تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

مقاله سالمونلوز در طیور

مقاله سالمونلوز در طیور

 

 

 

 

 

دانلود مقاله دامپزشکی سالمونلوز در طیور

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه ................................................................................

فصل اول ..........................................................................

كليات ..........................................................................................

تاريخچه سالمونلا...............................................................

شكل سالمونلا.....................................................................

خصوصيات محيط كشت......................................................

خواص بيوشيميايي...........................................................

ساختمان پادگني سالمونلاها.................................................

اهميت پرگنه‌هاي S,R در آزمايشهاي سرمي............................................

تغييرات پادگني...................................................................

فرمول آنتي ژنتيك...............................................................

طبقه بندي سالمونلاها..................................................

طبقه‌بندي سالمونلاها.......................................................

طبقه‌بندي كامفم- وايت............................................................

حساسيت نسبت به باكتريوفاژها................................................

مقاومت ..................................................................

سهم.........................................................................

بيماريزائي و مكانيسم عمل آن........................................................

فصل دوم............................................................................

سالمونلوز در پرندگان.................................................

وسعت واگيري و پراكندگي سالمونلا........................................

دوره بيماري..........................................................................

اپيدميولوژي سالمونلا........................................................

راههاي انتقال بيماري...............................................................

كيفيت بيماريزائي سالمونلا..........................................................

علائم بيماري.....................................................................

كليات سالمونلوز در پرندگان........................................................

بيماري پلوروم (اسهال سفيد)................................................

عامل بيماري..................................................................

طرز واگيري بيماري پلوروم.........................................................

انتقال بيماري.............................................................

علائم بيماري و دوره آن...................................................

علائم روي لاشه.............................................................

علائم بيماري در مرغهاي بالغ....................................................

علائم كالبد گشائي......................................................

تشخيص پلوروم.......................................................

كنترل و پيشگيري در جوجه ‌مرغها......................................

كنترل و پيشگيري در بالغين.....................................................

درمان ناقلين .........................................................

تيفوئيد مرغان........................................................

عامل بيماري..............................................................

خصوصيات كشت.....................................................

خصوصيات بيوشيمايي...................................................

بيماريزائي در انواع پرندگان ...........................................

سربيماري..............................................................

نشان‌هاي بيماري...................................................

آثار كالبد گشائي.......................................................

تشخيص ........................................................

كنترل و پيشگيري .......................................................

واكسيناسيون.................................................................

بيماري پاراتيفوئيد پرندگان...............................................

شيوع، انتشار و اثرات اقتصادي بيماري 

سبب شناسي..............................

مواد لازم جهت رشد..........................................................

شكل پرگنه‌ها...................................................................

خواص شيميايي................................................................

مقاومت در مقابل عوامل شيميايي و فيزيكي ....................................................

قدرت زندگي پاراتيفوئيدها در بسر، مواد غذائي و گرد و خاك.......................

قدرت پايداري سالمونلا در مدفوع و وسايل آلوده جوجه كشي......................

مدت پايداري در خاك،‌ آب و گياهان.....................................

مدت پايداري در روي پوسته تخم مرغ و محتويات آن....................................

مقاومت در مقابل آنتي بيوتيك و داروهاي ضدعفوني......................................

ساختمان پادگني................................................................

فرمول پادگن و پراكندگي سالمونلاها در طيور ...............................................

زهرابه.................................................................................

بيماريزائي ...........................................................

بيماريزائي در پرندگان جوان.............................................

بيماريزائي در پرندگان بالغ.......................................................

واگيري پارا تيفوئيد..............................................

طرز انتقال بيماري بوسيله ناقلين و حاملين..........................................

انتشار مستقيم عامل بيماري بوسيله تخمدان آلوده..................................

آلودگي از طريق پوسته تخم مرغ..............................................

علائم بيماري................................................................

شكل حاد بيماري در جوجه مرغها ......................................

جراحات كالبد گشائي...............................................

تشخيص ......................................................................

جدا كرد عامل بيماري و تشخيص آن ..................................

سرولوژي...........................................................

درمان پيشگيري و كنترل .............................................

بهداشت تخم مرغ و وسايل جوجه‌كشي...............................................

توليد تخم مرغ، جمع آوري و نگهداري آن ......................................................

بهداشت گله مادر.............................................................

طرز ضدعفوني تخم مرغها.................................................

