تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد تاریخ مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

دانلود مقاله ارشد تاریخ مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد تاریخ مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)160ص

 

فصل اول:

زندگي كوچ نشيني در ايران

1-تعريف كوچ نشيني- ايل و عشيره

واژه كوچ نشيني از مصدر كوچيدن به معني نقل مكان از منزلي به منزل ديگر با ايل و اهل و عيال و اسباب خانه يا مهاجرت و انتقال ايل يا لشگر از جائي به جاي ديگر است. (1) ايل كه همواره با كوچ همراه مي باشد واژه اي تركي است به معني دوست، موافق، همراه، يار، رام، مطيع، طايفه، قبيله، گروه و مخصوصاً به مردم چادر نشين اطلاق مي گردد.(2)

 در متن تاريخي واژه ايل نخستين بار به هنگام حكومت ايلخانان به كار برده شده است و بر اقوام كوچ نشين و نيمه كوچ نشين شبان دلالت مي‌كند. (3)

عشاير كه مفرد آن عشيره است واژه اي عربي است بمعني برادران قبيله، قبار، نزديكان و خويشاوندان، دودمان و اهل خانه. در قرآن به مناسباتي چند از عشيره بمعني خويشان ذكر شده است. «قل ان كان آباء كم و ابناءكم و اخوانكم و عشيرتكم » (4) و يا «انذر عشيرتك  الاقربين»(5)

به نظر مي رسد كه افراد يك گروه كوچ اگر عمدتا با هم داراي نسبت هاي خويشاوندي نسبي و سبب هستند وبه طور كلي يك شبكه خويشاوندي را تشكيل مي دهند كه در مواردي رابطه خويشاوندي ميان آنها پنهان است.

تعريف كوچ نشيني

عنوان كوچ نشيني انواع مختلف معيشت مبتني بر كوچ و جابجائي اقوام انساني را مي توان مطرح كرد. اين پديده تا حد زيادي مربوط به شرايطي است كه طبيعت بر انسان تحمل مي‌كند. مي توان گفت كه كوچ نشيني نوعي زندگي و معيشت انساني است كه در آن دامپروري اساس فعاليت اقتصادي را تشكيل مي دهد. ويژگي بارز اين نوع زندگي تحرك مكاني و جابجائي گروه هاي انساني است. (6) به عبارت ديگر كوچ نشيني حركت متناوب و ساليانه گروه هاي انساني است كه براي تهيه وسيله ارتزاق خود بسته به نوع زندگي و تمدنشان از جائي به جاي ديگر كوچ مي‌كنند. اين شيوه زندگي به اشكال مختلف از ديرباز در جهان برقرار بوده است. ولي مهمترين و رايجترين آن عبارتند است «نوماديسم شباني» كه نسبت به ساير شيوه ها پيشرفته تر مي باشد و مفهوم آن عبارت است از شيوه اي از زندگي متحرك ساليانه و موسمي كه گروهي از مردم همراه با چارپايان خود از محل چادرهاي اردوي زمستاني تا چراگاههاي تابستاني انجام مي دهند و مجدداً در فصل سرما به اردوگاه زمستاني باز مي گردند. (7) مي توان گفت كه كوچ نشيني گونه‌اي زندگي متحرك انساني است كه در آن نگاهداري و پرورش دام و چارپا و بهره برداري از آنها اساس فعاليت اقتصادي را تشكيل مي دهد و انسان ها بنا به اقتضاي معيشت و تحت تاثير شرايط طبيعي و جغرافيايي براي تامين غذاي حيوان به دنبال منابع آب و چراگاههاي طبيعي به طور دائمي يا موسمي از جايي به جاي ديگر در حركت و كوچ اند. زندگي كوچ نشيني داراي ويژگي هايي است كه آنرا از ساير انواع زندگي اجتماعي متمايز مي سازد و مهمترين اين ويژگي ها عبارتند از:

  • وابستگي انسان به حيوان

  • استفاده از چراگاه هاي طبيعي

  • كوچ يا جابجائي انسان و دام به منظور بهره گيري از چراگاه هاي طبيعي و احتراز از سرما و گرماي شديد

