تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

دانلود مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری

 

 

 

 

دانلود مقاله فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری 76ص

 

مقدمه :

بافت تاریخی شهر ها آثار آثار گران بهایی که فرهنگ و دانش شهر سازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد امروزه این نواحی در شهر های قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آنها شهر های جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند .

بافت تاریخی شهر های ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود به وجود آورنده اند اما تا کنون شناخته نشده اند و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی می روند و توجه به آنها فقط در حد نوشتار ها – سخنرانی ها و شعارها خلاثه میشود .

کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهر سازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقدماتی است که بتواند به نحوی سازنده / جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند .

در گذشته شهرها بیش تر به دلیل استفاده از موقعیت طبیعی خاص و انگیزه سیاسی – اقتصادی بوجود می آمدند و با تضیف یا از بین رفتن یک یا چند عامل که در شکل گیری آنان سازنده بود یکباره یا به تدریج از رونق می افتادند و متروکه می شدند .

درکشوری ما شهر های نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی آن دسته از شهر های قدیمی ما مثل ( اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و...) که از روابط اقتصادی – بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با ازدست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آنها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند .

امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیر بومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور – فرهنگ شهر نشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجدد طلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است که این امر سبب هجوم خانوارها به نواحی جدید و رها شدن نواحی تاریخی شده و از طرفی عدم حمایت بخش خای دولتی در سرمایه گذاری در این نواحی خود مزید بر علت گردیده است .

شهر های حاشیه کویر جلوه ویژه ای برخوردارند از یک سو پایدار – پویا و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی در بخش تاریخی شهر و از سوی دیگر رشد شتابان فضاهای شهری در بخش جدید از خصوصیات بارز این شهرهاست .

بافت تاریخی شهر یزد با دارا بودن مشکلاتی چون فرسودگی – عرض کم معابر – مهاجرت و... دارای نکات ظریف و مهمی است که مسله احیای آن بر سر دو راهی تخریب و مرمت قرار گرفته است .

آن چه مهم است یافتن تعادل بین این دو گزینه است که بیانگر نو گرایی و سنت گرایی است .

برای یافتن تعادل باید نارسایی ها و کاستی های ریشه ای را در زمینه های اجتماعی – اقتصادی عمل کردی و کالبدی بررسی کرد و برای آنها برنامه ریزی نمود .

وضع موجود:

شهر یزد از نظر تاریخی – اجتماعی – اقتصادی و دانشگاهی وظایف مهمی را در مقیاس ملی بر عهده دارد .

موقعیت مکانی این شهر و همچنین نقش های فوق الذکر موجب شده که چند شریان ارتباطی مهم کشور از این شهر عبور کند خصوصیات کالبدی – اجتماعی – آن را تحت تاثیر قرار دهند

روند توسعه و گسترش فعالیت ها در این شهر همواره تحولات توسعه کالبدی و افزایش جمعیت را به دنبال داشته است .

بی شک بافت تاریخی شهر یزد از این تغییر و تحولات به دور نبوده و از آن ها تاثیر یافته است .

از این رو شناخت بافت تاریخی شهر ضروری می باشد .

برای شناخت بافت تاریخی – بررسی های در چند مبحث اصلی که به شناخت قابلیت ها مرمت کمک نماید . انجام پذیرفته است  

ابتدا تاریخچه – سیر تحولات و توسعه آن بعنوان  یک گام ضروری از شناخت بررسی شده است .

سپس ساختار مدیریت شهری مطالعه و برای شناخت دقیق تر ویژگی های طبیعی – اجتماعی  و کالبدی بافت تاریخی و محلات بررسی شده اند

تاریخچه :

استان یزد بخصوص شهر یزد با برخورداری از ارزش های معماری و سنتی شهرهای حاشیه کویری و نیز از آنجا که مجموعه ای از آثار و بناهای تاریخی را در خود جای داده است در بین شهر های ایران حائز اهمیت می باشد .

در واقع یزد را می توان نماد شهر های کویری ایران دانست .

