تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد مدیریت بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

دانلود مقاله ارشد مدیریت بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد مدیریت بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

 

 

مقدمه

در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشترمي شود.ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است چرا كه اطلاعات به عنوان يك ورودي با اهميت در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه يابي ، نيازمند سيستم ارتباطي كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گيرد و همانند خون در شريان آن مجموعه جريان يابد.

بديهي است ارتباط مديران با افرادي كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظيفه مي نمايند، بايد به بهترين شيوه ارتباطي جهت نيل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشي، ارجاع، ماموريت و ارزيابي عملكرد از طريق اين ارتباطات صورت مي گيرد.بنابراين به نظر مي رسد يك مدير موفق با بهره گيري از روشهاي اثر بخش ارتباطات براي افزايش كارايي مجموعه خود نقش ارزنده اي دارد.هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مديران هم نيز بهبود داشته و مطمئناً عكس اين قضيه نيز به اثبات رسيده است (رحماني ، 1369 . ص 26).

بيان مسئله

با توجه به اين كه ارتباطات فرايندي محوري در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني است و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود و در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها
مي تواند در عملكرد مديران موثر واقع شود.

تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از تعارضهايي كه بين افراد يا كاركنان يك سازمان پيش مي آيد ناشي از ارتباطات ضعيف و يا ارتباطات ناقص است. زيرا افراد هفتاد درصد ساعات كارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت كردن و يا گوش دادن صرف ارتباطات مي كنند (رابينز ، 1998 . ص 310  ) .

يكي از موانع اساسي عملكرد موفقيت آميز يك گروه يا يك سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشي «ارتباطات» به دو دليل براي مديران اهميت دارد. يكي آن كه مديران كاركرد هاي مديريت را بوسيله فرايند «ارتباطات» انجام مي دهند و ديگر اينكه ارتباطات امري حياتي است كه مديران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن مي كنند (ابستونروفريمن ترجمه اعرابي و پارسيان ، ص 111).

بنابراين «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشي هر گروه و سازماني است زيرا از جمله عوامل سه گانه اي كه به عنوان معيارها و مقياسهاي «اثر بخشي سازماني» برشمرده اند مهارتهاي ارتباطي مديريتي، مديريت اطلاعات و ارتباطات مي باشند (رابينز ترجمه کبیری ، 1376 . ‌ص 51).

هر يك از كاركنان سازمانها، بخصوص مديران مي دانند كه «ارتباطات امري حياتي» در هر  سازمان است و اثر بخشي سازمان (يعني ميزان تحقق هدفهاي سازماني) تا حد زيادي بستگي به اثر بخشي ارتباطات دارد. اما كمتر كسي در فكر ايجاد محيطي است كه از نظر ارتباطات اثر بخش باشد. لذا مسأله اين پژوهش بررسي و مطالعه نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديريت در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه مي باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه ارتباطات با عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مديران سازمان ملي جوانان و مسئولين بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات در سازمان مذكور فراهم آيد تا از آن طريق عملكرد مديران بهبود و افزايش يابد (طبري، 1380).

هدف پژوهش

هدف كلي: بررسي و مطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران

اهداف جزئي:

1- شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص کنترل رفتار سازمانی پرسنل .

2-  شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص ایجاد انگیزه در پرسنل.

3- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص بیان عواطف و احساسات ( روحیه پرسنل).

4- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان .

اهميت و ضرورت موضوع پژوهش

تحقيقات نشان داده است كه مديران، حدود 50 تا 80 درصد از وقت خود را به نحوي صرف ارتباط با ديگران مي نمايند البته اين امر چندان هم دور از ذهن نيست، زيرا ايجاد ارتباط براي تمام فعاليتهاي يك سازمان امري حياتي است. بدون وجود يك ارتباط موثر، (مديريت، عملكردها، نوآوري، درك نيازهاي مشتري و برنامه ريزي امور جاري ) انجام نخواهد گرفت و يا بسيار ضعيف خواهد بود. در هر سازماني بدون وجود ارتباطات ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف سازمان غيرممكن خواهد بود و مشكلات زيادي در انجام عمليات و برآوردن هدفهاي سازمان و ارزشيابي فعاليت ها بوجود خواهد آمد.

ارتباطات بعنوان فرايندي، محوري است كه در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني موثر مي باشد و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود.

در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها را مي توان اختلال در عملكرد مديران را نام برد لذا پژوهشگر در نظر دارد كه نقش ارتباطات بر عملكرد مديران را مورد سنجش قرار دهد بدين جهت سازمان ملي جوانان بعنوان يكي از سازمانهايي كه نقش عمده را در ارتباط با جوانان ايفاء مي كنند لحاظ گرديده است.

قابل ذكر است كه از نتايج اين پژوهش مديران و كاركنان سازمان ملي جوانان و نهادهاي وابسته، نظام آموزشي، دانشجويان رشته هاي علوم انساني، مديريت، بويژه مديريت آموزشي بهره مند مي گردند.

انگيزه پژوهشگر

يكي از موضوعات مهمي كه امروزه سازمانهاي ما با آن درگير هستند غفلت از مقوله ارتباطات سازماني است كه هر گونه خللي در اين رابطه منجر به پايين آمدن عملكرد مديران مي شود.

اين موضوعات و همچنين قلت و كمي پژوهش در ارتباط با اين موضوع پژوهشگر را برانگيخت تا با بررسي كاركردهاي ارتباطات و تأثير آن بر عملكرد مديران در گام نخست بدنبال پيدا كردن موانع ارتباطي در سازمان و سپس ارائه راهكارهاي براي از بين بردن اين موانع و در نتيجه بهبود عملكرد سازمان شود.

سوالهاي پژوهش

سوال اصلي:

بررسي و مطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران

سوالات فرعي:

1- مديران سازمان ملي جوانان در رابطه با كنترل رفتار سازماني پرسنل چگونه عمل
مي كنند؟

2- مديران سازمان ملي جوانان در رابطه با ايجاد انگيزه در پرسنل چگونه عمل مي كنند؟

3- مديران در رابطه با بيان عواطف و احساسات (روحيه) پرسنل چگونه عمل مي كنند؟

4- مديران در رابطه با انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري چگونه عمل مي كنند؟

تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش

متغییر مستقل :

فرايند ارتباطات

تعريف نظري: عبارت است از مراحل موجود بين يك منبع و يك گيرينده كه منتج به انتقال معاني و مفاهيم مي گردد (رابينز ، 1989 . ص 269).

تعريف عملياتي: در خصوص فرایند ارتباطات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که بین منبع ( مدیر ) 15 نفر و گیرنده افراد شاغل در سازمان 169 نفر جهت انتقال منظور و مفهوم مورد سنجش قرار گرفت .

ارتباطات

تعريف نظري: ارتباطات عبارت است از جابه جا شدن اطلاعات يا داده ها از سوي فرستنده (اطلاعات) به گيرنده (اطلاعات) به اين شرط كه هم فرستنده و هم گيرنده اطلاعات جا به جا شده را درك نموده و بفهمند (علوي و همكاران ، 1370 . ص 330).

تعريف عملياتي: در این پژوهش از پرسشنامه 26 سئوالی محقق ساخته جهت سنجش ارتباطات از فرستنده ( مدیر ) به گیرنده ( افراد شاغل در سازمان ) مورد استفاده قرار گرفت.

متغییر وابسته :

عملكرد

تعريف نظري:‌ مجموعه عملیاتی که مدیر به طور روزمره در محیط کار خود انجام می دهد. که همه وظایف مدیر را در بر می گیرد. ( برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل )

تعريف عملياتي: مدیری که به 26 سئوال پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دهد عملکرد آن مورد سنجش قرار می گیرد .

كنترل رفتار سازماني پرسنل

تعريف نظري: سازمانها داراي سلسله مراتبي از قدرت و خطوط هدايت رسمي هستند كه كاركنان موظف به دنباله روي از آنها مي باشند. ارتباط از راههاي گوناگون موجب كنترل رفتار اعضاء مي گردد (الواني ، 1369 . ص 87).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سئوالهای ( 9-2) میزان کنترل رفتار سازمانی پرسنل مورد بررسی قرار می گیرد .

