تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

 

 

 

 

 

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

 

 

بیان موضوع

اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طريق فعاليتهاي تامين مالي ارزش سهام در بازار را تغییر داد يا خير.

با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:

آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد يا خير.

 اهداف تحقیق

  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت كمك به سرمايه گذاران، مديران، تحليلگران سرمايه گذاري و ديگر ذينفعان در پيش بيني بازده سهام و اتخاذ تصميمات صحيح سرمايه گذاري (خريد و فروش سهام).

 فرضیه‌های تحقیق

جریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات مالی است که شامل دریافت وام و بازپرداخت اصل آن می‌شود. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:

 فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 فرضیه‌های فرعی

1- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 روش تحقیق

روش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.

 ابزار تحقیق

جهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها از ترازنامه استخراج می‌گردد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرضيات مالي

نظرات مربوط به سهام

فرضيه ارزشيابي نادرست

اين فرضيه مي گويد شركت ها اوراق بهادار جديد را زماني منتشر مي كنند كه گران قيمت گذاري شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پيش بيني مي شود با بازده آتي سهام رابطه منفي داشته باشد.بنابراین طبق اين فرضیه شرکتها رویدادهای تأمین مالی خارجی شان را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود برند. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و بازخرید سهام و اوراق قرضه منجر به بازده بیشتر آتی سهام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر است

فرضيه سرمايه گذاري بيش از حد

طبق اين فرضيه رويداد هاي تامين مالي خارجي شركت ها به طور سيستماتيك با تصميمات سرمايه گذاري اضافي مديريت مرتبط است در واقع شركت هايي كه جديدترين تامين مالي را انجام مي دهند درگير جديدترين سرمايه گذاري ها مي شوند كه منجر به سرمايه گذاري بيش از حد مي شود و به واسطه رابطه منفي قوي بين سرمايه گذاري هاي جديدتر و بازده آتي سهام شركت ها، اين فرضيه يك رابطه منفي قوي بین تامين مالي خارجي جديد و بازده آتي سهام پيش بيني مي كند

فرضيه مزيت مالياتي قرضه (بدهي) 

  از ديدگاه اين فرضيه ،انتشار سهام عادي جديد باعث کاهش دراهرم مالي مي شود . به دليل از دست رفتن مزيت مالياتي در اثر تامين مالي با سهام ، کاهش اهرم مالي باعث کاهش قيمت سهام شده و مقدار يا درصد کاهش قيمت با اندازه انتشار رابطه مستقيمي دارد . انتشار سهام به منظور بازخريد قرضه موجود، اثرات منفي بيشتري را نسبت به انتشار سهام به قصد تامين مالي مخارج سرمايه گذاري جديد دارد. زيرا تاثير بيشتري را روي اهرم مالي خواهد داشت. انتشار قرضه جديد ،بدهي هاي مالياتي آتي را کاهش داده و در نتيجه تاثير مثبتي را روي قيمت سهام خواهد داشت .

فرضيه انتقال ثروت

 اين فرضيه مي گويد آن دسته از رويدادهاي تأمين مالي كه اهرم مالي را كاهش مي دهند، احتمال وضعيت نامطلوب مالي را كاهش مي دهند ،بنابراين ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل مي كنند و آنهايي كه اهرم مالي را افزايش مي دهند ،احتمال وضعيت نامطلوب مالي را كاهش داده و در نتيجه ثروت را از قرضه داران به سهامداران منتقل مي كنند. پس رويدادهایي كه اهرم مالي را افزايش مي دهند با بازده آتي سهام رابطه مثبت و آنهاييكه اهرم مالي را كاهش مي دهند رابطه منفي با بازده  آتي سهام دارند بنابراين طبق پيش بيني فرضيه انتقال ثروت تغييرات نهايي در بدهي با بازده سهام رابطه مثبت وتغييرات نهايي در سهام با بازده سهام رابطه منفي دارد.