تميز نمودن ماشين و اتاق جوجه كشي.................................................

بهداشت محيط جوجه كشي.................................................

شرايط بهداشتي در طول پرورش جوجه............................................

آزمايشات سرولوژيكي........................................................

ايمني ساختن .........................................................................

بيماري آريزونوز.....................................................................

انتقال، ناقلين، مخازن.................................................................

درمان و پيشگيري.......................................................................

فصل سوم................................................................................

درمان سالمونلوز در طيور...............................................................................

كنترل و پيشگيري سالمونلوز در طيور.............................................

واكنشهاي سالمونلا در طيور.......................................................

 

مقدمه

بدون شك بخشي از پيروزي‌ها و پيشرفتهايي كه در زمينة علم پزشكي، دارو سازي زيست شناسي، گياه شناسي، جانور شناسي و صنعت تهيه و نگهداري مواد غذايي حاصل شده مديون زحمات علماي ميكروبيولوژي است. جهان امروز با مشكل كنترل ميكروبهاي بيماري‌زا بخصوص در كشورهاي جهان سوم روبروست و دانشمندان در پي مقابله با آنها هستند.

يكي از اين ميكروبها سالمونلا است كه باعث بيماري عفوني سالمونلوز در انسان و حيوانات مي‌شود و ضررهاي اقتصادي فراواني به نسل بشري مي‌زند.

يكي از راههاي شايع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طيور آلوده به اين ميكرو ارگانيسم است. اين آلودگي‌ها در طيور به سالمونلا ممكن است ناشي از تيفوئيد طيور، بيماري پولوروم، پاراتيفوئيد طيور و آريزونوز باشد. اين بيماري همواره خسارات سنگين زيادي به اقتصاد كشور و جامعة بهداشت زده و همواره بهداشت بشري را تهديد كرده است.

با توجه به طولاني بودن دورة‌ بيماري و مقاومت زود هنگام سويه‌‌هاي سالمونلايي به آنتي بيوتيكها كنتر و درمان اين بيماري مشكل است ازاين رو براي مبارزه با اين بيماري بايد از رشد و تكثير باكرتي در كانون ايجادآلودگي جلوگيري شود.

انتقال بيماري سالمونلوز بيشتر از طريق دستگاه گوارش است. بنابراين آب و مواد غذايي آلوده و منشع مهم ايجاد سالمونلاوز است كه بايد آب را با روشهاي تصفيه مناسب عاري از پاتوژن كنيم و در بين مواد غذايي گوشت طيور را بايد با روشهاي صحيح عمل آوريم و عرضه كنيم چون گوشت طيور يكي از مساعدترين مادة غذايي براي رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به اميد داشتن جامعه‌اي عاري از آلودگي و بيماري و كشوري شاداب و تندرست.


فصل اول

كليات خانواده آنتروباكترياسه(Enterobacteriacea Familly)

اين خانواده  از تعداد زيادي باكتري گرم منفي تشكيل شده كه قرابت نزديكي با هم دارند و در آب و خاك: ماد در حال فساد، گياهاني، دستگاه گوارش انسان،حيوانات و حشرات يافت مي‎شوند.

از آنجاييكه جايگاه طبيعي باكتري‌ها در روده انسان و حيوانات ميباشد آنها را اصطلاحاً ميكروبهاي روده‌اي مي‌نامند. برخي از اعضاي اين خانواده نظير شيگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ويرسينا (yersinia) پاتوژن واقعي مي‌باشند. در صورتيكه برخي ديگر نظير اشريشيا كلي (E,coli) كلبسيلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبيعي دستگاه گوارش انسان و حيوانات بوده و در شرايط خاصي بيماري‌زا واقعي مي‌شوند. (1 و 2 و 3)

هما باكتري‌هاي اين خانواده در شرايط هوازي و بي‌هوازي رشد كرده و به اصطلاح بي هوازي اختياري هستند. همچنين گلوكز را تخمير و نيترات را به نيتريت تبديل مي كنند (به استثناي اروينيا (Erwinia). عدم حضور فعاليت سيتوكروم اكسيداز در اين باكتري‌ها مشخصه مهم مي‌باشد، چرا كه آنترو باكترياسه را از بسياري از باسيلهاي گرم منفي غير تخمير كننده (هوازي مطلق) متمايز مي‌نمايد همه باكتري‌هاي اين خانواده بجز شيگلا كاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه‌بندي خانواده آنترو باكترياسه بيش از ساير ميكروارگانيسم ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در اين خانواده نام گذاري شده بود در صورتي كه در حال حاضر بيش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند كه خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باكتري روده‌اي ، پاتوژن‌هاي مهمي براي انسان بوده و از نمونه‌مرضي جدا مي‎شوند. 72 گونه ديگري به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاييكه باكتريهاي روده‌اي هاگ ايجاد نمي‌كنند به آساني در اثر حرارت و غلظت‌هاي كم مواد ضد عفوني كنتده و باكتري كش معمولي از بين مي‌روند. در اين ارتباط تركيبات هالوژنه فرم آلوئيد، بتا گلوتار آلدئيد و مواد فنلي اثر باكتر كشي روي باكتريها دارند.

كلر زدن به آب در كنتارل انتشار پاتوژن‌هاي روده‌اي نظير عامل تب حصبه مؤثر است. (1 و 29) اين باكتريها همچنين نسبت به املاح صفراوي و برخي رنگها مقاومندو از اين رو از اين مواد در تهيه محيطه‌هاي غني كننده و انتخابي استفاده مي‌شود(32).

سالمونلوز: انتشار جغرافيائي : جهاني منشاء آلودگي:

گونه‌هاي بسياري از دامهاي اهلي و وحشي (مخصولاً جوجه‌ها ، خوكها، گاوها، سگها و موشهاي صحرائي) كه بيمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نيز مي‌تواند ناقل باشد.

عامل بيماري: باكتري‌هاي متعلق به گروه سالمونلا: ارگانيسمهاي ميكروسكوپي گرم منفي هستند كه تشكيل اسپور نمي‌دهند و اغلب در دستگاه گوارشي دامهاي  آلوده زندگي مي‌كنند . آنها مي‌توانند براي ماهها در آب و غذا زندگي كنند. صدها سويه از آن جود دارد.

روش  انتقال:

از طريق آب، علوفه خشبي يا ساير غذاها كه توسط مدفوع ادرار، خون ناقلين آلوده شده باشد. منتقل مي‌شود. سگها ، سوسكها و ساير حشرات همچنين جوندگان وحشي و پرندگان مي‌توانند براحتي سالمونلاها را در محيط پخش نموده باعث آلودگي غذا و آب شوند.

از طريق مصرف گوشت‌هاي مبتلا، تخم مرغها ، شير يا غذاهاي آلوده بيماري انتقال مي‌يابد.

نحوه ورود عامل بيماري به بدن ميزبان:

دستگاه گوارش، سالمونلاها از روده به خون عبور نموده و به ارگانيسم حمله ور مي‌شوند، آنها   ممكن است در غدد لنفاوي ، كبد، كيسة ‌صفرا و طحال (ناقلين بهبود يافته يا سالم) لكاليزه شوند.

بزرگترين خطر آلودگي:

در فصول خشك كه مگسها در اجتماعت دامهاي پرورشي كه فاقد احتياطات بهداشتي هستند و در شرايط متراكم و پر جمعيت همچنين در دامهاي جوان در فارمهاي بسته (جوجه‌ها و خرگوشها) بيماري زياد ديده مي‌شود.

اين بيماري  همچنين در شرايط دسترسي (حمل و نقل، زايمان و بيماري‌ها) يا كمبودهاي تغذيه‌اي به چشم مي‌خورد.

گونه‌هاي اصلي مستعد به بيماري:

گاو، گاوميش‌ها، گوسفندان، بزها،خوكها ، اسبها، شترهاي تندرو، جوجه‌ها، خرگوشها و انسان

دور كمون بيماري: از 12 ساعت تا چندين روز.

يافته‌هاي درمانگاهي:

سندرمهاي مختلفي هستند: الف) شكل سپتي سميك كه همراه با تب بالا افسردگي ، مرگ در عرض 32 تا 48 ساعت.

ب: فرم روده‌اي كه شايعترين نوع است، تب، كاهش اشتها، اسهالات آبكي با مخاط و خون، درد روده‌اي ، تشنگي، گرفتاري‌هاي احتمالي برنشي و ريوي و عصبي، گانگرنه شده اندامهاي انتهائي، (گوشها، دم، پاها) تورم مفصلي، سقط جنين،

ج: شكل تخفيف حدت يافته،

د: شكل مزمن كه اغلب در آن اسهال مداوم، كاهش وزن، تب غير منظم، گرفتگي راست معده مي‌باشد.

هـ: فرم بدون علامت

بيماري: ورن معدي، تب، تيفوئيد و پاراتيفوئيدي و تبهاي كشنده

تغييرات آسيب شناسي بدن:

خونريزي ‌هاي سرسوني در مخاطات و سروزي مي‌شود. در شكل روده‌اي : از آنتريت نزله‌اي همراه با نقاط خونريزي سرسوزني در مخاطات گرفته تا شكل زخم شده گيهاي مربوط به آنتريت هموراژيك ديده مي‌شود.مدفوع آبكي با بوي گنديده و سطح شدن قسمتهاي دستگاه گوارشي، عظيم شدن و خونريزي غد لنفاوي روده بند، عظيم شدن كيسه صفرا، كبد و طحال خونريزي‌هاي سرزوني در قلب و كليه و ساير ارگانها، در اشكال مزمن، نواحي نكروز در روده كور و قولون و دستگاه گوارش ديده مي‌شود. (2)

تاريخچة سالمونلا:

در سال 1885 سالمون Salmon به اتفاق همكاش اسميت Smith از خوكهائي كه به بيماري طاعون مبتلا بودند  ميكروبي را جدا ساختند آنرا باكتريوم سوئي پستيس Suipestis ناميدند.

نامبردگان تصور كردند كه اين ميكروب عامل بيماري طاعون خوك مي‌باشد ولي بعدها روشن گرديد كه ويروسي پالش پذير عامل اصلي بيمار طاعون خوك مي‌باشد. ميكروب كشف شده توسط سالمون و اسميت كه امروز سالمونلاكراسويس ناميده مي‌شود عامل ثانوي است كه اغلب موجب تشديد عوارض گوارشي در اين بيماري ميگردد. (15)

در سال 1885 گرتنر Duartner مواجه با مسموميت غذائي در 57 نفر گرديد، اين اشخاص در اثر خوردن گوشت گاوي كه در حال مرگ ذبح شده بود دچار استفراغ و اسهال شديد شده بودند. كرنتر از احشاء و امعاء اشخاص مرده و گوشت گاو ذبح شده ميكروبي را جدا ساختند و آنرا با سيل گرنتر نام گذارد بعدها مشخص شد كه باسل گرتنر همان سالمونلا اتترتيديس S.Intertidis مي‌باشد. (13 و15 )

در سال 1885 دنوبل Denobel در ناحيه  در ناحيه آئوتريك (نام محلي است در فرانسه) از مسموميت غذائي ميكروبي جدا نمودند. و آنرا باسيل آئوتريك ناميد اما بعدها اين باكتري بنام سالمونلاتيفي- موريوم S.typhimarium نام گذاري گرديد. (15-13)

1893 كيلبورن Kilborn از ماديانهائي كه مبتلا به سقط جنين بودند ميكروبي را جدا كردند كه امروزه بنام سالمونلا آبورتوس- اكوي S.abortus equi ناميده مي‌شود. (23-15)

در سال 1896 آكاره Achare و  اسكات مولر Schotmoller ميكروبهاي پارا تيفيك A و B را شناخته ولينر leaner  متوجه گرديد كه اين ميكروبها از نظر خواص پادگني شبيه ميكروب سالمون مي‌باشد و به اين جهت به افتخار كاشف نام سالمون را براي اين باكتريها پيشنهاد نمود (23)

در سال 1926 وايت whithe به اتفاق كافمن Kuffman ساختمان پادگني ساملونلاها، آنان را طبقه‌بندي نمود و جدولي را كه به نام جدول كافمن وايت معروف مي‌باشد براي تشخيص و تفكيك اقسام سالمونلا ها  تنظيم  نمود.(23)

تعريف سالمونلاها:

سالمونلاها دسته بزرگي از خانواده‌ آنتروباكترياسه، و گرام منفي هستند كه معمولاً از راه دهان وارد دستگاه گوارش انسان، حيوانات پستاندار و پرندگان شده و سبب التهاب روده، مسموميت غذائي و يا عفونت خون مي‌گردند.

تاكنون در حدود 2450 سروتيپ مشخص، جدا  و گزارش شده كه مختصر اختلاف با يكديگر داشته  و بعلت كشف روز افزون انواع ساملونلاها امروزه آنها را از روي ساختمان پادگني معرفي مي‌كنند و هر ساله 10-20 سروتيپ جديد به آن اضافه مي‌شود (24- 23- 1)

شكل سالمونلاها:

باكتريهاي ميله‌اي شكل، گرام منفي و بدون هاگ ميباشند و به استثناء سالمونلا پلوروم و سالمونلا گالينارم همگي داراي عدة زيادي تاژك بوده و متحرك ميباشند.

قطر سالمونلا 4/0  تا 6/0 ميكرون بوده و طول آن 1-3 ميكرون ميباشند يا با اندازه متوسط (6-x1 1-3/0) ميكرون مي‌باششند. در حرارت 37 سانتيگراد هيچكدام كپسول توليد نمي‌كنند ولي در حرارت كمتر از 30 درجه سانتيگراد اغلب آنها كپسول توليد مي‌كنند.

خصوصيات محيط كشت

سلامونلا در شرايط هوازي و بي هوازي اختياري هستند و در حرارت بين 15-43 درجه سانتيگراد روي  تمام محيط‌هاي ساده. معمولي رشد مي‌كند. در غذاهائي كه اسيد نباشند در حرارت 37 درجه سانتيگراد رشد و تكثير مينمايند. در يخچال رإ آن متوقف شده و در حرارت پاستوريزاسيون از بين مي‌روند.

حداقل حرارت لازم براي رشد سالمونلاها 30 درجه و حداكثر آن 45 درجه سانتيگراد مي‌باشد. رشد سالمونلا در PH 4-9 محسوس ودر PH كمتر از 4 و بيشتر از 9 نامحسوس و يا متوقف مي‌شود.

بهترين PH براي رشد سالمونلاها 5/6 تا 5/7 ميباشند ولي بهترين PH جهت رشد سالمونلا 8/6 ميباشد.

پرگنه‌هاي 24 ساعته سالمونلا روي محيط ژلوز ساده Nutrient agar در حرارت 37 درجه سانتيگراد به بزرگي 2 تا 3 ميليمتراند و مانند پرگنه‌هاي كلي پاسيل- گرد - صاف - كمي محدب به رنگ سفيد خاكستري متمايل به سفيد و براق ميباشند.

در اثر كشت‌هاي مكرر پرگنه‌هاي صاف به پرگنه‌هاي خشك و خشن تبديل مي شوند . براي محيط‌هاي افتراقي مانند اندوآگار Endo agar آگار، مك كانكي MacConkey agar و محيط‌هاي انتخابي مانند SS آگار (Salmonella shigella Shigella ager) و دزاكسي كلات سيترات آگار (Des Oxycholate citrate agar) به علت عدم تخمير لاكتوز پرگنه‌هاي بي رنگ ايجاد ميكنند.

خواص بيوشيمائي:

بيشتر انواع سالمونلا گلوكز، مالتوز، مانيتول و دولسيتول را تخمير نموده و اسيد و گاز ايجاد ميكنند ولي لاكتوز و ساگاروز را تخمير نميكند.

در ميان همه سالمونلاها، سالمونلاتيفي موريوم از اين قاعده مستثني بوده، زيرا گلوكز، ماتوز و مانيتول را بدون ايجاد گاز تخمير ميكنند ضمناً سالمونلاگاليناروم و پاراتيفي A قند گلوكز را تخمير نموده ولي توليد گاز نمي‌كنند.

اغلب سويه‌هاي سالمونلا به نسبت كم و يا زياد توليد گاز  نميكنند. سالمونلاها توليد  اندول ننموده، اوره آزمنفي، ميتل رد مثبت ولي VP(Vogespros kaur) آنها منفي ميباشند.

با توجه به خواص فوق تميز سالمونلاها از ساير باكتريها نسبتاً آسان است ولي درعمل همواره اين موضوع به اين سادگي هم نيست، زيرا برخي از باكتريها مانند پاراكولن (Paracolon) از حيث خواص بيوشيميائي به سالمونلاها نزديك ميباشند. اين ميكروب‌هالاكتوز، ساكاروز و ساليسين را تخمير مي‌كنند، ولي اين عمل را به آهستگي انجام مي‌دهند و گاهي تخمير قدندهاي مزبور چندين روز طول ميكشند بنابراين در صورتيكه  سرم‌هاي لازم در اختيار نباشند در قضاوت نبايد عجله كرد و بهتر است محيط‌هاي قندي را چند روزي در گرمخانه گذاشته و پس از يك هفته نتايج را يادداشت نمود.

براي تسريع در امر تخمير ممكن است. مقدار پارافين مذاب را روي پنبة دهانه لوله ريخت و بدين ترتيب از نفوذ هوا بداخل محيط جلوگيري نمود تا عمل تخمير بهتر صورت گيرد.

ساختمان پادگني سالمونلاها:Antigenic structure

بطور كلي طبق بررسي‌هاي دانشمندان بخصوص وايت، كافمن و فيليكس در سالمونلاها سه گروه  مختلف پادگن تشخيص داده شده كه بنام پادگن‌هاي پيكري يا (Virulent Antigen) Vi-(somatic Antigen) O و پادگني H يا پادگن تاژك Glageller Antigen معروف است.

الف- پادگن پيگيري ياO و(Somatic Antigen)

اين پادگن مخصوص پيگر باكتري است كه در سالمونلاهاي متحرك و غيرمتحرك پيدا مي‌شود. خصوصيات پادگني پيگيري اين است كه حرارت 100 درجه سانيگراد را چند ساعت تحمل كرده و در برابر بعضي از مواد شيميائي مانند الكل و استون مقاوم مي‌باشند. اين پادگن فقط در نموننه‌هاي (Smoth) S ميكروبي يافت مي‌شود و در نتيجه تركيب با پادتن مربوط به شكل توده‌هائي كه با نور كافي و در روي زمينه تاريك بهتر ديده مي‌شود جمع (agloteene) ميگردد.

آنتي‌ژن‌هاي پيكري يا O سالمونلا ثابت است و تاكنون 67 نوع مختلف شناخته شده‌اند و در هر نوع سالمونلا چندتائي از آنها موجود ميباشد. كه اين اجزاء را به وسيله اعداد نشان داده و بدين وسله توانسته‌اند سالمونلا را طبقه‌بندي كنند. (1)

ب- پادگن(Virulent antigen) Vi

در بعضي از سالمونلاها مانند پاراتيفي B-C سالمونلا دوبلين Sal, dubline و سالمونلا تيفي موريوم Sal. Typhimurium و سالمونلا با لراپ روي آنتي ژن‌هاي O را آنتي ژن ديگري بنام پادگن Vi كه از كلمه ويرولانس مشتق و سبب حدد آنها مي شوند  پوشانيده است.

ساختمان شيميائي آنتي ژن Vi شبيه به ساختمان شيميائي پادگن O بوده ولي مقاومت آن در برابر حرارت، اسيدها و فنل‌ خيلي كمتر از آن ميباشد.

سالمونلاهاي نامبرده وقتي كه تازه از بدن گرفته شده بانشد داراي آنتي ژن Vi سبب آگلوتيناسيون آنها مي‌گردد. پادگن Vi داراي قدرت ايمني زائي خيلي ضعيف ميباشند.

ج- پادگن‌هايH ياتاژك(Flageller antigens)

اين آنتي ژن‌ها مخصوص تاژك سالمونلاها بوده و فقط در انواع متحرك سالمونلاها وجود دارند. ساختمانن اين پادگن‌ پروتئيني بوده خاصيت آنتي ژنتيكي در انسان و خرگوش دارد. در مقابل حرارت بيش ا ز60 درجه سانتيگراد، الكل و اسيدها مقاومت داشته، فرمالين نه تنها آنها را خراب نميكنند بلكه سبب ثابت شدن تاژك و روي سطح باكتري مي‌شود و آنتي ژن O را كاملاً مي‌پوشاند و بطوريكه مانع آگلو تيناسيون باكتريها باسرم ضد O ميگردد. در صورتيكه آگلوتيناسيون آنها با سرم، H جلوگيري نميكند. به همين دليل آنتي ژن تاژك را با افزودن فرمالين تهيه مي‌كند.

آنتي ژن‌هاي H بر دو نوع‌اند بعضي مخصوص يك يا چند نوع سالمونلااند و بنام آنتي ژن‌هاي تيپ يا فاز I خوانده مي‌شود و بعضي ديگر مشترك ميان چندين نوع سالمونلا كه فقط يك دسته از اين آنتي ژن‌ها را دارند بنام منوفازيك و آنهائي را كه داراي هر دو دسته هستند بنام دي فازيك مينامند.

 

 

تعداد صفحات:125

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1745216_3140.zip83.1k