ايجاد انگيزه در پرسنل

تعريف نظري: فراهم آوردن شرايطي براي تلاش و كشش فرد جهت ارضاء يك خواسته يا هدف در سازمان (بهرنگي، 1380 . ص 138).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ، سوالهای ( 15-10) میزان ایجاد انگیزه مورد بررسی قرار می گیرد.

بيان عواطف و احساسات (روحيه) پرسنل

تعريف نظري: يك مكانيسم اساسي در جهت نمايش احساس رضايت يا عدم رضايت است تا در نتيجه ايجاد ارتباط بين افراد، فرصتي براي بيان احساسات و ادراكات آنان در جهت رضايت و اظهار نيازهاي اجتماعي شان صورت گيرد (رابينز ، 1989، ترجمه كبيري، 1369. ص 268).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت سئوالهای ( 18-16 ) میزان بیان عواطف و احساسات پرسنل را می سنجد

تبادل اطلاعات به منظور تصميم گيري

تعريف نظري: ماده سيالي كه اجزاء سيستم سازماني، يا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم مرتبط مي كند، ارتباطات يا رد و بدل شدن و جريان اطلاعات (به صورت مختلف) مي باشد. ارتباطات از طريق انتقال اطلاعات در بين افراد گروه موجب تسهيل در امر تصميم گيري در نتيجه انتخاب بهترين راه از بين راههاي مختلف مي گردد. نقش اطلاعاتي ارتباطي زماني مشهود است كه مديران به دريافت، جمع آوري و انتشار اطلاعات مي پردازند (رابينز، 1989، ترجمه كبيري 1369 . ص 268).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت سئوالهای ( 19-26 ) میزان بیان تبادل اطلاعات به منظور تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد.

كاركنان

تعریف نظری : کسانی که در اداره یا بنگاهی کار می کنند ، عضو اداره ( فرهنگ فارسی عمید ، 1361 . ص 917).

تعریف عملیاتی : منظور از کارکنان در این پژوهش افرادی هستند که در سازمان دارای شغل و مسئولیت هستند و با مشارکت آنان سازمان اداره می شود در این پژوهش به 169 نفر کارمند پرسشنامه ارائه گردید.

مدير

تعريف نظري: هماهنگ كننده منابع انساني و مادي در جهت تحقق هدفها (علاقه بند 1378، ص 9) .

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 15 نفر از مدیران به پرسشنامه 26 سئوالی پاسخ دادند.
  فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

الف مبانی نظری پژوهش

  فراهم آوردن يك سيستم ارتباطي ‌،از جمله وظايف اساسي مدير مي باشد.

«چستر آي.بارنارد»

ارتباط در تمام جنبه هاي زندگي دخالت دارد معلمان با استفاده از روش هاي شفاهي ،‌ كتبي، و رسانه هاي ديگر نظير نوارهاي ويدئو ‌، كامپيوتر و اشكال هنري تدريس مي كنند.

دانش آموزان نيز يادگيري خود را از طريق رسانه هاي مشابهي نشان مي دهند ‌، رؤساي نواحي و مديران مدارس ،‌بيش از 70 درصد وقت خود را صرف ارتباط مي كنند . از يك جهت مي توان گفت كه دانش آموزان معلمان و مديران با برقراري ارتباط امرار معاش
مي كنند.

همچنين مي توان گفت برقراري ارتباط صحيح ، بين اجزاي گوناگون يك سازمان از اركان وظايف مدير در فرايند مديريت است. در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درك انگيزه هاي آنان باعث توفيق مديريت در انجام وظيفه رهبري مي شود . به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطات صحيحي در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و كارها آشفته
مي شوند .

از اين گذشته، «چستر بارنارد» مشاهده كرد كه وجود اهداف مشترك براي تلاش هاي گروهي ضروري است. اهداف نيز زماني شناخته شده ،مفيد و پويا هستند كه در مورد آنها بين افراد گروه ارتباط برقرار گردد. در سازمان ها بزرگ و پيچيده ‌،تبديل اهداف به اقدامات عملي و متعاقب آن كسب موفقيت به ارتباطات بستگي دارد. بنابراين ‌،برقراري يك شبكه ارتباطي فراگرد ارتباطی ، اولین وظیفه فرد سازمان دهنده و وظیفه مدیر می باشد . همچنانکه « هربرت سایمون » به طور  خلاصه ‌، اظهار داشت :« سازمان نمي توان بدون ارتباطات وجود داشته باشد .»

