسان حکايت مي کند. نگهداري از مو از جمله حساسيت هاي يك فرد اجتماعي است و مو كه خود سلولي بي جان است به انسان جان مي بخشد تصور يك انسان بدون مو، ابرو و مژه كه بيشتر به يك روح شبيه است تصوري ترسناك است. متأسفانه برخي محصولات آرايشي و به اصطلاح بهداشتي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله پزشکی آناتومی گوش

دانلود مقاله پزشکی آناتومی گوش     دانلود مقاله پزشکی آناتومی گوش7ص  دیدکلی گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. گوش خارجی گوش خارجی امواج صو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله پزشکی آناتومی بینی

دانلود مقاله پزشکی آناتومی بینی     دانلود مقاله پزشکی آناتومی بینی8ص  آناتومی یا تشریح به معنای مطالعه ساختمانی اندامهای تشکیل دهنده بدن موجودات است. بینی (Nose) اولین قسمت گذرگاه تنفس است. بینی شکل هرم‌القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفره‌های بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریه‌ها صاف ، گرم و مرطوب می‌سازند. دید کلی اصلی‌ترین راه ورود هوا ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

دانلود مقاله پزشکی امداد رساني در فوريتهاي پزشكي

 دانلود مقاله پزشکی امداد رساني در فوريتهاي پزشكي     دانلود مقاله پزشکی امداد رساني در فوريتهاي پزشكي11ص  برق گرفتگي داشتن اطلاعات در مورد برق، نحوه نصب وسايل روشنايي و تعمير بعضي از اسباب برقي براي همگان ضروري به نظر مي رسد. آموزش تدريجي اين مسائل از سنين نوجواني يكي از ضروري ترين موارد آموزشي عصر ما تلقي مي شود.   بدن انسان هادي جريان برق است. اگر بدن انسان به برق اتصال پيدا كند منجر به عبور جريان برق از بدن فرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله پزشکی افزایش چربی خون

دانلود مقاله پزشکی افزایش چربی خون     دانلود مقاله پزشکی افزایش چربی خون 33ص  مقدمه افزايش چربي خون از جمله بيماريهاي مزمن است كه به دليل اختلالات متابوليسمي ناشي از عوامل متعدد ايجاد مي‌شود. با اينكه داروهاي كاهندۀ چربي خون در دسترس هستند هنوز اين بيماري يكي از عوامل مهم در تشديد بيمـاريهـاي قلبي ـ عروقي در بيمـاران مبتلا به ديابت، فشار خون بالا و بيماران قلبي عروقي مي‌باشد. عواملي مانند عدم رض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله پزشکی سوء تغذیه

دانلود مقاله پزشکی سوء تغذیه     دانلود مقاله پزشکی سوء تغذیه21ص  سوء تغذیه یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در کودکان می باشد . عدم تعادل بین مواد غذایی و انرژی مصرفی با نیاز بدن برای رشد ، نگهداری وعملکرد اعضای بدن ، عامل ایجاد این ناهنجاری است .کاوشیکور و ماراسموس ۲ نمونه از کمبود انرژی - پروتئین از این بیماری می باشند . اختلاف بین این دو نمونه بر اساس عدم وجود ادم و تورم بین بافتی است که در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان