تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی دانشگاههاي علوم پزشكي

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول-كليات.................................................................... 3

فصل دوم ...........................................................................  10

فصل سوم-پرداختها و هزينه ها  ................................................... 12

انواع پرداختها ....................................................................... 12

الف-در مورد خريد هاي داخلي ................................................. 15

ب:خريدهاي خارجي .............................................................. 16

ج : خدمات قراردادي ............................................................. 16

فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22

ترتيب تحويل كالا ياخدمات ..................................................... 39

فصل پنجم - تنظيم حساب و نظارت ............................................. 44

فصل ششم - اموال.................................................................. 47

فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48

حسابداري دولتي ................................................................... 51

ثبت عمليات حسابداري بستن حسابها ............................................ 71

گروه مستقل حسابهاي ساير منابع ................................................. 80

مشخصات و تاريخچه طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي ....................... 84

پيش پرداخت سال جاري .......................................................... 88

وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ............................................... 89

بانكها و وجوه نقد .................................................................. 89

وضعيت اعتبارات ارزي ............................................................ 94

ذيحسابي ............................................................................ 94

بستن حساب در پايان سال ....................................................... 102

مقدمه :

اولين جلسه هيئت امناي مركزي دانشگاههاي علوم پزشكي درساعت 8 صبح روز يكشنبه 11/1/70 به رياست جناب آقاي دكتر ملك زاده وزير محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي وبا حضور جناب آقاي زنجاني رئيس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقاي دكتر نور بخش جناب آقاي دكر ايرج فاضل جناب آقاي دكتر عباس شفيعي ، جناب آقاي دكتر زالي وروساي دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور تشكيل شد . دراين جلسه پيش نويس آئين نامه امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاي علوم پزشكي دانشكده هاي علوم پزشكي وموسسات تحقيقاتي كه توسط معاونت محترم اداري ومالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تهيه وقبلا در اختيار كليه اعضاي محترم هيئت امناي مركزي گذاشته شده بود با اصلاحاتي بشرح پيوست بتصويب رسيد .

دومين دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد هاي بهداشتي – درماني بود كه مصوب شد آئين نامه پيشنهادي وزارت بهداش درمان و آموزش پزشكي به هيئت محترم وزيران پس از تصويب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور ابلاغ گردد .

در اين جلسه تصويب شد كه مجموعه قوانين و مقررات آموزشي مربوط به اعضاهيئت علمي دانشگاه ههاي علوم پزشكي مصوب هيئت محترم 3 نفره جانشين هيئت امناوهمچين هيئت هاي امناي قبلي كه توسط حوزه معاونت محترم آموزشي تهيه ودر اختيار اعضاي محترم وهيئت امناي مركزي قرار داده شده است با تصويب هر گونه مصوبه جديد توسط هيئت امناي مركزي ملاك عمل كليه دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي قرار گيرد .

در ادامه جلسه مصوب شده كه بودجه تفضيلي هر دانشگاه با حضور معاونت مالي واداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جناب آ”قاي دكتر نور بالا ونماينده سازمان برنامه وبودجه جناب آقاي كبيري و نماينده دانشگاه مربوط بررسي ومصوبات اين هئيت سه نفره بمنزله مصوبه هيئت امناي مركزي تلقي گردد ضمنا در اين جلسه پيشنهاد دانشكده علوم پزشكي بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدي آب وهواي اعضا هيئت علمي مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

فصل اول – كليات

ماده  1- امور مالي ومعاملاتي دانشكده علوم پزشكي  كه منبعد موسسه ناميده مي شود براساس اين آئين نامه انجام خواهد شد .

ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وكليه واحد هاي اجرائي ( دانشكده ها مراكز آموزشي يادرماني بيمارستانها ونظائر آن ) است كه هر واحد عهده دار اجراي قسمتي از برنامه موسسه مي باشد .

ماده 3- سال مالي موسسه از اول فروردين ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد .

ماده 4- موسسه مكلف است با رعايت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دريافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائي هر سال راتهيه وتنظيم نموده وحسب مورد به هيئت امنا ديوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائي ارائه نمايد .

ماده 5- دريافتهاي موسسه شامل اعتبارات جاري وعمراني واعتبارات اختصاصي وهدايا وكمكهاي مردمي است كه مي بايستي به حسابهاي بانكي مربوطه واريز شود .

ماده 6 -كليه اسناد واوراق تعهد آو رمالي وهمچنين قرا ردادهاي موسسه براساس قوانين ومقررات مربوطه با امضاء رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف ايشان معتبر خواهد بود .

ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حساب پرداخت بانكهاي دولتي داشته باشد .

تبصره 1- اين حسابها در صورت موافقت رئيس يا معاون اداري و مالي موسسه با درخواست مشترك رئيس موسسه يامقام مجاز از طرف او با تفاق ذيحساب ومديركل امور مالي افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائي به اين حساب واريز خواهد شد .

تبصره 2- برداشت از حسابهاي واحد هاي اجرائي به امضا مشترك رئيس ومسئول امور مالي واحد خواهد بود .

تبصره 3- رئيس واحد مي تواند درصورت موافقت رئيس موسسه نسبت به تفويض اختيارات مالي اقدام نمايد .

تبصره 4- برداشت از ساير حسابهاي موسسه با امضا مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف ايشان وذيحساب ) ( يامقام مجاز از طرف وي ) به عمل خواهد آمد.

ماده 8- بمنظور واريز درآمدهاي اختصاصي موسسه مكلف است به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي غير قابل برداشت بانكهاي دولتي افتتاح نمايد . واحد هاي اجرائي موظفند در آمد هاي وصولي نقدي خود را به اين حسابها واريز نمايند .

ماده 9- بمنظور تمركز وجوهي كه بعنوان سپرده وجه الضمان وثيقه وديعه وبا نظائر آن دريافت مي شود حساب بانكي خاصي توسط موسسه دريكي از بانكهاي دولتي افتتاح مي گردد واحد هاي اجرائي مكلفند وجوهي راكه تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذكر به واريز كننده يا ضبط آن بنفع موسسه با رعايت اين آئيننامه خواهد بود .

دستور العمل اجرائي اين ماده توسط موسسه تهيه وابلاغ خواهد شد .

ماده 10-0 ذيحساب ماموريست كه بموجب حكم وزارت امور اقتصاد ودارائي بين مستخلفين رسمي واحد صلاحيت بمنظور اعمال نظارت وتامين هماهنگي لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات تحقيقاتي در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي موسسه به اين سمت منصوب مي شود وانجام ساير وظايف مشروح زير را عهده خواهد داشت .

 • نظارت بر امور مالي ومحاسباتي ونگاهداري وتنظيم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .

 • نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالي .

 • نگاهداري وتحويل وتحول وجوه ونقدينه ها وسپرده ها واوراق بهادار .

 • نگاهداري حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذكور .

 • صورت الحساب زير نظر رئيس موسسه وظايف خود را انجام مي دهد .

ماده 11- معاون ذيحساب و مدير كل امور مالي ماموريست كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه به پيشنهاد ذيحساب ومدير كل ) امور مالي وبا موافقت وحكم رئيس موسسه با معاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود .

تبصره  : در صورت اعلام نياز ذيحساب ومدير كل امو رمالي وموافقت رئيس موسسه يا معاون اداري ومالي مي توان از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت ديگر دستگاههاي دولتي با استفاده از آيننامه ماموريتها افرادي را به اين سمت منصوب نمود .

ماده 12- رئيس امور مالي ماموريست كه ا زبين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت موسسه با پيشنهاد رئيس واحد اجرايي وتائيد ذيحساب ويا موافقت رئيس موسسه يامعاون اداري و مالي به اين سمت منصوب مي شود .

فصل دوم – بودجه ومنابع مالي ودر آمد

ماده 13- بودجه تفضيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يكسال مالي تهيه مي شود و حاوي پيش بيني در بافتها ومنابع مالي وبر آورد نيازهاي اعتباري اسناد وواحدهاي اجرائي براي برنامه سالانه موسسه وپرداخت ديون مي باشد .

ماده 14- برنامه اجرائي سالانه موسسه فعاليتهاي جاري وطرحهاي عمراني وسرمايه گذاري درجهت تجهيز و بهبود و يا گسترش فعاليتهاي جاري است كه به هدفهاي تعيين شده در مدت يكسال پيش بيني مي شود .

ماده 15- فعاليتهاي جاري ، عمليات وخدمات مستمر و مشخصي است كه براي رسيدن به هدفهاي برنامه طي يكسال اجرا مي شود .

ماده 16- طرح عمراني ، مجموعه عمليات وخدمات مشخصي درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجيهي فني ، اقتصادي ، اجتماعي درمدت معيين وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمايه گذاري توسط موسسه انجام وتمام يا قسمتي از هزينه هاي اجرائي آن ازمحل اعتبارات عمراني تامين مي گردد وهزينه هاي غير ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نيز شامل مي شود.

