تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

 

 

 

 

 

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه................................................................................................................ 2

بيان مسئله........................................................................................................ 3

هدف و ضرويات انجام تحقيق.......................................................................... 4

فرضيات تحقيق................................................................................................. 5

واژگان تحقيق................................................................................................... 5

فصل دوم: مطالعات نظري

مقدمه ............................................................................................................... 9

تاريخچه شركت................................................................................................ 9

چارت سازماني................................................................................................. 12

پيشينه نظري تحقيق:......................................................................................... 13

مديرت مالي....................................................................................................... 13

وظايف مديريت مالي......................................................................................... 15

محيط عملياتي مديريت مالي.............................................................................. 16

صورت هاي مالي............................................................................................. 17

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي........................................................................ 21

انواع نسبت هاي مالي........................................................................................ 24

نسبت نقدينگي................................................................................................... 24

نسبت فعاليت (كارايي)....................................................................................... 27

 

نسبت سرمايه گذاري........................................................................................ 30

نسبت سود آوري............................................................................................. 34

فصل سوم : روش اجرايي تحقيق..................................................

مقدمه .....................................................................39

طرح تحقيق ....................................................................................................... 39

جامعه و مورد انتخاب شده ............................................................................. 43

ابزار مشاهده ................................................................................................... 44

روش تحليل داده ها ......................................................................................... 45

فصل چهارم : تجزيه و تحليل  داده ها

مقدمه ............................................................................................................... 47

كاربرگ مقايسه نسبت هاي مالي ..................................................................... 48

جداول تراز نامه سال 82 و 83........................................................................ 49

جداول عملكرد سود و زيان درسال 82 و 83.................................................. 51

نسبتهاي مالي درسال 82.................................................................................. 53

نسبتهاي مالي درسال 83.................................................................................. 60

مقايسه نسبتهاي مالي درسال 82 و 83............................................................ 65

فصل پنجم : نتيجه گيري

مقدمه ............................................................................................................... 72

خلاصه نتايج حاصل از تحليل نسبتها............................................................... 72

تحليل هاي مديريتي نسبتها............................................................................... 73

 

نتيجه گيري كلي از تحقيق     

مقدمه

امروزه شركت هاي صنعتي و خدماتي فعاليتهاي توليدي و بازرگاني خود را در شرايطي انجام ميدهند كه تغييرات درجوامع تجاري سريع بوده و رقابت درسطح بسيار بالايي است.

توانايي مدير مالي در درك و پاسخگويي صحيح و سريع نسبت به وضع بازار و تغييرات آن از امتيازات يك موسسه تجاري محسوب مي شود.مديران براي تصميم گيري و هدايت واحد تجارتي بايد با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنايي كامل داشته باشند، از آن جمله مي توان به توليد، خدمات، فعاليتهاي تجاري و بازرگاني و عوامل پشتيباني نظير آموزش نيروي انساني و پردازش اطلاعات اشاره كرد. براي انجام صحيح اين مسئوليت ها ونيز جهت شناسايي نقاط ضعف سيستم و بهبود آن استفاده گسترده اي از اطلاعات و گزارشهاي مالي به عمل مي آيد. بدين ترتيب مديرمالي با استفاده از اين اطلاعات و گزارش ها مي تواند وضعيت شركت را ارزيابي نمايد و راه حل هايي براي بهبود وضعيت شركت ارائه نمايد. و دراين جا مي توان به اهميت تحليل هاي مالي و تأثيرآن درحل مشكلات شركت پي برد. ما دراين بخش مي خواهيم اهميت تحليل هاي مالي را درموفقيت شركت بررسي كنيم و اينكه هدف ما درانجام اين تحقيق چه چيزي باشد، و بيان سوالاتي كه دراين تحقيق مطرح شده است؟

 • بيان مسئله

-اهميت تحليل هاي مالي در موفقيت شركت :

تجزيه و تحليل مالي، فرآيند تشخيص كارايي و موقعيت مالي شركت براساس اطلاعات حسابداري و صورت هاي مالي است و همانگونه كه درگزارش ها و اطلاعات مالي منعكس است، هدف چنين تحليلي بررسي، تشخيص كارايي و نحوه عمليات اجراي مديريت شركت است. هدف مديرمالي، اندازه گيري نقدينگي شركت، سودآوري و عوامل ديگري است كه شركت را به يك روش معقول و سودآور برساند. تجزيه و تحليل مالي در درجه اول جهت كسب ديدگاهي دررابطه با مشكلات مالي و عملياتي كه يك شركت با آن مواجه است به كاربرده مي شود.

تجزيه و تحليل نسبت ها براي تعيين نقاط ضعف و قوت عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملكرد سيستم، مديرمالي بايد عوامل ايجاد كننده مشكل را تعيين و سپس راه حل مناسبي، جهت برطرف كردن مشكلات ارائه كند.

دراين تحقيق درپي تحليل عملكرد مالي شركت تهيه و بسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ درسال 82، 83 و مقايسه عملكرد شركت دراين دوسال هستيم.

-بيان سوالات تحقيق:

 1. وضعيت مالي شركت درسال 82،83 چگونه بوده است؟

 2. آيا وضعيت مالي شركت درسال 83 نسبت به سال 82 تغيير محسوسي داشته است؟

 3. تغيير مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مديريتي نشأت گرفته است؛

 • هدف وضرورت انجام تحقيق

دربررسي سازماندهي شركت ها استفاده از يك ساختار مالي مشخص و هدفدار مشاهده شده است كه مدير مالي وظايف معيني را براي تحقيق اهداف از پيش تعيين شده دنبال مي كند.

نقطه آغاز پيدايش يك ساختار مالي هدفدار، تعريف اهداف قابل اجرايي براي شركت است. درحقيقت وجود شناخت اهداف، عاملي درجهت حركت ونيل به اهداف عملياتي است. اگرچه ممكن است اهداف به صورت كلي تعريف شده باشند، با اين حال وجود تعريف مناسب وقابل درك مي تواند كليد موفقيت حركت مناسب شركت درآينده باشد.

پس از تعريف هدف شركت، نيازمند ارزيابي بخشهاي مختلف شركت هستيم تا ميزان دستيابي به هدف و انحراف از آن را تعيين نماييم. لذا تدوين معيارهايي براي ارزيابي و كنترل بخشهاي مختلف شركت ضروري است.

درمتون مديريت، شاخصها و معيارهاي مختلفي براي دستيابي به اهداف سازمان طراحي شده است. دراين بين شاخصهاي مالي يكي از عمده ترين معيارها براي سنجش دستيابي به اهداف است. ميزان موفقيت سازمانها براساس تحليلهاي مالي و نسبتهاي مالي صورت مي گيرد. لذا تجزيه و تحليل نسبتها از اهميت بالايي درتعيين ميزان دستيابي به اهداف دارد. لذا دراين تحقيق اهداف زير دنبال مي شود.

 1. تعيين قدرت و نقاط قوت و ضعف مالي سازمان درسال 82، 83

 2. مقايسه وضعيت مالي سال 82، 83 و تحليل بهبود يا تضعيف وضعيت سازمان

 3. تحليل مسائل مديريتي كه منجر به تغيير نسبتهاي مالي و يا نامناسب شدن آنها شده است.

 • فرضيات تحقيق

اين تحقيق از نوع اكتشافي مي باشد ودر آن صرفاً سوالاتي مطرح شده است.

درتحقيقات اكتشافي لزومي به مطرح كردن فرضيه نيست.

 • واژگان تحقيق

-مدير مالي (Financial management ) : مديريت منابع و مصارف سرمايه درجهت رسيدن به هدف مطلوب

-ترازنامه (Balance sheet): فهرستي از دارايي ها، بدهيها وسرمايه يك واحد تجاري دريك تاريخ معين مي باشد.

-صورت سود و زيان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزينه هاي يك واحد تجاري براي يك دوره معين مي باشد.

-هزينه ها شامل : هزينه هاي اداري، هزينه فروش، هزينه مالي، هزينه صادراتي، هزينه توليد.

-صورت جريان هاي نقدي (Statement offish): گزارش دريافتها و پرداختهاي نقدي واحد تجاري درطول يك دوره را بيان مي كند.

-صورت هاي مالي (financial statement ): مداركي كه اطلاعات مالي يك واحد تجاري را به افراد و سازمان هاي بيروني و خارجي گزارش مي كند.

-نسبت هاي مالي (Ratios financial ): بيانگر ارتباط رياضي به صورت كسر بين ارقام يا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زيان مي باشد. نسبت هاي -مالي شامل: نسبت جاري، نسبت آني، گردش موجودي  كالا، گردش حسابهاي دريافتي، دوره وصول مطالبات، حاشيه سود، گردش مجموع دارايي ها، بازده سرمايه

-دارايي جاري : يك دارايي كه انتظار مي رود كه دريك چرخه عادي عمليات واحد تجاري به وجوه نقد تبديل، فروخته و يا مصرف شود.دارايي جاري شامل موجودي كالا، حسابهاي دريافتني و وجوه نقد مي باشد.

-بدهي جاري: يك بدهي كه انتظار مي رود ظرف يكسال يا يك چرخه عادي عمليات واحد تجاري پرداخت شود. بدهي جاري شامل اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني، كسورات حقوق و مزايا و بسته بندي و حمل جاري (current ratio)-: داراييهاي جاري تقسيم بربدهيهاي جاري است.

-داراييهاي جاري شامل : وجوه نقد، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مي باشد.

-بدهي هاي جاري شامل : اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني كسورات حقوق مزايا و بسته بندي و حمل

-نسبت آني (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمايه گذاري كوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهاي دريافتني به مجموع بدهي هاي جاري .

-نسبت گردش موجودي كالا (inventory): نسبت فروش به موجودي كالا مي باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات مي باشد. نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به متوسط موجوي كالا نيز نسبت گردش موجودي كالا مي باشد.

-بهاي تمام شده كالاي فروش رفته : بهاي تمام شده كالايي كه واحد تجاري به مشتريان فروخته است اين هزينه بزرگترين هزينه واحد بازرگاني است. كه شامل : موجودي كالا در اول دوره + خريد طي دوره +هزينه توليد كسر مي شود از موجودي پايان دوره

-نسبت گردش داراييهاي قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده كارايي بالاي مديريت شركت در استفاده از داراييهاي ثابت شركت مي باشد.

دارايي هاي ثابت درترازنامه شامل داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مي باشد.

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت ميانگين حسابهاي دريافتني به فروش روزانه حسابهاي دريافتني شامل : اسناد دريافتني، تنخواه گردان، جاري مشتريان، بدهكاران، پيش پرداختها و سپرده وسفارشات مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب اين فصل به دو بخش تقسيم شده است كه يك بخش آن اطلاعاتي دررابطه با تاريخچه شركت و نوع فعاليت هاي شركت و چارت سازماني شركت را بيان مي كند وبخش دوم نيز مطالب علمي دررابطه با مديريت مالي و تعريف نسبت هاي مالي وغيره را بيان مي كند.

تاريخچه شركت

شركت تهيه دسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ با مسئوليت محدود درتاريخ 13/5/81 شروع به فعاليت كرده است مركز اصلي شركت در كيلومتر 6 جاده مخصوص كرج مي باشد اين شركت از تاريخ فوق تا مدت نامحدود فعاليت دارد. نوع فعاليت هاي شركت خدماتي مي باشد و تعداد كاركنان آن 140 نفر مي باشند و به دليل اينكه موسسه خدماتي است توليد ندارد و محصولات توليدي آن نيز تهيه وطبخ غذا و كليه خدمات غذايي مي باشد. فعاليت هاي شركت شامل تهيه، توزيع و طبخ غذا- دادن سرويس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شركت هاي خصوصي دولتي –واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني – اخذ اعطاي نمايندگي در داخل وخارج كشور و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي – گرفتن وام از كليه بانكهاي كشور مي باشد.

سال مالي شركت از اول فروردين ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و رسيدگي به حساب و ترتيب تقسيم سود و زيان شركت درآخر اسفند ماه هرسال جاري مي باشد.

عمده ترين مشتريان شركت از طريق مناقصه تعيين مي شوند. نحوه‌ي شركت در مناقصه بدين صورت مي باشد كه شركت هاي مورد نياز براي تهيه غذاي كارمندانش جهت وعده شام و ناهار وصبحانه در داخل روزنامه آگاهي مي دهند و پيمانكاران غذا پس از مراجعه به قسمت تداركات شركت مورد نظر رفته و مدارك مناقصه را كه در پاكت الف و ب تهيه شده است را دريافت مي نمايند. در داخل پاكت ها تعداد كارمندان و نوع غذا و دسر ذكر شده است و شركت پيمانكار بايد نسبت به تجربه خود قيمت هر غذا را دهد و يا ميانگين قيمت دهد (ميانگين قيمت بدين صورت مي‌باشد كه انواع غذاها با يك قيمت محاسبه مي شوند كه اين بستگي به نوع شركت دارد.) پيمانكار پس از تكميل فرم مورد نظر پاكت ها را به آن شركت باز مي گردانند و آن شركت  درطي جلسه اي پيمانكاران غذا را كه درمناقصه شركت كرده اند جمع‌مي‌كند و پاكت ها ها درحضور همه باز مي كنند شركت درخواست كننده پيمانكاري راكه قيمت آن كمتر از بقيه پيمانكاران و كيفيت غذاي آن بهتر و بالاتر باشد با شناختي كه از آن به عمل آمده و با بازديدي كه از كيترينگ انجام شده آن پيمانكار را برمي‌گزيند.

الف –شرايط عمومي شركت درمناقصه

 1. توانايي انجام موضوع مناقصه

 2. داشتن حسن نيت شهرت بنا به تشخيص شركت

 3. ارائه سوابق موثر اجراي قراردادهاي مشابه به داشتن تأييد حسن انجام كار

 4. ارائه مدارك ومجوزهاي لازم ازسازمان ها و ارگانهاي ذيربط

 5. پيمانكار متعهد مي گردد تهيه و توزيع غذا را برابر شرايط و زمان هاي تعيين شده از طرف كارفرما به نحو مطلوب انجام دهد.

 6. داشتن كارت بهداشت و معاينه پزشكي عكس دار براي كليه كاركنان الزامي است و تمديد آن هر 6 ماه يكبار

 7. نظافت كامل درنهايت كليه اصول بهداشتي

ب-شرايط و تعهدات پيمانكار

پيشينه نظري تحقيق 

 مديريت مالي

مديريت مالي عبارتست از مديريت منابع و مصارف سرمايه درجهت رسيدن به هدف مطلوب شركت مي باشد. به عبارت ديگر مديريت مالي رشته اي است كه به امر چگونگي تهيه و مصرف سرمايه مي پردازد و سرمايه محور مركزي بحث هاي مديريت مالي است. درمديريت مالي بايد سه عامل را مورد توجه قرار دهد.

 1. مصارف سرمايه: عبارتست از جاهايي كه شركت وجوه خود را درآن ها سرمايه گذاري مي كند كه عبارتند از دارائي هاي جاري مثل موجودي كالا و ... دارائي ثابت مثل زمين، ساختمان، ماشين آلات و ...

سمت راست ترازنامه نشان دهنده سرمايه گذاري يا مصارف سرمايه گذاري مي‌باشد.

 1. منابع سرمايه: وجوهي كه شركت سرمايه گذاري مي كند از منابعي بدست مي آيد كه منابع سرمايه ناميده مي شود و به طور كلي عبارتند از:

 2. آورده مالكان شركت (حقوق صاحبان سهام : سرمايه)

 3. قرض از بانك يا اوراق قرضه (بدهي ها)

درتأمين مالي مديريت بايد سعي كنيم كه هزينه سرمايه را به حداقل برسانيم و سمت چپ ترازنامه نشان دهنده منابع سرمايه مي باشد.

به طور كلي ترازنامه وصورت سود و زيان نشان دهنده نتايج تصميمات سرمايه گذاري و تصميمات تأمين مالي مدير مي باشد.

ترازنامه شركت

دارايي جاري

دارايي هاي ثابت

بدهي ها

حقوق صاحبان سهام و سرمايه

مصارف سرمايه

منابع سرمايه

 1. هدف مطلوب : درارتباط با هدف مطلوب شركت 2 ديدگاه وجود دارد .

1-3.هدف مطلوب شركت سود آوري است. اما به دليل هاي چند سودآوري نمي تواند هدف مطلوب شركت باشد. بزرگترين ايراد هدف سودآوري اين است كه سود به دليل اينكه تحت تأثير روش هاي حسابداري قرار دارد قابل دستكاري است حتي اگر اين فرض هم درست نباشد 3 ايراد هدف سودآوري وجود دارد، كه به ترتيب زير است:

1-1-3.سود يك هدف كوتاه مدت مي باشد و باعث مي شود اهداف بلند مدت شركت فداي اهدف كوتاه مدت شود.

2-1-3.سود ارزش زماني پول را درنظر نمي گيرد. به علت وجود تورم و اولويت نقدينگي پول درزمان هاي بالاتر از ارزش پول و زمان آينده است. عدد سود به علت تبديل شدن درمقابل ارزش زماني پول گمراه كننده خواهدبود.

3-2-3.سود ريسك (مخاطره) را در نظر نمي گيرد به عبارت ديگر مقدار ريسكي كه شركت بايستي براي كسب يك مقدار سود تحمل كند نامشخص مي باشد.

2-3.حداكثرسازي ثروت سهامداران، دراين هدف به جاي سود از مفهوم جريانات نقدي استفاده مي شود كه نسبت به سود وزيان اعتمادتر مي باشد. زيرا با تغيير رويه هاي حسابداري نمي توان آن را دستكاري نمود.

وظايف مديريت مالي

 1. تعيين تركيب دارايي هاي شركت :

مديريت بايد در دارايي هايي سرمايه گذاري كند كه حداقل ريسك و حداكثر بازده را براي شركت به همراه داشته باشد.

 1. تعيين تركيب منابع تأمين مالي شركت:

مديريت بايد از تركيب بدهي و سهام به صورتي استفاده نمايد كه هزينه سرمايه را به حداقل برساند.

 1. تعيين اندازه و نرخ رشد شركت :

مدير براساس تشخيص فرصتهاي سودآور موجود براي شركت نرخ رشد و اندازه شركت را تعيين مي كند كه براساس سياست تصميم سود شركت نيز تعيين مي‌گردد.

 1. مديريت نقدينگي :

به دليل اين كه دريافت ها و پرداخت هاي جاري شركت هم زمان نمي باشند به منظور حمايت از عمليات اصلي شركت مديريت مجبور است هميشه يك مقدار سرمايه درگردش نگهداري نمايد براي اين كار مديريت بايستي نقدينگي شركت را به طور دقيق برنامه ريزي نموده و آن را تحت كنترل داشته باشد.

محيط عملياتي مديريت مالي

منظور از محيط عملياتي اين است كه يك مدير مالي براي انجام كارهاي مالي در سازمان ها درخلاء تصميم گيري نمي‌كند و عواملي از جانب محيط برتصميمات مدير مالي اثرگذاري مي شود و كليه عواملي كه برفرآيند مديريت مالي تأثير گذارند محيط عملياتي مديريت مالي را تشكيل مي دهند.

اين عوامل عبارتند از:

 1. نوع شركت يا سازمان هاي تجاري

 2. عوامل اقتصادي و اجتماعي

 3. بازارهاي مالي

 4. ماليات

1-نوع شركت: شركت ها يا سازمان هاي تجاري به يكي از شكل هاي زير مي باشند.

1-1)مالكيت هاي شخصي يا انفرادي

2-1)شركت هاي تضامني

3-1)شركت هاي سهامي

 1. عوامل اقتصادي و اجتماعي

ميزان نرخ تورم، رشد اقتصاد، تغييرات نرخ بهره، قوانين و مقررات دولتي عواملي هستند كه برفعاليت هاي شركت تأثير مي گذارند.

 1. بازارهاي مالي :

بازارهاي مالي، بازارهايي هستند كه درآن ها دارايي هاي مالي اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرند. بازارهاي مالي را مي توان به روش هاي مختلفي تقسيم بندي نمود كه عبارتند از بازار پول، بازارسرمايه و بازارهاي اوليه و بازارهاي ثانويه

 1. ماليات:

مدير بايد در تصميمات خود به ماليات توجه داشته باشد درايران ماليات سهامدار براساس ماليات تخصيصي نه ماليات تقسيمي يعني سودي كه سهامدار بدست مي‌آورد صرفنظر از دريافت يا عدم دريافت آن به آن ماليات تعلق مي گيرد. شركت ها براي اينكه سهامداران مجبور به تحميل ماليات بيشتري نشوند سعي مي كنند درصد بالايي از سود را تقسيم كنند تا ماليات سهامدار پوشش داده شود. اين اثر نامطلوب (ماليات تخصيصي)تأثير منفي به ميزان سرمايه گذاري ها دارد.

صورت هاي مالي

هدف اصلي مديراين است كه ارزش سهام شركت را به حداكثر برساند. ارزش مبتني برجريان سود خالص و جريان هاي نقدي است كه شركت درآينده بوجود آورد. و برآورد خالص و جريان هاي نقدي شركت و تصميم گيري مديردر رابطه با آن از طريق مطالعه درصورت هاي مالي امكان پذير مي باشد. ازميان گزارش هايي كه درشركت تهيه مي شود گزارش سالانه از همه مهمتر مي باشد دراين گزارش دونوع اطلاعات داده مي شود نخست، يك بخش شرح مكتوب كه اغلب به صورت نامه رئيس هيئت مديره مي باشد و درنتيجه عمليات شركت درسال پيش و هر نوع اقدامهايي كه برعمليات آينده اثر خواهند گذاشت، گزارش مي نمايد.

دوم، چهار صورت مالي سالانه ارائه مي نمايد: ترازنامه، صورت سودو زيان صورت سودانباشته و صورت گردش وجه نقد (جريان هاي نقدي)

سرمايه گذاران براي تعيين چشم اندازها و انتظار هاي خود درباره سود خالص و سود تقسيمي شركت از اطلاعات گنجانده شده درگزارش مالي استفاده مي كنند. صورت هاي مالي اساسي عبارتند از:

 1. ترازنامه

ترازنامه وضعيت مالي شركت را دريك مقطع زماني مشخص به طور خلاصه نشان مي دهد. طرف راست ترازنامه نشان دهنده دارايي هاست و در حالي كه طرف چپ ترازنامه نشان دهنده بدهي ها و حقوق صاحبان سهام يا ادعا عليه اين دارايي هاست. دارايي را برحسب نقدينگي يا مدت زماني كه طول مي كشد تا به پول نقد تبديل شوند، فهرست مي نمايند. ادعا عليه اين دارايي ها را به ترتيبي كه بايد پرداخت شوند فهرست مي كنند.

در واقع ترازنامه فهرستي از داراييها، بدهيها و سرمايه يك واحد تجاري دريك تاريخ معين مي باشد. اين تاريخ معين معمولاً پايان ماه و يا پايان سال است.

 1. صورت سود و زيان

بيانگر خلاصه اي از درآمد ها و هزينه هاي يك واحد تجاري براي يك دوره زماني معين نظير يك ماه يا يك سال مي باشد. صورت سود و زيان كه گاهي اوقات آن را «صورت درآمد» و يا «صورت عمليات» نيز مي نامند كه درواقع صورت سود و زيان عمليات يك دوره زماني را نشان مي دهد. سود ويژه كه مهمترين بخش اطلاعاتي يك واحد تجاري است، درصورت سود و زيان منعكس مي باشد.

دربالاي هر صورت سود و زيان حساب خالص فروش نوشته شده است و پس از آن انواع هزينه ها از جمله ماليات بردرآمد از فروش كم مي شوند تا سود خالص متعلق به سهامداران عادي به دست آيد. درانتهاي اين صورت حساب گزارشي ازسود خالص و سود تقسيمي متعلق به هر سهم ارائه شده است.

 1. صورت سود انباشته

سود انباشته نشان دهنده ادعا عليه دارايي هاست و به عنوان يك قلم دارايي به حساب نمي آيد. گذشته از اين ، معمولاً شركت ها سود را انباشته مي كنند تا بتوانند شركت را گسترش دهند و اين بدان معني است كه پول هاي مزبور در موجودي كالا و اين قبيل دارايي ها سرمايه گذاري مي شود و آنرا بصورت وجه نقد درحساب جاري بانك نگه نمي دارد. سود انباشته بدان سبب تغيير مي كند كه دارندگان سهام عادي به شركت اجازه مي دهند اين وجوه را دوباره سرمايه گذاري كند، كه اگر غير از اين بود به عنوان سود تقسيمي به آنان پرداخت مي شد. از اين رو، سود انباشته كه درتراز نامه گزارش مي شود نشان دهنده وجه نقد و در دسترس نمي باشند تا بتوان به عنوان سود تقسيمي يا براي موارد ديگر پرداخت كرد.

صورت سود انباشته

براي سال مالي منتهي به 29/12/XX

سود انباشته اول دوره،

 اضافه مي شودبه:

سود خالص دوره

 كسر مي شود:

سود نقدي سهام عادي

سود انباشته پايان دوره

XX

XX

(XX)

XX

 1. صورت جريان هاي نقدي

صورت گردش وجوه نقد بيانگر مجموعه دريافتها و پرداختهاي نقدي واحد تجاري در طول يك دوره مي باشد. زماني كه دريافتهاي نقدي يك واحد تجاري بيش از پرداخت هاي نقد آن باشد، نتيجه فعاليتهاي واحد تجاري، افزايش خالص در وجوه نقد را نويد خواهد داد و اگر پرداختهاي نقدي بيش از دريافتهاي نقدي باشد نتيجه فعاليتهاي واحد تجاري كاهش خالص در وجوه نقد خواهد بود.

اگرشركتي طي يكسال مقدار زيادي سود خالص گزارش كند، بازهم امكان دارد
 «مبلغ نقد» مورد گزارش درترازنامه پايان سال همانند وجوه نقد اول سال نباشد يا حتي كمترباشد. دليل اين است كه مي توان سود خالص را از راههاي گوناگون به مصرف رسانيد و نه اينكه به صورت نقد به حساب بانك گذاشت.

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

انتخاب ارقام واطلاعات، مقايسه ويقين رابطه بين آن ها و ارزيابي حاصل از آن را تجزيه و تحليل مالي مي نامند. درصورت هاي مالي داد و ستد ها و ارقام منعكس درحسابها تلخيص و طبقه بندي مي شوند تا فعاليتهاي واحدتجاري امكان پذير و ارزيابي آسان گردد. از اين رو، تجزيه و تحليل مالي كمتر به شمارش و محاسبه مانده حسابها مي پردازد و عملاً‌هنگامي شروع مي شود كه اين امور انجام و پايان يافته وصورتهاي مالي تنظيم شده باشند.

 

منابع و مآخذ:

- سري گام، اوجين اف؛ گاينسكي، لوئيس سي؛ دي وز، فيليپ آر،1382، مديريت مالي، مترجم : علي، پارسائيان؛ چاپ اول، تهران، ترمه

- اكبري؛ فضل الله، 1374 ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسي

- نوو؛ ريموندپي،1379، مديريت مالي، مترجم: جهانخاني، علي؛ پارسائيان،علي؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت

- فردوستون؛ يوجين بريگام، 1362، مديريت مالي، مترجم : عبده تبريزي، حسين؛ مشيرزاده مويدي، پرويز؛ چاپ بيست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه

- ترازنامه سال 82 شركت ماني لذيذ

- ترازنامه سال  83 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان 82 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان سال 83 شركت ماني لذيذ

- صورت جريان هاي نقدي

 اساس نامه سود و زيان 

كاربرگ مقايسه نسبتهاي مالي

 

 

تعداد صفحات:100

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file28_1743464_3432.zip193.7k