هيچ كدام از عوامل مذكور به تنهائي نمي تواند پديده كوچ نشيني به معني موردنظر ما را تبيين كند. زيرا اولاً تنها كوچ نشينان نيستند كه به حيوان وابسته اند بلكه چه در ايران و چه در كشورهاي صنعتي گروه هايي وجود دارند كه زندگي خود را از طريق پرورش حيوانات تامين مي كنند. بدون اينكه زندگي كوچ گري داشته باشند. ثانياً استفاده از چراگاه هاي طبيعي تنها مختص كوچندگان نيست بلكه روستانيشنان نيز از مراتع طبيعي استفاده مي كنند. ثالثاً كوچ به تنهايي نمي تواند مفهوم زندگي كوچ گري را به معني عشاير مورد نظر او را برساند چنانچه اغلب كولي ها هم زندگي كوچ گري يا چادر نشيني را دارند بدون اينكه از مراتع بهره برداري كنند يا وابسته به حيوان باشند. كولي ها در اطراف آبادي چادر مي زنند و با عرضه كارهاي دستي تعمير لوازم مورد نياز امرار معاش مي كنند. اما كوچ نشينان كه پايه اصلي معيشت آنها را دام و مرتع تشكيل مي دهد شرايط جغرافيايي در امر جابجائي و تحركات مكاني شان بيش از هر عامل ديگر تاثير دارد. به همين جهت قلمرو زندگي عشاير كوچ نشين محدود به محيط جغرافيايي خاص است در نتيجه آنها مجبور شدند كه مسير حركت خود را طوري انتخاب كنند كه به چراگاه هاي طبيعي دسترسي داشته باشند. غالباً سعي دارند از آبادي ها دور باشند، زيرا ممكن است بر اثر لطمه اي كه دام به مزارع روستائيان وارد مي آورند بين آنها درگيري ايجاد شود. (1) (منبع قبلي/ صص 13 و 14)

2- انواع كوچ نشيني

كوچ نشيني بر حسب شرايط محيط جغرافيايي و نوع حيواني كه زندگي كوچ نشين بدان وابسته است به دو گونه كوچ افقي و كوچ عمودي تقسيم مي شود.