ماده 17- فعاليتهاي سرمايه گذاري : مجموعه عمليات مشخصي است كه درجهت تجهيز و بهبود وگسترش فعاليتها جاري صورت مي گيرد .

ماده 18- منابع مالي موسسه عبارت است از اعتبارات جاري ، اعتبارات عمراني ، اعتبارات اختصاصي مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدايا وكمكهاي مردمي تحصيل وام واستفاده از تسهيلات سيستم بانكي .

تبصره 1- اعتبارات جاري : اعتبارات عمراني هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظيم وبه مراجع ذيصلاح ارائه مي شود تابه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب شود.

تبصره 2- اعتبارات اختصاصي معادل كليه در آمدهاي وصولي ( درآمد اختصاصي ) موسسه مي باشد كه به حساب خزانه واريز شده است وكلا قابل

هزينه مي باشد .

تبصره 3- در آمد اختصاصي شامل كليه در آمدهائي است كه طبق مقررات در اجراي وظايف موسسه ويا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشي ويا پژوهشي ويا درماني ويا موارد پيش بيني شده در اين آئيننامه وصول گردد ويامجوز وصول آن توسط هيئت امنا صادر شود .

ماده 19- بودجه تفصيلي موسسه پس از تصويب هيئت امناتوسط رياست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشكيلات ابلاغ مي گردد .

 

ذيحساب واداره كل امور مالي

ذيحسابي :

دراجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور سرفصل حسابها وثبت عمليات حسابداري در آمدهاي قانوني در دفاتر ، صورتحساب دريافت وپرداخت ماهانه ونهائي وفرمهاي عملكرد كه طي نامه شماره 287/400/2 مورخ 25/8/79 به تائيد ديوان محاسبات كشور رسيده است وبه شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

 • معادل اقلام بر آورد درآمد عمومي در قسمت سوم قانون بودجه يا پيوست شماره (2) بودجه وموافقننامه متبادله

حساب در آمد واحد هاي دستگاه ( بدهكار )×××

حساب در آمد پيش بيني شده  (بستانكار )×××

 • معادل اقالم در آمد تحقق يافته براي وصول

حساب در آمد پيش بيني شده ( بدهكار )×××

حساب در آمد  تحقق يافته  (بستانكار )×××

 • بهنگام وصول در آمد هاي تحقق يافته به صورت نقد

بانك تمركز وجوه در آمد عمومي  ( بدهكار )×××

در آمد عمومي وصولي  (بستانكار )×××

 • انتقال اقلام در امد عمومي به حساب خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي دستگاه اجرائي

خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

بانك تمركز وجوه در آمد عمومي (بستانكار )×××

 • انتقال وجوه مذكور به حساب در آمد عمومي كشور واخذ تائيديه از خزانه براساس برگه بستانكاري حساب 8001 حاوي مشخصات در آمد عمومي مربوط

در آمد عمومي ارسالي ( بدهكار )×××

خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي  (بستانكار )×××

 • معادل مطالبات قابل وصول براساس صورتحسابها وساير مدارك همزمان با ثبت آرتيكل بند (2)

حساب مطالبات قابل وصول / بدهكاران ( بدهكار )×××

حساب كنترل در آمد  (بستانكار )×××

 • ثبت سفته ها وساير وثيقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتيكه دستگاه اجرائي مربوط طبق قانون و مقررات وصول در آمد مورد نظر اجازه وصول آن به صورت تقسيط را داشته باشد .

حساب اسناد دريافتني ( بدهكار )×××

حساب مطالبات قابل وصول / بدهكاران (بستانكار )×××

 • بهنگام ارسال اسناد دريافتني به بانك براي وصول

حساب اسناد در جريان وصول ( بدهكار )×××

حساب اسناد دريافتني (بستانكار )×××

 • بهنگام عدم وصول ( نكول شده ) اقساط در آمد در موعد تعيين شده .

حساب اسناد نكول شده ( بدهكار )×××

حساب اسناد در جريان وصول  (بستانكار )×××

 • به هنگام ارسال اسناد ومدارك نكول شده به اجرا وواحد حقوقي جهت عمليات اجرائي وصول

حساب اجرا و دعاوي حقوقي ( بدهكار )×××

حساب اسناد نكول شده  (بستانكار )×××

 • به هنگام واريز وجه به حساب در آمد دستگاه در هر يك از مراحل بندهاي 6و7و8و9و10 فوق الاشاره حسب مورد بطور همزمان ثبتهاي زير در دفاتر انجام مي پذيرد .

الف – حساب بانك تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

در آمد عمومي وصولي (بستانكار )×××

ب – حساب كنترل در آمد ( بدهكار )×××

حساب بدهكاران / اسناد دريافتني / حساب اسناد در جريان وصول /

حساب اسناد نكول شده / حساب اجراء ودعاوي حقوقي (بستانكار )×××

 • در صورتيكه تعداد اقلام در آمد قابل وصول وسفته هاي دريافتني دستگاه اجرائي معدود ميباشد ذيحسابي مي تواند به جاي استفاده از سر فصل حسابها حساب مطالبات قابل وصول / بدهكاران وحساب اسناد دريافتني ا زسرفصل حسابها واسناد دريافتني استفاده نمايد

 • ثبت وصول وايصال در آمد عمومي توسط دستگاههاي اجرائي استاني وبا ساير دستگاهها بابت در آمد پيش بيني شده مندرج در قسمت سوم قانون سالانه بودجه كل كشور دستگاه اجرائي مربوط .

الف : ثبت در دفاتر دستگاه اجرائي استان وساير دستگاههاي وصول كننده

 • بانك تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

در آمد عمومي انتقالي  (بستانكار )×××

 • بهنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خزانه تمركز وجوه دستگاه اجرائي مربوط.

 • حساب در آمد عمومي انتقالي ( بدهكار )×××

بانك تمركز وجوه در آمد عمومي  (بستانكار )×××

ب – ثبت در آمد هاي مذكور در دستگاه اجرائي مربوط

 • بهنگام دريافت فهرست وجوه واريزي از واحد استاني وساير دستگاهها

وصولي استان با ساير دستگاهها ( بدهكار )×××

در آمد عمومي وصولي  (بستانكار )×××

 • بهنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه به حساب تمركز وجوه در آمد عمومي

خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

وصولي استان با ساير دستگاهها  (بستانكار )×××

 • ثبت در آمد هاي وصولي توسط واحد تابعه درذيحسابي مركزاستان

الف – به هنگام دريافت فهرست وجوه واريزي

وصولي واحد تابعه در استان ( بدهكار )×××

در آمد عمومي وصولي  (بستانكار )×××

ب- به هنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه به حساب تمركز وجوه در آمد عمومي ذيحسابي

خزانه تمركز وجوه در آمدعمومي ( بدهكار )×××

وصولي واحد تابعه در استان  (بستانكار )×××

 • ثبت آن قسمت از در آمد عمومي وصولي كه به موجب قوانين مربوط در آمد اختصاصي تلقي مي شود با انتقال وجود آن به حساب خزانه تمركز وجوه اختصاصي به حساب در آمد اختصاصي وصولي منظور مي شود .

الف – حساب در آمد عمومي وصولي ( بدهكار )×××

حساب در آمد اختصاصي وصولي  (بستانكار )×××

ب – خزانه تمركز وجوه اختصاصي ( بدهكار )×××

خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي (بستانكار )×××

 • ثبت آن قسمت ا زدر آمد اختصاصي ويا مازاد پيش بيني آن كه به موجب قوانين مربوط به حساب در آمد عمومي واريز مي شود براساس تائيديه اخذ شده ا زخزانه

الف – در آمد اختصاصي وصولي ( بدهكار )×××

در آمد عمومي وصولي  (بستانكار )×××

ب- خزانه تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

خزانه تمركز وجوه اختصاصي  (بستانكار )×××

 • ثبت پيش دريافت در آمد در مواقعيكه دستگاه اجرائي مربوط طبق مقررات قبل ازتعيين مبلغ مطالبات وصول مي نمايد .

بانك تمركز وجوه در آمد عمومي ( بدهكار )×××

پيش دريافت در آمد / عوارض  (بستانكار )×××

 • ثبت احتساب در آمد عمومي پس از تعيين مطالبات قطعي

پيش دريافت در آمد / عوارض ( بدهكار )×××

حساب در آمد عمومي وصولي  (بستانكار )×××

 • وجوهيكه طبق قوانين ومقررات مربوط بنام شهرداريها وصول به حسابهاي خزانه داريكل واريز مي شود طي سرفصل حسابهاي در آ”مد هاي خصوصي وصولي در آمد هاي خصوصي ارسالي در دفاتر وصورتحساب دريافت و پرداخت ماهانه ونهائي ثبت شود.

در ضمن بايستي براي هر يك از حسابهاي كل مورد اشاره در بندهاي فوق حسب مورد حساب معين با مشخصات كامل نگاهداري شود .

 

 

تعداد صفحات:365

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file16_1743127_8220.zip172.9k