تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

 

فهرست مطالب

 تاریخچه فعالیت............................................................................. 1

فعالیت اصلی شرکت.................................................................................... 3

 وضعیت اشتغال................................................................................ 4

 توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت.................................................................. 4

 سرپرست  حسابداری  صنعتی.......................................................................... 7

برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش.......................................... 13

 سیستم انبارداری ................................................................................ 15

 تعریف  انبار .................................................................................... 15

 وضع  طبیعی  انبارها................................................................................. 16

 کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار ..................................................... 20

 سایر کارکنان..................................................................................... 20

رسید انبار ............................................................................................ 21

 بر گ در خواست  خرید کالا.............................................................................. 24

برگ رسید  انتقالی  بین  انبارها........................................................................ 26

کارت انبار.......................................................................................... 29

 سایر  اطلاعات  اضافی  و تکمیلی.................................................................... 34

تاریخچه  اطلاعات .....................................................................37

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه .....................37

فعالیت اصلی شرکت  .......................................................................... 38

 وضعیت اشتغال................................................................................... 40

 چارت سازمانی  قسمت مالی ........................................................................... 41

 فلوچارت  سیستم انبارداری ............................................................................ 42

 فلوچارت سیستم  فروش .................................................................................. 43

 ساختار انبارداری.............................................................................. 44

برگ در خواست  کالا از انبار ............................................................................ 45

 در خواست خرید  کالا............................................................................ 46

برگ رسید  انتقالی  بین انبارها.......................................................................... 47

 کارت انبار ........................................................................................... 48

 فلو چارت سیستم  انبار .............................................................................. 49

 

مجتمع كشت و صنعت چين چين(سهامي عام )

تاريخچه فعاليت

كليات

مجتمع كشت و صنعت چين چين )سهامي عام ) در تاريخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسيده است .

شركت در تاريخ 19/12/1358 در اجراي قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاريخ مذكور لغايت 20/12/1364 هيأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران طلب بانك صنعت و معدن تبديل به سهام گرديد . و در تاريخ 11/6/1369 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است .

مركز اصلي و كارخانجات شركت واقع در مشهد كيلومتر 2 جاده فريمان مي باشد .

تاريخچه پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي افزايش سرمايه :

در شهريور ماه 1369 شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد و مورد پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اينكه يكي از شرايط پذيرش در بورس فك رهن از داراييهاي در وثيقه بانك صنعت و معدن بوده علير غم آن از اين وثايق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نيامده . در ديماه همين سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( يعني مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در ديماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقيمانده خود را از طريق شعب بانك ملي ايران به ( قيمت 8000 ريال ) به عموم ارائه نمود . اين مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذيره نويسي ازدياد سرمايه از يك ميليارد ريال ( يك ميليون سهم 1000 ريالي ) به دو و نيم ميليارد ريال ( دو و نيم ميليون هم 1000 ريالي ) بود . در اين مرحله بخشي از سهام مورد فروش سهامي بودند كه هنوز پيرو مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذيره نويسي بوده كه تحقق نيافته بود . نقايصي كه در مصوبه مجمع عمومي فوق العاده وجود داشت و ايرادات حقوقي كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومي فوق العاده  مروط به اين ازدياد سرمايه مطرح شده بود ،باعث گرديد كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود يكسال به طول انجاميد و دوران انتقالي از مدريت منتخب بانك به مديريت منتخب مالكين جديد و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت يكسال به طول انجاميد .

در سال 1372 و با شروع به كار هيأت مديره جديد مجددا سرمايه شركت از 5/2 ميليارد ريال به 5/3 ميليارد ريال افزايش يافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نيز مجمع محترم ا افزايش سرمايه به ميزان 5/3 ميليارد ريال ديگر موافقت نموده كه در نتيجه در سال 1375 سرمايه شركت بالغ بر 7 ميليارد ريال گرديد ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزايش سرمايه به ميزان 100% سرمايه موافقت نموده كه عمليات اجرايي و ثبت آن با توجه به مهلت تعيين شده در سال 1376 انجام شد و نهايتا در تاريخ 19/9/1376 سرمايه شركت به ميزان 14 ميليرد ريال منقسم به 14 ميليون سهم 1000 ريالي افزايش يافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزايش سرمايه به ميزان 100% طي مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به ميزان 20% در سال 1380 انجام و سرمايه شركت به ميزان 16800000000 ريال منقسم به 8/16 ميليون سهم 1000 ريالي افزايش يافت . همچنين بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هيأت مديره و پيرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزايش سرمايه به ميزان 3/33% نسبت به سرمايه فعلي ( 40% نسبت به سرمايه 14 ميليارد ريالي ) آغاز و با توجه به مهلت تيين شده در سال 1381 سرمايه شركت ا افزايش مبلغ 5600000000 ريال از محل آورده نقدي سهامداران بالغ بر 22400000 ريال منقسم به 4/22 ميليون سهم 1000 ريالي گرديد .

فعاليت اصلي شركت :

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه «ايجاد وتاسيس كارخانجات به منظور تهيه و توليد انواع مواد غذايي اعم از كنسرو شده ، يخ زده ،‌يا خشك ،‌كشت هر گونه محصولات كشاورزي و احداث اغات ميوه ،‌ايجاد كارخانجات بسته بندي و صنايع وابسته ، ايجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداري محصولات غذايي واردات ماشين آلات و لوازم مورد نياز كارخانه ، مشاركت در ساير شركت ها و به طور كلي انجام كليه عمليات مالي و تجاري و صنعتي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به تمام و يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مروط باشد» مي باشد .

به موجب پروانه بهره برداري مورخ 10/7/1357 كه توسط وزارت صنايع صادر شده هر بهره رداري از كارخانه با ظرفيت توليد 11800 تن انواع محصولات در تاريخ 6/10/1355 آغاز شده ليكن براساس آخرين اصلاحيات صادر شده ظرفيت كارخانه بالغ بر توليد 30600 تن انواع محصولات مي باشد .

وضعيت اشتغال :  

متوسط تعداد كاركنان دايم و موقت در طي يك دوره مالي به شرح ذيل است                         سال مالي منتهي به 31/3/83         سال مالي منتهي به 31/3/82  

كاركنان دايم                       144    نفر                                        151    نفر

كاركنان موقت                     27      نفر                                        48      نفر

توضيح ساختار سازماني شركت

هيات مديره : متشكل از 5 نفر مي باشد كه توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخاب مي شود .مدير عامل : توسط هيأت مديره انتخاب مي شود و كار نظارت بر كارخانه را دارد

نماينده مديريت در امور كيفيت : اين مقام توسط مدير عامل انتخاب مي شود . و مسئوليت آن نيز نظارت بر توليد كالا از نظر كيفيت آن مي اشد و اگر تغييري در توليد كالا چه مثبت چه منفي به وجود آيد . مدير عامل را در جريان قرار مي دهد .

دفتر تهران : شركت داراي شعبه اي در تهران مي باشد كه اين شعبه به طور مستقيم زير نظر مدير عامل فعاليت مي كند و تمامي هزينه ها و فروش و فعاليت ها ي خود را به صورت گزارش به دفتر مركزي مشهد اعلام مي كند .

كشاورزي : از فعاليت هاي اين واحد مي توان پيدا كردن و قرار داد بستن با مزرعه داراني است كه محصولات گوجه فرنگي مرغوبي دارند و به قيمت مناسب به كارخانه مي فروشند.

كامپيوتر : وظيفه برنامه نويسي و ايجاد يك سيستم مربوط به شركت را دارد تا تمام اسناد و فعاليت هاي مالي شركت را در اين سيتم وارد كنند .