الف- كوچ افقي: كوچ افقي مربوط به بيابان هاي خشك هموار و بسيار وسيع است در اين سرزمين ها آب و علف بسيار كمياب است و شرايط محيط تنها براي نگهداري شتر مناسب مي باشد كوچ افقي ميان قبايل شتر دار در صحراي عربستان و سرزمين هاي مشابه آن ديده مي شود. شترداران به همراه چارپايان خود با تحمل سختي هاي فراوان تا آنجا كه به مانعي برخورد نكنند سراسر دشت ها را به جستجوي آب و گياه مي نوردند. بعقيده ابن خلدون . باديه نشيني در زندگي مشقت بار معلول اين است كه امرار معاش خود را از كار شترداري به دست مي آورند و ناگزيرند مراقب تولد و تناسل و وضع چرانيدن اين حيوان باشند پس در حقيقت شتر آنان را به اين زندگاني و به سوي آن شدت ها مي كشاند تا از درختان آن گونه سرزمين ها خوراك شتر را فراهم مي سازند و در ريگزار نواحي مزبور جايگاه مناسبي براي زائيدن آن بجويند.(9) كمي آب در صحرا سبب مي شود كه هر قبيله چاه آبي مخصوص به خود دارد كه استفاده از آن براي قبيله ديگر ناممكن است گاه در مجاور اين چاه نخلستاني پديد آورده اند در اين گونه موارد قبايل شتر دار معمولا مسير كوچ معين را ترتيب مي دهند تا از لحاظ آب در مضيقه نيفتند. اين مردم به كار كشت و زرع ناآ‎شنا هستند زيرا توقف آنها در يك محل به حدي نيست كه بتوانند بذري بيفشانند به محصول برسانند. و درو كنند.اين قبال بسيار ابتدائي زندگي مي‌كند و با جوامع يكجانشين ارتباط زيادي ندارند. جز اينكه در پاره اي موارد كه گروه يكجانشينان بر سر راه كوچ آنها قرار مي گيرند برخوردهائي بروز مي‌كند كه گاه به زد و خوردهاي خوني منجر مي گردد. (10) قبيله هاي كوچ رو مردمي جنگ جو و سلحشورند و همانند طبيعت كه آنا را در برگرفته است سرسخت و خشن اند و داراي ويژگي شخصيتي متمايزي هستند كه ابن خلدون از آن به عصبيت ياد كرده است. در صحراي عربستان اقوام كوچ رو و باديه نشين بر اساس قانون تنازع بقاء كه در بيابان هاي خشك و سوزان حاكم است همواره در معرض خطر هجوم قبايل ديگري قرار دارند بنابراين ناگزيرند هميشه در حال دفاع از موجوديت قبيله خود باشند و براي بقاء خود در بيابان بايد به حكم ضرورت عصبيت داشته باشند. (11) عصبيت داراي همان مفهومي است كه دوركيم جامعه شناس فرانسوي در قرن 19 از آن به عنوان انسجام يا پيوستگي مكانيكي و به معني همگرائي و يارگيري ياد كرده است در حقيقت فرد كوچ نشين به هنگام جنگ و دفاع از قبيله خود را به جلو مي اندازد و چه بسا كه خود را فداي مردم قبيله كند. آنچه كه فرد را به چنين عملي وادار مي‌كند همان عصبيت يعني رابطه اي است مثبت كه بين او و افراد ديگر قبيله وجود دارد. مي توان گفت در جنگ ها عصبيت افراد قبيله يكي از عوامل موثر در پيروزي آنهاست. هرگروه كه عصبيت بيشتري داشته باشد غلبه بر دشمن براي او بيشتر است و از آنجا كه در اجتماعات كوچ نشين نسبت به يكجانشينان به سبب شرايط اقتصادي و اجتماعي عصبيت بيشتري وجود دارد اغلب در جنگها با مردم يكجانشين پيروزي نصيب آنها مي شود. اين پديده را تاريخ گواهي داده است. (از منبع قبلي/ همان ص 25 و 26)

ب- كوچ عمودي: كوچ عمودي به نوعي كوچ اطلاق مي شود كه جابجائي يا نقل مكان دشت و كوه يعني ناحيه پست به ناحيه مرتفع پائين به بالا و بالعكس صورت مي گيرد. روشن است به هنگام تابستان كه هواي مناطق جلگه اي گرم مي شود علوفه مراتع مي خشكد و از بين مي رود. در مقابل مناطق كوهستاني و مرتفع داراي علفزار و مراتع سرسبز است در نتيجه دامپروران به منظور بهره وري ازمراتع و چراگاه هاي طبيعي و فراوان مناطق حتي اگر اين مناطق در فاصله هاي بسيار دور قرار گرفته و راهي دشوار داشته باشند به همراه گله اي دام به سوي آن حركت مي كنند فصول گرم را در ييلاق مي گذرانند و به هنگام سرما از كوهستان به دشت (گرمسير) سرازير مي شود. اين نوع حركت و كوچ كه زندگي ييلاق قشلاقي ناميده مي شود در مناطق: فارس، بختياري گرگان، بلوچستان و آذربايجان، كردستان، خراسان، خوزستان، مازندران و بسياري ديگر از مناطق عشايري ايران متداول است. زندگي ييلاق، قشلاقي را مي توان نوعي كوچ نشيني موسمي يا نيمه كوچ نشيني و به عبارتي «و جانشيني» دانست.