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

از يك ديدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وي‍ژه  راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم تقارن اطلاعاتي موجود در بين فعالان مختلف بازار را كاهش داده و واکنش  متفاوت بازار را به دنبال داشته باشد و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد.

مطالعات داخلي

نتايج مطالعات داخلي درباره تاثير انتشار سهام و دريافت وام بر ارزش شركتهاي بورس

علي باغاني(1384) : بين تأمين مالي کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام رابطه معني داري وجود ندارد.

جابر زحمتکش(1384) : بين روشهاي تأمين مالي ساختار مالي شرکتهاي فعال در صنعت سيمان و بازده سهام آنها رابطه معني داري وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثير ميزان بدهي در ساختار مالي شرکتها قرار نمي گيرد.

مهرداد ولي پور (1384) : بين ساختار سرمايه و بازده سهام رابطه معني داري وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثير بدهي هاي بلند مدت قرار نمي گيرد.

حمید دهقانی فیروز آبادی(1383) : انتشار سهام باعث افزایش قیمت سهام شرکتها می شود و دریافت وام اثری بر قیمت سهام ندارد

میر کریم عبادی دولت آبادی (1381): تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی اثر بیشتری روی بازده سهام دارد.

نحوه انجام تحقيق

 جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق ابتدا فرضیه‌های فرعی از طریق رگرسیون دو متغیره مورد آزمون قرار می‌گیرند. سپس متغیرهای مستقل فرعی (متغیرهای مستقل فرضیه‌های فرعی) به طور همزمان همراه با متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به کار گرفته می‌شوند و در نهایت از طریق رگرسیون دو متغیره آزمون فرضیه اصلی انجام خواهد شد.

 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها

خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

میانگین دارایی‌ها

متغیرهای مستقل

خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی که شامل فعالیتهای نقدی مربوط به سهام و وام است به عنوان یک رقم مجزا در صورت جریان وجه نقد در طبقه فعالیتهای تأمین مالی گزارش می‌گردد.

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام

میانگین دارایی‌ها

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام از طریق جمع جبری دریافت وام با بازپرداخت اصل وام که هر دو در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه نقد به طور مجزا گزارش می شوند، محاسبه می گردد.

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

میانگین دارایی‌ها     

 وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه از افزایش سرمایه در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه نقد به طور مجزا گزارش می شود.

* میانگین دارایی‌ها برابر است با میانگین جمع دارایی‌های سال جاری و سال گذشته. همان طور که ملاحظه می‌شود از میانگین دارایی‌ها جهت تعدیل متغیرها برای حذف آثار اندازه شرکتها استفاده شده است

 متغیر وابسته

بازده سهام = بازده سال آتی که از ابتدای ماه پنجم سال آتی برای یک سال محاسبه می‌شود.

محاسبه بازده از ابتدای ماه پنجم سال آتی بدان علت است که صورتهای مالی شرکت حداکثر تا پایان ماه چهارم بعد از سال مالی جاری منتشر شده و در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد.

 فرمول محاسبه بازده سهام: از فرمول بازده سهام با احتساب آورده استفاده می‌شود چون در همه شرکتهای مورد بررسی افزایش سرمایه نقدی داریم.

نرخ بازده سهام در سال tام

قیمت سهام در پایان دوره t

قیمت سهام در ابتدای دوره t

DPS = سود نقدی پرداختی

=R مزیت حق تقدم خرید سهم

=S مزیت سهام جایزه

=c مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

 جامعه آماری

 شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاطر قوانين و الزامات بورس موظف به ارائه اطلاعات در دوره هاي زماني مختلف مي باشند. به همين خاطر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، که داراي ويژگي هاي زير مي باشند به عنوان جامعه آماري انتخاب مي شوند

 • شرکت جزو شرکتهای سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نباشد.

 • سال مالی شرکت پایان اسفندماه هر سال باشد.

 • شرکت در آن سال دوره مالی خود را تغییر نداده باشد یعنی اطلاعات تماماً دوازده ماهه باشد.

 • اطلاعات مورد نیاز مربوط به فعالیتهای تأمین مالی در صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و دارایی‌ها در ترازنامه شرکت اصلی و بازده سهام هر سه موجود باشد.

 • شرکت در طی یک سال فعالیتهای نقدی مربوط به سهام (افزایش سرمایه) و وام (دریافت و یا بازپرداخت اصل وام حداقل یکی و یا هر دو) هر دو را دارا ‌باشد.

 • شرکت در سال مربوطه، جزو شرکتهای راکد نباشد.

 قلمرو زمانی تحقیق

 شامل 7 سال از سال 1378 تا 1384 می‌باشد. علت آن است که اطلاعات مورد نیاز در مورد متغیرهای مستقل تحقیق در صورت جریان وجوه نقد گزارش می‌گردد و تهیه و ارائه این صورتحساب بر اساس استانداردهای حسابداری ایران از سال 78 الزامی گردید و چون رابطه متغیرهای مستقل با بازده سال آتی که از ابتدای ماه پنجم سال بعد محاسبه می شود، به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس حداکثر تا سال 84 می‌توان موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد

 نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

 برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد از سیستم نرم‌افزاری تدبیرپرداز، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها در ترازنامه از سیستم رهاورد نوین و تدبیرپرداز هر دو (به علت فقدان اطلاعات کامل مربوط به جمع دارایی‌ها در هر دو سیستم) و اطلاعات مربوط به بازده سهام از سیستم رهاورد نوین استفاده شد.

برای انجام مشاهده و جمع‌آوری داده‌های آماری با توجه به نوع متغیرهای مستقل از روش مشاهده شرکت- سال استفاده می‌گردد که هر شرکت در هر سال مستقل از سالهای دیگر مشاهده می‌شود و در آن سال بدون ارتباط با سالهای دیگر به شرط دارا بودن ویژگی‌های مد نظر و تعریف شده انتخاب می‌شود.

سپس اطلاعات از طریق نرم‌افزار Excell و پس از اعمال تعدیلات لازم وارد نرم‌افزار آماری Eviews 5 شده و با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات (Least Square) تجزیه و تحلیل انجام می گیرد.

تجزیه و تحلیل داده هاي تحقيق

علائم اختصاری مربوط به متغیرها

وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه

خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام

خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

بازده سهام

 آزمون نرمال بودن داده ها

 با استفاده از آزمون شاپیروویلک نرمال بودن متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است.

                                           بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود ندارد

                                               بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود دارد

 

Tests of Normality

P

W

Max D

N

Variable

 1. 00

 2. 70

 3. 23

  

365

X1

 1. 00

 2. 94

 3. 09

  

365

X2

 1. 00

 2. 93

 3. 09

  

365

X12

 1. 00

 2. 42

 3. 26

  

365

Y

نرمال نمودن داده ها

برای نرمال نمودن داده‌ها از عملیات تبدیل استفاده می‌شود. داده‌های تحقیق از x به  تبدیل می‌شوند و سپس دوباره نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد.

 

Tests of Normality after transformation

P

W

Max D

N

Variable

 1. 051

 2. 985

 3. 174413

  

361

X1

 1. 052

 2. 987

 3. 106700

  

362

X2

 1. 069

 2. 992

 3. 030803

  

359

X12

 1. 054

 2. 994

 3. 052180

  

358

Y

 آزمون همبستگی داده ها

 به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر ارائه می شود

 

آزمونهای اضافی مربوطه

 

در تحقیقات همواره حالتهایی فرض می‌شود که اگر این حالتها وجود نداشته باشد آزمونهای آماری مربوطه مورد تردید قرار می‌گیرد.

 

 ناهمسانی واریانس

 

یکی از فروض در بكارگيري رگرسيون حداقل مربعات یکسان بودن واریانس جملات اجزای اخلال در دوره‌های مختلف است. نقض این فرض مشکلی بنام ناهمسانی واریانس ایجاد می‌کند. .

 

بین واریانسها همسانی وجود دارد

 

بین واریانسها همسانی وجود ندار

 

White Heteroskedasticity Test

 1. 855093

Probability

 1. 333896

F-statistic

 1. 852900

Probability

 1. 349632

Obs*R-squared

 

خودهمبستگی

 

یکی از مشکلات الگوی رگرسیون حداقل مربعات وجود همبستگی بین جملات پسماند است كه به آن خودهمبستگی مي گويند. مشکل خودهمبستگی می‌تواند به صورت خودبازگشت از مرتبه اول AR (1)، یا مراتب بالاتر و یا به صورت میانگین متحرک MA (q) باشد.

 

برای بررسی وجود این مشکل در این تحقیق در آزمون هر فرضیه، از طریق آماره دوربین -واتسون محاسبه شده در برازش مدل آماری، مسئله خودهمبستگی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات

 

با توجه به ماهیت فرضیات تحقیق جهت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام از روش رگرسیون خطی چندمتغیره Pooled LS و از نرم‌افزار Eviews 5 استفاده می‌کنیم. ابتدا از فرضیه‌های فرعی شروع می‌کنیم و در نهایت به فرضیه اصلی می‌رسیم.

 

آزمون فرضیه‌های فرعی

 

 آزمون فرضیه اول

 

بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:                                                                                       

 

Dependent Variable: Y

 

 

Method: Pooled Least Squares

Sample (adjusted): 1379 1384

 

 

Included observations: 6 after adjustments

 

Cross-sections included: 70

 

 

Total pool (unbalanced) observations: 108

 

Convergence achieved after 4 iterations

 

Cross sections without valid observations dropped

 

Variable

Coefficient

 1. Error

t-Statistic

C

 1. 339071

 2. 079979

 3. 239488

 4. 0000

 

X1

-0.249858

 1. 232105

-1.076484

 1. 2842

AR(1)

 1. 318010

 2. 100765

 3. 155956

 4. 0021

R-squared

 1. 112367

    Mean dependent var

 1. 250533

Adjusted R-squared

 1. 095460

 2. D. dependent var

 3. 113206

 4. E. of regression

 5. 107667

 

    Akaike info criterion

-1.592157

Sum squared resid

 1. 217186

    Schwarz criterion

-1.517653

Log likelihood

 1. 97646

    F-statistic

 1. 646097

Durbin-Watson stat

 1. 871518

    Prob(F-statistic)

 1. 00191

 آزمون فرضیه دوم

بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:                                                                                   

Dependent Variable: Y

Method: Pooled Least Squares

Sample (adjusted): 1379 1384

Included observations: 6 after adjustments

Cross-sections included: 68

Total pool (unbalanced) observations: 108

Convergence achieved after 6 iterations

Cross sections without valid observations droppe

Variable

Coefficient

 1. Error

t-Statistic

C

 1. 252345

 2. 045239

 3. 578045

 4. 0000

X2

 1. 006043

 2. 167680

 3. 036041

 4. 9713

AR(1)

 1. 322219

 2. 097852

 3. 292924

 4. 0014

R-squared

 1. 094482

    Mean dependent var

 1. 250098

Adjusted R-squared

 1. 077234

 2. D. dependent var

 3. 111645

 4. E. of regression

 5. 10724

    Akaike info criterion

-1.599975

Sum squared resid

 1. 207707

    Schwarz criterion

-1.525471

Log likelihood

 1. 39865

    F-statistic

 1. 477858

Durbin-Watson stat

 1. 913108

    Prob(F-statistic)

 1. 005459

 

 

تعداد صفحات:70

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file4_1742012_6702.zip103k