تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت صنايع تجهيزات نفت

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت صنايع تجهيزات نفت

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت صنايع تجهيزات نفت

 

 

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سامي خاص)

صورت سود و زيان

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1387

 

يادداشت

سال 1387

 

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده

28

29

 

081، 156

(560، 147)

324، 101

(985، 89)

سود ناخالص

سود حاصل از سرمايه‌گذاريها- عملياتي

هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي

(419، 1)

568، 6

149، 5

زيان خالص

ماليات سود فعاليتهاي عادي

278، 9

309، 20

(226، 2)

سود قبل از اقلام غير مترقبه

287، 9

083، 18

درآمد غير مترقبه

اثر مالياتي درآمد غير مترقبه

35

100، 11

(775، 2)0

سود (زيان خالص

612، 17

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود (زيان) خالص

بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 85 و 86

083، 18

(126، 8)

سود انباشته در ابتداي سال

تعديلات سنواتي

044، 10

2

849، 9

957، 9

947، 9

(096، 8)

سود انباشته در ابتداي سال- تعديل شده

 

 

046، 10

851، 1

سود قابل تخصيص

895، 19

808، 11

تخصيص سود:

اندوخته قانوني

سود سهام پيشنهاد/ مصوب

 

25

20

 

(995)

0

(995)

(587)

(175، 1)

(762، 1)

سود انباشته در پايان سال

 

 

900، 18

046، 10

از آنجا كه اجزاء تشكيل دهنده سود و زيان جامع محدود به سود و زيان سال و تعديلات سنواتي است صورت سود و زيان جامع ارائه نگرديده است.

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

ترازنامه

در تاريخ 29 اسفند ماه 1387

داراييها

يادداشت

29/12/1387

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

داراييهاي جاري:

موجودي نقد

سرمايه‌گذاريهاي كوتاه مدت

حسابها و اسناد دريافتني تجاري

ساير حسابها و اسناد دريافتني

موجودي مواد و كالا

پيش پرداختها

 

5

6

7

8

9

10

 

614، 11

0

419، 115

757، 33

869، 8

899، 396

جمع داراييهاي جاري

 

558، 312

439، 119

داراييهاي غير جاري:

داراييهاي ثابت مشهود

داراييهاي نامشهود

سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت

ساير داراييها

 

11

13

14

15

 

483، 26

0

671، 112

503، 3

 

251، 28

0

671، 112

646، 3

جمع داراييهاي غير جاري

 

657، 142

568، 144

جمع داراييها

 

215، 455

007، 264

 

 

 

 

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

ترازنامه

در تاريخ 29 اسفند ماه 1387

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

يادداشت

29/12/1387

29/12/1348

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

بدهيهاي جاري:

حسابهاي پرداختني تجاري

ساير حسابهاي پرداختني

پيش دريافتها

ذخيره ماليات

سود سهام پرداختن

723، 59

88، 11

964

175، 1

جمع بدهيهاي جاري

407، 261

319، 80

بدهيهاي غير جاري:

حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

140، 2

581

جمع بدهيهاي غير جاري

 

992، 2

721، 2

جمع بدهيها

 

399، 264

040، 83

حقوق صاحبان سهام:

سرمايه (167 ميليون سهم يكهزار ريالي تمام پرداخت شده)

اندوخته قانوني

سود انباشته

000، 167

921، 3

046، 10

جمع حقوق صاحبان سهام

 

816، 190

967، 180

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

 

215، 455

007، 264

يادداشت‌هاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است


شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

صورت جريان وجوه نقد تلفيقي

براي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1387

 

يادداشت

سال 1387

سال 1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فعاليتهاي عملياتي:

جريان خالص ورود و (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختني بابت تامين مالي:

سود دريافتي بابت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت

سود پرداختي بابت تسهيلات مالي

سود سهام پرداختي به سهامداران شركت

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي

739، 7

(611، 6)

ماليات بر درآمد:

ماليات بر درآمد پرداختي

(723، 3)

فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:

وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي ثابت مشهود

وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه‌گذاريهاي  بلند مدت

وجوه حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود

كاهش (افزايش) سرمايه‌گذاريهاي كوتاه مدت

پرداختي بابت افزايش داراييهاي نامشهود

پرداختي بابت افزايش ساير داراييها

وجوه حاصل از فروش داراييهاي نامشهود و ساير داراييها

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي

753

108، 67

 

(486، 2)

(25)

117، 8

031، 9

0

(731)

63

969، 13

475، 13

فعاليتهاي تامين مالي:

دريافت تسهيلات مالي

وجوه نقدي غير مترقبه

باز پرداخت اصل تسهيلات مالي دريافتي

 

 

321، 4

0

(283، 7)

 

 

299، 21

(1)

(97، 15)

جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تامين مالي

 

 

(962، 2)

201، 6

خالص افزايش (كاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

 

 

146، 64

935، 58

676، 19

259، 39

مانده وجه نقد در پايان سال

 

 

081، 123

935، 58

مبادلات غير نقدي

 

 

310، 1

 

يادداشتهاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.


شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

صورت سود و زيان تلفيقي

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1387

 

يادداشت

سال 1387

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و خدمات ارائه شده

28

29

 

975، 250

(477، 232)

282، 176

(346، 152)

سود (زيان) ناخالص

سود حاصل از سرمايه‌گذاريها- عملياتي

هزينه‌هاي فروش، اداري و عمومي

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي

 

30

31

32

 

 

(221، 17)

(401، 2)

498، 18

980

 

 

(622، 19)

937، 23

260، 6

(066، 16)

(666، 4)

(732، 20)

سود (زيان) عملياتي

هزينه‌هاي مالي

خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غير عملياتي

 

33

34

 

(369، 5)

016، 8

(144)

 

 

647، 2

465، 9

(097، 3)

948، 7

851، 4

(زيان) قبل از ماليات

ماليات سود فعاليتهاي عادي

 

19

 

503، 2

(26)

316، 14

(592، 3)

سود قبل از اقلام غير مترقبه

 

 

477، 2

724، 10

درآمد غير مترقبه

اثر مالياتي درآمد غير مترقبه

35

100، 11

(775، 2)

 

0

0

خالص اثرات اقلام غير مترقبه

 

 

325، 8

0

سود خالص

سهم اقليت از زيان سال جاري

 

 

802، 10

(143، 1)

724، 10

(432)

سود خالص- سهم گروه

 

 

945، 11

156، 11

يادداشتهاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.

 

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

صورت سود و زيان تلفيقي

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1387

 

يادداشت

سال 1387

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

گردش حساب سود (زيان ) انباشته تلفيقي

سود خالص

بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 85 و 86

 

945، 11

(806، 7)

 

 

139، 4

156، 11

(570، 9)

586، 1

زيان انباشته در ابتداي سال- سهم گروه

تعديلات تلفيق

تعديلات سنواتي

 

 

36

(589، 24)

594، 11

(946)

 

(695، 5)

332، 11

(106، 19)

(زيان) انباشته در ابتداي سال- تعديل شده

 

 

(941، 13)

(469، 13)

زيان قابل تخصيص

تخصيص سود:

اندوخته قانوني

سود سهام پيشنهادي/ مصوب

 

 

25

20

 

 

(999)

0

(802، 9)

 

 

 

(999)

(883، 11)

 

(757)

(410، 1)

(167، 2)

زيان انباشته در پايان سال

 

 

(801، 10)

(050، 14)

سهم اقليت

 

 

(940، 3)

(695، 2)

يادداشتهاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.

 

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

ترازنامه تلفيقي

در تاريخ 29 اسفند ماه 1387

داراييها

يادداشت

29/12/1387

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

داراييهاي جاري:

موجودي نقد

سرمايه‌گذاريهاي كوتاه مدت

حسابها و اسناد دريافتني تجاري

ساير حسابها و اسناد دريافتني

موجودي مواد و كالا

سفارشات و پيش پرداختها

 

5

6

7

8

9

10

 

081، 123

0

448، 120

153، 38

554، 43

251، 35

 

935، 58

821، 5

870، 45

202، 13

041، 47

816، 7

جمع داراييهاي جاري

 

487، 360

685، 178

داراييهاي غير جاري:

داراييهاي ثابت مشهود

سر قفلي

داراييهاي نامشهود

سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت

ساير داراييها

 

11

12

13

14

15

 

130، 51

961، 4

990، 8

454، 35

803، 2

 

538، 53

237، 5

069، 8

454، 35

611، 2

جمع داراييهاي غير جاري

 

338، 103

909، 104

جمع داراييها

 

825، 463

594، 283

يادداشتهاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.

 

 

شرکت صنايع تجهيزات نفت(سهامي خاص)

ترازنامه تلفيقي

در تاريخ 29 اسفند ماه 1387

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

يادداشت

29/12/1387

29/12/1386

(تجديد ارائه شده)

ميليون ريال

ميليون ريال

بدهيهاي جاري:

حسابها و اسناد پرداختني تجاري

ساير حسابهاي پرداختني

پيش دريافتها

ذخيره ماليات

سود سهام پيشنهادي و پرداختني

تسهيلات مالي دريافتي

 

16

17

18

19

20

21

 

852، 92

571، 77

085، 109

540

858

087، 12

 

007، 8

529، 69

459، 17

202، 3

068، 2

118، 16

جمع بدهيهاي جاري

 

002، 293

383، 116

جمع بدهيهاي غير جاري:

حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 

22

23

 

140، 2

944، 3

 

140، 2

331، 3

جمع بدهيهاي غير جاري

 

084، 6

471، 5

جمع بدهيها

 

086، 299

854، 121

حقوق صاحبان سهام:

سرمايه (167 ميليون سهم يكهزار ريالي تمام پرداخت شده)

اندوخته قانوني

ساير اندوخته‌ها

زيان انباشته

 

24

25

26

 

000، 167

921، 4

0

(801، 10)

 

000، 167

926، 30

0

(050، 14)

جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلي

سهم اقليت

 

27

120، 161

619، 3

876، 156

864، 4

جمع حقوق صاحبان سهام

 

739، 164

740، 161

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

 

825، 463

594، 283

يادداشتهاي توضيحي همراه، جزء لاينفك صورتهاي مالي است.