(وين ك.هوي و سسيل ج . ميسكل . ترجمه عباس زاده 1382 ص 668).

سابقه تاريخي و نقش ارتباطات

در نخستين مباحث مربوط به مديريت موضوع ارتباطات بسيار  كم مورد توجه قرار
مي گرفت . اگر چه در كنشهاي فرماندهي و اصل سلسله مراتب‌، مسأله ارتباطات به طور تلويحي گنجانده شده بود، ‌اما نخستين نظريه پردازان هيچگاه به طور كامل به اين مقوله نپرداختند. و آن را در نظريه هاي مديريتي نگنجاندند. در همان حال، ‌عموماً نقش ارتباطات غير رسمي را در ارتباط با مسأله تكميل مجاري ارتباطي رسمي و سلسله مراتبي اذعان داشتند.

ليكن نظريه پرداز پيشگام مديريت، هانری فایول، تقریباٌ نخستین کسی بود که مسأله ارتباطات را به تفضیل تجزیه و تحلیل كرد و براي آن راه حل معني دار ارائه داد.شكل 1-1 حالت بسيار ساده سازمان رسمي را به تفسير فايول نشان مي دهد .

اگر مجاري رسمي اين سازمان دقيقاً تعقيب شود و شخص «و» بخواهد «ل» ارتباط برقرار سازد، اين ارتباط بايد از طريق هـ ـ د ـ ج ـ ب ـ الف ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل صورت گيرد و به صورت بالعكس به او باز گردد به بيان ديگر «و» بايد از طريق بيست پست سازماني با «ل» ارتباط متقابل برقرار سازد از سوي ديگر، ‌اگر «و» با «ل» پل ارتباطي ايجاد كند اين ارتباط به بيان فايول چنين خواهد بود:

... «و» و «ل» با يكديگر مستقيماً مواجه مي شوند و در مدت فقط چند ساعت و پس از چند سوال و جواب كه بايد از بيست نفر مي گذشت عده اي را ناآرام مي ساخت به كاغذ بازي فراوان منجر مي شد هفته ها و ماهها طول مي كشيد تا به نتيجه اي برسد كه ميزان رضايت خاطر آن از نتيجه ارتباط مستقيم «و» و «ل» بسيار كمتر بود به تفاهم مي رسند.

اين «پل ارتباطي » به آنچه در سازمانهاي رسمي نوين زير عنوان ارتباطات افقي خوانده
مي شود بسيار نزديك است. متأسفانه اينگونه بينش هاي كلاسيك بسيار معدود و در بيشتر مواقع منحصر به شخص يا موقعيت هاي ويژه بود.

   

در واقع چستر بارنارد در دهه 1930 بهتر از ديگران ارتباطات را به شيوه معني دار و به عنوان يك پويايي اساسي در رفتار سازماني مطرح كرد . بارنارد متقاعد شده بود كه ارتباطات بزرگترين نيروي شكل دهنده سازمان است . او ارتباطات را در رديف مقاصد و تمايل مشترك به عنوان يكي از سه عنصر اوليه اداره سازمان مي دانست . به نظر او ارتباطات هم سازمان را به صورت يك نظام پويا و سرشار از همكاري در مي آورد  هم مقاصد سازمان را به مقاصد اعضاي آن پيوند مي دهد . فنون ارتباطي كه به نظر او هم مكتو ب و هم شفاهي است ، نه فقط براي رسيدن به اهداف سازمان ضرورت دارد بلكه از مباني بالقوه مشكل ساز سازمان نيز محسوب مي شود .به بيان خودش «فقدان يك تكنيك مناسب ارتباطي امكان ا تخاذ برخي مقاصد را به عنوان مباني سازمان ، از بين مي برد .»

