تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژة مالي كارخانه برق شهری

دانلود مقاله حسابداری پروژة مالي كارخانه برق شهری

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری پروژة مالي كارخانه برق شهری

 

 

3-1 صنعت برق در برنامه اول عمراني كشور

در اولين سالهاي بعد از سال 1320 هجري شمسيي نظر به اشغال ايران توسط قواي خارجي و اثرات ناشي از آن، توسعه صنعت برق به كندي صورت گرفت. در اين سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهاني دوم و ويران شده بسياري از كارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهيزان مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ايران نيز نمي‌توانست از اين بحران جهاني به دور باشد و در نتيجه پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت. با اين وجود براي تأمين برق كشور اقدام به خريد و نصب چهار دستگاه مولد 2000 كيلو واتي ( در مجموع به قدرت 8000 كيلو وات) در محل شركت برق منطقه‌اي فعلي تهران (ميدان شهدا) شد كه در مهرماه سال 1327 بهره برداري از آن آغاز شد.

احداث اين نيروگاه و حتي استفاده از نيروي مولد برق كارخانه‌هاي دولتي از جمله سلطنت آباد، سيمان ري، سيلو، دخانيات و راه آهن نيز تكافوي پاسخگويي به نيازهاي برق تهران را نمي‌كرد. چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نيروي برق در تهران به طور كامل محسوس شد و به همين خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسيهاي لازم در سالهاي 1332 و 1333 اقدام به خريد سه دستگاه مولد ديزلي 1300 كيلو واتي و در مجموع به قدرت 3900 كيلو وات از كارخانه «نردبرگ» آمريكا به مبلغ 500000 دلار نمودند .

اين مولدها در فاصلة‌ سالهاي 1334 و 1335 مورد بهره برداري قرار گرفتند.

در طي اين مدت در برخي از شهرها و روستاهاي بزرگ، شهرداريها و يا بخش خصوصي به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزيع برق نمودند. در اين سالها به منظور رفع مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و جبران عقب افتادگيهاي امور كشور از جمله صنعت برق، اقدامات گسترده‌اي به عمل آمد و نظام اقتصادي كشور با پياده شدن برنامه‌هاي عمراني،‌ بصورت برنامه ريزي شده و منظم آغاز گرديد.

در برنامه اول عمراني كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال 1327 به اجراء گذاشته شد، هدف اصلي در توسعه صنعت برق، تامين مصارف خانگي و روشنايي شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعي بوده است. دراين برنامه مبلغ 250 ميليون ريال براي خريد و مولدهاي برق هزينه شده است. در طول برنامه مذكور، سازمان برنامه‌ مولدهاي برق ديزلي 50، 100 و 150 كيلو واتي را خريداري نمود و يا كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهاي برق خصوصي و شهرداريها فروخت. در اين برنامه كمكهاي سازمان برنامه محدود به تقاطي بود كه مؤسسه‌هاي برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمايه گذراي برق را دارا باشند. در نتيجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمراني تابع امكانات و نياز جاري و آينده شهرها بود.

در اواخر برنامه اول عمراني قدرت نصب شده نامي نيروگاههاي برق كشور برابر 40 مگاوات و ميزان توليد انرژي برق نزديك به 200 ميليون كيلو وات ساعت بود. در اين برنامه اقدامات بسيار محدودي براي ايجاد نيروگاههاي برق آبي، بخاري و گازي نيز صورت گرفت و با نصب يك توربين بر روي رودخانه شوشتر با ژنراتوري به قدرت 500 كيلو وات، استفاده از نيروي برق آبي در خوزستان آغاز گرديد.

2-3- صنعت برق در برنامه دوم عمراني:

در اين برنامه كه از مهر ماه سال 1334 تا مهر ماه سال 1341 ادامه يافت،‌ اجراي طرحهاي مربوط به گسترش و ايجاد شبكه‌هاي برق به عنوان يك فعاليت عمران شهري در جهت بهبود وضع زندگي مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهاي اصلي در اين برنامه بر پايه محورهاي زير استوار بود :

 • افزايش قابليت توليد برق،

 • كاهش هزينه توليد برق، و

 • اصلاح نرخها و كاهش سطح عمومي نرخها .

براي تحقق اهداف فوق، كارشناسان داخلي و خارجي پيشنهاد داده بودند كه محدودة جغرافيايي كشور به چهار منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه با توجه به شرايط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌اي براي توسعه تأسيسات برق تنظيم گرديده و به مورد اجراء گذاشته شود. اين چهار منطقه عبارت بودند از :

 • منطقه خوزستان : در اين منطقه افزايش قابليت توليد برق مي‌بايست براساس پيش بيني تقاضاهاي برق پايه گذاري شده و هزينه‌ها كاهش داده مي‌شد. همچنين سطح عمومي نرخها بايد به قسمتي طراحي مي‌شد كه مشرق صنايع براي استفاده بيشتر از نيروي برق باشد.

 • منطقه تهران : تهران منطقه‌اي بود كه مي‌توانست عرضه كافي برق را در اختيار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران كاهش يابد تا از اين راه مصرف برق صنايع افزايش يافته تحولي در صنعت بوجود آيد.

 • شهرهاي بزرگ : در شهرهاي بزرگ به ويژه شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، ساري، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نيروگاههاي بخاري اقدام شود تا در اين شهرها نيز از طريق كاهش سطح برق، مصارف صنعتي افزايش داده شده و بتواند رشد اقتصادي آينده را موجب شود.

 • شهرهاي كوچكتر : گرچه در اين شهرها براي رشد صنعت امكاناتي وجود داشت ولي در مرحلة نخست تأمين برق براي مصارف روشنائي بيشتر مورد توجه بود.

برنامه ديگري كه در طي سالهاي برنامه دوم عمراني كشور آغاز گرديد شروع كار ساختمان سدهاي بزرگ از قبيل سدهاي دز، امير كبير و سفيد رود و سپس احداث نيروگاههاي برق – آبي در آنها به شرح زير بود :

 • سد دز با ظرفيت نصب شده اوليه 130 مگاوات ،

 • سد امير كبير با ظرفيت نصب شده اوليه 91 مگاوات ، و

 • سد سفيد رود با ظرفيت نصب شده اوليه 35 مگاوات .

هدف اين بود كه عمليات اجرائي سدهاي فوق درسالهاي اوليه برنامه سوم عمراني كشور پايان يافته و ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور راكد بسيار ناچيز و غير قابل ذكر بود به حدود 250 مگاوات برسد، و در آينده نيز به موازات افزايش نياز به نيروي برق، ظرفيت اين نيروگاهها به تدريج افزايش يابد.

3-3- صنعت برق در برنامه سوم عمراني :

در برنامه سوم عمراني كشور كه از مهرماه سال 1341 به مدت 5 سال و نيم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقويت زير بناي اقتصادي اهميت زيادي داده شد و ضمن آنكه تأمين برق براي مصارف صنعتي در درجه اول اهميت قرار داشت، روشنائي شهرها و مصارف خانگي نيز از نظر دور نمانده و برنامه ريزيهايي به منظور تأمين رفاه اجتماعي صورت گرفته بود.

در اين سالها براي نخستين بار برنامه‌اي جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظيم گرديده و در برنامه‌هاي عمراني كشور گنجانيده شد. اعتبارات نسبتاً زيادي براي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق در سراسر كشور، پيش بيني شده و به مصرف رسيد. در اين برنامه ريزي دو هدف اساسي به شرح زير مورد توجه قرار گرفته بود :

 • تشويق و تسهيل كار صنايع .

 • افزايش و بهبود رفاه مصرف كنندگان .

براي تحقق بخشيدن به اين دو هدف لازم بود از يك سو انرژي برق به ميزان كافي، مطمئن و با نرخ مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر با نرخهاي تشويقي و افزايش عرضه برق، موجبات رشد صنعتي فراهم مي‌آمد. اين امر فقط از طريق توسعه تأسيسات توليد، انتقال و توزيع به ويژه در مراكز عمده مصرف و شهرهاي بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتي اهميت بيشتري داشتند مي‌بايست بر مبناي طرحهاي جامع اقتصادي و پيش بيني مصارف آينده انجام مي‌پذيرفت. به همين خاطر به بازارهاي برق به سه گروه متمايز تقسيم شده و براي هر گروه برنامه ريزي جداگانه به شرح زير انجام گرفته بود :

 • تأمين برق مراكز عمده مصرف[1]با اعتباري به ميزان 14 ميليارد ريال.

 • تأمين برق 17 شهر متوسط[2] با اعتباري به ميزان 5/1 ميليارد ريال .

 • تأمين برق شرهاي كوچك به اعتباري به ميزان 2/1 ميليارد ريال .

همچنين براي بهينه سازي روشهاي بهره برداري جهت بهبود كيفيت نيروي برق و كاهش هزينه توليد و اصلاح و تركيب نرخها كه مي‌توان آنها را جزء هدفهاي كلي و عمومي برنامه سوم عمراني كشور به حساب آورده، اعتباري به ميزان 600 ميليون ريال در نظر گرفته شده بود .

در آخرين تجديد نظري كه در اعتبارات برنامه سوم عمراني كشور به عمل آمد هزينه سرمايه گذاري در صنعت برق به 21 ميليارد ريال افزايش يافت.

از نكات مهمي كه در بنامه سوم عمراني كشور مي‌توان به آنها اشاره كرد يكي پيش بيني تأسيس «سازمان برق ايران» بود كه مي‌بايست مسئوليت توسعه برق كشور را به عهده مي‌گرفت و ديگري تشكيل مؤسسات برق منطقه اي و ناحيه‌اي در سراسر كشور بود.

شركت ماشين سيم و كابل حسام درسال 1371 به شماره 3219 در اداره ثبت شركتهاي داخلي ثبت شده و از همين تاريخ شروع به فعاليت نموده است. اين واحد توليدي اقدام به توليد ماشين سيم و كابل سازي و همچنين سيم‌ها و كابل‌هاي مختلف مي‌كند. از اهداف مديران اين شركت كمك كردن به رشد اقتصادي كشور و خود كفا نمودن كشور به محصولات فوق الذكر و تهيه آن در داخل كشور و عدم خروج ارز از داخل كشور همچنين ايجاد اشتغال در كشور و بهره ور نمودن نيروي كار مدير عامل اين واحد توليدي آقاي حسن ابراهيم خاني هستند.

بازار خريد و فروش كالا :

بازار خريد مواد اوليه بين 80% - 90% داخلي مي‌باشد. و 10%- 20% آن نيز بازار خارجي است كه عمده آن از كشورهاي آسياي جنوب شرقي تهيه مي‌شود.

بازار فروش كالاي ساخته شده كاملاً داخلي مي‌باشد به دليل اينكه كشور در اين رشته از صنعت برتري خاصي برخودار نيست و كشورهاي جنوب شرق آسيا اين كالاها را با قيمت مناسبتر و كيفيت بهتر به بازار عرضه مي‌كنند.

رقابت :

رقابت در اين رشته از صنعت به صورت شديد است و رقيب عمده اين شركت، شركت تك مي‌باشد.

مراحل ساخت ماشين سيم وكابل سازي :

ساخت اين دستگاه كه راد نام دارد به همراه دو دستگاه ضميمه كه پيشكش و جمع كن ناميده مي‌شوند شامل 7 يا 8 اين مراحل به صورت اجمال شامل :

ساخت شاسي     

ساخت قطعات منفرد

ساخت قطعات ساب اسمبلي

اسمبل كردن قطعات

نقاشي ماشين

مونتاژ نهايي

راه اندازي و آزمايش

شرح مراحل ساخت به تقضيل به شرح زير است:

بخش اول : ساخت شاسي :

 • برشكاري

 • جوشكاري

 • سنگ زني

 • سوراخكاري

در اين بخش پروفيل‌هاي چهار گوش برش داده مي‌شود و مقاطع بريده شده توسط دستگاه جوش به هم متصل شده و به قسمت سنگ زني براي صاف كردن و سنگ زدن قسمت‌هاي اضافي انتقال داده مي‌شود. در قست سوراخكاري توسط دريل براي نصب بقيه مواد اين پروفيل‌ها سوراخ زده مي‌شوند.

پروفيل‌ها انواع مختلف دارند. سي شكل، ال شكل، چهار گوش، دايره‌اي

بخش دوم : ساخت قطعات منفرد

اين قطعات روي شاسي اصلي سوار مي‌شوند اين قطعات به 2 صورت است :

قطعاتي كه بايد ساخته شوند : ياطاقان- شفت- فلنچ- فولي- چرخ دنده- بوش- كاپيستن .

قطعاتي كه بايد خريداري شوند : بلبرينگ- تسمه صنعتي- زنجير- قالب- الكتروموتور

دستگاه راد هميشه همراه 2 دستگاه جانبي است :

 • پيش كشش

 • جمع كن (ريوايندر) Rewinder

بخش سوم  : ساخت قطعات ساب اسمبلي .

در اين بخش ياطاقان، چرخ دنده،‌ بوش،‌ بلبرينگ، شفت و كاپيستن روي هم سوار شده و جمع مي‌شوند يك دستگاه راد شامل 4 قسمت كشش است كه سايزهاي مختلف دارد.

بخش چهارم : اسمبل (سرهم) كردن قطعات

4 واحد كشش روي شاسي سوار شده و از طريق سيستم انتقال نيرو، به الكتروموتور محرك دستگاه مرتبط مي‌شوند در اين بخش دستگاه مورد آزمايش و راه اندازي سبك قرار مي‌گيرد.

بخش پنجم : نقاشي ماشين

در اين بخش ابتدا دستگاه مونتاژ شده يعني بعضي قسمتهاي دستگاه باز شده اين قسمتها كه باز مي‌شوند شامل درها و كاورها مي‌باشند بقيه قسمتها كه باز نمي‌شود توسط روزنامه پوشيده و كار رنگ آميزي ماشين انجام مي‌شود.

بخش ششم : مونتاژ نهايي

همه قسمتها رنگ آميزي شده و مونتاژ مي‌شود و همه قسمتهاي باقيمانده روي آن سوار مي‌شود.

بخش هفتم : راه اندازي آزمايشي

اين بخش كه راه اندازي دستگاه است با نصب تابلو برق همراه است كه خود تابلو برق نيز مراحل ساخت خود را دارد. مراحل ساخت تابلو برق به شرح زير است :

 • ساخت شاسي (تابلو)

 • سيم كشي مدار قدرت و فرمان

 • نصب روي شاسي (پانل اپراتور)

تابلو برق را به دستگاه وصل مي‌كنيم و راه اندازي و آب بندي مي‌شود. صداگيري و رفع اشكال دستگاه انجام مي‌‌شود.

در پايان يك دستگاه راد مي‌تواند مس 8 ميليمتر را به مس 38/1 را تبديل كند.

دستگاه فاين هم مثل دستگاه راد ساخته مي‌شود فقط 4 قسمت كشش آن ريزتر و سايز آن كوچكتر است كه مس 38/1 را تبديل به مس 16/0 ميليمتر، 18/0 ميليمتر و 20/0 ميليمتر مي‌كند و بلافاصله سيم نازك شده را عمليات حرارتي مي‌كند و بر روي قرقره‌هاي ويژه‌اي مي‌پيچد.

 • قطعات منفرد دستگاه راد و مبالغ آن :

رديف

نام قطعه

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل

1

ياطاقان

يك دست (10 عدد)

180000

1800000

2

چرخ دنده

يك دست (15 عدد)

200000

3000000

3

فولي

يك دست (4 عدد)

120000

480000

4

تسمه صنعتي

يك دست (5 عدد)

70000

350000

5

بوش

يك دست (14 عدد)

50000

700000

6

شفت

يك دست (5 عدد)

280000

1400000

7

بلبرينگ

يك دست (2 عدد)

90000

1800000

8

زنجير

3 متر (يك بسته)

160000

480000

9

الكتروموتور

يك دست (3 عدد)

400000

1200000

10

فلنچ

يك دست (14 عدد)

40000

160000

11

قالب

يك دست (16 عدد)

350000

5600000

12

كاپيستن

يك دست (16 عدد)

220000

3520000

 

جمع كل

 

 

20490000

قطعات منفرد فاين و مبالغ آن :

رديف

نام قطعه

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل

1

ياطاقان

يك دست (7 عدد)

180000

1260000

2

شفت

يك دست (7 عدد)

280000

1960000

3

تسمه صنعتي

يك دست (12 عدد)

70000

840000

4

فولي

يك دست (17 عدد)

120000

2040000

5

الكتروموتور

يك دست (2 عدد)

400000

800000

6

بوش

يك دست (4 عدد)

50000

200000

7

درپوش

يك دست (7 عدد)

40000

280000

8

بلبرينگ

يك دست (20 عدد)

90000

1800000

9

كاپيستن

يك دست (4 عدد)

220000

880000

 

جمع

 

 

10060000

قطعات منفرد اكسترودر و مبالغ آن :

رديف

نام قطعه

تعداد

قيمت واحد

قيمت كل

1

ياطاقان

يك دست (2 عدد)

180000

360000

 خصوصيات شركت :

1- محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با ديگر شركتها

الف- شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل سرمايه‌اي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت شركتها براي مؤسسين وجود ندارد، فقط اقرار مؤسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به صندوق شركت و يا هئيت مديره در شركت نامه كافي خواهد بود.

 

ب- شركت سهامي عام با حضور الزامي 5 سهامدار (مدير) و شركت سهامي خاص با حداقل 3 سهامدار تشكيل مي‌گردد در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود را مي‌توان با حداقل 2 شريك تشكيل داد .

 

ج- شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است خارج از  شركاء  هم باشند براي مدت محدود يا نا محدود ارائه شود.

 

د – قلمرو آگهي‌ها در شركت با مسئوليت محدود بسيار محدود است .

 

هـ - از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم اشركه شركت صوري مي‌باشد و نيز در شركت با مسئوليت محدود ورقه‌اي بنام سهم اشركه كه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام وبي‌ نام صادر نمي‌گردد.

2- موضوع شركت و ميزان سرمايه :

به هنگام تشكيل شركت با مسئوليت محدود شركاء مكلف به تنظيم شركتنامه و امضاء آن مي‌باشند. موضوع شركت مطابق ماده 190 قانون تجارت بايد مشروع باشد.

 

با وجود اينكه در قانون تجارت ايران براي سرمايه شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه‌اي پيش بيني نشده ولي با اين حال زماني تشكيل مي‌شود كه كليه سرمايه نقدي آن تاديه و سهم اشركه غير نقدي آن نيز تقويم و تسليم شد و باشد.

3- نام شركت و مدت آن

در نام شركت بايد عبارت «با مسئوليت محدود» قيد شود و الا شركت با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص، شركت تضامني محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.

 

در مورد مدت شركت در ايران مدت آن نامحدود است ولي در قانون فرانسه مدت شركت 99 سال مي‌باشد.

4- انحلال شركت با مسئوليت محدود

موارد انحلال شركت طبق ماده 114 قانون تجارت به شرح زير پيش بيني شده است :

 

 • وقتي شركت براي هدفي كه تشكيل شده آن را انجام داده يا انجام آن غير ممكن باشد.
 • وقتي شركت براي مدت معيني تشكيل شده و آن مدت مقتضي شده باشد.
 • در صورتي كه شركت ورشكسته اعلام گردد.
 • در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال آن را كرده باشد.

فهرست حسابها

حسابها به 2 قسمت تفكيك مي‌گردد :

 

 • حسابهاي تراز نامه مربوط به دارايي‌ها، بدهيها و سرمايه .
 • حسابهاي صورت سود و زيان مربوط به فروش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و ساير هزينه‌ها و درآمدها .

فهرست حسابهاي تراز نامه دارايي جاري  current assets(109 – 100)

به اقلامي از دارايي موسسه اطلاق مي‌شود كه يا نقد است يا در آينده نزديك در جريان فعاليت‌هاي عادي موسسه به وجه نقد تبديل مي‌شود.

بانك  Bank(101)

استفاده از سيستم بانكي امروزه در هر مؤسسه‌اي يك امر اجتناب ناپذير است، در اصطلاح حسابداري حساب بانك به حساب جاري اطلاق مي‌شود و حسابهاي پس انداز و سپرده گذاري را در عناوين ديگر طبقه بندي مي‌كنند.

صندوق cash(102)

اين حساب مخصوص ثبت وجوه نقدي است كه در موسسات براي دريافتها و پرداختهاي نقدي جاري و يا پرداختهاي نقدي آتي نگهداري مي‌شود  زيرا در برخي موارد وصول وجه نقد از مشتريان اجتناب ناپذير  است و همچنين برخي پرداختهاي مؤسسه نيز  بصورت نقد انجام مي‌پذيرد.
تنخواه گردان (103)

در موسسات تجاري ممكن است حساب بانك به دليل امتيازات زياد جانشين صندوق گردد و كليه دريافتها و پرداختها از طريق آن انجام شود. مبلغ تنخواه گردان متناسب با دريافتها و پرداختهاي مؤسسه است.

 

نگهداري حساب تنخواه گردان به 2 روش زير انجام مي‌پذيرد :

 

الف- تنخواه گردان ثابت

 

ب- تنخواه گردان متغير

حسابهاي دريافتني  accounts receivable (104)

حسابهاي دريافتني از جمله حسابهاي دارايي جاري است و شامل كليه مطالباتي مي‌شود كه مؤسسه بايد در آينده دريافت نمايد .

 

عمده‌ترين اين مطالبات ناشي از فورشهاي نسيه كالا و يا عرضه نسيه خدمات مي‌باشد.

 

حسابهاي دريافتني به شرح زير طبقه بندي مي‌شوند :

 

الف- حسابهاي دريافتني قابل وصول

 

ب – حسابهاي دريافتني غير قابل وصول

 

ج- حسابهاي دريافتني مشكوك الوصول

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (105)

اين حساب جزء حسابهاي دائمي است و از يك دوره مالي به دوره مالي بعد منتقل مي‌شود اين حساب كاهش دهندة حسابهاي دريافتني است و در تراز نامه از حساب دريافتني كسر شده و خالص حسابهاي دريافتني در تراز نامه منظور مي‌شود.

مواد اوليه  Inventories(106)

براي ساخت محصول بايد از موادي كه در طبيعت وجود دارد و يا كالاهايي كه در كارخانه‌هاي ديگر ساخته شده‌اند استفاده نمود.  به اين دسته از مواد، مواد اوليه گفته مي‌شود و به دو دسته تقسيم مي‌شود :

 

 

تعداد صفحات:106

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file9_1742612_6821.zip101.4k