تداركات : واحد تداركات بر اساس قراردادهايي كه بين مزرعه داران و مدير عامل شركت صورت گرفته است ،‌خريدهاي شركت را تحويل مي گيرد .

مالي و بودجه : بخش سرپرست مالي كه مربوط به امور اداري و مالي شركت مي باشد و بخش سرپرست امور سهام كه زير نظر مدير عامل انجام وظفه مي كند و توسط مدير عامل نيز انتخاب   مي شود . اين فرد مسئوليت برقراري ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار را دارد و چون تمام نقل و انتقالت سهام در بورس انجام مي شود و فقط نتايج به شركت گزارش داده مي شود ،بنابراين اين فرد بايد ثبت نقل و انتقال سهام را در دفاتر شركت انجام دهد كه بورس نتايج را طبق اعلاميه كه به اطلاع اين شخص مي رساند . سازمان بورس اوراق بهادار فهرست تمامي سهامداران شركت را در اختيار دارد و اگر سهامداران جديد قصد خريد سهام جديد را دارند به بورس مراجعه مي كنند و بورس اين سهامداران را در ليست جديد خود قرار مي دهند .

طبق قوانين بورس شركت بايد سه سال مرتب سوددهي داشته باشد و همچنين سرمايه شركت نبايد از حدي كه بورس مشخص كرده است پايين تر بيايد .

سرپرست امور سهام بايد هميشه با اتاق پاياپاي بورس در ارتباط باشد. تا بورس مشخصات خريداران جديد ، تاريخ انجام معاملات و غيره را به شركت اعلام كند.

انبارها : انباردار فردي است كه زماني كه كالا يا مواد وارد انبار مي شود قبض انبار صادر مي كند . اين قبض حاوي اطلاعاتي مانند : نوع كالا يا مواد ورودي ،تعداد و مشخصات مربوط به همان كالا است و هنگام ورود مواد يا كالا اين قبض توسط انباردار پر شده و امضاء شود  و زماني كه مواد يا كالا از انبار خارج شوند حواله ي انبار صادر مي شود .

انبار دار تمامي اطلاعات را از نظر تعداد ثبت مي كند يعني از بهاي تمام شده كالا يا مواد چيزي ثبت نمي كند .

اطلاعات ريالي توسط حسابدار صنعتي ثبت مي شود.وبعد با اسناد مالي تطبيق داده مي شود تا مواد هم از نظر ريالي و هم از نظر تعدادي با اسناد برابر باشند .

در آخر هر سال مالي نيز انبار گرداني انجام مي شود .بدين صورت كه عينا هر چيزي كه در انبار وجود دارد از نظر تعدادي شمارش مي شود .اگر چيزي افزايش يا كاهش وجود داشته باشد توسط ثبت هاي اصلاحي در سيستم اصلاح مي شود .

فروش : به اين واحد در بخش سيستم فروش اشاره خواهد شد .

كنترل كيفيت : مواد اوليه در هنگام ورود وكالاي ساخته شده در هنگام فروش زير نظر اين واحد از لحاظ كيفي كنترل مي شود .

   فني : اين واحد بر سازماندهي تأسيسات برقي ،حرارتي ، سردخانه و غيره نظارت دارد و اگر مشكلي در اين تأسيسات به وجود آيد رفع مي كند .

توليد : فرآيند تبديل گوجه فرنگي از ابتدا تا تبديل شدن آن به رب و مشتقات آن مانند سس كچاپ را توليد گويند.

اداري و پرسنلي : اين واحد كليه فعاليت هاي مربوط به نيروي انساني پرسنلي كارخانه و امور مربوط را انجام مي دهد .

سرپرست حسابداري صنعتي:

سرپرست توسط مدير مالي انتخاب مي‌شود و افراد ذيل تحت نظارت اين شخص انجام وظيفه مي‌كنند.

ـ آمارگير صنعتي: مسئول آمارگيري تمامي اسناد و اطلاعاتي است كه در قسمت حسابداري صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ـ كارمند حسابداري صنعتي: كه به سه درجه 1 و2 و3 تقسيم مي‌شوند و وظايفي مانند ثبت اسناد مربوطه به اين قسمت، ثبت در دفاتر كل و معين و همچنين بايگاني اسناد مربوط به قسمت حسابداري صنعتي برعهده اين افراد است.

ـ واحد رسيدگي صنعتي: اين واحد فعاليتهاي دو واحد بالا را كنترل مي‌كند و نتايج نهايي را به سرپرست حسابداري صنعتي گزارش مي‌دهد.

سرپرست حسابداري مالي:

سرپرست اين واحد نيز توسط مدير مالي انتخاب شده و افراد ذيل تحت نظارت وي كار مي‌كنند:

ـ صندوقدار: صندوق فقط وظيفه پرداختهاي نقدي را دارد يعني هيچ گونه وجهي به صورت نقد به صندوق واريز نمي‌شود. وجه دريافتي به وسيله چك و از بانك وصول مي‌شود. به اين دليل وجه نقد دريافت نمي‌شود كه از سيستم‌حسابداري خارج شده، ولي زماني كه به صورت چك باشد هم در حساب صندوق منعكس مي‌شود هم در حساب بانك و ثبت زير را انجام مي‌دهند:

صندوق**

بانك **

از صندوق فقط براي پرداخت حقوق كاركنان و تنخواه گردان استفاده مي‌شود. تنخواه گردان نيز به قسمتهاي زير تقسيم مي‌شود:

حسابداري، تداركات، كشاورزي، سهام، دفتر تهران

تنخواه حسابداري شامل هر هزينه‌ي جزيي كه در بخش حسابداري انجام شده است كه در قبوض تنخواه ثبت شده و به صندوق تحويل داده مي‌شود كه البته به امضاي مدير مالي و مدير عامل مي‌رسد.

تنخواه تداركات هزينه‌هاي جزيي مانند هزينه حمل و نقل و هزينه‌هاي پذيرايي و… را ثبت مي‌كند و تنخواه سهام هم مربوط به سود سهام پرداختي است كه بيشتر اين تنخواه براي دفتر تهران ثبت مي‌شود. (يكي از شعب شركت در تهران قرار دارد). هزينه سود سهام از طريق تنخواه براي دفتر تهران پرداخت مي‌شود و حساب سود سهام را بدهكار كرده و صندوق را بستانكار مي‌كنيم.

براي هر هزينه يك قبض تنخواه صادر مي‌شود و هزينه‌ها به ترتيب در اين قبوض ثبت مي‌شوند هزينه‌هايي كه به صورت تنخواه پرداخت مي‌شوند بايد توسط مدير مالي امضا و به تاييد نهايي مدير عامل برسند.

هر هزينه داراي يك كد مخصوص است كه اين نشان دهنده نام و مشخصات هزينه است پس از آن سيستم اين هزينه را در حساب خود بدهكار كرده و صندوق را بستانكار مي‌كند.

بايگانيست : تمامي اسناد حسابداري به ترتيب تاريخ در سيستم ثبت مي‌شود. اسناد توسط صادركننده امضا مي‌شود سپس توسط مدير مالي كنترل مي‌شود و در انتها توسط مدير عامل كنترل و امضاي نهايي انجام مي‌شود.

پس از تاييد مدير عامل اسناد در سيستم هر 15 روز يكبار قطعي مي‌شود پس از قطعي شدن هيچ گونه تغييري در آن نمي‌توان داد.

بعد از آن طبق ترتيبي كه سيستم قطعي كرده است، اسناد بايگاني مي‌شوند و در زونكن‌ها نگهداري مي‌شود. در هر زونكن اسناد مربوط به تاريخ مندرج بر روي آن نگهداري مي‌شود.

ـ تحصيلدار: تحصيلدار به شخصي مي‌گويند كه كليه كارهاي بانكي شركت را انجام مي‌دهد و به طور دائم بين شركت و بانك در رفت و آمد است.

ـ واحد سهام: در شركت به دليل اين كه سهامي عام است يك نفر كه از طرف مدير عامل انتخاب مي‌شود بايد مسئوليت قسمت سهام را به عهده داشته باشد. مسئوليت اين فرد نيز برقراري ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار است تا تمامي وظايف و تكاليفي كه از طرف بورس معين شده است به خوبي در شركت اجرا شود.

ـ واحد رسيدگي مالي: اين واحد تمامي فعاليتهاي اين بخش را كنترل و هماهنگ مي‌كند.

ـ كارمند حسابداري: اين كارمندان به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:

دسته اول كه مربوط به حسابداري حقوق و دستمزد است.

براي تعيين دستمزد و حقوق كاركنان از سيستم‌هاي كامپيوتري استفاده مي‌شود. كارت ساعت هر كارمند مشخص مي‌كند كه هر نفر چه ساعتي وارد يا خارج شده است همچنين در چه روزهايي غيبت داشته است يا در طول روز چند ساعت از مرخصي ساعتي استفاده كرده است كه تمامي اين موارد براي محاسبه حقوق مد نظر قرار مي‌گيرد. علاوه بر موارد فوق موارد ديگر به حقوق اضافه مي‌شود مانند حق شيفت، سختي كار، خواروبار و مسكن، حق اولاد و ساير مزايا، همچنين كسوراتي مانند بيمه 7%، ماليات، وام، مساعده، تاخير كاركنان از جمع حقوق كسر مي‌شود.

كامپيوتر هنگام تهيه ليست حقوق و دستمزد مي‌تواند با يك بار استفاده از پرونده اصلي انواع وظايف مرتبط را انجام دهد. از جمله اين وظايف نگهداري پرونده‌هاي پرسنلي، شامل اطلاعاتي درباره رتبه كاركنان نرخ حقوق و دستمزد بيمه و ساير موارد مشابه بخشي از وظايف تعيين ساعات كاركرد، تسهيم هزينه حقوق و دستمزد و تهيه فيش حقوقي است. در انتها كارمندان فيش حقوقي را به صندوق تحويل داده و صندوق نيز به صورت نقد اين وجه را پرداخت مي‌كند.

دسته دوم كه مربوط به حسابداري داراييها است.

طبق ماده 159 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخي براي استهلاك دارايي‌ها تعيين مي‌شود. به عنوان مثال ماشين‌آلات توليدي صنايع غذايي داراي يك نرخ و ماشين‌آلات كارخانجات سيمان داراي يك نرخ ديگر مي‌باشد. ولي در بعضي از موارد اين نرخ يكسان است.

به عنوان مثال استهلاك ساختمان توليدي بيشتر از قسمتهاي ديگر است (10%)، ساختمان انبار (8%) و ساختمان اداري (7%) است.

در تاسيسات نرخ‌هاي متفاوتي دارد باسكول (10%)، تاسيسات برق (12%) هواي فشرده كه سيستم بادي است كه در كارخانه دور مي‌زند و كوره‌هاي بخار 15 سال، (به اين صورت كه قيمت تمام شده دارايي را بر مبنا كه 15 سال است تقسيم مي‌كنيم).

وسايط نقليه كه شامل سواري‌ها، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون كه با نرخ 25% نزولي محاسبه مي‌شوند، وانتها به علت قدرت كمتري كه دارند زودتر معيوب مي‌شوند با نرخ 30% نزولي و موتور سيكلت و جرثقيل هم با نرخ 35% نزولي محاسبه مي‌شوند. (منظور از نزولي اين است كه سال اول استهلاك به صورت قيمت تمام شده X نرخ و در سال دوم استهلاك، ارزش دفتري X نرخ محاسبه مي‌شود)

 

 

تعداد صفحات:50

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file11_1742654_3986.zip944.1k