اهمیت تاریخی این شهر با بررسی مشخصات کلی آن بیش تر روشن میشود .

مديريت بافت تاريخي

سازمان هاي اداره كننده امور شهري متفاوت هستند و در سه بخش دولتي، نيمه دولتي و مردمي فعاليت دارند. سازمان هاي دولتي فعال در مديريت امور شهري يزد شامل استانداري، سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيمه دولتي شامل شهرداري و در بخش مردمي شوراي اسلامي شهر است كه نقش مؤثري در مديريت شهري دارد.

هدف اين فصل شناخت سيستم مديريت شهري در شهر و بافت تاريخي شهر يزد است تا در نهايت بتوان در تدوين اهداف و مشكلات از آن استفاده نمود.

جهت بررسي مديريت بافت تاريخي ، عاملين تصميم گيري و اسناد و ابزار تصميم گيري، مفاهيم مرتبط با سيستم مديريت شهري، ويژگي هاي سيستم مديريت شهري و اجزا اين نظام مورد بررسي قرار مي گيرد.

عاملين تصميم گيري

عاملين تصميم گيري در شهر يزد همان طور كه اشاره شد ، عبارتند از : بخش دولتي، بخش نيمه دولتي و مردمي كه مورد بررسي قرار مي گيرد. (نمودار شماره 2)

نمودار شماره 2 : عاملين تصميم گيري(1

       

 

 

مأخذ : نگارندگان ، مصاحبه با مسئولان استانداري و شهرداري يزد ، سال 1378

 

عاملين تصميم گيري بخش دولتي

عاملين تصميم گيري شهري در بخش دولتي شامل استانداري، سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه مسئوليت هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف) استانداري

استانداري يزد از طريق شهرداري عهده دار اجراي سندهاي مصوب مسكن و شهرسازي در توسعه و عمران شهري است. از جمله اقدامات استانداري كه از طريق شهرداري اعمال مي شود تقاضا به سازمان ملي و مسكن براي تهيه و تدوين طرح ، نظارت بر تهيه و اجراي طرح براساسي اولويت هاي تعيين شده است.

ب) سازمان مسكن و شهرسازي

اصلي ترين عامل و مرجع كنترل رشد و توسعه شهري، سازمان مسكن و شهرسازي است. عمده ترين وظايف اين سازمان تعيين و تشخيص ضرورت تهيه طرح، برآورد هزينه و تأمين اعتبار تهيه طرح، انتخاب مشاور و عقد قرارداد تهيه طرح، برگزاري و اداره جلسات كارشناسي و نظارت بر تهيه طرح، بررسي نحوه مشاركت مردمي و تشكيل كميته هاي هماهنگي اوليه و نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري است.

ج) سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

وظيفه اصلي و عمده اين سازمان، شناسايي، مرمت و حفاظت از كليه آثارو ابنيه تاريخي است. حفاظت از آثار و ابنيه تاريخي با شركت در كميته هاي فني نظارت بر تهيه طرح و شركت در جلسات تصويب نهايي طرح عملي مي شود.

د) سازمان مديريت و برنامه ريزي

سازمان مديريت و برنامه ريزي با هماهنگي اداره كل امور اقتصادي و دارايي ، تأمين اعتبار مالي طرح هاي توسعه شهري را به عهده دارد. تصويب صلاحيت فني، تخصصي مشاور، تأييد و تصويب اعتبارات مالي و شركت در جلسات تصويب نهايي طرح به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است.

عاملين تصميم گيري بخش نيمه دولتي

در بخش نيمه دولتي فقط شهرداري فعاليت دارد. وظايف عمده شهرداري ارائه خدمات عمراني، بهداشتي و رفاهي به شهروندان ، كنترل رشد و توسعه شهر براساس سندهاي مصوب توسعه و اجراي صحيح پيشنهادهاي طرح مي باشد.