سهم اقليت سال 84

نام شركت

درصد سهام

سرمايه‌گذار

درصد سهام

اقليت

سرمايه

سهم اقليت

سود انباشته

سهم اقليت

اندوخته قانوني

سهم اقليت

ساير اندوخته‌ها

سهم اقليت

كل سهم اقليت

شركت فن‌آوري تجهيزات سر چاهي

% 000، 49

% 000، 51

000، 000، 596، 8

000، 000، 384، 4

(000، 664، 612)

(491، 461، 312)

000، 529، 44

997، 709، 22

0

0

506، 248، 94، 4

شركت توس پيوند

% 000، 100

% 000، 0

000، 000، 446، 43

0

(000، 000، 762، 16)

0

000، 000، 5

0

0

0

0

شركت طراحي مهندسي پارس پنگان

% 970، 99

% 030، 0

000، 79، 967، 19

000، 000، 6

(975، 861، 968)

(127، 291)

726، 465، 365

817، 109

007، 247، 180

161، 54

850، 872

شركت گسترش شير سازي (سهامي خاص)

% 000، 80

% 000، 20

000، 000، 500، 13

000، 000، 700، 2

(006، 018، 750، 9)

(601، 003، 950، 1)

403، 345، 244

081، 869، 48

890، 155، 987، 1

178، 431، 397

657، 296، 196، 1

جمع كل

 

 

000، 790، 509، 85

000، 000، 090، 7

(981، 543، 093، 28)

(220، 756، 262، 2)

129، 340، 659

894، 688، 71

366، 502، 370، 3

339، 485، 397

014، 418، 296، 5

 

 

 

نام شركت

درصد سهام شركت اصلي

درصد سهام اقليت

سود (زيان) 1386

سهم اقليت

 

شركت فن‌آوري تجهيزات سر چاهي

% 000، 49

% 000، 51

000، 229، 860

793، 720، 438

 

شركت توس پيوند

% 000، 100

% 000، 0

(000، 000، 050، 5)

0

 

شركت طراحي مهندسي پارس پنگان

% 138، 97

% 862، 2

551، 399، 707، 1

775، 865، 48

 

شركت گسترش شير سازي (سهامي خاص)

% 000، 80

% 000، 20

(081، 131، 600، 4)

(216، 026، 920)

 

جمع گل

 

 

(530، 502، 082، 7)

(648، 439، 432)

 

سهم اقليت سال 84

نام شركت

درصد سهام

سرمايه‌گذار

درصد سهام

اقليت

سرمايه

سهم اقليت

سود انباشته

سهم اقليت

اندوخته قانوني

سهم اقليت

ساير اندوخته‌ها

سهم اقليت

كل سهم اقليت

شركت فن‌آوري تجهيزات سر چاهي

% 000، 49

% 00، 51

000، 000، 596، 8

000، 000، 384، 4

000، 703، 142

194، 779، 72

000، 529، 44

997، 709، 22

0

0

191، 489، 479، 4

شركت توس پيوند

% 000، 100

% 000، 0

000، 000، 446، 43

0

(000، 000، 812، 21)

0

000، 000، 5

0

0

0

0

شركت طراحي مهندسي پارس پنگان

% 97، 99

% 030، 0

000، 79، 967، 19

000، 000، 6

058، 362، 395

800، 118

715، 513، 369

033، 111

007، 247، 180

161، 54

994، 283، 6

شركت گسترش شير سازي (سهامي خاص)

% 000، 80

% 000، 20

000، 000، 500، 13

000، 000، 700، 2

(087، 149، 350، 14)

(817، 029، 870، 2)

403، 345، 244

081، 869، 48

890، 155، 987، 1

178، 431، 397

441، 270، 276

جمع كل

 

 

000، 790، 509، 85

000، 000، 090، 7

(761، 511، 863، 33)

(823، 131، 797، 2)

118، 388، 663

111، 690، 71

897، 402، 167، 2

339، 485، 397

627، 043، 762، 4

                

 

 

 

نام شركت

درصد سهام شركت اصلي

درصد سهام اقليت

سود (زيان) 1386

سهم اقليت

شركت فن‌آوري تجهيزات سر چاهي

% 000، 49

% 000، 51

(000، 944، 749)

(930، 474، 382)

شركت توس پيوند

% 000، 100

% 000، 0

(000، 000، 050، 2)

0

شركت طراحي مهندسي پارس پنگان

% 138، 97

% 862، 2

773، 959، 80

069، 317، 2

شركت گسترش شير سازي (سهامي خاص)

% 000، 80

% 000، 20

(180، 565، 813، 3)

(036، 713، 762)

جمع گل

(407، 549، 532، 6)

(897، 870، 142، 1)

 

 

تعداد صفحات:43

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file23_1743419_3461.zip70.6k