تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چارت سازمانی .................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................... 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .................................................................................... 26

مستندات قانونی................................................................................... 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف.............................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ............................................................. 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ................................... 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................... 37

مبنای تعهدی تعدیل شده........................................................................... 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه ....................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................. 42

درخواست وجه .................................................................................. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی................................ 47

سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید..................................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ............................ 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ............................................ 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ................................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ........................................................... 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...  ............................................ 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین ........................................................................................... 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................... 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ........................................... 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت.................................. 116

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری حسابهای تملک دارائی های مالی

سرفصل دیون

ثبت و ضبط دیون ها هم مثل اعتبارات مصوب شامل تمامی ثبت ها می باشد. فقط به جای هزینه باید از سرفصل تملک دارائیهای مالی است.

عنوان حساب کل                                    عنوان حساب معین

حساب تملک دارایی های مالی     1- پرداخت تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (هزینه ای)

                                           2- پرداخت تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل (سرمایه ای)

                                           3- پرداخت تعهدات اعزام زائران حج تمتع

                                           4- بازپرداخت اصل تسهیلات سیستم بانکی

                                           5- بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی

                                           6- خرید سهام شرکتای دولتی

                                           7- بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

کاربرد سرفصلهای مذکور حسب مورد در حسابهای اعتبارات هزینه و یا حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای می باشد.

اعتبارمصوب ***

1) دستگاه اجرایی ***

به هنگام ابلاغ و یا دریافت اقلام تملک دارائیهای مالی بر حسب اعتبارات هزینه و یا اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

معمولا سرفصل دستگاه اجرایی  تغییر نمی کند مگر چند حالت پیش آید: اعتبارات ابلاغی وجود، تملک دارائیهای مالی و ... در اینصورت معادله مربوط به شکل ذیل قابل تغییر است.

اعتبارات ابلاغی + تخصیص + اعتبارات مصوب = دستگاه اجرایی

تملک دارایئ مالی

.........................

2) تخصیص اعتبار ***

                اعتبار مصوب ***

به هنگام ابلاغ تخصیص  یا تعیین میزان قابل درخواست وجه اقلام تملک دارائیهای مالی بر حسب اعتبارات هزینه ای یا اعتبارات تملک دارائیهای مالی سرمایه ای

3) ذخیره تامین اعتبارات تعهدات پرداخت نشده ***

                               تامین اعتبارات تعهدت پرداخت نشده ***

پس از انجام پرداخت از محل وجوه تنخواه گردان حسابداری برحسب اعتبارات هزینه و یا اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

طرف حساب تعهدات پرداختی ***

                      حساب تعهدات پرداختی ***

تملک دارائی های مالی ***

بانک پرداخت اعتبارات هزینه ***

بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ***

بر اساس حواله های صادره مربوط به حساب تملک دارائیهای مالی وجوه مربوط به پرداخت تملک دارائی های مالی حسب مورد اعتبارات هزینه های و یا اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای

درخواست وجه ***

دریافتی از خزانه بابت تملک دارائیهای مالی ***

بانک پرداخت اعتارات هزینه ***

بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ***

                             درخواست وجه ***

با دریافت اعلامیه بانکی مربوط به واریز وجوه مزبور

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی

عنوان حساب کل                          عناوین حساب معین

............................                          ..........................................................

واگذاری دارائیهای مالی      

  1- استقراض از سیستم بانکی

 2- فروش اوراق مشارکت                   

3- استفاده از تسهیلات خارجی                   

 4- استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی         

 5- دریافت اصل وامهای خارجی دولت

6- وصول از محل واگذاری شرکتهای دولتی

7- دریافت اصل وامهای داخلی دولت                 

8- برگشتی از پرداختهای سال های گذشته

واگذاری دارائیهای مالی واحدهای دستگاه ***

                   واگذاری دارائیهای مالی پیش بینی شده ***

ابلاغ بودجه سالانه اقلام واگذاری دارائیهای مالی

حساب واگذاری دارائیهای مالی پیش بینی شده ***

                   حساب واگذاری داراییهای مالی تحقق یافته ***

معادل اقلام تحقق یافته برای واگذاری دارائیهای مالی

بانک ... ***

حساب واگذاری دارائیهای مالی وصولی ***

به هنگام وصول وجوه واگذاری دارائیهای مالی

حساب واگذاری دارائی های مالی ارسالی ***

          بانک ... ***

به هنگام ارسال وجوه مزبور به حساب خزانه

مراحل خرج:

طبق مواد 12 تا 16 قانون محاسبات عمومی به مراحل: تشخیص ، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، که منجر به تنظیم سند هزینه و صدور حواله و نهایتا پرداخت می گردد مراحل خرج می گویند.

تشخیص :

عبارتست از تعیین و انتخاب کالا و خدمت ها و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا موسسه ضروری است. مثلا برای خرید کامپیوتر، ماشین حساب، باید برگ درخواست تهیه گردد و به امضاء مسوول مربوطه برسد در اینجا تشخیص توسط پاراف کننده صورت پذیرفته است.

تامین اعتبار:

عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین «جهت هر هزینه ای باید قسمتی از اعتبار را کنار بگذاریم» اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه ای معین.

تعهد:

عبارتس ا زالزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:

 1. تحول کالا یا انجام دادن خدمت

 2. اجرای قرار دادهائیکه با رعایت قوانین و مقررات منعقد می شود.

 3. احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح

 4. پیوست به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.

 5. ایجاد دین بر ذمه دولت (کالا، خدمات، قرارداد پیمانکاری)

تسجیل:

عبارتست از تعیی میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد مثبته و اثبات کننده بدهی.

حوال:

سند یا اجازه کتبی است که توسط مقامات وزارتخانه یا موسسه دولتی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.

دیون مثل دریافت متمم است

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید

 • تراز نمی بسته: «نقل موجودی های نقدی یا در حکم وجه نقد»

پس از انکه تنظیم حساب اسفند ماه سال مورد عمل ماند ماههای همان سال به پایان رسید. بایستی اقدام به صفر نمودن حسابهای نقدی یا در حکم وجه نقد(از قبیل موجودی های بانک، پیش پرداخت، علی الحساب ، حساب خزانه و ... ) در پایان سال مالی و افتتاح آنها در سال جدید نمود. برای این کار حسابهائیکه مانده بدهکار دارند معادل مبلغ بدهکار به تفکیک بستانکار و حسابهائیکه دارای مانده بستانکار و ماهیت بستانکاری دارند معادل مبلغ بستانکار به تفکیک بدهکار می شوند.

 • تراز تمام بسته :«بستن حسابهای دریافتی و پرداختی و ثبت آرتیکلهای پایان سال»

پس از انتقال مانده های مصرف نشده بحساب خزانه بایستی دریافتی و پرداختی بسته شوند. سرفصلهایی که ماهیت آنها بدهکار است بستانکار و سرفصلهایی که مانده ان بستانکار است بدهکار می شود.

 • تراز نهایی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

ذیحسابی

پیرو بخشنامه شماره 119/170/54 مورخ 20/1/1381 موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه نگاهداری حسابها  تنظیم صورتهای مالی اعبتارات هزینه و تملک دارائیهای سرمایه ای اصلاحات زیر که طی نامه شماره 158/400/2 مورخ 29/5/81 به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است جهت اجراء ابلاع می گردد:

 1. در متن دستورالعمل ثبت حسابهای اعتبارات تملک دارایی سرمایه و اعتبارات هزینه درخواست وجه به میزان حاله های صارده به درخواست وجه به میزان پرداخت های انجام شده اصلاح شود.

 2. تعهدت پرداخت نشده از انتهای هردو سرفصل تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده و ذخیره تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده حذف و مانده حسابهای مزبور در سال بعد تحت عنان حساب تامین اعتبار سنواتی و ذخیره تامین اعتبار سنواتی در حسابها انعکاس یابد.

 3. برای شان دادن اقلام موجودی جنسی (مصالح) تحویلی به پیمانکار بطور مستقیم و یا از محل موجودی جنسی انبار در دفاتر و حسابها از سرفصل حساب پرداخت موجودی جنسی و کالا استفاده شود.

 4. برای انعکاس اسناد هزینه و با اسناد مدارک تحویلی عامل ذیحساب در قبال تنخواه گردان دریافتی از سرفصل حساب اسناد وصولی از عامل ذیحساب استافده و معادل اسناد و مدارک مزبور ساب اسناد وصولی از عامل ذیحساب بدهکار و حساب تنخواه گردان پرداخت بستانکار می شود و سرفصل حساب تعهدات پرداختی در حسابهای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای انعکاس اسناد هزینه و اسناد و مدارک تنظیمی دیحسابی برای پرداخت بابت تعهدات انجام شده استفاده شود.

 5. در صورتیکه قیمت موجودی جنسی و کالاهای خریداری شده سنوات قبل طرحای تملک دارایی های سرمایه ای ادامه دار موجود نباشد در این مقطع موجودیهای جنسی انبارها بر اساس آخرین قیمت محاسبه و در حسابها منعکس شود.

 6. ثبت اقلام کالاها و وسایل خریداری شده از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای که مستقیما قابل بهره برداری می باشد در وزارتخانه ها و موسسات دولتی بهنگام تحویل به واحد استفاده کننده از حساب موجودی جنسی و کالا به حساب دارایی ثابت و حساب معین مربوط منظور شود.

 7. در صورتیک بهره بردار دارائی ثابت احداث شده وزارتخانه و یا موسسه دولتی دیگری باشد پس از تحویل دارائی ثابت مزبور به دستگاه اجرائی بهره بردار با رعایت مقررات مربوط، ذیحسابی دستگاه اجرائی مجری با توجه به مدراک مزبور دارایی ثابت یاد شده را با ثبت معکوس از حسابهای ود حذف و ذیحسابی دستگاه بهره بردار با توجه به مدارک مربوط به شرح زیر در حسابها و دفاتر و صورتهای مالی مربوط ثبت گردد.

حساب دارایئ ثابت (بدهکار) ×××

حساب اموال دولت جمهوری اسلامی ایران(عنوان دستگاه استفاده کننده) (بستانکار) ××× و با توجه به مشخصات دارائی مزبور حساب معین نگاهداری شود در ضمن با توجه به اینکه صورتهای مالی مربوط به اعتبارات هزینه وزارتخانه ها و موسسات دوتی صورتحسابهای دائمی تلقی می شود بنابراین حسابهای اقلام دارئی های ثابت بند (6 ) و (7) بهنگام بهره برداری در گروه خاصی تحت همین عنوان در صورتهای مال اعتبارات هزینه منعکس گردد.

 1. با توجه به اینکه برای هر طرح تملک دارائی های سرمایه ای صورتحساب جداگانه ای تهیه و تنظیم و بپیوست صورتحساب تلفیقی ارائه شود بنابراین دفاتر معین به تفکیک پروژه برای کلیه سرفصلهای طرح تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شود.

 2. با توجه به اینکه برخی از دستگاه های اجاریی به موجب قانون سایر منابع شامل (کمک ها، مشارکت مردمی ، هدایا و خودیاری) وصول و وجوه مزبور به عنوان قسمتی از منابع مال دستگاه برای اجرای طرح تملک دارائیهای سرمایه مورد نظر در موافقتنامه طرح مربوط منظور می شود برای انعکاس گردش وجود مزبور در دفاتر و حسابها از سرفصل دریافتی از محل سایر منابع و معین سرفصلهای طرح شامل علی الحساب ، پیش پرداخت، موجودی جنسی و ... استفاده گردد.

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارئی های سرمایه ای

گروه مستقل حسابهای بودجه ای و دریافت و پرداخت

عنوان حساب کل                                           

عنوان حساب معین    

1- دستگاه اجرایی               دستگاه اجرایی بر حسب ردیف دستگاه

2- اعتبار مصوب                اعتبار مصوب بر حسب پروژه و مشخصات اعتبار

3- تخصیص اعتبار              تخصیص اعتبار بر حسب پروژه و مشخصات اعتبار

4- کنترل تخصیص اعتبار     کنترل تخصیص اعتبار بر حسب پروژه و مشخصات اعتبار

5- تامین اعتبار                   تامین اعتبار بر حسب پروژه  ومشخصات اعتبار

6- ذخیره تامین اعتبار          ذخیره تامین اعتبار

7- درخواست وجه              درخواست وجه بر حسب مشخصات اعتبار

8- تنخواه گردان حسابداری  تنخواه گردان حسابداری

9- بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای بانک پرداخت تملک دارائی های سرمایه ای

10- تنخواه گردان پرداخت    تنخواه گردان پرداخت (به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار)

11- پیش پرداخت سالجاری  پیش پرداخت سالجاری (به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار)

12- علی الحساب سالجاری   علی الحساب سال جاری (به تفکیک گیرندگان وجه با توجه به مشخصات اعتبار)

13- پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا     پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا (به تفکیک پیمانکاران با توجه به مشخصات اعتبار و قرارداد منعقده

14- موجودی جنسی           موجودی جنسی بر حسب مواد، مصالح و سایر اقلام خریداری شده به تفکیک نوع جنس و مشخصات اعتبار

15- شناد وصولی از عامل ذیحساب      اسناد وصولی از عامل ذیحساب به تفکیک عاملین ذیحساب و مشخصات اعتبار

16- دارائی در جریان تکمیل یا ایجاد    دارائیهای در جریان تکمیل با ایجاد بر حسب پروژه و مشخصات اعتبار

17- کسور وصولی             کسور وصولی (به تفکیک انواع کسور)

18- کسور ارسالی              کسور ارسالی (به تفکیک انواع کسور)

19- حساب تعهدات پرداختی  حساب تعهدات پرداختی به تفکیک سال، نوع و مشخصات اعتبار

20- حساب تضمینات                     حساب تضمینات بر حسب نوع تضمین و وثیقه و اشخاص واگذارنده

21- طرف حساب تضمینات             طرف حساب تضمینات

22- حساب کنترل قراردادها            حساب کنترل قرار دادها بر حسب قرارداد، تغییرات قیمت و تعدیل (به تفکیک هر قرارداد)

عنوان حساب کل                                  

  عنوان حساب معین

23- طرف حساب کنترل قراردادها             طرف حکساب کنترل قراردادها

24- واگذاری دارائی های مالی وصولی   واگذاری دارائی های مالی وصولی(برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته)

25- واگذاری دارائی های مالی ارسالی        واگذاری دارائی های مالی ارسالی (برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته)

26- دریافتی از خزانه در سنوات قبل          دریافتی از خزانه در سنوات قبل به تفکیک سال، و مشخصات اعتبار

27- موجودی جنسی سنواتی           موجودی جنسی سنواتی به تفکیک سال، مواد، مصالح وسایر اقلام خریداری شد و

 

تعداد صفحات:116

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file4_1742460_6029.zip94.1k