ايلات و عشاير ايران كه داراي اين نوع كوچ نشيني هستند محل هاي مسكوني زمستاني و تابستاني مشخصي دارند محل هاي زمستاني آنها دهكده هاي جلگه اي است و تابستان ها را در چادرها به سر مي برند. مثلا ايلات بختياري زمستان ها در دشت هاي خوزستان زندگي مي كنند و تابستان ها را با طي مسافتي حدود 500 كيلومتر در مناطق كوهستاني نزديك اصفهان به سر مي‌برند. (3) (از منبع قبلي/ صص 28 و 27

كوچ و علل آن در بختياري:

بختياري ها شعبه اي از قوم لر هستند كه در جنوب غربي ايران زندگي مي كنند و هنوز تعداد قابل ملاحظه اي از آنها كوچ نشين هستند. كوچ آنها نيز به خاطر عوامل اكولوژيكي متفاوت است. كوهستان (منطقه بياباني) و دشت (منطقه گرمسيري) صورت مي گيرد و از انواع عمودي است.

بر اساس مطالعه اي كه درباره طايفه بامدي يكي از طوايف بختياري انجام داده اند انگيزه و كوچ آنها را به شرح زير توصيف كرده اند:

برخلاف تصور عمومي عامل مهاجرت هاي فصلي طايفه ها از گرمسير به سردسي و وارون آنها تنها جستجوي علف نيست. ممكن است در گذشته اي دور چنين بوده باشد اما اكنون انگيزه هاي ديگر نيز پيدا كرده است. گرمسير و سردسير طايفه هاي بختياري در دو سوي رشته كوه هاي زاگرس قرار گرفته است و اين طايفه سالي دو بار از خط الرأس اين كوه هاي مي گذرند. تقريباً بهار و تابستان را در دامنه هاي شمالي و شمال خاوري و پائيز و زمستان را در دامنه هاي جنوبي و جنوب باختري و باختر زردكوه به سر مي برند. بنابراين مردمي اند كوه نشين كه هيچگاه از زاگرس جدا نمي شوندك در تابستان كه قسمت هاي جنوب باختري زاگرس چون مس گداخته مي گردد و علف زارهاي آن مي خشكد، ناحيه شمال و شمال خاوري چراگاه هائي سرسبز و هوائي خنك و دلپذير دارند و در زمستان كه سردسير در برف و يخ فرو مي رود منطقه گرمسير بهار خود را آغاز مي‌كند. انگيزه هاي ديگر كوچ عبارتند از:

  • در شرايط كنوني يكي از علل بسيار مهم و اساسي كوچ هاي ساليانه گرمي فوق العاده بهار و تابستان در گرمسير و سردي تحمل ناپذير زمستان هاي سردسير است كه اين هر دو موجب مرگ و مير علفزارها و در نتيجه از دست رفتن منابع غذايي مورد نياز دامها مي گردد. بختياري ها با بنيه مالي ضعيف و نداشتن وسايل زندگي عدم استفاده از دانش وتكنولوژي جديد مقهور طبيعت است و ناچار بايد در برابر ناسازگاري هاي آن براي يافتن امكانات مناسب بازندگي خويش فرار كند. كوچ به سوي سردسير كه در حدود بيستم فروردين انجام مي گيرد، فراري است از گرما و از چراگاه هايي كه به خشكي وبي علفي مي گرايند. و كوچ از سردسير به جانب گرمسير كه در شهريور و مهر انجام مي گيرد فراري است از سرما و برفي كه به زودي علفزارهاي آن منطقه را خواهد پوشاند. از اين روست كه حتي كساني كه دام هاي خود را از دست داده اند نيز قادر به كشيدن بار و بنه ناچيز خود باشند از همين آهنگ پيروي مي كنند.‌ (دكتر اسكندر امان الهي، بهاروند/ 1360/ ص 48)

2-دوجاكاري:

قبلا گفتيم كه طايفه ها با هم در گرمسير وسردسير كشت و زرع مي كنند و طبيعي است كه اين امر نيز بنوبه خود جاذبه اي ايجاد مي‌كند كه مرد بختياري را از گرمسير به سردسير و از سردسير به گرمسير مي كشاند. (منبع قبلي/ ص 148)

3-گردآوري بلوط:

