تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت برق

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت برق

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت برق

 

مقدمه

استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهيم نظري گزارشگري مالي تدوين گرديده است. مفاهيم نظري مزبور توسط کميته تدوين استانداردهاي حسابداري با هدف تدوين استانداردهاي حسابداري هماهنگ تهيه و به پيوست اين مجموعه ارائه شده است .

دامنه کاربرد استانداردهاي حسابداري ، صورتهاي مالي با مقاصد عمومي (که از اين به بعد صورتهاي مالي ناميده مي شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفيد در مورد وضعيت مالي ، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري جهت تصميم گيري استفاده کنندگان تهيه مي شود.

استانداردهاي حسابداري در مورد صورتهاي مالي کليه واحدهاي تجاري (انتفاعي ) اعم از اين که در بخش خصوصي يا عمومي فعاليت کند، کاربرد دارد. اگرچه اين استانداردها معطوف به واحدهايي است که با هدف کسب سود فعاليت مي کنند اما عمدتاً در مورد واحدهاي غيرانتفاعي نيز با اعمال تعديلات لازم کاربرد دارد.

واحدهاي تجاري خارج از کشور که مالکيت آنها متعلق به واحدهاي تجاري ايراني است در صورتي که در تهيه و ارائه صورتهاي مالي خود تابع مقررات و استانداردهاي حسابداري محلي باشند، ملزم به رعايت الزامات استانداردهاي حسابداري ايران نيستند. با اين حال در مواردي که واحد تجاري ، واحد فرعي يک واحد سرمايه گذار ايراني باشد، تهيه صورتهاي مالي واحد فرعي براساس استانداردهاي حسابداري ايران نيز جهت استفاده در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است

مرحله اول : آشنايي کلي با مکان کارآموزي

1-1 تاريخچه سازمان

صنعت برق  قديمي ترين و بزرگترين بخش صنعتي است كه صاحب يكي از اولين و منسجم ترين تشكيلات در مجموعه نظام اداري كشور مي باشد.

چنانچه سال 1278 شمسي را كه عمليات حفاري براي اولين بار در مسجد سليمان به نتيجه رسيد و برق  از عمق 1180 پايي زمين فوران كرد تاريخ آغاز حيات صنعت برق  در ايران محسوب نمائيم ، تا به امروز بيش از 81 سال از عمر اين كاراترين پديده صنعتي قرن حاضر ، در كشورمان سپري گرديده است.

بررسي تحولات مختلف طي اين سالها نشان مي دهد كه صنعت برق  ايران از اولين روزهاي تولدش  با تمامي رويدادها و حوادث سياسي – اقتصادي و اجتماعي كشورمان همراه گرديده و در بسياري موارد نيز خود عامل و محرك اصلي جرياناتي تاريخ ساز بوده است كه پرداختن به اين مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نيست و خود به فرصت و رخصتي شايسته نيازمند است.

اما آنچه در ارتباط با اين مجموعه شايان ذكر مي باشد ، اين است كه طي دهه هاي متمادي پس از آغاز حركت چرخهاي صنعت برق  در ايران ، سازمان و تشكيلات آن نيز همپاي تاسيسات فني و عملياتي گسترش يافته و امروزه آن هسته كوچك اوليه كه از يك دكل حفاري و تعدادي كارگر ساده محلي تحت امر چند تكنيسين خارجي و در راس آنها سوداگري بين المللي بنام « ويليام ناكس دارسي » انگليسي پا گرفته بود ، به تشكيلاتي عظيم مبدل گرديده كه با نام وزارت برق  هدايت كليه عمليات مربوط به صنعت برق  كشور ، در بخش هاي برق  ، گاز و پتروشيمي را عهده دار مي باشد.

مجموعه اي كه تحت عنوان « شناسنامه وزارت برق  » پيش روي داريد ، كوششي است جهت معرفي اين تشكيلات گسترده و پويا كه از يك سو به عنوان بخشي ازوظايف روابط عمومي و از ديگر سو به منظور پاسخ به نياز روزافزوني كه در خصوص آشنايي با ساختار كلي وزارت برق  در داخل و خارج از اين تشكيلات وجود دارد ، صورت گرفته است. اين مجموعه كه با شرح مختصري از نوع فعاليتها و وظايف بخش هاي مختلف عملياتي و ستادي همراه با نشاني و شماره تلفن هاي مربوطه تنظيم گرديده ، بدون شك از آنجايي كه براي اولين بار با چنين شيوه اي تهيه و منتشر مي شود ، از كمي ها و نقاط ضعف بدور نمانده و عليرغم سعي وافري كه در تهيه آن بعمل آمده با پاره اي اشتباهات احتمالي نيز همراه است . اما با توجه به اجراي برنامه هاي نويني كه جهت توسعه و گسترش بخشهاي مختلف صنعت برق  پيش بيني گرديده ، طبيعي است كه در آينده اي نه چندان دور نيازمند به يك بازنگري كلي و تجديد چاپ مي باشد.

تهيه و ارائه صورتهاي مالي در شركت برق  

مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي به عهده مديريت واحد تجاري است . مديريت واحد تجاري موظف به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به گونه اي است که تصويري مطلوب از وضعيت مالي ، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري ارائه کند. مديريت واحد تجاري ممکن است صورتها و گزارشهاي ديگري را جهت استفاده داخلي به روشهاي مختلف که معطوف به اهداف مديريت داخلي است ، تهيه کند. هرگاه صورتهاي مالي جهت ارائه به ديگر استفاده کنندگان (سهامداران ، بستانکاران ، دولت ، کارکنان و غيره ) تهيه شود، رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه و ارائه آن الزامي است .

انحراف از استانداردهاي حسابداري در شركت برق

تقريباً در تمام شرايط ، رعايت استانداردهاي حسابداري منجر به ارائه اطلاعات مفيد جهت تصميم گيري استفاده کنندگان و در نتيجه ارائه تصوير مطلوب توسط صورتهاي مالي مي شود. با اين حال ، ممکن است در مواردي نادر، اعمال يک استاندارد، صورتهاي مالي را از هدف اصلي يعني ارائه تصوير مطلوب باز دارد. در چنين مواردي بايد روشهاي تعديل شده يا جايگزين را با توجه به معيارهاي ارائه شده در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي انتخاب و بکار گرفت .

نظر به اينکه رويه هاي حسابداري مالي در پاسخ به نيازهاي متغير تجاري و اقتصادي و در راستاي ارائه تصوير مطلوب ، دستخوش تغيير و تحول مي شود، بنابراين استانداردهاي حسابداري به منظور بهبود کيفيت و در پرتو نيازها و تحولات جديد تجديدنظر يا استاندارد حسابداري جديدي تدوين و منتشر خواهد شد.

در مورد موضوعاتي که استاندارد حسابداري مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهاي مالي بايد برمبناي يکي از رويه هاي متداول حسابداري تهيه و ارائه گردد که با معيارهاي کلي ارائه شده در مفاهيم نظري گزارشگري مالي نزديک ترين انطباق را دارد و فراهم کننده تصوير مطلوبي از وضعيت مالي ، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است .

در مواردي که قوانين آمره ، رويه هاي مشخصي جهت نحوه عمل حسابداري موضوعات خاص ، مقرر نموده است ، در تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط ، تمهيدات مناسب استانداردهاي حسابداري جهت اعمال اين موارد با توجه به مباني مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي به عمل آمده است .

نظارت براجراي صحيح تصويب نامه ها ، مقررات وروشهاي مالي موردعمل در صنايع پتروشيمي وهماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مالي و حسابداري شركت با توجه به مقررات جاري و تصويب نامه هاي فوق

نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري

نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري –نظارت بر فعاليت هاي حسابداري شركت و ارايه روشها و خط مشي ها و برنامه هاي مربوط به فعاليتهاي حسابداري مالي    ،حسابداري اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز

حسابداري طرحها و امور ذيحسابي – نظارت برتدوين ، كنترل و هماهنگي مقررات مالي – نظارت بر بررسي مسايل مالياتي شركتهاي  تابعه

نظارت بر امور طراحي ، اجرا و كاربرد روشهاي سيستمهاي يكنواخت مالي و صنعتي در سطح صنعت

امور تدوين و كنترل مقررات مالي

نظارت بر برسي وتفسيرآيين نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالي تهيه شده توسط امورتدوين ومقررات صنعت برق  و كنترل هاي لازم براي اجرا و هماهنگي آنها

نظارت بر تهيه سيستم ها و روشهاي مالي صنعتي يكنواخت درسطح صنعت و تغييرات لازم درآنها و نظارت بر پياده سازي سيستم ها و روشها

نظارت وبررسي درحل و فصل مسايل و مشكلات مالياتي شركتهاي تابعه

نظارت بر فعاليتهاي واحدخدمات ماشيني و نيز بررسي و اجراي روشها و تكنيك ها،  و تاييد برنامه هاي طراحي شده توسط واحد خدمات ماشيني

امور برنامه ريزي و بو دجه

نظارت بر تامين اعتبارات ووجوه لازم براي سرمايه گزاري در طرحهاي پتروشيمي وبازپرداخت وامها و سررسيدها

نظارت بر ايجاد سيستم متمركز كنترل منابع و مصارف مالي صنعت پتروشيمي وارايه نحوه استفاده منابع پولي و ارزي شركت به هيات مديره

نظارت و كنترل براي جلوگيري از راكد ماندن منابع ريالي و ارزي

نظارت بربرنامه ريزي وبررسي فعاليت هاي مالي صنعت پتروشيمي و شركتهاي تابعه و تهيه گزارشات به هيات مديره

نظارت بر تجزيه و تحليل وتفسير گزارشهاي مالي شركتهاي تابعه و تهيه گزارشهاي تلفيقي و آمارواطلاعات براي هيات مديره

نظارت برتهيه و تنظيم بودجه و كنترل هزينه هاي جاري وسرمايه اي شركت و ارايه به هيات مديره ومجمع عمومي

ارايه بودجه هاي مصوب به سازمان برنامه و بودجه

امور حسابداري

نظارت و كنترل اجراي صحيح كليه روشها و آيين نامه ها و مقررات  شركت ملي پتروشيمي وبرق   و كليه قوانين متداول محاسبات عمومي ايران در امورحسابداري

نظارت بر سندرسي كليه اسنادمالي صادره ازواحدهاي مختلف حسابداري شركت طبق روشهاوبخشنامه هاي پتروشيمي و برق  ، قانون محاسبات عمومي ،قانون تجارت وقوانين مالياتي

نظارت بر انجام فعاليتهاي حسابداري مالي وكنترلهاي لازم درمورد نگاهداري دفاتر حسابداري مالي پتروشيمي

نظارت بر تهيه تنظيم گزارشهاي مالي پتروشيمي و ارايه به هيات مديره

نظارت وكنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدي ريالي و ارزي وحساب بانكي شركت وكنترل وجوه براي مصارف شركت و جابجايي بموقع حسابها

نظارت بر انجام كليه عمليات حسابداري حقوق ودستمزد و مالياتها

نظارت و كنترل فعاليتهاي حسابداي اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز  ، تهيه گزارشهاي مربوط به وضعيت ارزي ، ميزان ارز تخصيص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانك مركزي وارزيابي هاي ارزهاي تخصيص داده شده

نظارت بر فعاليتهاي ذيحسابي در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمراني از منابع سازمان برنامه و بودجه و يا بودجه شركت برق

نظارت برفعاليتهاي حسابداري طرحهاي عمراني شركت و كنترل خرج هزينه ها مطابق مقررات محاسبات عمومي ومقررات مالي شركت

در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا " مديران هر سازمان" قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد. در اين مفاله مختصري در مورد تعاريف حسابداري و تاريخچه و انواع مختلف حسابداري و اهميت آن بحث شده است.

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه بصورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي شود. حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سوئي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني بدنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.

حسابداري شركت برق

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها، دولت و ... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در مي‌آورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است كه مبناي تصميم گيري اشخاص ذينفع (مديران، سرمايه گذاران، دولت و ... ) قرار مي‌گيرد.

اين نوع از حسابداري  را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد. زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است. شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد. اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد. اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد. البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست.

يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بر درآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد. تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد. به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.

ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از  بانكها، اعتبار دهندگان، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت، فروشندگان، مشتريان، كاركنان، سرمايه‌گذاران بالقوه، كارگزاران بازار سرمايه، جامعه و مديريت مؤسسه.

انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.

 

آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌ برق  

ماده1ـ کلـیه شرکـت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی برق  ایران، شرکت‌های وابسته به‌وزارت برق ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

ماده2ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کار گروه ماده (3) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.

 

 

تعداد صفحات:40

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file22_1743417_4640.zip117.7k