بارنارد همچنين ارتباطات را در تعبير خود از اختيارات مي گنجاند ، او تأكيد مي كرد كه قبل از ابلاغ اختيار يا مرجعيت از مافوق به مادون ‌،بايدمفاهيم مورد نظر كاملاً‌معلوم گردد. وي از هفت عامل ويژه ارتباطي نام مي برد كه در برقراري و حفظ مرجعيت عيني در سازمان حايز اهميت خاص است . به نظر او هفت عامل مذكور اختصاراً به شرح زير است :

  • مجاري ارتباط بايد دقيقاً مشخص باشد .

  • لازم است مجاري ارتباطات هر يك از اعضاي سازمان مشخص باشد .

  • خطوط ارتباطي بايد حتي الامكان مستقيم و كوتاه باشد .

  • لازم است به طو رمعمول ارتباطات از خطوط كاملاً رسمي اعمال شود.

  • شخصي كه در مركز ارتباطات قرارا دارد بايد صلاحيت داشته باشد.

  • كنش سازمان نبايد در خطوط ارتباطي اخلال كند .

  • هر ارتباط بايد به صورت موثق برقرار شود.

پس از مطرح شدن نظرات فايول و بارنارد پويائيهاي ارتباطات در رفتار سازماني و
نظريه هاي مديريتي اگر يك موضوع انحصاري نبوده حداقل يكي از موضوعات اساسي بوده است. به استثناي اصول آن دسته از كتب مديريتي كه هنوز هم بر چهارچوب فرايند كلاسيك تأكيد مي كند، در ساير نوشته ها ارتباطات از توجه عمده برخوردار است . به علاوه مقادير كثيري كتاب و مقاله به ارتباطات شخص با شخص و ارتباطات سازماني اختصاص يافته است. متأسفانه در عمل قسمت اعظم اين نوشته ها فقط موضوع ارتباطات را به صورت سطحي بررسي كرده ندرتاً بر مبناي يافته هاي تحقيقات سيستماتيك استوار است. در يك نوشته مجموعه آثار مربوط به ارتباطات به عنوان مقاديري «چرندوپرند» معرفي شده است. تنها در سال هاي اخير درباره معناي وافعي فرايند ارتباطات به ويژه در خصوص نحوه تأثير آن در رفتار سازماني نظرات صائب ابراز شده است (فرد لوتانز‌، ترجمه سرمد ، 1374. ص660).

ارتباطات چيست

هر يك از ما به تناسب شخصيت و تجارب خود بدان جواب متفاوتي مي دهيم، دانشجويان به ويژه دانشجويان رشته مديريت و كامپيوتر ممكن است ان را استفاده ار مدارهاي الكتريكي گرفت تا به مناجات كه ارتباط با خداوند و خالق خود مي باشد خاتمه مي دهند.ارتباطات در سال هاي اخير به ويژه پس از سال هاي 1950 در غرب مور توجه و فراگر علما و دست اندركاران رشته هاي مختلف علمي از جمله ‌،روانشناسي ،‌روانشناسي اجتماعي و جامعه شناسي تا دانشمندان مديريت و علوم كامپيوتر  قرار گرفته است و هر يك از پيشتازان اين رشته براي خود ديدگاهي متفاوت از ديگران دارند كه آنان را بر آن ميدارد كه به گونه متفاوتي به ارتباطات بنگرند (جهانگردي ، 1383 . ص45).

 

 

تعداد صفحات:160

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file6_1748205_3231.zip816.1k

دانلود مقاله ارشد روانشناسی بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

دانلود مقاله ارشد روانشناسی  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان         دانلود مقاله ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان   شخصيت شخصيت از واژه لاتين پرسونا گرفته شده است كه به نقاب هنر پيشه‌ها در نمايش اشاره دارد. روان شناسي شخصيت به آنچه معمولا به ماهيت انسان مربوط مي‌شود مي‌پردازد، نظريه پردازان شخصيت به كليت انسان مي‌پردازند و تلاش مي‌ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله ارشد روانشناسی بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

دانلود  مقاله ارشد روانشناسی بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي             مقاله ارشد بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي   فهرست مطالب عنوان                                           &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان