تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت بازرگاني

 دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت بازرگاني

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالي شرکت بازرگاني

 

 

سرمايه گذاري مجدد و برداشت اصلاح حساب ها

سرمايه گذاري مجدد:

به مفهوم آن است كه: بانك يا مؤسسه پس از تأسيس مؤسسه و سرمايه گذاري اوليه در آن، دارائي هاي ديگري در اختيار مؤسسه قرار دهد. که آن موجب افزايش دارائي ها و سرمايه مالك مي گردد.

مثال:

در ۸ دي ماه آقاي هامون بابت سرمايه گذاري مجدد مبلغ ٥۲٠٠٠٠٠ ريال به حساب بانكي موسسه هامون واريز نمود تجزيه و تحليل و ثبت اين رويداد مالي به شرح زير است:

تجزيه و تحليل

قاعده

تشخيص

دارائي افزايش مي يابد

سرمايه مالك افزايش مي يابد

افزايش دارائي، بدهكار مي شود

افزايش سرمايه، بستانكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك    ٥۲٠٠٠٠٠

بستانكار: سرمايه آقاي هامون  ٥۲٠٠٠٠٠

  نقد و بانك                                          

سرمايه آقاي هامون

برداشت:

مالك مؤسسه به منظور رفع نيازهاي خود مقداري از دارائي هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد به اين رويداد مالي «برداشت» مي گويند. برداشت از يک طرف باعث كاهش سرمايه مالك در مؤسسه و از طرف ديگر باعث كاهش دارائي هاي مؤسسه مي شود.

صورتحساب سرمايه:

صورتحسابي است كه تغييرات سرمايه يک مؤسسه را طي يک دوره مالي نشان مي دهد

چرخه حسابداري:

عمليات حسابداري شامل، يک سري مراحل پياپي است كه در هر دوره مالي تكرار مي شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداري» گفته مي شود. كه شامل مراحل زير است:

۱- جمع آوري اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي

۲- تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري

۳- ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه

٤- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر كل

٥- تهيه تراز آزمايشي

۶- اطلاع حساب هاي دفتر كل (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل)

۷- تهيه تراز آزمايشي اصلاح شده

۸- بستن حساب هاي موقت (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل)

۹- تهيه صورت هاي مالي

10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي

- ضرورت اصلاح حسابها:

هدف كلي از تهيه اطلاعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي قضاوت و تصميم گيري اقتصادي است. اين هدف زماني به دست مي آيد كه اطلاعات مالي تهيه شده به هنگام، واقعي و درست باشد.

برايش شناخت چگونگي اصلاح حساب ها لازم است با چند مفهوم اساسي در حسابداري آشنا شويم:

۱- روش نقدي: در اين روش درآمدها و هزينه ها در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسايي و ثبت مي شوند. اگر روش نقدي مورد استفاده قرار گيرد، سود خالص يک دوره مالي برابر است با وجوه نقد دريافتي بابت درآمدها منهاي وجوه نقد پرداختي بابت هزينه ها.

۲- روش تعهدي: درآمدها به هنگام تحقق و هزينه ها در زمان وقوع، شناسائي و در دفاتر ثبت مي شوند؛ هر چند وجه نقدي بابت درآمدها و هزينه ها دريافت و پرداخت نشده باشد.

ثبت هاي اصلاحي:

اگر برخي درآمدها يا هزينه هاي دوره در حساب ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسايي و سپس از طريق ثبت هاي مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل حساب ها اصلاح مي شوند كه به آنها ثبت هاي اصلاحي گفته مي شود. انواع ثبت هاي اصلاحي به شرح زير است:

۱- اصلاح پيش پرداخت هزينه:

عبارت است از مبالغي كه بابت دريافت خدمات در آينده پرداخت مي شود. مانند پيش پرداخت اجاره.

2- اصلاح حساب ملزومات:

تمام اجناس مصرفي كه براي استفاده در جريان عمليات يک مؤسسه خريداري مي شود در حساب ملزومات ثبت مي گردد. مانند تمبر و پاكت پستي.

۳- اصلاح حساب پيش دريافت درآمد:

مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتريان، وجوهي را از اين بابت دريافت مي كنند. اين وجوه را نمي توان جزو درآمدهاي مؤسسه قلمداد نمود زيرا هنوز خدمتي به مشتري ارائه نشده است. چنين مبالغي در پيش دريافت درآمد ثبت مي شود.

٤- ثبت هزينه ها و درآمدهاي ثبت نشده:

ممكن است در پايان دوره مالي برخي از هزينه ها و درآمدها در حساب ها ثبت نشده باشد. براي ثبت هزينه هاي ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزينه مربوط، بدهكار و در مقابل در حساب بدهي، بستانكار مي گردد.

مثال: تراز آزمايشي مؤسسه خدماتي حقوقي نصر در پايان سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1376 و قبل از انجام ثبت هاي اصلاحي تهيه شده است. ساير اطلاعات به شرح زير است:

۱- پيش پرداخت بيمه مربوط به بيمه آتش سوزي آپارتمان مؤسسه از اول دي ماه1376 تا پايان آذرماه 1377  مي باشد.

۲- در پايان سال 1376 موجودي ملزومات اداري 000 /250 ريال است.

۳- مبلغ٠٠٠/۲٠٠/  ۱  ريال از پيش دريافت درآمد كه خدمات مربوط به آن ارائه گرديده بايد جزو درآمدهاي سالي ۷۶ باشد.

٤- حقوق اسفند ماه كاركنان به مبلغ  ٠٠٠/۷٥٠  ريال هنوز پرداخت و در حساب ها ثبت نشده است.

٥- بابت خدمات ارائه شده به يکي از مشتريان صورتحسابي به مبلغ  ٠٠٠/ ٤۷٠  ريال براي وي ارسال گرديده كه در حساب ها ثبت نشده است.

۶- مبلغ پيش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردين ۱۳۷۷ يک دستگاه رايانه است.

مؤسسه خدماتي حقوق نصر

تراز آزمايشي قبل از اصلاحات

۲۹/۱۲/۱۳۷۶

مانده

بدهكار

بستانكار

نقد و بانك

حساب هاي دريافتني

پيش پرداخت اجاره

ملزومات اداري

پيش پرداخت بيمه

اثاثه اداري

آپارتمان

حساب هاي پرداختني

پيش دريافت درآمد

سرمايه

برداشت

درآمد خدمات حقوقي

هزينه حقوق كاركنان

هزينه مسافرت

هزينه تبليغات

هزينه آب و برق و تلفن

هزينه تعميرات

تراز آزمايشي اصلاح شده:

عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دفتر كل پس از انجام ثبت هاي اصلاحي.

حساب هاي دفتر كل را مي توان از لحاظ ارتباط با صورت هاي مالي به دو دسته تقسيم كرد:

۱- حساب هاي دائمي:

حساب هايي هستند كه مانده ي آنها در پايان دوره مالي به دوره ي بعد منتقل مي شود. مانند نقد و بانك.

۲- حساب هاي موقت:

حساب هايي هستند كه مانده ي آنها از يک دوره مالي به دوره بعد انتقال نمي يابد. مانند: حساب هاي درآمد.

بستن حساب هاي موقت:

بستن حساب هاي موقت يعني صفر كردن مانده ي آنها در پايان دوره مالي كه شامل ٤ مرحله است:

۱- بستن حسابهاي درآمد: هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بستانكار مي باشند بدهكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حسابهاي درآمد بستانكار مي گردد.

۲- بستن حساب هاي هزينه: هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بدهكار مي باشند، بستانكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب هاي هزينه بدهكار مي گردد.

۳-بستن حساب خلاصه سود و زيان: مانده حساب هاي خلاصه سود و زيان نشان دهنده سود و زيان خالص دوره مالي است. اگر اين مانده بستانكار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعكس.

٤- بستن حساب برداشت: حساب سرمايه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهكار و حساب برداشت به همين مبلغ بستانكار مي گردد.

 

تعداد صفحات:45

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file21_1743414_7026.zip63.4k