در پائيز كه طايفه ها به گرمسير برگشته اند درختان بلوط كه مخصوصا در كوه «اديو» انبوه بوده اند بار خود را رسانده اند. بختياري ها ميوه هاي بلوط را مي چينند و از آرد ان ناني تهيه مي كنند كه خوراك قسمتي از سالشان را تشكيل مي دهد. آرد بلوط به مقدار كمي در بين خود بختياري ها خريد و فروش مي شود. (منبع قبلي/ ص49)

4-عادت:

 اين عامل روانشناسي نيز به نوبه خود سهمي در به حركت درآوردن طايفه از اين سو به آن سو و ازآن رو به اين روي زاگرس دارد. روزي كه ايل به جانب سردسير به حرت در مي آيد كساني كه به علت نداشت حيوان باركش مجبور به ماندن هستند شوري حسرت بار در دل خود احساس مي كنند. (منبع قبلي/ ص 49)

5-ارزان تر بودن كالاهاي مصرفي در گرمسير:

اختلاف سطح قيمت در سردسير و گرمسير نيز در برگشت خانوارها به گرمسير موثر است. به طور كلي قيمت كالاهاي مصرفي در ييلاق گرانتر از گرمسير است. (با مدي، طايفه/ از بختياري ص 33- 35)

زمان كوچ:

زمان كوچ طايفه هاي هفت لنگ شمال كارون از گرمسير به سردسير و از دهم فروردين تا اوايل اردبيهشت است. زمان قطعي كوچ از سردسير به گرمسير براي تمام طايفه ها تاريخ معيني ندارد بلكه به طور معمول از واسط شهريور آغاز و آخرين دسته هاي عشاير در اواسط مهرماه منطقه سردسير را پشت سر مي گذارند. براي حركت به سوي گرمسير معمولا بين نقش هاي هر تيره اي قرار گذارده مي شود و سپس هر چند مال كه يك تش را تشكيل مي دهند با هم عزم كوچ مي نمايند. تا جائي كه ما آگاهي يافتيم عوامل زير بر زمان كوچ طايفه ها و تش ها از گرمسير به سردسير آوردن آن اثر مي گذارد‍:

  • مكان طايفه در گرمسير و سردسير از نظر دوري و نزديكي به منطقه ديگر

  • علف

  • داشت يا نداشت زمين در گرمسير يا سردسير

  • اختلاف هاي قبيله

  • وضع محصول كشاورزي

  • گرما و سرماي پيش رس

فاصله دو منطقه گرمسير و سردسير را بين 15 تا 25 روز با طي 13 تا 17 منزل مي پيمايند:

(دكتر اسكندر امان الله بهاروند/ 1360/ ص 50 و 51)

به منظور سامان بخشي به اموري نظير استفاده مطلوب از مراتع همكاري در مراحل كوچ- حفظ و نگهداري قلمرو- دفاع از قلمرو و متعلقات آن و ايل به گروه هاي اجتماعي خويشاوندي كوچكتر تقسيم مي شود كه عبارتند از:

خانوار: كوچكترين واحد اجتماعي است كه معمولاً در اشكال هسته اي و گسترده پابرجاترين نهاد اجتماعي را تشكيل مي دهد.

سال: اجتماع چند خانوار چادر نشين كوچ رو است كه تحت سرپرستي فردي معين زمينه شكل گيري اين واحد اجتماعي فراهم مي شود. خانوارهاي تشكيل دهنده مال داراي روابط خويشاوندي نزديك هستند.

اولاد: مفهومي خويشاوندي است و از پيوند خوني روساي خانوارهاي تشكيل دهنده «مال» ها تحقق مي يابد. در شبكه خويشاوندي ايل بختياري بين «مال» و «اولاد» تشكيل ديگري به نام «كربو» نيز وجود دارد.

تيره (تش): از چند اولاد كه عمدتا داراي نياي مشتركي هستند به وجود مي آيد.

طايفه:

مشخص ترين و اصلي ترين واحد اجتماعي بختياري هاست كه عمدتاً واحدهاي اجتماعي داخل آن با هم قرابت و خويشاوندي دور و نزديك داشته و در چندين نسل سبباً يا نسباً به نياي مشتركي متصل مي گردند.


تعداد صفحات:160

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file11_1751954_7620.zip143.1k