الف) شهرداري يزد

شهرداري يزد در حال حاضر داراي 4 معاونت (فني و شهرسازي، حمل و نقل و ترافيك، اجرايي و خدمات شهري و اداري و مالي) و 6 مديريت (روابط عمومي، طرح و برنامه، حقوقي و املاك، حراست، مديريت ارزشيابي و بازرسي) مي باشد كه زير نظر شهردار يزد فعاليت دارند. علاوه بر آن هر معاونت نيز داراي سه مديريت است. (نمودار شماره 3) از وظايف عمده شهرداري، ارائه خدمات عمران شهري (توسعه تأسيسات فاضلاب شهري، عبور و مرور، توسعه تأسيسات آب آشاميدني شهر، برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، تفريحي ، فرهنگي و توريستي)، ارائه خدمات اداري (درامد و نوسازي) و انجام خدمات شهري (رفت و روب، نگهداري و بهبود محيط شهري) توسعه فضاي سبز، آتش نشاني و خدمات ايمني و ... است.

نمودار شماره 3 : نمودار سازماني شهرداري يزد(2)

مأخذ : نگارندگان ، با الهام از اسناد موجود در اداره روابط عمومي شهرداري يزد ، سال 137

ب) شهرداري ناحيه تاريخي

شهرداري ناحيه تاريخي در حد مديريتي منطقه بوده و داراي قسمت هاي فني و اجرايي است كه در امر ساخت و ساز و عمران بافت تاريخي فعاليت دارد. (نموداره شماره 4)

نمودار شماره 4 : نمودار سازماني شهرداري ناحيه تاريخي(3)

   

مآخذ : نگارندگان ، با الهام از اسناد موجود در اداره روابط عمومي شهرداري يزد ، سال 1378

عاملين تصميم گيري بخش خصوصي

مهم ترين عامل تصميم گيري در اين بخش شوراي اسلامي شهر است كه اعضاء آن با رأي مردم انتخاب مي شوند. وظايف اصلي شوراي شهر عبارت است از انتخاب شهردار، همكاري با مسئولان اجرايي، بررسي و شناخت كمبودهاي عمراني و رفاهي در حوزه شهر و ارائه پيشنهاد اصلاحي به مسئولان ، نظارت بر حسن اجرايي تصميمات شورا، برنامه­ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام طرح ها و اقدامات مربوط به انجمن هاي اجتماعي، تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي و صورت درآمد ، تصويب بودجه شهري، نظارت بر اجرا، حفظ و نگهداري سرمايه هاي دارايي شهرداري وتصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري، نظارت بر بهداشت حوزه شهر و اماكن عمومي، نظارت طرح هاي مربوط به ايجاد، توسعه و نامگذاري معابر و تصويب الصاق هر نوشته بر ديوارهاي شهر است.

بررسي اسناد و ابزار تصميم گيري

برنامه هاي شهري به عنوان سند توسعه شهري بوده و سازمان هاي مختلفي در تهيه و اجراي اين برنامه ها به عنوان نظام تصميم گيري عمل مي نمايند كه اين هادها در حقيقت به عنوان سياست گذاران، هدايت كنندگان و مجريان برنامه هاي توسعه شهري شناخته شده اند. در ذيل به اسناد و ابزار تصميم گيري كه دررابطه با شهر يزد و بافت تاريخي آن تهيه شده اشاره مي شود :

سند جامع توسعه و عمران شهر يزد

اين سند در سال 1352 توسط دانشكده هنرهاي زيباي دانشكده تهران تهيه شده است و به عنوان سند  اصلي برنامه توسعه شهري ملاك عمل شهرداري و ساير نهادهاي برنامه ريزي قرار گرفته است. در تهيه اين سند سازمان هاي مختلف دخيل بوده اند.(4) (نمودار شماره 5

نمودار شماره 5 : فرآيند برنامه ريزي تهيه سند جامع توسعه و عمران(5)

سند تفصيلي شهر يزد

اين سند در سال 1361 توسط "مهندسان مشاور شهريد" براساس سند جامع توسعه و عمران تهيه شده و در شوراي شهرسازي استان به تصويب رسيده است.(6)

سند تفصيلي بافت تاريخي

اين سند در سال 1371 توسط "مهندسان مشاور جبارنيا و همكاران" تهيه شده است. هدف عمده اين سند بالا بردن انگيره افامت در بافت تاريخي و رونق بخشيدن مجدد به فعاليت­هاي اجتماعي و فرهنگي بوده است.(7)

اسناد ديگر

براساس مطالعات سند جامع توسعه و عمران شهر يزد و سند تفصيلي بافت تاريخي، «شركت مسكن سازان» حدود 127000 مترمربع از محدوده بافت تاريخي را مطالعه نموده و طرحي با عنوان «طرح تجميع» ارائه نموده است كه براساس طرح فوق بعضي از قسمت هاي بافت تاريخي تخريب و بازسازي خواهد شد.

خلاصه

مديريت شهري در بافت تاريخي شهر يزد تأثيرپذير از عاملان تصميم گيري و اسناد و ابزار سيستم تصميم گيري است. عاملان تصميم گيري شامل بخش دولتي (استانداري، سازمان مسكن و شهرسازي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي)، نيمه دولتي (شهرداري يزد و بافت تاريخي) و خصوصي (شوراي اسلامي شهر) است.

اسناد و ابزار سيستم تصميم گيري شامل سند توسعه شهر يزد، سند تفصيلي شهر يزد و سند تفصيلي بافت تاريخي است. همچنين مطالعات پراكنده كه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و شركت مسكن سازان انجام شده نيز داراي اهميت است.

 

تعداد صفحات:76

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1749836_1783.zip87.5k

دانلود مقاله عجایب هفتگانه

دانلود مقاله عجایب هفتگانه     دانلود مقاله عجایب هفتگانه 32 ص   مقدمه: عجایب هفتگانه به هفت اثر برتر معماری و مجسمه سازی عصر باستان اطلاق می‌شود. این هفت اثر ظاهراً اولین بار توسط یک فنیقیایی یونانی‌الاصل به نام آنتیپاتروس در قرن دوم پیش از میلاد در یک کتاب ثبت شده اما این کتاب نه از نظر هنری ارزشی دارد نه از نظر فلسفی بلکه فقط به منزله کتابچه راهنمایی برای جهانگردان و گردشگران بخصوص گردش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي

دانلود مقاله حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي           دانلود مقاله حمام هاي صخره اي آذربايجان شرقي  مقدمه دادمداري مهم ترين عامل اقتصاد بخش عظيمي از روستاهاي آذربايجان است. دامداران در پي دامهايشان براي يافتن چراگاه هاي مناسب تابستان ها به ييلاق (مناطق سردسيري و كوهپايه اي) و رسمتان ها به قشلاق (مناطق پست و گرم استان) كوچ مي نمايند. از رمان هاي بسيار دور تعدادي از دامداران كه توانسته اند مازاد خوراك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله تحول تمدنهاي مختلف وانگیزه فراز و نشیب آنها

دانلود مقاله تحول تمدنهاي مختلف وانگیزه فراز و نشیب آنها         دانلود مقاله تحول تمدنهاي مختلف وانگیزه فراز و نشیب آنها  مقدمه هنر قديم است به قدمت بشريت- تاريخ هنر ملت ها نموداري از استعداد ها و تواناييها و انديشه ها و پشتكار و پايداري و استقامت آنها مي باشد... آثار مكشوف از طبقات مختلف زمين گوياي تمدنهاي گوناگون و اوضاع جغرافيايي و تأثيرات مذهب و سياست و اقتصاد و سيستم حكومت اجتماعي و وضع زندگي ويژة ملت هاست. كتاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله باستان‌شناسي و هنر اشكاني

دانلود مقاله باستان‌شناسي و هنر اشكاني            دانلود مقاله باستان‌شناسي و هنر اشكاني  تاريخ فرهنگ و تمدن سلوكي و اشكاني خشايارشا براي جبران شكستي كه در دشت ماراتن به لشگريان پدرش وارد شده بود، در سال 480 ق.م با سپاه‌گراني كه هرودت مورخ يوناني تعداد آنها را به گزاف 2641000 نفر و ساير مورخين 100000 نفر و برخي هم 35000 نفر نوشته اند، عازم يونان شد، و با سپاه ده هزار نفري اسپارت به فرم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان