تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

مقاله آميختگي زبان عربي با فارسی

مقاله آميختگي زبان عربي با فارسی

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله آميختگي زبان عربي با فارسی

 

فهرست

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه                                                                                        1

فهرست                                                                                     3

بخش اول : مقدمات صرف (تجزيه)                                               5

حروف شمسي و قمري                                                               5

حركت                                                                                       6

تنوين                                                                                        7

اقسام كلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف)                                                    8

علامتهاي شناخت اسم                                                                 8

علامتهاي شناخت فعل                                                                 9

اسم از نظر جنس                                                                       10

اسم از نظر تعداد                                                                        11

اسمهاي اشاره                                                                           14

اسم استفهام (پرسشي)                                                               15

ضماير منفصل                                                                           17

ضماير متصل                                                                            19

 

عنوان                                                                                     صفحه

مبحث فعل                                                                                 20

فعل ماضي                                                                                20

تمرين                                                                                                 22

فعل مضارع                                                                               23

تمرين                                                                                                 25

فعل مستقبل ـ نفي ـ نهي                                                              28

كاربرد فعل در جمله                                                                   30

پاسخ به جمله هاي سئوالي                                                          31

فعل امر                                                                                     32

صرف فعل امر حاضر                                                                33

سنجيدن كلمات (ميزان صرفي)                                                    35

مبحث حرف                                                                               37

بخش دوم : مقدمات نحو (تركيب)                                        39

جمله اسميه (مبتدا ـ خبر)                                                             40

جمله فعليه (فعل ـ فاعل ـ مفعول)                                                  40

جار و مجرور                                                                            42


بخش اول : مقدمات صرف (تجزيه)

حروف شمسي و قمري :

الفباي عربي 28 حرف است كه نيمي از حروف شمسي و نيمي ديگر قمري هستند :

حروف شمسي : حروفي هستند كه هرگاه بعد از «ال» قرار گيرند «ل» خوانده نمي شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ مي شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده مي شود» . حروف شمسي عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن»

حروف قمري : حروفي هستند كه هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، كلمه را همانطور كه مي نويسيم تلفظ مي كنيم مانند الْقمر «ماه» . براي آساني به خاطر سپردن حروف قمري تمام آنها را در يك جمله به كار برده ايم «باغ وقف حكيم خجعله»

تذكر : اگر «الف» را نيز يك حروف به حساب آوريم ، حروف الفباي عربي «29»حرف خواهد بود .

فرق همزه و الف :

1ـ «الف» هميشه ساكن است ولي همزه علاوه بر سكون ، حركات ديگر {ـَـ ، ــِـ ، ـُـ} را نيز مي پذيرد . مانند : (أِكرام ـ أَنزالَ ـ أُوتي) .

2ـ «الف» چون ساكن است هيچگاه در ابتداي كلمه واقع نميشود ولي همزه هم در اول هم در وسط و هم در آخر كلمه واقع مي شود . مانند (أَكل ـ سَأَلَ ـ قَرَأَ)

 

حركت :

حركت در زبان عربي بوسيله تلفظ حروف مي باشد و سه حركت فتحه (ــَــ) ، ضمه‌(ــُــ) و كسره (ـــِــ) در عربي وجود دارد .

الف ـ حرفي كه فتحه دارد مفتوح ناميده مي شود . مانند : «م» در «مَسجد» .

ب ـ حرفي كه ضمه دارد مضموم ناميده مي شود . مانند : «م» در «مُعلّم»

ج ـ حرفي كه كسره دارد مكسور ناميده مي شود . مانند : «ت» در «تِلميذ»

سكون :

حرفي كه حركت نداشته باشد ساكن ناميده مي شود و علامت آن (ــْــ) سكون مي باشد مانند : حرف «س» در «مسْجد» .

تنوين :

تنوين علامتي است كه در آخر بعضي از كلمات عربي بكار مي رود و بيان مي كند كه هنگام تلفظ كلمه بايد نون ساكن «نْ» به آخرآن افزود . تنوين بر سه قسم است :

الف ـ تنوين رفع «ــٌــ» مانند : قلمٌ

ب ـ تنوين نصب «ـــًــ» مانند :‌قلماً

ج ـ تنوين جر «ـــٍــ» مانند : قلمٍ

تذكّر : تنوين نصب روي «الف» نوشته مي شود مانند : (كتاباً ، دفتراً) مگر هنگامي كه كلمه بوسيله «ه» يا «اء» ختم شده باشد كه در اين صورت ديگر روي «الف» نوشته نمي شود .

مانند : (ناقده ـ مزرعهٍ ـ ابتداءً)

اقسام كلمه :

كلمه در عربي بر سه قسم است :

1ـ اسم           2ـ فعل          3ـ حرف

1ـ اسم : كلمه اي است كه معناي مستقلي داشته باشد ووابسته به زمانهاي سه گانه نباشد يا به عبارت ديگر اسم كلمه اي است كه بر نام دلالت دارد مانند : (كتاب ـ اسد ـ مزرعه) .

2ـ فعل : كلمه اي است كه بر انجام دادن كاري يا پديد آمدن حالتي در زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت دارد مانند : كَتَبَ «نوشت» ، يَكْتُبُ «مينويسد» .

3ـ حرف : كلمه اي است كه به تنهايي معني و مفهومي نداشته باشد يا به عبارت ديگر كلمه اي كه نه اسم است نه فعل . مانند : {عَلَي «بر» ، في «در» ، مِن «از» ، اِلي «به» ، هَلْ «آيا»}

علامتهاي شناخت اسم :

مهمترين نشانه هاي شناخت اسم عبارتند از :

1ـ هر كلمه اي كه «ال» داشته باشد مانند : أَلمُعَلّم ـ أَلصَّف

2ـ كلمه اي كه تنوين «ــًـــٍــــٌـ» دارد مانند : معلمٌ ـ‌صفٍّ ـ كتاباً

3ـ هر كلمه اي كه آخر آن «ه» باشد مانند : نافذه ،‌ حديقه .

4ـ هر كلمه اي كه بعد از حرف «جر» واقع شود مانند : كلمه «منضده» در جمله «الكتابُ عَلَي المنضده» .

تذكر : اسمي كه «ال» داشته باشد هرگز تنوين نمي گيرد و كلمه اي كه تنوين دارد هرگز «ال» نمي پذيرد ونيز كلمه اي كه مضاعف واقع شود نه «ال» مي گيرد و نه تنوين. مانند «باب» در جمله «فَتَحَ باب المحفظه» = در كيف را باز كرد .

علامتهاي شناخت فعل :

مهمترين علامتهاي شناخت فعل :

1ـ هر كلمه اي كه قبل از آن «قَد ـ س ـ سوف» بيايد مانند :

قَد ذَهَبَ «رفته است» . سَأَذْهَبُ ـ سَوْفَ أَذْهَبُ ، كه هردو يعني «خواهم رفت»

2ـ هر كلمه اي كه آخر آن «تْ» باشد مانند :‌جَلَسَتْ «نشست»

3ـ هر كلمه اي كه آخر آن «تَ ، تِ ، تُ» بيايد مانند :

ذَهَبْتَ «رفتي» ، ذَهَبْتِ «رفتي ، مؤنث» ، ذَهَبْتُ «رفتم»

اسم از نظر جنس :

اسم از نظر جنس بر دو نوع است : 1ـ مذكر 2ـ مؤنث

مذكر = الف ـ حقيقي : اسمي است كه بر جنس «نر» دلالت دارد ، يا به عبارت ديگر نام يا صفت انسان يا حيوان نر باشد . مانند : حميد ـ اسد ـ عالَم …

ب ـ مجازي :‌ اسمي است كه بر جنس نر دلالت ندارد ولي قوائد اسم مذكر در مورد آن بكار مي رود مانند : كتاب ـ قلم ـ باب …

مؤنث = الف ـ حقيقي : اسمي است كه بر جنس «ماده» دلالت دارد ، يا به عبارت ديگر اسم يا صفت انسان يا حيوان ماده باشد مانند : فاطمه ـ بقره ـ عالمه …

ب ـ مجازي : اسمي است كه بر جنس ماده ،‌دلالت ندارد ولي قوائد اسم مؤنث در مورد آن بكار مي رود مانند : مزرعه ـ مدرسه ـ سماء …

تذكر : اسم مؤنث داراي سه علامت است «ه» مانند «طاهره ـ تلميذه ، …» و «اء» مانند : (زهراء ، صحراء ، …) و «ي» مانند : (كبري ، موسي ، …) حال بعضي از اسمها هستند كه داراي اين علامت هاي مؤنث (ه ، اء ، ي) نيستند ولي از نظر معني بر مؤنث دلالت مي كنند مانند : (مريم ـ زينب ـ بنت ـ اُخت ـ اُمّ ـ شمس و ...) .

اسم از نظر تعداد

اسم از نظر تعدا «مفرد ـ مثني ـ جمع»

1ـ اسم مفرد : اسمي كه بر يك شخص يا يك چيز دلالت كند ، مانند : {معلم ، دفتر ، صديق…}

2ـ اسم مثني : اسمي است كه بر دو شخص يا دو چيز دلالت مي كند و دو علامت دارد :‌

ان ــــــ معلّمانِ ـ تلميذانِ ـ طالبتانِ

ين ــــــ معلّمينِ ـ تلميذينِ ـ طالبَتينِ

3ـ جمع :‌ كلمه اي است كه بر بيش از دو نفر دلالت دارد و بر سه نوع است :

الف : جمع مذكر سالم : مخصوص جنس نر و متعلق به انسان و يا صفت انسان است و دو علامت دارد .

ون ـــــ معلّمونَ ، مسلمونَ و …

ين ـــــ معلّمينَ ، مسلمينَ و …

ب : جمع مؤنث سالم : براي جمع بستن اسمها يا صفتهاي مؤنث به كاربرده مي شود و روش ساخت آن عبارت است از اضافه كردن «ات» به آخر اسم مورد نظر .

 

تعداد صفحات:42

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file3_1740979_6733.zip64.6k